Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Truyền Thọ Tam Quy 1 (1924 lượt xem)

Loading the player...Phật Giáo Là Gì 2 [ Đã xem: 1466] Phật Giáo Là Gì 2 Phật Giáo Là Gì 2
Phật Giáo Là Gì 1 [ Đã xem: 1694] Phật Giáo Là Gì 1 Phật Giáo Là Gì 1
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1067] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 2 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1432] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 2 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 2 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1323] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 1 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 2801] Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 1 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 1 / 4 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Tư Lương Tịnh Độ 4 [ Đã xem: 1526] Tư Lương Tịnh Độ 4 Tư Lương Tịnh Độ 4
Tư Lương Tịnh Độ 3 [ Đã xem: 1376] Tư Lương Tịnh Độ 3 Tư Lương Tịnh Độ 3
Tư Lương Tịnh Độ 2 [ Đã xem: 1524] Tư Lương Tịnh Độ 2 Tư Lương Tịnh Độ 2
Tư Lương Tịnh Độ 1 [ Đã xem: 1526] Tư Lương Tịnh Độ 1 Tư Lương Tịnh Độ 1
Truyền Thọ Tam Quy 3 [ Đã xem: 2025] Truyền Thọ Tam Quy 3 Truyền Thọ Tam Quy 3
Truyền Thọ Tam Quy 4 [ Đã xem: 1526] Truyền Thọ Tam Quy 4 Truyền Thọ Tam Quy 4
Truyền Thọ Tam Quy 2 [ Đã xem: 1861] Truyền Thọ Tam Quy 2 Truyền Thọ Tam Quy 2
Tịnh Nghiệp Tam Phước 4 [ Đã xem: 1792] Tịnh Nghiệp Tam Phước 4 Tịnh Nghiệp Tam Phước 4
Tịnh Nghiệp Tam Phước 3 [ Đã xem: 1814] Tịnh Nghiệp Tam Phước 3 Tịnh Nghiệp Tam Phước 3
Tịnh Nghiệp Tam Phước 2 [ Đã xem: 1715] Tịnh Nghiệp Tam Phước 2 Tịnh Nghiệp Tam Phước 2
Tịnh Nghiệp Tam Phước 1 [ Đã xem: 1910] Tịnh Nghiệp Tam Phước 1 Tịnh Nghiệp Tam Phước 1
Phật Giáo Là Gì 4 [ Đã xem: 1311] Phật Giáo Là Gì 4 Phật Giáo Là Gì 4
Phật Giáo Là Gì 3 [ Đã xem: 1455] Phật Giáo Là Gì 3 Phật Giáo Là Gì 3
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 4 [ Đã xem: 1316] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 4 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 4
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 3 [ Đã xem: 1484] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 3 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 3
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 2 [ Đã xem: 1346] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 2 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 2
Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 1 [ Đã xem: 1568] Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 1 Nguồn Gốc Văn Hóa Trung Quốc 1
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 4 [ Đã xem: 1441] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 4 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 4
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 3 [ Đã xem: 1390] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 3 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 3
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 2 [ Đã xem: 1283] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 2 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 2
Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1 [ Đã xem: 1631] Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1 Ngài A NAN Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (1 video) (73 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (3 video) (358 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (1280 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (2018 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (1659 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2294 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (5823 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (7608 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (33 video) (13605 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (10562 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (54784 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (8043 lượt xem)
Sống (6 video) (12239 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (18636 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (14414 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (156 video) (126069 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (58200 lượt xem)
Video Khác (27 video) (46879 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (16632 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10137 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12220 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (24488 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (70816 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (79 video) (125176 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7579 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (61487 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10926 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (66401 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (554488 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (17928 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (15261 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (31702 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (19218 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (10690 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (17415 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (24415 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (64046 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (194592 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (28427 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (255889 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (141454 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (683631 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (8389 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (63369 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 7673

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 105729

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18974300

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?