Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Thập Thiện Nghiệp Đạo

Thập Thiện Nghiệp Đạo

(80 Video) (165615 lượt xem)


Loading the player...
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 80 [ Đã xem: 2119] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 80 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 80
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 79 [ Đã xem: 1914] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 79 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 79
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 78 [ Đã xem: 1774] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 78 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 78
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 77 [ Đã xem: 1729] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 77 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 77
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 76 [ Đã xem: 1851] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 76 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 76
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 75 [ Đã xem: 1810] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 75 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 75
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 74 [ Đã xem: 1886] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 74 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 74
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 73 [ Đã xem: 1865] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 73 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 73
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 72 [ Đã xem: 1892] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 72 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 72
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 71 [ Đã xem: 1874] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 71 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 71
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 70 [ Đã xem: 1972] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 70 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 70
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 69 [ Đã xem: 2039] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 69 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 69
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 68 [ Đã xem: 1794] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 68 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 68
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 67 [ Đã xem: 1794] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 67 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 67
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 66 [ Đã xem: 1874] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 66 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 66
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 65 [ Đã xem: 1865] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 65 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 65
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 64 [ Đã xem: 1762] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 64 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 64
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 63 [ Đã xem: 1798] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 63 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 63
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 62 [ Đã xem: 1824] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 62 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 62
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 61 [ Đã xem: 1827] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 61 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 61
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 60 [ Đã xem: 1835] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 60 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 60
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 59 [ Đã xem: 1824] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 59 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 59
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 58 [ Đã xem: 1788] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 58 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 58
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 57 [ Đã xem: 1933] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 57 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 57
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 56 [ Đã xem: 1871] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 56 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 56
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 55 [ Đã xem: 2058] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 55 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 55
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 54 [ Đã xem: 1874] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 54 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 54
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 53 [ Đã xem: 1685] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 53 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 53
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 52 [ Đã xem: 1753] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 52 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 52
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 51 [ Đã xem: 1780] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 51 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 51
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 50 [ Đã xem: 1728] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 50 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 50
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 49 [ Đã xem: 1871] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 49 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 49
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 48 [ Đã xem: 1795] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 48 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 48
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 47 [ Đã xem: 1913] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 47 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 47
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 46 [ Đã xem: 1791] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 46 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 46
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 45 [ Đã xem: 1976] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 45 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 45
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 44 [ Đã xem: 1722] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 44 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 44
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 43 [ Đã xem: 1816] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 43 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 43
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 42 [ Đã xem: 1775] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 42 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 42
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 41 [ Đã xem: 1820] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 41 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 41
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 40 [ Đã xem: 1860] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 40 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 40
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 39 [ Đã xem: 1952] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 39 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 39
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 38 [ Đã xem: 2036] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 38 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 38
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 37 [ Đã xem: 1798] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 37 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 37
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 36 [ Đã xem: 1981] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 36 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 36
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 35 [ Đã xem: 2159] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 35 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 35
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 34 [ Đã xem: 1797] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 34 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 34
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 33 [ Đã xem: 2005] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 33 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 33
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 32 [ Đã xem: 1823] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 32 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 32
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 31 [ Đã xem: 1933] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 31 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 31
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 30 [ Đã xem: 1855] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 30 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 30
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 29 [ Đã xem: 1914] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 29 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 29
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 28 [ Đã xem: 2030] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 28 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 28
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 27 [ Đã xem: 2165] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 27 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 27
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 26 [ Đã xem: 1849] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 26 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 26
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 25 [ Đã xem: 1878] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 25 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 25
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 24 [ Đã xem: 1892] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 24 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 24
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 23 [ Đã xem: 1875] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 23 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 23
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 22 [ Đã xem: 1950] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 22 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 22
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 21 [ Đã xem: 1908] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 21 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 21
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 20 [ Đã xem: 2061] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 20 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 20
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 19 [ Đã xem: 1845] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 19 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 19
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 18 [ Đã xem: 1708] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 18 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 18
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 17 [ Đã xem: 1776] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 17 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 17
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 16 [ Đã xem: 1744] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 16 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 16
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 15 [ Đã xem: 1887] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 15 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 15
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 14 [ Đã xem: 1764] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 14 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 14
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 13 [ Đã xem: 1813] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 13 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 13
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 12 [ Đã xem: 1879] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 12 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 12
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 11 [ Đã xem: 1879] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 11 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 11
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 10 [ Đã xem: 1868] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 10 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 10
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 9 [ Đã xem: 1854] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 9 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 9
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 8 [ Đã xem: 1898] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 8 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 8
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 7 [ Đã xem: 1978] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 7 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 7
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 6 [ Đã xem: 1979] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 6 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 6
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 5 [ Đã xem: 1897] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 5 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 5
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 4 [ Đã xem: 1940] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 4 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 4
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 3 [ Đã xem: 1820] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 3 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 3
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 2 [ Đã xem: 2200] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 2 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 2
Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 1 [ Đã xem: 3160] Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 1 Thập Thiện Nghiệp Đạo - Tập 1


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 102


Hôm nayHôm nay : 3793

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 507441

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 26255419

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?