Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 192 (2684 lượt xem)

Loading the player...

Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 192


Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 374 [ Đã xem: 4934] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 374 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 374
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 373 [ Đã xem: 2653] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 373 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 373
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 372 [ Đã xem: 2364] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 372 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 372
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 371 [ Đã xem: 2346] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 371 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 371
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 370 [ Đã xem: 3131] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 370 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 370
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 369 [ Đã xem: 2750] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 369 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 369
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 368 [ Đã xem: 2989] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 368 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 368
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 367 [ Đã xem: 2627] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 367 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 367
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 366 [ Đã xem: 2555] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 366 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 366
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 365 [ Đã xem: 2387] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 365 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 365
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 364 [ Đã xem: 2485] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 364 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 364
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 363 [ Đã xem: 2735] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 363 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 363
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 362 [ Đã xem: 2878] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 362 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 362
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 361 [ Đã xem: 2418] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 361 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 361
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 360 [ Đã xem: 2641] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 360 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 360
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 359 [ Đã xem: 2485] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 359 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 359
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 358 [ Đã xem: 2410] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 358 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 358
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 357 [ Đã xem: 2239] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 357 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 357
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 356 [ Đã xem: 2710] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 356 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 356
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 355 [ Đã xem: 2691] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 355 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 355
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 354 [ Đã xem: 2260] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 354 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 354
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 353 [ Đã xem: 2554] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 353 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 353
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 352 [ Đã xem: 2404] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 352 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 352
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 351 [ Đã xem: 2243] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 351 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 351
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 350 [ Đã xem: 3095] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 350 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 350
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 349 [ Đã xem: 2275] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 349 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 349
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 348 [ Đã xem: 2357] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 348 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 348
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 347 [ Đã xem: 2792] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 347 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 347
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 346 [ Đã xem: 2702] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 346 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 346
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 345 [ Đã xem: 2821] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 345 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 345
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 344 [ Đã xem: 2335] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 344 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 344
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 343 [ Đã xem: 2503] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 343 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 343
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 342 [ Đã xem: 2209] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 342 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 342
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 341 [ Đã xem: 2326] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 341 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 341
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 340 [ Đã xem: 2347] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 340 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 340
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 339 [ Đã xem: 2502] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 339 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 339
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 338 [ Đã xem: 2333] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 338 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 338
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 337 [ Đã xem: 2222] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 337 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 337
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 336 [ Đã xem: 2428] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 336 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 336
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 335 [ Đã xem: 2414] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 335 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 335
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 334 [ Đã xem: 2983] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 334 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 334
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 333 [ Đã xem: 2804] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 333 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 333
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 332 [ Đã xem: 2549] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 332 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 332
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 331 [ Đã xem: 2533] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 331 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 331
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 330 [ Đã xem: 2734] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 330 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 330
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 329 [ Đã xem: 2328] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 329 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 329
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 328 [ Đã xem: 2367] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 328 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 328
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 327 [ Đã xem: 2531] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 327 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 327
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 326 [ Đã xem: 2752] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 326 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 326
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 325 [ Đã xem: 2430] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 325 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 325
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 324 [ Đã xem: 2441] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 324 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 324
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 323 [ Đã xem: 2600] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 323 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 323
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 322 [ Đã xem: 2108] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 322 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 322
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 321 [ Đã xem: 2171] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 321 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 321
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 320 [ Đã xem: 2470] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 320 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 320
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 319 [ Đã xem: 2285] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 319 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 319
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 318 [ Đã xem: 2053] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 318 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 318
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 317 [ Đã xem: 2087] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 317 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 317
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 316 [ Đã xem: 2143] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 316 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 316
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 315 [ Đã xem: 2207] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 315 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 315
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 314 [ Đã xem: 2169] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 314 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 314
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 313 [ Đã xem: 2071] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 313 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 313
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 312 [ Đã xem: 2245] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 312 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 312
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 311 [ Đã xem: 2254] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 311 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 311
