Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Hoa Nghiêm Áo Chỉ

Hoa Nghiêm Áo Chỉ

(173 Video) (297929 lượt xem)


Loading the player...
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 96 [ Đã xem: 57] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 96 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 96
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 95 [ Đã xem: 73] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 95 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 95
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 94 [ Đã xem: 142] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 94 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 94
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 93 [ Đã xem: 150] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 93 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 93
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 92 [ Đã xem: 225] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 92 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 92
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 91 [ Đã xem: 223] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 91 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 91
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 90 [ Đã xem: 272] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 90 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 90
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 89 [ Đã xem: 275] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 89 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 89
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 88 [ Đã xem: 442] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 88 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 88
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 87 [ Đã xem: 313] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 87 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 87
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 86 [ Đã xem: 568] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 86 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 86
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 85 [ Đã xem: 428] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 85 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 85
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 84 [ Đã xem: 591] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 84 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 84
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 83 [ Đã xem: 388] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 83 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 83
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 82 [ Đã xem: 319] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 82 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 82
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 81 [ Đã xem: 299] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 81 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 81
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 80 [ Đã xem: 450] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 80 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 80
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 79 [ Đã xem: 288] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 79 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 79
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 78 [ Đã xem: 388] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 78 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 78
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77B [ Đã xem: 2249] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77A [ Đã xem: 1782] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76B [ Đã xem: 1787] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76A [ Đã xem: 1783] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75B [ Đã xem: 1958] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75A [ Đã xem: 1753] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74B [ Đã xem: 1783] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74A [ Đã xem: 1805] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73B [ Đã xem: 1825] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73A [ Đã xem: 1713] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72B [ Đã xem: 1853] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72A [ Đã xem: 1827] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71B [ Đã xem: 1729] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71A [ Đã xem: 1908] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70B [ Đã xem: 1893] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70A [ Đã xem: 1975] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69B [ Đã xem: 1926] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69A [ Đã xem: 1671] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68B [ Đã xem: 1788] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68A [ Đã xem: 1870] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67B [ Đã xem: 1876] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67A [ Đã xem: 1888] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66B [ Đã xem: 1740] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66A [ Đã xem: 1881] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65B [ Đã xem: 1730] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65A [ Đã xem: 1795] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64B [ Đã xem: 1814] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64A [ Đã xem: 1726] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63B [ Đã xem: 2027] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63A [ Đã xem: 2014] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62B [ Đã xem: 1756] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62A [ Đã xem: 1852] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61B [ Đã xem: 1918] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61A [ Đã xem: 2056] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60B [ Đã xem: 1935] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60A [ Đã xem: 1922] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59B [ Đã xem: 1813] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59A [ Đã xem: 1722] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59A
Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58B [ Đã xem: 1789] Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58B Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58B
Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58A [ Đã xem: 1752] Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58A Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57B [ Đã xem: 1942] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57A [ Đã xem: 1814] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56B [ Đã xem: 1791] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56A [ Đã xem: 1894] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55B [ Đã xem: 1878] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55A [ Đã xem: 1665] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54B [ Đã xem: 1857] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54A [ Đã xem: 1925] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53B [ Đã xem: 1785] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53A [ Đã xem: 1867] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52B [ Đã xem: 1751] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52A [ Đã xem: 1885] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51B [ Đã xem: 1912] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51A [ Đã xem: 1909] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50B [ Đã xem: 1961] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50A [ Đã xem: 1943] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49B [ Đã xem: 1689] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49A [ Đã xem: 1837] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48B [ Đã xem: 1786] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48A [ Đã xem: 1836] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47B [ Đã xem: 1873] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47A [ Đã xem: 1833] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46B [ Đã xem: 1899] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46A [ Đã xem: 2005] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45B [ Đã xem: 1931] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45A [ Đã xem: 1788] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44B [ Đã xem: 1787] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44A [ Đã xem: 1867] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43B [ Đã xem: 1785] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43A [ Đã xem: 1927] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42B [ Đã xem: 1830] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42A [ Đã xem: 1724] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41B [ Đã xem: 1747] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41A [ Đã xem: 1812] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40B [ Đã xem: 1810] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40A [ Đã xem: 1780] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39B [ Đã xem: 1822] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39A [ Đã xem: 1889] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38B [ Đã xem: 1720] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38A [ Đã xem: 1933] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37B [ Đã xem: 1678] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37A [ Đã xem: 1806] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36B [ Đã xem: 1764] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36A [ Đã xem: 1783] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35B [ Đã xem: 1626] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35A [ Đã xem: 1735] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34B [ Đã xem: 1754] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34A [ Đã xem: 1633] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33B [ Đã xem: 1992] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33A [ Đã xem: 1834] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32B [ Đã xem: 1886] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32A [ Đã xem: 1776] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31B [ Đã xem: 1760] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31A [ Đã xem: 1634] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30B [ Đã xem: 1823] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30A [ Đã xem: 1820] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29B [ Đã xem: 1782] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29A [ Đã xem: 1859] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28B [ Đã xem: 1935] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28A [ Đã xem: 1865] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27B [ Đã xem: 1837] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27A [ Đã xem: 1840] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26B [ Đã xem: 1802] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26A [ Đã xem: 1748] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25B [ Đã xem: 1811] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25A [ Đã xem: 1802] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24B [ Đã xem: 1904] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24A [ Đã xem: 1822] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23B [ Đã xem: 1934] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23A [ Đã xem: 1754] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22B [ Đã xem: 1914] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22A [ Đã xem: 1857] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21B [ Đã xem: 1715] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21A [ Đã xem: 1599] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20B [ Đã xem: 1791] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20A [ Đã xem: 1679] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19B [ Đã xem: 1915] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19A [ Đã xem: 1797] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18B [ Đã xem: 1755] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18A [ Đã xem: 1773] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17B [ Đã xem: 1633] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17A [ Đã xem: 1795] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16B [ Đã xem: 1787] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16A [ Đã xem: 1889] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15B [ Đã xem: 1765] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15A [ Đã xem: 1931] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14B [ Đã xem: 1691] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14A [ Đã xem: 1694] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13B [ Đã xem: 1799] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13A [ Đã xem: 1835] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12B [ Đã xem: 1719] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12A [ Đã xem: 1785] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11B [ Đã xem: 1749] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11A [ Đã xem: 1876] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10B [ Đã xem: 1961] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10A [ Đã xem: 1863] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9B [ Đã xem: 1870] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9A [ Đã xem: 1791] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8B [ Đã xem: 1932] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8A [ Đã xem: 1622] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7B [ Đã xem: 1830] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7A [ Đã xem: 1654] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6B [ Đã xem: 1894] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6A [ Đã xem: 1784] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5B [ Đã xem: 1719] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5A [ Đã xem: 1667] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4B [ Đã xem: 1702] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4A [ Đã xem: 1801] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3B [ Đã xem: 1824] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3A [ Đã xem: 1706] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2B [ Đã xem: 1722] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2A [ Đã xem: 1832] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1B [ Đã xem: 1885] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1A [ Đã xem: 2347] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1A


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 4980

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 250673

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25538077

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?