Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

(128 Video) (226909 lượt xem)


Loading the player...
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 128 [ Đã xem: 407] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 128 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 128
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 127 [ Đã xem: 363] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 127 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 127
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 126 [ Đã xem: 378] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 126 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 126
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 125 [ Đã xem: 298] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 125 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 125
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 124 [ Đã xem: 280] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 124 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 124
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 123 [ Đã xem: 277] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 123 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 123
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 122 [ Đã xem: 347] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 122 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 122
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 121 [ Đã xem: 288] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 121 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 121
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 120 [ Đã xem: 371] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 120 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 120
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 119 [ Đã xem: 342] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 119 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 119
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 118 [ Đã xem: 359] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 118 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 118
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 117 [ Đã xem: 291] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 117 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 117
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 116 [ Đã xem: 326] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 116 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 116
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 115 [ Đã xem: 298] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 115 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 115
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 114 [ Đã xem: 284] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 114 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 114
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 113 [ Đã xem: 309] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 113 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 113
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 112 [ Đã xem: 275] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 112 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 112
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 111 [ Đã xem: 297] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 111 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 111
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 110 [ Đã xem: 375] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 110 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 110
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 109 [ Đã xem: 329] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 109 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 109
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 108 [ Đã xem: 304] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 108 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 108
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 107 [ Đã xem: 277] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 107 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 107
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106 [ Đã xem: 275] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 105 [ Đã xem: 352] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 105 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 105
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 104 [ Đã xem: 333] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 104 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 104
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 103 [ Đã xem: 360] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 103 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 103
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 102 [ Đã xem: 357] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 102 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 102
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 101 [ Đã xem: 365] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 101 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 101
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 100 [ Đã xem: 337] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 100 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 100
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 99 [ Đã xem: 336] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 99 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 99
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 98 [ Đã xem: 363] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 98 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 98
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 97 [ Đã xem: 328] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 97 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 97
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 96 [ Đã xem: 336] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 96 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 96
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 95 [ Đã xem: 395] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 95 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 95
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 94 [ Đã xem: 334] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 94 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 94
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 93 [ Đã xem: 339] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 93 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 93
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 92 [ Đã xem: 350] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 92 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 92
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 91 [ Đã xem: 338] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 91 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 91
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 90 [ Đã xem: 901] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 90 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 90
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 89 [ Đã xem: 839] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 89 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 89
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 88 [ Đã xem: 426] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 88 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 88
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 87 [ Đã xem: 518] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 87 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 87
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 86 [ Đã xem: 549] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 86 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 86
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 85 [ Đã xem: 524] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 85 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 85
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 84 [ Đã xem: 449] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 84 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 84
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 83 [ Đã xem: 533] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 83 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 83
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 82 [ Đã xem: 536] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 82 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 82
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 81 [ Đã xem: 504] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 81 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 81
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 80 [ Đã xem: 477] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 80 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 80
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 79 [ Đã xem: 684] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 79 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 79
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 78 [ Đã xem: 551] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 78 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 78
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 77 [ Đã xem: 574] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 77 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 77
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 76 [ Đã xem: 548] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 76 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 76
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 75 [ Đã xem: 509] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 75 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 75
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 74 [ Đã xem: 558] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 74 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 74
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 73 [ Đã xem: 558] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 73 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 73
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 72 [ Đã xem: 533] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 72 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 72
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 71 [ Đã xem: 745] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 71 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 71
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 70 [ Đã xem: 746] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 70 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 70
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 69 [ Đã xem: 746] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 69 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 69
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 68 [ Đã xem: 643] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 68 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 68
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 67 [ Đã xem: 907] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 67 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 67
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 66 [ Đã xem: 1046] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 66 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 66
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 65 [ Đã xem: 1086] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 65 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 65
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 64 [ Đã xem: 897] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 64 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 64
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 63 [ Đã xem: 940] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 63 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 63
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 62 [ Đã xem: 884] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 62 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 62
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 61 [ Đã xem: 1988] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 61 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 61
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 60 [ Đã xem: 2478] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 60 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 60
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 59 [ Đã xem: 2070] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 59 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 59
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 58 [ Đã xem: 2146] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 58 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 58
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 57 [ Đã xem: 2587] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 57 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 57
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 56 [ Đã xem: 2277] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 56 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 56
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 55 [ Đã xem: 2179] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 55 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 55
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 54 [ Đã xem: 2229] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 54 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 54
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 53 [ Đã xem: 2120] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 53 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 53
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 52 [ Đã xem: 2063] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 52 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 52
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 51 [ Đã xem: 1935] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 51 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 51
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 50 [ Đã xem: 2072] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 50 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 50
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 49 [ Đã xem: 1958] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 49 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 49
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 48 [ Đã xem: 2035] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 48 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 48
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 47 [ Đã xem: 1831] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 47 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 47
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 46 [ Đã xem: 2029] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 46 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 46
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 45 [ Đã xem: 2072] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 45 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 45
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 44 [ Đã xem: 2128] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 44 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 44
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 43 [ Đã xem: 2019] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 43 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 43
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 42 [ Đã xem: 2074] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 42 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 42
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 41 [ Đã xem: 2182] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 41 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 41
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 40 [ Đã xem: 2241] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 40 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 40
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 39 [ Đã xem: 2125] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 39 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 39
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 38 [ Đã xem: 2085] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 38 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 38
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 37 [ Đã xem: 2062] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 37 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 37
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 36 [ Đã xem: 2115] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 36 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 36
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 35 [ Đã xem: 2062] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 35 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 35
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 34 [ Đã xem: 2287] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 34 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 34
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 33 [ Đã xem: 2166] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 33 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 33
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 32 [ Đã xem: 2142] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 32 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 32
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 31 [ Đã xem: 2713] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 31 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 31
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 30 [ Đã xem: 2009] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 30 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 30
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 29 [ Đã xem: 2151] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 29 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 29
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 28 [ Đã xem: 2493] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 28 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 28
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 27 [ Đã xem: 2079] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 27 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 27
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 26 [ Đã xem: 2428] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 26 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 26
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 25 [ Đã xem: 2286] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 25 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 25
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 24 [ Đã xem: 1995] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 24 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 24
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 23 [ Đã xem: 2021] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 23 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 23
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 22 [ Đã xem: 1910] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 22 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 22
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 21 [ Đã xem: 2042] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 21 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 21
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 20 [ Đã xem: 4027] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 20 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 20
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 19 [ Đã xem: 3879] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 19 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 19
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 18 [ Đã xem: 4878] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 18 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 18
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 17 [ Đã xem: 3105] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 17 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 17
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 16 [ Đã xem: 3757] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 16 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 16
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 15 [ Đã xem: 2584] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 15 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 15
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 14 [ Đã xem: 2361] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 14 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 14
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 13 [ Đã xem: 2822] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 13 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 13
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 12 [ Đã xem: 2869] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 12 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 12
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 11 [ Đã xem: 9336] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 11 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 11
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 10 [ Đã xem: 4483] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 10 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 10
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 9 [ Đã xem: 12437] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 9 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 9
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 8 [ Đã xem: 12083] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 8 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 8
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 7 [ Đã xem: 11289] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 7 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 7
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 6 [ Đã xem: 2315] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 6 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 6
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 5 [ Đã xem: 2768] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 5 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 5
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 4 [ Đã xem: 2304] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 4 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 4
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 3 [ Đã xem: 2590] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 3 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 3
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 2 [ Đã xem: 2560] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 2 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 2
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 1 [ Đã xem: 3531] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 1 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 1


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 1844

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 173289

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22170227

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?