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 310 [ Đã xem: 2425] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 310 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 310
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 309 [ Đã xem: 2512] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 309 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 309
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 308 [ Đã xem: 2537] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 308 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 308
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 307 [ Đã xem: 2408] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 307 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 307
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 306 [ Đã xem: 2620] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 306 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 306
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 305 [ Đã xem: 2208] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 305 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 305
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 304 [ Đã xem: 2209] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 304 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 304
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 303 [ Đã xem: 2395] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 303 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 303
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 302 [ Đã xem: 2285] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 302 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 302
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 301 [ Đã xem: 2414] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 301 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 301
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 300 [ Đã xem: 8133] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 300 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 300
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 299 [ Đã xem: 2120] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 299 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 299
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 298 [ Đã xem: 2477] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 298 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 298
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 297 [ Đã xem: 2384] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 297 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 297
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 296 [ Đã xem: 2238] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 296 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 296
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 295 [ Đã xem: 2303] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 295 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 295
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 294 [ Đã xem: 2680] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 294 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 294
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 293 [ Đã xem: 2425] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 293 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 293
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 292 [ Đã xem: 2199] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 292 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 292
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 291 [ Đã xem: 3001] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 291 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 291
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 290 [ Đã xem: 2463] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 290 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 290
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 289 [ Đã xem: 2139] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 289 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 289
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 288 [ Đã xem: 3321] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 288 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 288
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 287 [ Đã xem: 2949] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 287 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 287
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 286 [ Đã xem: 2647] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 286 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 286
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 285 [ Đã xem: 2691] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 285 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 285
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 284 [ Đã xem: 2715] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 284 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 284
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 283 [ Đã xem: 2506] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 283 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 283
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 282 [ Đã xem: 2395] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 282 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 282
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 281 [ Đã xem: 2557] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 281 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 281
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 280 [ Đã xem: 2329] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 280 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 280
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 279 [ Đã xem: 2551] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 279 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 279
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 278 [ Đã xem: 2571] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 278 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 278
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 277 [ Đã xem: 3277] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 277 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 277
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 276 [ Đã xem: 2940] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 276 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 276
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 275 [ Đã xem: 2545] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 275 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 275
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 274 [ Đã xem: 2701] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 274 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 274
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 273 [ Đã xem: 2915] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 273 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 273
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 272 [ Đã xem: 2336] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 272 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 272
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 271 [ Đã xem: 2412] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 271 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 271
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 270 [ Đã xem: 2324] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 270 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 270
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 269 [ Đã xem: 2432] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 269 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 269
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 268 [ Đã xem: 2364] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 268 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 268
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 267 [ Đã xem: 2661] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 267 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 267
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 266 [ Đã xem: 2371] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 266 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 266
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 265 [ Đã xem: 2543] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 265 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 265
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 264 [ Đã xem: 2324] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 264 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 264
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 263 [ Đã xem: 2734] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 263 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 263
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 262 [ Đã xem: 2461] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 262 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 262
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 261 [ Đã xem: 2709] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 261 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 261
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 260 [ Đã xem: 2735] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 260 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 260
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 259 [ Đã xem: 2515] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 259 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 259
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 258 [ Đã xem: 2418] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 258 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 258
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 257 [ Đã xem: 2495] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 257 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 257
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 256 [ Đã xem: 2730] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 256 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 256
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 255 [ Đã xem: 2637] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 255 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 255
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 254 [ Đã xem: 2494] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 254 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 254
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 253 [ Đã xem: 2515] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 253 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 253
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 252 [ Đã xem: 2597] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 252 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 252
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 251 [ Đã xem: 2522] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 251 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 251
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 250 [ Đã xem: 2704] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 250 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 250
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 249 [ Đã xem: 2469] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 249 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 249
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 248 [ Đã xem: 2641] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 248 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 248
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 247 [ Đã xem: 2546] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 247 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 247
