Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 26 (446 lượt xem)

Loading the player...

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 26


Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 34 [ Đã xem: 279] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 34 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 34
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 33 [ Đã xem: 187] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 33 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 33
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 32 [ Đã xem: 210] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 32 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 32
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 31 [ Đã xem: 215] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 31 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 31
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 30 [ Đã xem: 478] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 30 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 30
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 29 [ Đã xem: 426] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 29 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 29
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 28 [ Đã xem: 391] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 28 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 28
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 27 [ Đã xem: 535] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 27 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 27
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 25 [ Đã xem: 463] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 25 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 25
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 24 [ Đã xem: 494] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 24 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 24
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 23 [ Đã xem: 473] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 23 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 23
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 22 [ Đã xem: 449] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 22 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 22
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 21 [ Đã xem: 425] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 21 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 21
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 20 [ Đã xem: 413] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 20 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 20
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19 [ Đã xem: 459] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18 [ Đã xem: 389] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17 [ Đã xem: 392] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16 [ Đã xem: 445] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15 [ Đã xem: 479] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14 [ Đã xem: 505] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13 [ Đã xem: 485] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12 [ Đã xem: 540] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11 [ Đã xem: 454] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10 [ Đã xem: 535] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 [ Đã xem: 521] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 [ Đã xem: 482] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 [ Đã xem: 635] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 [ Đã xem: 537] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 [ Đã xem: 563] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 [ Đã xem: 554] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 [ Đã xem: 532] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 [ Đã xem: 602] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 [ Đã xem: 1032] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1

Các chủ đề khác
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (23206 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (17835 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (4647 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (3090 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (4546 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (9884 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (10380 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (40749 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (14695 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (86811 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (10181 lượt xem)
Sống (6 video) (15032 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (21672 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (16416 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (182538 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (69568 lượt xem)
Video Khác (28 video) (59195 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (18849 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (11953 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (14243 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (61293 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (28212 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (82803 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (80 video) (156897 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (8766 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (69040 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (12624 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (83445 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (699987 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (20645 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (17941 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (33872 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (22660 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (12365 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (20114 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (27742 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (80604 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (242510 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (32499 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (174 video) (299071 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (164685 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (826094 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (16073 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (75214 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 4894

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 398781

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25686185

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?