Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - HT Tịnh Không, HT Thanh Công, PS Định Hoằng (1881 lượt xem)

Loading the player...

Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - HT Tịnh Không, HT Thanh Công, PS Định HoằngTịnh Công Đạo Ảnh - Khai Thị của Lão HT Tịnh Không [ Đã xem: 1065] Tịnh Công Đạo Ảnh - Khai Thị của Lão HT Tịnh Không Tịnh Công Đạo Ảnh - Khai Thị của Lão HT Tịnh Không
Cảm Ân Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Một Đời Hoằng Pháp Tái Tạo Huệ Mạng [ Đã xem: 1534] Cảm Ân Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Một Đời Hoằng Pháp Tái Tạo Huệ Mạng Cảm Ân Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Một Đời Hoằng Pháp Tái Tạo Huệ Mạng
Thầy Có Sợ Chết Hay Không? - Lão HT Tịnh Không [ Đã xem: 1815] Thầy Có Sợ Chết Hay Không? - Lão HT Tịnh Không Thầy Có Sợ Chết Hay Không? - Lão HT Tịnh Không
Chúc tết Tân Sửu - 2021 - Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1516] Chúc tết Tân Sửu - 2021 - Hòa Thượng Tịnh Không Chúc tết Tân Sửu - 2021 - Hòa Thượng Tịnh Không
Khai Thị 20/2/2016 Tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1313] Khai Thị 20/2/2016 Tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 20/2/2016 Tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khai Thị 24/3/2020 Có Nên Sợ Hãi Đối Với Dịch Bệnh Hay Không ? - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1140] Khai Thị 24/3/2020 Có Nên Sợ Hãi Đối Với Dịch Bệnh Hay Không ? - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 24/3/2020 Có Nên Sợ Hãi Đối Với Dịch Bệnh Hay Không ? - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khai Thị 4/4/2020 Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1225] Khai Thị 4/4/2020 Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 4/4/2020 Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khai Thị 5/3/2020 Tự Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1175] Khai Thị 5/3/2020 Tự Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 5/3/2020 Tự Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Sửa xưa, Tu nay, Rửa tâm, Đổi hạnh [ Đã xem: 1224] Sửa xưa, Tu nay, Rửa tâm, Đổi hạnh Sửa xưa, Tu nay, Rửa tâm, Đổi hạnh
Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1207] Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1049] Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, Tưởng Nhớ Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai Cầu Phúc - HT Tịnh Không [ Đã xem: 995] Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, Tưởng Nhớ Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai Cầu Phúc - HT Tịnh Không Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, Tưởng Nhớ Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai Cầu Phúc - HT Tịnh Không
Khai Thị 20/7/2019 Yêu Thương Tất Cả Chúng Sanh Vô Điều Kiện - Lão HT Tịnh Không [ Đã xem: 1085] Khai Thị 20/7/2019 Yêu Thương Tất Cả Chúng Sanh Vô Điều Kiện - Lão HT Tịnh Không Khai Thị 20/7/2019 Yêu Thương Tất Cả Chúng Sanh Vô Điều Kiện - Lão HT Tịnh Không
Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1009] Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Tịnh Không Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không [ Đã xem: 1229] Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không
Khai thị ngày 9/3/2019 - Nhìn thấu là trí huệ - Buông được là công phu [ Đã xem: 1747] Khai thị ngày 9/3/2019 - Nhìn thấu là trí huệ - Buông được là công phu Khai thị ngày 9/3/2019 - Nhìn thấu là trí huệ - Buông được là công phu
Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét CũngPhảiBuôngXuống [ Đã xem: 2150] Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét CũngPhảiBuôngXuống Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét CũngPhảiBuôngXuống
Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi [ Đã xem: 1159] Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi
Bài nói chuyện nhân kỹ niệm 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1364] Bài nói chuyện nhân kỹ niệm 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không Bài nói chuyện nhân kỹ niệm 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Giáo Dục Dưỡng Chánh Trẻ Thơ & Xây Dựng Hệ Thống Trường Học .. Hoàn Chỉnh - HT Tịnh Không [ Đã xem: 980] Khai Thị Giáo Dục Dưỡng Chánh Trẻ Thơ & Xây Dựng Hệ Thống Trường Học .. Hoàn Chỉnh - HT Tịnh Không Khai Thị Giáo Dục Dưỡng Chánh Trẻ Thơ & Xây Dựng Hệ Thống Trường Học .. Hoàn Chỉnh - HT Tịnh Không
Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Kỷ Niệm Ân Đức Thiện Hộ Của Chư Vị Sư Trưởng - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1147] Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Kỷ Niệm Ân Đức Thiện Hộ Của Chư Vị Sư Trưởng - Lão Pháp Sư Tịnh Không Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Kỷ Niệm Ân Đức Thiện Hộ Của Chư Vị Sư Trưởng - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 2139] Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Tín Giải Hành Chứng 2018 - Khai Thị Cho Đại Chúng Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam [ Đã xem: 1387] Tín Giải Hành Chứng 2018 - Khai Thị Cho Đại Chúng Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam Tín Giải Hành Chứng 2018 - Khai Thị Cho Đại Chúng Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam
