Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

(128 Video) (284142 lượt xem)


Loading the player...
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 128 [ Đã xem: 910] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 128 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 128
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 127 [ Đã xem: 784] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 127 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 127
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 126 [ Đã xem: 829] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 126 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 126
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 125 [ Đã xem: 702] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 125 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 125
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 124 [ Đã xem: 661] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 124 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 124
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 123 [ Đã xem: 687] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 123 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 123
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 122 [ Đã xem: 755] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 122 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 122
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 121 [ Đã xem: 703] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 121 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 121
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 120 [ Đã xem: 749] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 120 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 120
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 119 [ Đã xem: 705] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 119 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 119
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 118 [ Đã xem: 777] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 118 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 118
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 117 [ Đã xem: 689] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 117 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 117
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 116 [ Đã xem: 672] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 116 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 116
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 115 [ Đã xem: 642] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 115 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 115
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 114 [ Đã xem: 623] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 114 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 114
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 113 [ Đã xem: 633] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 113 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 113
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 112 [ Đã xem: 606] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 112 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 112
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 111 [ Đã xem: 676] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 111 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 111
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 110 [ Đã xem: 729] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 110 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 110
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 109 [ Đã xem: 661] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 109 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 109
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 108 [ Đã xem: 616] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 108 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 108
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 107 [ Đã xem: 590] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 107 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 107
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106 [ Đã xem: 588] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 105 [ Đã xem: 665] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 105 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 105
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 104 [ Đã xem: 725] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 104 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 104
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 103 [ Đã xem: 759] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 103 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 103
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 102 [ Đã xem: 723] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 102 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 102
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 101 [ Đã xem: 753] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 101 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 101
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 100 [ Đã xem: 711] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 100 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 100
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 99 [ Đã xem: 721] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 99 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 99
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 98 [ Đã xem: 718] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 98 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 98
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 97 [ Đã xem: 683] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 97 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 97
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 96 [ Đã xem: 689] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 96 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 96
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 95 [ Đã xem: 780] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 95 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 95
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 94 [ Đã xem: 748] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 94 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 94
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 93 [ Đã xem: 728] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 93 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 93
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 92 [ Đã xem: 720] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 92 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 92
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 91 [ Đã xem: 733] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 91 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 91
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 90 [ Đã xem: 1304] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 90 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 90
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 89 [ Đã xem: 1242] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 89 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 89
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 88 [ Đã xem: 834] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 88 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 88
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 87 [ Đã xem: 893] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 87 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 87
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 86 [ Đã xem: 940] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 86 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 86
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 85 [ Đã xem: 859] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 85 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 85
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 84 [ Đã xem: 831] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 84 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 84
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 83 [ Đã xem: 949] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 83 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 83
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 82 [ Đã xem: 944] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 82 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 82
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 81 [ Đã xem: 900] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 81 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 81
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 80 [ Đã xem: 875] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 80 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 80
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 79 [ Đã xem: 1093] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 79 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 79
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 78 [ Đã xem: 985] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 78 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 78
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 77 [ Đã xem: 981] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 77 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 77
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 76 [ Đã xem: 953] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 76 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 76
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 75 [ Đã xem: 893] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 75 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 75
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 74 [ Đã xem: 991] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 74 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 74
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 73 [ Đã xem: 992] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 73 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 73
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 72 [ Đã xem: 975] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 72 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 72
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 71 [ Đã xem: 1153] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 71 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 71
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 70 [ Đã xem: 1184] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 70 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 70
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 69 [ Đã xem: 1151] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 69 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 69
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 68 [ Đã xem: 1058] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 68 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 68
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 67 [ Đã xem: 1281] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 67 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 67
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 66 [ Đã xem: 1422] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 66 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 66
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 65 [ Đã xem: 1477] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 65 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 65
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 64 [ Đã xem: 1300] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 64 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 64
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 63 [ Đã xem: 1421] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 63 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 63
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 62 [ Đã xem: 1271] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 62 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 62
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 61 [ Đã xem: 2402] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 61 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 61
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 60 [ Đã xem: 2929] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 60 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 60
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 59 [ Đã xem: 2474] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 59 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 59
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 58 [ Đã xem: 2561] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 58 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 58
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 57 [ Đã xem: 3035] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 57 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 57
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 56 [ Đã xem: 2696] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 56 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 56
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 55 [ Đã xem: 2652] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 55 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 55
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 54 [ Đã xem: 2660] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 54 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 54
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 53 [ Đã xem: 2541] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 53 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 53
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 52 [ Đã xem: 2527] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 52 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 52
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 51 [ Đã xem: 2353] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 51 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 51
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 50 [ Đã xem: 2558] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 50 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 50
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 49 [ Đã xem: 2371] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 49 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 49
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 48 [ Đã xem: 2422] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 48 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 48
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 47 [ Đã xem: 2246] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 47 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 47
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 46 [ Đã xem: 2445] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 46 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 46
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 45 [ Đã xem: 2462] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 45 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 45
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 44 [ Đã xem: 2534] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 44 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 44
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 43 [ Đã xem: 2420] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 43 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 43
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 42 [ Đã xem: 2488] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 42 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 42
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 41 [ Đã xem: 2641] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 41 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 41
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 40 [ Đã xem: 2679] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 40 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 40
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 39 [ Đã xem: 2527] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 39 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 39
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 38 [ Đã xem: 2492] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 38 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 38
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 37 [ Đã xem: 2468] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 37 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 37
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 36 [ Đã xem: 2525] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 36 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 36
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 35 [ Đã xem: 2506] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 35 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 35
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 34 [ Đã xem: 2705] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 34 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 34
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 33 [ Đã xem: 2550] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 33 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 33
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 32 [ Đã xem: 2522] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 32 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 32
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 31 [ Đã xem: 3141] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 31 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 31
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 30 [ Đã xem: 2388] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 30 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 30
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 29 [ Đã xem: 2507] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 29 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 29
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 28 [ Đã xem: 2914] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 28 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 28
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 27 [ Đã xem: 2493] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 27 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 27
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 26 [ Đã xem: 2845] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 26 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 26
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 25 [ Đã xem: 2688] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 25 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 25
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 24 [ Đã xem: 2379] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 24 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 24
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 23 [ Đã xem: 2435] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 23 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 23
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 22 [ Đã xem: 2388] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 22 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 22
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 21 [ Đã xem: 2448] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 21 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 21
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 20 [ Đã xem: 4503] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 20 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 20
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 19 [ Đã xem: 4483] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 19 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 19
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 18 [ Đã xem: 5461] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 18 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 18
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 17 [ Đã xem: 3674] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 17 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 17
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 16 [ Đã xem: 4261] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 16 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 16
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 15 [ Đã xem: 2983] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 15 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 15
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 14 [ Đã xem: 2790] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 14 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 14
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 13 [ Đã xem: 3307] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 13 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 13
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 12 [ Đã xem: 3360] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 12 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 12
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 11 [ Đã xem: 10077] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 11 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 11
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 10 [ Đã xem: 4980] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 10 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 10
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 9 [ Đã xem: 13042] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 9 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 9
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 8 [ Đã xem: 12979] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 8 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 8
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 7 [ Đã xem: 11884] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 7 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 7
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 6 [ Đã xem: 2773] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 6 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 6
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 5 [ Đã xem: 3189] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 5 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 5
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 4 [ Đã xem: 2734] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 4 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 4
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 3 [ Đã xem: 3138] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 3 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 3
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 2 [ Đã xem: 3039] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 2 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 2
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 1 [ Đã xem: 4227] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 1 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 1


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 170


Hôm nayHôm nay : 52851

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1072730

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 46646609

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.