Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 2 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không (1147 lượt xem)

Loading the player...

Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 2 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh KhôngPhật Giáo Là Gì 2 [ Đã xem: 1292] Phật Giáo Là Gì 2 Phật Giáo Là Gì 2
Phật Giáo Là Gì 1 [ Đã xem: 1475] Phật Giáo Là Gì 1 Phật Giáo Là Gì 1
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 863] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 977] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 1 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 2122] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 1 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 1 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Tư Lương Tịnh Độ 4 [ Đã xem: 1347] Tư Lương Tịnh Độ 4 Tư Lương Tịnh Độ 4
Tư Lương Tịnh Độ 3 [ Đã xem: 1220] Tư Lương Tịnh Độ 3 Tư Lương Tịnh Độ 3
Tư Lương Tịnh Độ 2 [ Đã xem: 1329] Tư Lương Tịnh Độ 2 Tư Lương Tịnh Độ 2
Tư Lương Tịnh Độ 1 [ Đã xem: 1358] Tư Lương Tịnh Độ 1 Tư Lương Tịnh Độ 1
Truyền Thọ Tam Quy 3 [ Đã xem: 1773] Truyền Thọ Tam Quy 3 Truyền Thọ Tam Quy 3
Truyền Thọ Tam Quy 4 [ Đã xem: 1304] Truyền Thọ Tam Quy 4 Truyền Thọ Tam Quy 4
Truyền Thọ Tam Quy 2 [ Đã xem: 1634] Truyền Thọ Tam Quy 2 Truyền Thọ Tam Quy 2
Truyền Thọ Tam Quy 1 [ Đã xem: 1674] Truyền Thọ Tam Quy 1 Truyền Thọ Tam Quy 1
Tịnh Nghiệp Tam Phước 4 [ Đã xem: 1512] Tịnh Nghiệp Tam Phước 4 Tịnh Nghiệp Tam Phước 4
Tịnh Nghiệp Tam Phước 3 [ Đã xem: 1535] Tịnh Nghiệp Tam Phước 3 Tịnh Nghiệp Tam Phước 3
Tịnh Nghiệp Tam Phước 2 [ Đã xem: 1456] Tịnh Nghiệp Tam Phước 2 Tịnh Nghiệp Tam Phước 2
Tịnh Nghiệp Tam Phước 1 [ Đã xem: 1601] Tịnh Nghiệp Tam Phước 1 Tịnh Nghiệp Tam Phước 1
Phật Giáo Là Gì 4 [ Đã xem: 1168] Phật Giáo Là Gì 4 Phật Giáo Là Gì 4
Phật Giáo Là Gì 3 [ Đã xem: 1248] Phật Giáo Là Gì 3 Phật Giáo Là Gì 3
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 4 [ Đã xem: 1164] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 4 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 4
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 3 [ Đã xem: 1247] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 3 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 3
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 2 [ Đã xem: 1187] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 2 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 2
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 1 [ Đã xem: 1313] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 1 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 1
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 4 [ Đã xem: 1252] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 4 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 4
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 3 [ Đã xem: 1200] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 3 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 3
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 2 [ Đã xem: 1149] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 2 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 2
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1 [ Đã xem: 1394] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1

Các chủ đề khác
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (1 video) (19 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (640 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (1151 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (2839 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (5257 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (10 video) (5336 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (7207 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (76 video) (29123 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (6221 lượt xem)
Sống (6 video) (9780 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (15977 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (12480 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (124 video) (92249 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (50911 lượt xem)
Video Khác (27 video) (37861 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (14451 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (8912 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (10741 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (21408 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (61778 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (70 video) (102976 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (6638 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (56872 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10022 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (52945 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (447931 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (15866 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (13394 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (30110 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (16739 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (9390 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (15620 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (21812 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (52264 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (90 video) (160880 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (25169 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (228733 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (127199 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (613124 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (3125 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (56496 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 1929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 146224

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15401692

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?