Bài Khai Thị Ngắn Tại Viện Hán Học Anh Quốc - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1850] Bài Khai Thị Ngắn Tại Viện Hán Học Anh Quốc - Pháp Sư Tịnh Không Bài Khai Thị Ngắn Tại Viện Hán Học Anh Quốc - Pháp Sư Tịnh Không
Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1245] Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1086] Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Học Giới Là Tu Tâm Thanh Tịnh Của Chính Mình - Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1317] Học Giới Là Tu Tâm Thanh Tịnh Của Chính Mình - Hòa Thượng Tịnh Không Học Giới Là Tu Tâm Thanh Tịnh Của Chính Mình - Hòa Thượng Tịnh Không
Tu Học Lục Hòa Kính, Trả Lời Câu Hỏi Của Tứ Chúng Đồng Tu [ Đã xem: 1831] Tu Học Lục Hòa Kính, Trả Lời Câu Hỏi Của Tứ Chúng Đồng Tu Tu Học Lục Hòa Kính, Trả Lời Câu Hỏi Của Tứ Chúng Đồng Tu
Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1311] Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1291] Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1329] Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1282] Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị [ Đã xem: 2177] Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị
Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 3054] Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không
Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 3352] Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không
Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 2155] Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không
Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015 [ Đã xem: 3391] Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015 Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015
Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh [ Đã xem: 7714] Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh
Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm [ Đã xem: 5304] Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm
Phòng Phi Chỉ Ác [ Đã xem: 2299] Phòng Phi Chỉ Ác Phòng Phi Chỉ Ác
Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật) [ Đã xem: 3759] Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật) Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật)
Lợi Ích Của Việc Ăn Chay [ Đã xem: 5277] Lợi Ích Của Việc Ăn Chay Lợi Ích Của Việc Ăn Chay
Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa [ Đã xem: 2793] Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa
Niệm Phật [ Đã xem: 2355] Niệm Phật Niệm Phật
Người Thanh Niên 101 Tuổi [ Đã xem: 2620] Người Thanh Niên 101 Tuổi Người Thanh Niên 101 Tuổi
Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 2798] Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không
Ăn Uống Và Sức Khỏe [ Đã xem: 2537] Ăn Uống Và Sức Khỏe Ăn Uống Và Sức Khỏe
Buông Xã Chấp Trước [ Đã xem: 2796] Buông Xã Chấp Trước Buông Xã Chấp Trước
Chứng Vô Lượng Thọ [ Đã xem: 2110] Chứng Vô Lượng Thọ Chứng Vô Lượng Thọ
Chính Mình Phải Làm Gương [ Đã xem: 2365] Chính Mình Phải Làm Gương Chính Mình Phải Làm Gương
Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật [ Đã xem: 3363] Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật
Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông [ Đã xem: 2166] Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông
Giới Là Hợp Tình Hợp Lý [ Đã xem: 2111] Giới Là Hợp Tình Hợp Lý Giới Là Hợp Tình Hợp Lý
Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan [ Đã xem: 2158] Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan
Chuyển Khổ Đau Thành An Vui [ Đã xem: 4281] Chuyển Khổ Đau Thành An Vui Chuyển Khổ Đau Thành An Vui
Khắc Phục Bệnh Khổ [ Đã xem: 2459] Khắc Phục Bệnh Khổ Khắc Phục Bệnh Khổ
Cứu Độ Chúng Sanh [ Đã xem: 2092] Cứu Độ Chúng Sanh Cứu Độ Chúng Sanh
Khác Biệt Giữa Ma Và Phật [ Đã xem: 2181] Khác Biệt Giữa Ma Và Phật Khác Biệt Giữa Ma Và Phật
Sự Thật Về Việc Siêu Độ [ Đã xem: 2199] Sự Thật Về Việc Siêu Độ Sự Thật Về Việc Siêu Độ
Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ [ Đã xem: 2525] Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ
Khế Nhập Cảnh Giới Phật [ Đã xem: 1994] Khế Nhập Cảnh Giới Phật Khế Nhập Cảnh Giới Phật
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng [ Đã xem: 2336] Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng
Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm [ Đã xem: 2372] Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm
Hóa Giải Oán Hận [ Đã xem: 2245] Hóa Giải Oán Hận Hóa Giải Oán Hận
Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi [ Đã xem: 2173] Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi
Nhạc Sám Hối [ Đã xem: 2213] Nhạc Sám Hối Nhạc Sám Hối
Pháp Môn Niệm Phật [ Đã xem: 2134] Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục [ Đã xem: 2495] Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục
Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí [ Đã xem: 2452] Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí
Phải Nên Phát Nguyện [ Đã xem: 2110] Phải Nên Phát Nguyện Phải Nên Phát Nguyện
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh [ Đã xem: 2109] Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh
Sống Trong Thế Giới Cảm Ân [ Đã xem: 2493] Sống Trong Thế Giới Cảm Ân Sống Trong Thế Giới Cảm Ân
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại [ Đã xem: 2113] Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại
Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai [ Đã xem: 1888] Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai
Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng [ Đã xem: 2373] Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng
Thế Giới Hài Hòa [ Đã xem: 2172] Thế Giới Hài Hòa Thế Giới Hài Hòa
Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ [ Đã xem: 2273] Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ
Nói Về Nhân Qủa [ Đã xem: 2236] Nói Về Nhân Qủa Nói Về Nhân Qủa
Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân [ Đã xem: 2561] Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân
Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật [ Đã xem: 2236] Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật
Trân Trọng Pháp Duyên [ Đã xem: 2127] Trân Trọng Pháp Duyên Trân Trọng Pháp Duyên
Thành Tựu Chính Mình [ Đã xem: 2633] Thành Tựu Chính Mình Thành Tựu Chính Mình

Các chủ đề khác
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (3 video) (198 lượt xem)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (40 video) (44451 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (46909 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (29581 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (8103 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (5137 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (6172 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (14388 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (13360 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (61405 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (19905 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (120636 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (12011 lượt xem)
Sống (6 video) (17669 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (24822 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (18176 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (254739 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (83050 lượt xem)
Video Khác (28 video) (70113 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20959 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (13418 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (16559 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (73151 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (32042 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (95123 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (10205 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (78863 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (14173 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (102815 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (860851 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (23119 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (20572 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (36089 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (25941 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (14240 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (23003 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (30809 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (97764 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (287569 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (37536 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (185 video) (388767 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (190161 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (958832 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (24872 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (87884 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 159


Hôm nayHôm nay : 44377

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1736380

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53207346

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.