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 246 [ Đã xem: 2472] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 246 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 246
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 245 [ Đã xem: 2745] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 245 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 245
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 244 [ Đã xem: 2453] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 244 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 244
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 243 [ Đã xem: 2349] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 243 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 243
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 242 [ Đã xem: 2798] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 242 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 242
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 241 [ Đã xem: 2487] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 241 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 241
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 240 [ Đã xem: 2376] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 240 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 240
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 239 [ Đã xem: 2501] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 239 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 239
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 238 [ Đã xem: 2559] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 238 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 238
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 237 [ Đã xem: 2428] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 237 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 237
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 236 [ Đã xem: 2411] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 236 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 236
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 235 [ Đã xem: 2744] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 235 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 235
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 234 [ Đã xem: 2804] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 234 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 234
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 233 [ Đã xem: 2534] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 233 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 233
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 232 [ Đã xem: 2568] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 232 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 232
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 231 [ Đã xem: 2635] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 231 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 231
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 230 [ Đã xem: 2493] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 230 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 230
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 229 [ Đã xem: 2398] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 229 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 229
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 228 [ Đã xem: 2649] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 228 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 228
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 227 [ Đã xem: 2568] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 227 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 227
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 226 [ Đã xem: 2759] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 226 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 226
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 225 [ Đã xem: 2486] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 225 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 225
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 224 [ Đã xem: 2651] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 224 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 224
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 223 [ Đã xem: 2654] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 223 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 223
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 222 [ Đã xem: 2646] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 222 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 222
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 221 [ Đã xem: 2817] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 221 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 221
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 220 [ Đã xem: 2684] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 220 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 220
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 219 [ Đã xem: 2459] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 219 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 219
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 218 [ Đã xem: 2556] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 218 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 218
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 217 [ Đã xem: 2685] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 217 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 217
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 216 [ Đã xem: 2485] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 216 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 216
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 215 [ Đã xem: 2621] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 215 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 215
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 214 [ Đã xem: 2561] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 214 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 214
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 213 [ Đã xem: 2432] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 213 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 213
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 212 [ Đã xem: 2660] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 212 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 212
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 211 [ Đã xem: 2556] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 211 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 211
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 210 [ Đã xem: 2910] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 210 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 210
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 209 [ Đã xem: 2614] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 209 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 209
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 208 [ Đã xem: 2603] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 208 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 208
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 207 [ Đã xem: 2488] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 207 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 207
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 206 [ Đã xem: 2830] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 206 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 206
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 205 [ Đã xem: 2617] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 205 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 205
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 204 [ Đã xem: 2599] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 204 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 204
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 203 [ Đã xem: 2469] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 203 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 203
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 202 [ Đã xem: 2632] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 202 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 202
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 201 [ Đã xem: 2611] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 201 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 201
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 200 [ Đã xem: 2627] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 200 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 200
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 199 [ Đã xem: 2507] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 199 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 199
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 198 [ Đã xem: 2696] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 198 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 198
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 197 [ Đã xem: 2643] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 197 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 197
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 196 [ Đã xem: 2436] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 196 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 196
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 195 [ Đã xem: 2404] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 195 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 195
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 194 [ Đã xem: 2583] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 194 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 194
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 193 [ Đã xem: 2408] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 193 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 193
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 191 [ Đã xem: 2608] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 191 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 191
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 190 [ Đã xem: 2485] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 190 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 190
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 189 [ Đã xem: 2832] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 189 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 189
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 188 [ Đã xem: 2862] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 188 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 188
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 187 [ Đã xem: 2543] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 187 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 187
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 186 [ Đã xem: 2486] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 186 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 186
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 185 [ Đã xem: 2662] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 185 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 185
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 184 [ Đã xem: 2560] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 184 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 184
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 183 [ Đã xem: 2663] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 183 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 183
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 182 [ Đã xem: 2684] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 182 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 182
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 181 [ Đã xem: 2633] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 181 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 181
