Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 361 (1639 lượt xem)

Loading the player...

Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 361


Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 374 [ Đã xem: 3393] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 374 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 374
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 373 [ Đã xem: 1782] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 373 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 373
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 372 [ Đã xem: 1577] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 372 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 372
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 371 [ Đã xem: 1605] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 371 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 371
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 370 [ Đã xem: 2227] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 370 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 370
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 369 [ Đã xem: 1846] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 369 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 369
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 368 [ Đã xem: 2140] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 368 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 368
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 367 [ Đã xem: 1770] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 367 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 367
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 366 [ Đã xem: 1771] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 366 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 366
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 365 [ Đã xem: 1652] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 365 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 365
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 364 [ Đã xem: 1709] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 364 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 364
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 363 [ Đã xem: 1961] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 363 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 363
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 362 [ Đã xem: 2067] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 362 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 362
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 360 [ Đã xem: 1924] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 360 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 360
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 359 [ Đã xem: 1693] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 359 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 359
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 358 [ Đã xem: 1658] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 358 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 358
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 357 [ Đã xem: 1511] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 357 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 357
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 356 [ Đã xem: 1821] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 356 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 356
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 355 [ Đã xem: 1966] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 355 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 355
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 354 [ Đã xem: 1488] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 354 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 354
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 353 [ Đã xem: 1701] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 353 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 353
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 352 [ Đã xem: 1680] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 352 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 352
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 351 [ Đã xem: 1524] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 351 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 351
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 350 [ Đã xem: 2222] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 350 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 350
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 349 [ Đã xem: 1440] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 349 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 349
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 348 [ Đã xem: 1591] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 348 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 348
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 347 [ Đã xem: 1971] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 347 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 347
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 346 [ Đã xem: 1675] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 346 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 346
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 345 [ Đã xem: 1756] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 345 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 345
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 344 [ Đã xem: 1619] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 344 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 344
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 343 [ Đã xem: 1627] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 343 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 343
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 342 [ Đã xem: 1485] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 342 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 342
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 341 [ Đã xem: 1503] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 341 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 341
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 340 [ Đã xem: 1617] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 340 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 340
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 339 [ Đã xem: 1582] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 339 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 339
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 338 [ Đã xem: 1465] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 338 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 338
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 337 [ Đã xem: 1448] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 337 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 337
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 336 [ Đã xem: 1574] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 336 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 336
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 335 [ Đã xem: 1635] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 335 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 335
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 334 [ Đã xem: 2213] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 334 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 334
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 333 [ Đã xem: 2004] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 333 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 333
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 332 [ Đã xem: 1870] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 332