Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Thập Thiện Nghiệp Đạo

Thập Thiện Nghiệp Đạo

(80 Video) (188448 lượt xem)


Loading the player...
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 80 [ Đã xem: 2381] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 80 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 80
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 79 [ Đã xem: 2204] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 79 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 79
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 78 [ Đã xem: 2017] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 78 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 78
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 77 [ Đã xem: 1974] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 77 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 77
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 76 [ Đã xem: 2110] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 76 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 76
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 75 [ Đã xem: 2067] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 75 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 75
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 74 [ Đã xem: 2178] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 74 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 74
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 73 [ Đã xem: 2108] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 73 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 73
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 72 [ Đã xem: 2177] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 72 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 72
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 71 [ Đã xem: 2136] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 71 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 71
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 70 [ Đã xem: 2239] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 70 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 70
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 69 [ Đã xem: 2289] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 69 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 69
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 68 [ Đã xem: 2053] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 68 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 68
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 67 [ Đã xem: 2048] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 67 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 67
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 66 [ Đã xem: 2129] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 66 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 66
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 65 [ Đã xem: 2126] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 65 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 65
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 64 [ Đã xem: 2051] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 64 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 64
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 63 [ Đã xem: 2070] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 63 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 63
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 62 [ Đã xem: 2077] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 62 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 62
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 61 [ Đã xem: 2114] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 61 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 61
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 60 [ Đã xem: 2091] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 60 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 60
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 59 [ Đã xem: 2047] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 59 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 59
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 58 [ Đã xem: 2010] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 58 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 58
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 57 [ Đã xem: 2180] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 57 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 57
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 56 [ Đã xem: 2123] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 56 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 56
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 55 [ Đã xem: 2301] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 55 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 55
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 54 [ Đã xem: 2124] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 54 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 54
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 53 [ Đã xem: 1937] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 53 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 53
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 52 [ Đã xem: 2003] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 52 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 52
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 51 [ Đã xem: 2023] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 51 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 51
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 50 [ Đã xem: 1962] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 50 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 50
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 49 [ Đã xem: 2104] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 49 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 49
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 48 [ Đã xem: 2060] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 48 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 48
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 47 [ Đã xem: 2191] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 47 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 47
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 46 [ Đã xem: 2028] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 46 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 46
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 45 [ Đã xem: 2229] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 45 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 45
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 44 [ Đã xem: 1953] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 44 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 44
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 43 [ Đã xem: 2056] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 43 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 43
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 42 [ Đã xem: 2026] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 42 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 42
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 41 [ Đã xem: 2071] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 41 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 41
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 40 [ Đã xem: 2111] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 40 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 40
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 39 [ Đã xem: 2210] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 39 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 39
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 38 [ Đã xem: 2262] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 38 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 38
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 37 [ Đã xem: 2060] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 37 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 37
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 36 [ Đã xem: 2241] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 36 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 36
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 35 [ Đã xem: 2413] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 35 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 35
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 34 [ Đã xem: 2037] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 34 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 34
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 33 [ Đã xem: 2292] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 33 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 33
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 32 [ Đã xem: 2097] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 32 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 32
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 31 [ Đã xem: 2187] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 31 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 31
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 30 [ Đã xem: 2101] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 30 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 30
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 29 [ Đã xem: 2185] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 29 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 29
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 28 [ Đã xem: 2276] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 28 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 28
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 27 [ Đã xem: 2394] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 27 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 27
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 26 [ Đã xem: 2077] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 26 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 26
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 25 [ Đã xem: 2129] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 25 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 25
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 24 [ Đã xem: 2155] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 24 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 24
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 23 [ Đã xem: 2146] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 23 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 23
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 22 [ Đã xem: 2216] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 22 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 22
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 21 [ Đã xem: 2194] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 21 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 21
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 20 [ Đã xem: 2312] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 20 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 20
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 19 [ Đã xem: 2104] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 19 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 19
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 18 [ Đã xem: 1979] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 18 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 18
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 17 [ Đã xem: 2036] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 17 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 17
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 16 [ Đã xem: 1999] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 16 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 16
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 15 [ Đã xem: 2147] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 15 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 15
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 14 [ Đã xem: 2053] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 14 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 14
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 13 [ Đã xem: 2109] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 13 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 13
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 12 [ Đã xem: 2120] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 12 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 12
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 11 [ Đã xem: 2170] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 11 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 11
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 10 [ Đã xem: 2117] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 10 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 10
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 9 [ Đã xem: 2092] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 9 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 9
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 8 [ Đã xem: 2149] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 8 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 8
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 7 [ Đã xem: 2248] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 7 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 7
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 6 [ Đã xem: 2265] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 6 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 6
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 5 [ Đã xem: 2145] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 5 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 5
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 4 [ Đã xem: 2274] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 4 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 4
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 3 [ Đã xem: 2128] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 3 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 3
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 2 [ Đã xem: 2555] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 2 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 2
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 1 [ Đã xem: 3642] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 1 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 1


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 223


Hôm nayHôm nay : 52478

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1072357

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 46646236

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.