Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng

(172 Video) (185524 lượt xem)


Loading the player...
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 172 [ Đã xem: 204] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 172 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 172
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 171 [ Đã xem: 185] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 171 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 171
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 170 [ Đã xem: 453] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 170 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 170
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 169 [ Đã xem: 413] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 169 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 169
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 168 [ Đã xem: 490] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 168 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 168
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 167 [ Đã xem: 617] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 167 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 167
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 166 [ Đã xem: 1051] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 166 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 166
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 165 [ Đã xem: 606] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 165 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 165
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 164 [ Đã xem: 516] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 164 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 164
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 163 [ Đã xem: 489] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 163 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 163
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 162 [ Đã xem: 502] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 162 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 162
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 161 [ Đã xem: 499] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 161 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 161
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 160 [ Đã xem: 520] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 160 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 160
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 159 [ Đã xem: 487] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 159 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 159
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 158 [ Đã xem: 525] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 158 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 158
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 157 [ Đã xem: 522] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 157 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 157
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 156 [ Đã xem: 690] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 156 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 156
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 155 [ Đã xem: 711] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 155 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 155
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 154 [ Đã xem: 718] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 154 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 154
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 153 [ Đã xem: 787] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 153 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 153
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 152 [ Đã xem: 549] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 152 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 152
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 151 [ Đã xem: 572] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 151 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 151
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 150 [ Đã xem: 581] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 150 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 150
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 149 [ Đã xem: 643] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 149 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 149
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 148 [ Đã xem: 578] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 148 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 148
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 147 [ Đã xem: 571] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 147 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 147
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 146 [ Đã xem: 608] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 146 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 146
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 145 [ Đã xem: 613] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 145 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 145
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 144 [ Đã xem: 683] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 144 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 144
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 143 [ Đã xem: 650] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 143 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 143
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 142 [ Đã xem: 681] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 142 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 142
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 141 [ Đã xem: 658] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 141 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 141
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 140 [ Đã xem: 671] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 140 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 140
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 139 [ Đã xem: 600] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 139 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 139
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 138 [ Đã xem: 634] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 138 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 138
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 137 [ Đã xem: 601] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 137 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 137
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 136 [ Đã xem: 633] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 136 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 136
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 135 [ Đã xem: 668] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 135 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 135
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 134 [ Đã xem: 673] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 134 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 134
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 133 [ Đã xem: 623] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 133 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 133
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 132 [ Đã xem: 633] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 132 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 132
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 131 [ Đã xem: 669] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 131 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 131
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 130 [ Đã xem: 658] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 130 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 130
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 129 [ Đã xem: 640] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 129 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 129
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 128 [ Đã xem: 627] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 128 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 128
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 127 [ Đã xem: 660] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 127 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 127
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 126 [ Đã xem: 706] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 126 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 126
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 125 [ Đã xem: 704] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 125 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 125
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 124 [ Đã xem: 697] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 124 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 124
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 123 [ Đã xem: 723] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 123 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 123
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 122 [ Đã xem: 789] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 122 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 122
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 121 [ Đã xem: 714] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 121 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 121
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 120 [ Đã xem: 701] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 120 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 120
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 119 [ Đã xem: 689] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 119 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 119
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 118 [ Đã xem: 704] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 118 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 118
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 117 [ Đã xem: 711] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 117 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 117
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 116 [ Đã xem: 713] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 116 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 116
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 115 [ Đã xem: 683] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 115 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 115
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 114 [ Đã xem: 661] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 114 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 114
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 113 [ Đã xem: 695] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 113 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 113
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 112 [ Đã xem: 771] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 112 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 112
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 111 [ Đã xem: 786] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 111 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 111
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 110 [ Đã xem: 787] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 110 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 110