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 180 [ Đã xem: 2690] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 180 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 180
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 179 [ Đã xem: 2820] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 179 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 179
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 178 [ Đã xem: 2785] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 178 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 178
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 177 [ Đã xem: 2563] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 177 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 177
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 176 [ Đã xem: 2643] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 176 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 176
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 175 [ Đã xem: 2712] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 175 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 175
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 174 [ Đã xem: 2837] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 174 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 174
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 173 [ Đã xem: 2631] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 173 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 173
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 172 [ Đã xem: 2761] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 172 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 172
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 171 [ Đã xem: 2801] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 171 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 171
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 170 [ Đã xem: 2746] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 170 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 170
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 169 [ Đã xem: 2604] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 169 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 169
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 168 [ Đã xem: 2515] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 168 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 168
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 167 [ Đã xem: 2776] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 167 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 167
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 166 [ Đã xem: 2822] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 166 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 166
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 165 [ Đã xem: 2588] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 165 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 165
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 164 [ Đã xem: 2499] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 164 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 164
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 163 [ Đã xem: 2668] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 163 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 163
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 162 [ Đã xem: 2505] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 162 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 162
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 161 [ Đã xem: 2870] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 161 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 161
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 160 [ Đã xem: 2778] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 160 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 160
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 159 [ Đã xem: 2571] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 159 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 159
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 158 [ Đã xem: 2445] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 158 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 158
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 157 [ Đã xem: 2387] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 157 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 157
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 156 [ Đã xem: 2496] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 156 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 156
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 155 [ Đã xem: 2636] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 155 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 155
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 154 [ Đã xem: 2576] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 154 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 154
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 153 [ Đã xem: 2677] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 153 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 153
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 152 [ Đã xem: 2357] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 152 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 152
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 151 [ Đã xem: 2877] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 151 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 151
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 150 [ Đã xem: 2665] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 150 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 150
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 149 [ Đã xem: 2466] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 149 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 149
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 148 [ Đã xem: 2438] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 148 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 148
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 147 [ Đã xem: 2573] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 147 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 147
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 146 [ Đã xem: 2506] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 146 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 146
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 145 [ Đã xem: 2694] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 145 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 145
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 144 [ Đã xem: 2626] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 144 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 144
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 143 [ Đã xem: 2672] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 143 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 143
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 142 [ Đã xem: 2470] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 142 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 142
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 141 [ Đã xem: 2581] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 141 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 141
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 140 [ Đã xem: 2576] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 140 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 140
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 139 [ Đã xem: 3003] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 139 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 139
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 138 [ Đã xem: 2671] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 138 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 138
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 137 [ Đã xem: 2478] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 137 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 137
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 136 [ Đã xem: 2666] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 136 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 136
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 135 [ Đã xem: 2668] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 135 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 135
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 134 [ Đã xem: 2713] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 134 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 134
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 133 [ Đã xem: 2776] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 133 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 133
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 132 [ Đã xem: 2508] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 132 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 132
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 131 [ Đã xem: 2677] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 131 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 131
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 130 [ Đã xem: 2497] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 130 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 130
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 129 [ Đã xem: 2848] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 129 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 129
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 128 [ Đã xem: 2730] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 128 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 128
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 127 [ Đã xem: 2510] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 127 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 127
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 126 [ Đã xem: 2548] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 126 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 126
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 125 [ Đã xem: 2556] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 125 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 125
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 124 [ Đã xem: 2316] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 124 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 124
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 123 [ Đã xem: 2512] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 123 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 123
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 122 [ Đã xem: 2595] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 122 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 122
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 121 [ Đã xem: 2234] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 121 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 121
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 120 [ Đã xem: 2517] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 120 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 120
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 119 [ Đã xem: 2909] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 119 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 119
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 118 [ Đã xem: 2508] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 118 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 118
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 117 [ Đã xem: 2521] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 117 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 117
