Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11 (145 lượt xem)

Loading the player...

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 11


Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19 [ Đã xem: 11] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 19
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18 [ Đã xem: 14] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 18
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17 [ Đã xem: 16] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 17
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16 [ Đã xem: 110] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 16
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15 [ Đã xem: 102] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 15
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14 [ Đã xem: 157] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 14
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13 [ Đã xem: 157] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 13
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12 [ Đã xem: 163] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 12
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10 [ Đã xem: 196] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 10
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 [ Đã xem: 207] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 [ Đã xem: 180] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 [ Đã xem: 208] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 [ Đã xem: 216] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 [ Đã xem: 219] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 [ Đã xem: 218] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 [ Đã xem: 209] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 [ Đã xem: 277] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 [ Đã xem: 471] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1

Các chủ đề khác
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (6 video) (5690 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (6 video) (5286 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (2876 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (2175 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2918 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (7104 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (8597 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (23736 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (12052 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (66148 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (8855 lượt xem)
Sống (6 video) (13420 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (19685 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (15109 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (164 video) (144348 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (62401 lượt xem)
Video Khác (28 video) (51595 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (17413 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10705 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12888 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (53335 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (25918 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (74994 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (80 video) (135653 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7994 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (63846 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (11403 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (72191 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (597530 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (18913 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (16151 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (32456 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (20502 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (11287 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (18243 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (25682 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (69991 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (210775 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (29910 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (268004 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (148987 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (716172 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (11068 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (67417 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 4161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 175152

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20474001

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?