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 109 [ Đã xem: 784] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 109 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 109
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 108 [ Đã xem: 818] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 108 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 108
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 107 [ Đã xem: 776] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 107 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 107
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 106 [ Đã xem: 837] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 106 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 106
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 105 [ Đã xem: 804] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 105 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 105
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 104 [ Đã xem: 786] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 104 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 104
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 103 [ Đã xem: 689] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 103 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 103
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 102 [ Đã xem: 769] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 102 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 102
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 101 [ Đã xem: 771] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 101 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 101
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 100 [ Đã xem: 767] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 100 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 100
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 99 [ Đã xem: 741] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 99 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 99
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 98 [ Đã xem: 786] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 98 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 98
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 97 [ Đã xem: 786] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 97 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 97
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 96 [ Đã xem: 737] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 96 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 96
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 95 [ Đã xem: 759] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 95 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 95
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 94 [ Đã xem: 756] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 94 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 94
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 93 [ Đã xem: 750] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 93 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 93
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 92 [ Đã xem: 802] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 92 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 92
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 91 [ Đã xem: 776] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 91 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 91
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 90 [ Đã xem: 779] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 90 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 90
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 89 [ Đã xem: 852] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 89 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 89
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 88 [ Đã xem: 763] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 88 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 88
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 87 [ Đã xem: 892] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 87 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 87
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 86 [ Đã xem: 808] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 86 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 86
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 85 [ Đã xem: 818] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 85 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 85
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 84 [ Đã xem: 1212] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 84 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 84
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 83 [ Đã xem: 1133] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 83 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 83
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 82 [ Đã xem: 1080] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 82 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 82
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 81 [ Đã xem: 1354] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 81 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 81
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 80 [ Đã xem: 965] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 80 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 80
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 79 [ Đã xem: 1071] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 79 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 79
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 78 [ Đã xem: 1162] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 78 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 78
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 77 [ Đã xem: 1088] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 77 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 77
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76 [ Đã xem: 1260] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75 [ Đã xem: 1253] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74 [ Đã xem: 1243] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73 [ Đã xem: 1410] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72 [ Đã xem: 1516] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71 [ Đã xem: 1405] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70 [ Đã xem: 1396] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69 [ Đã xem: 1404] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68 [ Đã xem: 1698] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67 [ Đã xem: 1304] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66 [ Đã xem: 1247] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65 [ Đã xem: 1389] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64 [ Đã xem: 1549] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63 [ Đã xem: 1392] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62 [ Đã xem: 1487] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61 [ Đã xem: 1488] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60 [ Đã xem: 1534] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59 [ Đã xem: 1465] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58 [ Đã xem: 1510] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57 [ Đã xem: 1426] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56 [ Đã xem: 1545] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55 [ Đã xem: 1403] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54 [ Đã xem: 1513] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53 [ Đã xem: 1306] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52 [ Đã xem: 1466] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51 [ Đã xem: 1367] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50 [ Đã xem: 1460] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49 [ Đã xem: 1497] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48 [ Đã xem: 1430] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47 [ Đã xem: 1498] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46 [ Đã xem: 1574] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45 [ Đã xem: 1683] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44 [ Đã xem: 1639] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43 [ Đã xem: 1370] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42 [ Đã xem: 1499] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41 [ Đã xem: 1721] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40 [ Đã xem: 1577] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39 [ Đã xem: 1533] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38 [ Đã xem: 1483] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37 [ Đã xem: 1589] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36 [ Đã xem: 1664] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35 [ Đã xem: 1643] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34 [ Đã xem: 1566] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33 [ Đã xem: 1566] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32 [ Đã xem: 1522] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31 [ Đã xem: 1697] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30 [ Đã xem: 1670] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29 [ Đã xem: 1587] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28 [ Đã xem: 1606] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27 [ Đã xem: 1436] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26 [ Đã xem: 1725] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25 [ Đã xem: 1932] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24 [ Đã xem: 1648] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23 [ Đã xem: 1547] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22 [ Đã xem: 1663] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21 [ Đã xem: 1685] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20 [ Đã xem: 1697] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19 [ Đã xem: 1639] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18 [ Đã xem: 1743] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17 [ Đã xem: 1563] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16 [ Đã xem: 1712] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15 [ Đã xem: 1797] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14 [ Đã xem: 2058] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13 [ Đã xem: 1873] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12 [ Đã xem: 1760] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11 [ Đã xem: 1769] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10 [ Đã xem: 1818] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9 [ Đã xem: 2040] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8 [ Đã xem: 2076] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7 [ Đã xem: 2224] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6 [ Đã xem: 1935] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5 [ Đã xem: 1974] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4 [ Đã xem: 2054] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3 [ Đã xem: 1863] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2 [ Đã xem: 2487] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1 [ Đã xem: 5583] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 90


Hôm nayHôm nay : 3280

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 506928

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 26254906

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?