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 116 [ Đã xem: 2471] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 116 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 116
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 115 [ Đã xem: 2569] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 115 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 115
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 114 [ Đã xem: 2344] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 114 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 114
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 113 [ Đã xem: 2358] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 113 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 113
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 112 [ Đã xem: 2595] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 112 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 112
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 111 [ Đã xem: 2653] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 111 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 111
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 110 [ Đã xem: 2536] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 110 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 110
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 109 [ Đã xem: 2434] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 109 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 109
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 108 [ Đã xem: 2414] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 108 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 108
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 107 [ Đã xem: 2337] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 107 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 107
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 106 [ Đã xem: 2439] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 106 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 106
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 105 [ Đã xem: 2625] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 105 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 105
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 104 [ Đã xem: 2429] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 104 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 104
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 103 [ Đã xem: 2540] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 103 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 103
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 102 [ Đã xem: 2543] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 102 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 102
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 101 [ Đã xem: 2663] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 101 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 101
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 100 [ Đã xem: 2599] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 100 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 100
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 99 [ Đã xem: 2484] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 99 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 99
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 98 [ Đã xem: 2398] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 98 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 98
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 97 [ Đã xem: 2343] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 97 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 97
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 96 [ Đã xem: 2637] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 96 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 96
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 95 [ Đã xem: 2531] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 95 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 95
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 94 [ Đã xem: 2296] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 94 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 94
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 93 [ Đã xem: 2494] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 93 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 93
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 92 [ Đã xem: 2594] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 92 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 92
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 91 [ Đã xem: 2575] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 91 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 91
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 90 [ Đã xem: 2464] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 90 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 90
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 89 [ Đã xem: 2759] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 89 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 89
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 88 [ Đã xem: 2400] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 88 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 88
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 87 [ Đã xem: 2634] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 87 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 87
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 86 [ Đã xem: 2544] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 86 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 86
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 85 [ Đã xem: 2431] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 85 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 85
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 84 [ Đã xem: 2517] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 84 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 84
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 83 [ Đã xem: 2698] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 83 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 83
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 82 [ Đã xem: 2649] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 82 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 82
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 81 [ Đã xem: 2431] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 81 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 81
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 80 [ Đã xem: 2752] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 80 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 80
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 79 [ Đã xem: 2473] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 79 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 79
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 78 [ Đã xem: 2387] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 78 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 78
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 77 [ Đã xem: 2788] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 77 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 77
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 76 [ Đã xem: 2772] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 76 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 76
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 75 [ Đã xem: 2422] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 75 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 75
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 74 [ Đã xem: 2774] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 74 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 74
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 73 [ Đã xem: 2721] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 73 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 73
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 72 [ Đã xem: 2690] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 72 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 72
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 71 [ Đã xem: 2716] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 71 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 71
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 70 [ Đã xem: 2577] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 70 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 70
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 69 [ Đã xem: 2687] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 69 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 69
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 68 [ Đã xem: 2562] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 68 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 68
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 67 [ Đã xem: 2442] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 67 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 67
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 66 [ Đã xem: 2734] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 66 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 66
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 65 [ Đã xem: 2489] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 65 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 65
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 64 [ Đã xem: 2327] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 64 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 64
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 63 [ Đã xem: 2414] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 63 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 63
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 62 [ Đã xem: 2783] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 62 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 62
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 61 [ Đã xem: 2923] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 61 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 61
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 60 [ Đã xem: 2637] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 60 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 60
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 59 [ Đã xem: 2502] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 59 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 59
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 58 [ Đã xem: 2699] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 58 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 58
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 57 [ Đã xem: 2616] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 57 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 57
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 56 [ Đã xem: 2491] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 56 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 56
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 55 [ Đã xem: 2445] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 55 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 55
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 54 [ Đã xem: 2516] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 54 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 54
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 53 [ Đã xem: 2535] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 53 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 53
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 52 [ Đã xem: 2711] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 52 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 52
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 51 [ Đã xem: 2520] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 51 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 51
