Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

(102 Video) (119746 lượt xem)


Loading the player...
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 102 [ Đã xem: 981] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 102 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 102
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 101 [ Đã xem: 798] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 101 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 101
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 100 [ Đã xem: 802] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 100 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 100
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 99 [ Đã xem: 729] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 99 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 99
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 98 [ Đã xem: 856] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 98 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 98
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 97 [ Đã xem: 722] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 97 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 97
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 96 [ Đã xem: 758] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 96 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 96
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 95 [ Đã xem: 780] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 95 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 95
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 94 [ Đã xem: 731] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 94 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 94
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 93 [ Đã xem: 727] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 93 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 93
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 92 [ Đã xem: 992] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 92 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 92
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 91 [ Đã xem: 751] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 91 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 91
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 90 [ Đã xem: 689] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 90 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 90
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 89 [ Đã xem: 662] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 89 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 89
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 88 [ Đã xem: 734] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 88 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 88
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 87 [ Đã xem: 857] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 87 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 87
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 86 [ Đã xem: 720] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 86 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 86
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 85 [ Đã xem: 718] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 85 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 85
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 84 [ Đã xem: 829] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 84 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 84
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 83 [ Đã xem: 732] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 83 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 83
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 82 [ Đã xem: 725] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 82 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 82
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 81 [ Đã xem: 694] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 81 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 81
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 80 [ Đã xem: 854] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 80 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 80
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 79 [ Đã xem: 806] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 79 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 79
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 78 [ Đã xem: 816] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 78 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 78
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 77 [ Đã xem: 773] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 77 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 77
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 76 [ Đã xem: 805] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 76 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 76
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 75 [ Đã xem: 766] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 75 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 75
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 74 [ Đã xem: 818] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 74 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 74
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 73 [ Đã xem: 778] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 73 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 73
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 72 [ Đã xem: 901] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 72 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 72
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 71 [ Đã xem: 802] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 71 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 71
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 70 [ Đã xem: 857] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 70 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 70
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 69 [ Đã xem: 756] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 69 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 69
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 68 [ Đã xem: 765] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 68 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 68
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 67 [ Đã xem: 911] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 67 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 67
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 66 [ Đã xem: 808] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 66 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 66
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 65 [ Đã xem: 734] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 65 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 65
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64 [ Đã xem: 898] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63 [ Đã xem: 979] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62 [ Đã xem: 874] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61 [ Đã xem: 860] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60 [ Đã xem: 934] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59 [ Đã xem: 925] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58 [ Đã xem: 942] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57 [ Đã xem: 869] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56 [ Đã xem: 1010] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55 [ Đã xem: 853] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54 [ Đã xem: 894] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53 [ Đã xem: 974] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52 [ Đã xem: 943] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51 [ Đã xem: 895] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50 [ Đã xem: 910] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1 [ Đã xem: 3436] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2 [ Đã xem: 2018] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3 [ Đã xem: 1584] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4 [ Đã xem: 1509] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5 [ Đã xem: 1628] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6 [ Đã xem: 1604] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7 [ Đã xem: 1703] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8 [ Đã xem: 1596] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9 [ Đã xem: 1602] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10 [ Đã xem: 1521] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11 [ Đã xem: 1323] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12 [ Đã xem: 1469] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13 [ Đã xem: 1493] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14 [ Đã xem: 1388] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15 [ Đã xem: 1491] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16 [ Đã xem: 1453] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17 [ Đã xem: 1570] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18 [ Đã xem: 1465] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19 [ Đã xem: 1452] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20 [ Đã xem: 1308] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21 [ Đã xem: 1536] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22 [ Đã xem: 1470] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23 [ Đã xem: 1257] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24 [ Đã xem: 1291] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25 [ Đã xem: 1356] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26 [ Đã xem: 1426] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27 [ Đã xem: 1520] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28 [ Đã xem: 1386] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29 [ Đã xem: 1247] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30 [ Đã xem: 1243] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31 [ Đã xem: 1276] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32 [ Đã xem: 1184] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33 [ Đã xem: 1263] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34 [ Đã xem: 1298] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35 [ Đã xem: 1049] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36 [ Đã xem: 1063] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37 [ Đã xem: 922] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38 [ Đã xem: 1004] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39 [ Đã xem: 993] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40 [ Đã xem: 994] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41 [ Đã xem: 941] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42 [ Đã xem: 934] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43 [ Đã xem: 933] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44 [ Đã xem: 918] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45 [ Đã xem: 915] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46 [ Đã xem: 983] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47 [ Đã xem: 839] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48 [ Đã xem: 1048] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49 [ Đã xem: 962] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 325


Hôm nayHôm nay : 10600

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2845846

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 50425692

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.