Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Con Không Dám Oán Hận Cha Mẹ Nữa - Cô Giáo Phó Xung (1396 lượt xem)

Loading the player...

Con Không Dám Oán Hận Cha Mẹ Nữa - Cô Giáo Phó XungĐọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) [ Đã xem: 121] Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con)
Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên [ Đã xem: 224] Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm [ Đã xem: 643] Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm
Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân [ Đã xem: 503] Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân
Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 3/3 [ Đã xem: 387] Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 3/3 Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 3/3
Học Chịu Khổ, Học Sinh Tồn [ Đã xem: 704] Học Chịu Khổ, Học Sinh Tồn Học Chịu Khổ, Học Sinh Tồn
Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 2 / 2 [ Đã xem: 497] Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 2 / 2 Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 2 / 2
Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 1 / 2 [ Đã xem: 720] Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 1 / 2 Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 1 / 2
Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 3 / 3 - Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân [ Đã xem: 863] Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 3 / 3 - Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 3 / 3 - Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân
Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 2 / 3 - Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn [ Đã xem: 679] Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 2 / 3 - Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 2 / 3 - Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn
Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 1 / 3 - Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp [ Đã xem: 982] Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 1 / 3 - Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 1 / 3 - Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp
Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 2 / 3 [ Đã xem: 853] Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 2 / 3 Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 2 / 3
Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 1 / 3 [ Đã xem: 1014] Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 1 / 3 Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 1 / 3
Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 3 [ Đã xem: 799] Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 3 Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 3
Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 2 [ Đã xem: 921] Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 2 Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 2
Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 1 [ Đã xem: 1214] Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 1 Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 1
Người Trẻ Tuổi Tại Vì Sao Lại Không Có Năng Lực [ Đã xem: 1002] Người Trẻ Tuổi Tại Vì Sao Lại Không Có Năng Lực Người Trẻ Tuổi Tại Vì Sao Lại Không Có Năng Lực
Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị về việc Vãng Sanh của Mẫu Thân [ Đã xem: 1406] Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị về việc Vãng Sanh của Mẫu Thân Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị về việc Vãng Sanh của Mẫu Thân
Chiêm sát sám giảng lượt - PS Định Hoằng [ Đã xem: 1456] Chiêm sát sám giảng lượt - PS Định Hoằng Chiêm sát sám giảng lượt - PS Định Hoằng
Sự Phản Tỉnh của một Bệnh Nhân Ung Thư - Cô Giáo Trương Hoa [ Đã xem: 1670] Sự Phản Tỉnh của một Bệnh Nhân Ung Thư - Cô Giáo Trương Hoa Sự Phản Tỉnh của một Bệnh Nhân Ung Thư - Cô Giáo Trương Hoa
BS Trương Tú Mẫn Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì [ Đã xem: 1445] BS Trương Tú Mẫn Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì BS Trương Tú Mẫn Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì
Hồ Bân - Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi [ Đã xem: 2560] Hồ Bân - Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi Hồ Bân - Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai [ Đã xem: 2095] Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai

Các chủ đề khác
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (2 video) (30 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (6 video) (1226 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (11 video) (2409 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (38 video) (10532 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (4195 lượt xem)
Sống (6 video) (6547 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (12400 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (9809 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (88 video) (62582 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (43161 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (12717 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (7558 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (8990 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (34292 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (17960 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (51674 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (55 video) (82290 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (5689 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (48472 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (9029 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (49 video) (37587 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (337500 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (13492 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (11400 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (28538 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (14010 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (8043 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (13702 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (19079 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (39599 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (67 video) (140058 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (21923 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (200832 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (112296 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (532536 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (49792 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 4006

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64794

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13018814

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?