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 50 [ Đã xem: 3857] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 50 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 50
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 49 [ Đã xem: 2473] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 49 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 49
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 48 [ Đã xem: 2525] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 48 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 48
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 47 [ Đã xem: 2566] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 47 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 47
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 46 [ Đã xem: 2487] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 46 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 46
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 45 [ Đã xem: 2404] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 45 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 45
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 44 [ Đã xem: 2469] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 44 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 44
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 43 [ Đã xem: 2693] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 43 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 43
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 42 [ Đã xem: 2506] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 42 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 42
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 41 [ Đã xem: 2605] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 41 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 41
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 40 [ Đã xem: 2454] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 40 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 40
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 39 [ Đã xem: 2823] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 39 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 39
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 38 [ Đã xem: 2699] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 38 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 38
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 37 [ Đã xem: 2283] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 37 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 37
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 36 [ Đã xem: 2776] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 36 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 36
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 35 [ Đã xem: 2690] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 35 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 35
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 34 [ Đã xem: 2497] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 34 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 34
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 33 [ Đã xem: 2663] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 33 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 33
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 32 [ Đã xem: 2778] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 32 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 32
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 31 [ Đã xem: 2625] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 31 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 31
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 30 [ Đã xem: 2481] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 30 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 30
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 29 [ Đã xem: 2641] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 29 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 29
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 28 [ Đã xem: 2485] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 28 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 28
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 27 [ Đã xem: 2994] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 27 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 27
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 26 [ Đã xem: 2742] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 26 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 26
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 25 [ Đã xem: 2705] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 25 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 25
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 24 [ Đã xem: 2635] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 24 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 24
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 23 [ Đã xem: 2866] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 23 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 23
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 22 [ Đã xem: 2729] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 22 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 22
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 21 [ Đã xem: 2550] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 21 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 21
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 20 [ Đã xem: 2966] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 20 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 20
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 19 [ Đã xem: 2520] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 19 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 19
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 18 [ Đã xem: 2705] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 18 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 18
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 17 [ Đã xem: 2642] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 17 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 17
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 16 [ Đã xem: 2950] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 16 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 16
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 15 [ Đã xem: 2527] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 15 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 15
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 14 [ Đã xem: 2634] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 14 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 14
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 13 [ Đã xem: 3019] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 13 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 13
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 12 [ Đã xem: 3082] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 12 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 12
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 11 [ Đã xem: 3856] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 11 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 11
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 10 [ Đã xem: 3055] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 10 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 10
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 9 [ Đã xem: 3049] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 9 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 9
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 8 [ Đã xem: 2655] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 8 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 8
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 7 [ Đã xem: 2928] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 7 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 7
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 6 [ Đã xem: 3409] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 6 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 6
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 5 [ Đã xem: 3257] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 5 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 5
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 4 [ Đã xem: 3170] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 4 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 4
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 3 [ Đã xem: 3185] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 3 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 3
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 2 [ Đã xem: 3619] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 2 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 2
Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 1 [ Đã xem: 8514] Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 1 Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 1

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (38 video) (40754 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (44240 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (28701 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (7675 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (4929 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (5997 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (13879 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (13036 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (59614 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (19371 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (116959 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (11825 lượt xem)
Sống (6 video) (17421 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (24525 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (17995 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (246124 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (81531 lượt xem)
Video Khác (28 video) (68971 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20699 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (13232 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (16301 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (71920 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (31571 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (93318 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (83 video) (192265 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (10065 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (77940 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (13979 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (100985 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (842196 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (22832 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (20289 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (35778 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (25588 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (13993 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (22652 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (30444 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (96142 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (282216 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (36832 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (185 video) (377646 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (187273 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (23906 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (86258 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 217


Hôm nayHôm nay : 14716

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 898016

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 44766747

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.