Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 28 (912 lượt xem)

Loading the player...

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 28


Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 40 [ Đã xem: 270] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 40 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 40
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 39 [ Đã xem: 227] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 39 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 39
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 38 [ Đã xem: 1396] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 38 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 38
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 37 [ Đã xem: 1237] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 37 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 37
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 36 [ Đã xem: 1059] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 36 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 36
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 35 [ Đã xem: 1093] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 35 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 35
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 34 [ Đã xem: 1642] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 34 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 34
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 33 [ Đã xem: 1373] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 33 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 33
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 32 [ Đã xem: 983] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 32 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 32
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 31 [ Đã xem: 882] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 31 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 31
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 30 [ Đã xem: 1029] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 30 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 30
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 29 [ Đã xem: 1027] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 29 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 29
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 27 [ Đã xem: 1040] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 27 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 27
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 26 [ Đã xem: 974] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 26 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 26
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 25 [ Đã xem: 1098] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 25 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 25
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 24 [ Đã xem: 1099] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 24 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 24
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 23 [ Đã xem: 990] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 23 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 23
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 22 [ Đã xem: 1052] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 22 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 22
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 21 [ Đã xem: 914] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 21 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 21
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 20 [ Đã xem: 947] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 20 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 20
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19 [ Đã xem: 993] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18 [ Đã xem: 948] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17 [ Đã xem: 966] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16 [ Đã xem: 946] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15 [ Đã xem: 1013] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14 [ Đã xem: 989] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13 [ Đã xem: 986] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12 [ Đã xem: 1054] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11 [ Đã xem: 954] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10 [ Đã xem: 1039] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 [ Đã xem: 1030] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 [ Đã xem: 1024] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 [ Đã xem: 1256] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 [ Đã xem: 1022] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 [ Đã xem: 1081] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 [ Đã xem: 1094] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 [ Đã xem: 1020] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 [ Đã xem: 1173] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 [ Đã xem: 2010] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1

Các chủ đề khác
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (3 video) (186 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (46878 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (29559 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (8099 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (5135 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (6171 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (14385 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (13360 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (61398 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (19903 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (120626 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (12008 lượt xem)
Sống (6 video) (17669 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (24818 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (18174 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (254706 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (83046 lượt xem)
Video Khác (28 video) (70105 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20957 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (13417 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (16553 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (73148 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (32039 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (95122 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (83 video) (196904 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (10204 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (78838 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (14171 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (102809 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (860720 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (23118 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (20572 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (36086 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (25940 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (14236 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (22998 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (30807 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (97755 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (287556 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (37530 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (185 video) (388717 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (190146 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (958650 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (24869 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (87860 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 171


Hôm nayHôm nay : 41776

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1681810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53152776

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.