Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Khai Thị 24/3/2020 Có Nên Sợ Hãi Đối Với Dịch Bệnh Hay Không ? - Lão Hòa Thượng Tịnh Không (332 lượt xem)

Loading the player...

Khai Thị 24/3/2020 Có Nên Sợ Hãi Đối Với Dịch Bệnh Hay Không ? - Lão Hòa Thượng Tịnh KhôngKhai Thị 20/2/2016 Tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 139] Khai Thị 20/2/2016 Tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 20/2/2016 Tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khai Thị 4/4/2020 Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 391] Khai Thị 4/4/2020 Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 4/4/2020 Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khai Thị 5/3/2020 Tự Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 477] Khai Thị 5/3/2020 Tự Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 5/3/2020 Tự Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Sửa xưa, Tu nay, Rửa tâm, Đổi hạnh [ Đã xem: 401] Sửa xưa, Tu nay, Rửa tâm, Đổi hạnh Sửa xưa, Tu nay, Rửa tâm, Đổi hạnh
Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 394] Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 423] Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, Tưởng Nhớ Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai Cầu Phúc - HT Tịnh Không [ Đã xem: 344] Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, Tưởng Nhớ Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai Cầu Phúc - HT Tịnh Không Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, Tưởng Nhớ Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai Cầu Phúc - HT Tịnh Không
Khai Thị 20/7/2019 Yêu Thương Tất Cả Chúng Sanh Vô Điều Kiện - Lão HT Tịnh Không [ Đã xem: 320] Khai Thị 20/7/2019 Yêu Thương Tất Cả Chúng Sanh Vô Điều Kiện - Lão HT Tịnh Không Khai Thị 20/7/2019 Yêu Thương Tất Cả Chúng Sanh Vô Điều Kiện - Lão HT Tịnh Không
Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 406] Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Tịnh Không Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không [ Đã xem: 518] Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không
Khai thị ngày 9/3/2019 - Nhìn thấu là trí huệ - Buông được là công phu [ Đã xem: 942] Khai thị ngày 9/3/2019 - Nhìn thấu là trí huệ - Buông được là công phu Khai thị ngày 9/3/2019 - Nhìn thấu là trí huệ - Buông được là công phu
Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét CũngPhảiBuôngXuống [ Đã xem: 1316] Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét CũngPhảiBuôngXuống Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét CũngPhảiBuôngXuống
Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi [ Đã xem: 580] Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi
Bài nói chuyện nhân kỹ niệm 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 664] Bài nói chuyện nhân kỹ niệm 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không Bài nói chuyện nhân kỹ niệm 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Giáo Dục Dưỡng Chánh Trẻ Thơ & Xây Dựng Hệ Thống Trường Học .. Hoàn Chỉnh - HT Tịnh Không [ Đã xem: 379] Khai Thị Giáo Dục Dưỡng Chánh Trẻ Thơ & Xây Dựng Hệ Thống Trường Học .. Hoàn Chỉnh - HT Tịnh Không Khai Thị Giáo Dục Dưỡng Chánh Trẻ Thơ & Xây Dựng Hệ Thống Trường Học .. Hoàn Chỉnh - HT Tịnh Không
Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Kỷ Niệm Ân Đức Thiện Hộ Của Chư Vị Sư Trưởng - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 552] Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Kỷ Niệm Ân Đức Thiện Hộ Của Chư Vị Sư Trưởng - Lão Pháp Sư Tịnh Không Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Kỷ Niệm Ân Đức Thiện Hộ Của Chư Vị Sư Trưởng - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ - Lão Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 1010] Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ - Lão Hòa Thượng Tịnh Không Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ - Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Tín Giải Hành Chứng 2018 - Khai Thị Cho Đại Chúng Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam [ Đã xem: 518] Tín Giải Hành Chứng 2018 - Khai Thị Cho Đại Chúng Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam Tín Giải Hành Chứng 2018 - Khai Thị Cho Đại Chúng Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam
Bài Khai Thị Ngắn Tại Viện Hán Học Anh Quốc - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 718] Bài Khai Thị Ngắn Tại Viện Hán Học Anh Quốc - Pháp Sư Tịnh Không Bài Khai Thị Ngắn Tại Viện Hán Học Anh Quốc - Pháp Sư Tịnh Không
Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 622] Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 532] Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - HT Tịnh Không, HT Thanh Công, PS Định Hoằng [ Đã xem: 911] Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - HT Tịnh Không, HT Thanh Công, PS Định Hoằng Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - HT Tịnh Không, HT Thanh Công, PS Định Hoằng
Học Giới Là Tu Tâm Thanh Tịnh Của Chính Mình - Hòa Thượng Tịnh Không [ Đã xem: 599] Học Giới Là Tu Tâm Thanh Tịnh Của Chính Mình - Hòa Thượng Tịnh Không Học Giới Là Tu Tâm Thanh Tịnh Của Chính Mình - Hòa Thượng Tịnh Không
Tu Học Lục Hòa Kính, Trả Lời Câu Hỏi Của Tứ Chúng Đồng Tu [ Đã xem: 728] Tu Học Lục Hòa Kính, Trả Lời Câu Hỏi Của Tứ Chúng Đồng Tu Tu Học Lục Hòa Kính, Trả Lời Câu Hỏi Của Tứ Chúng Đồng Tu
Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 691] Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 655] Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 671] Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 650] Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị [ Đã xem: 1260] Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị
Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 2030] Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không
Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 2478] Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không
Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1432] Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không
Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015 [ Đã xem: 2414] Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015 Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015
Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh [ Đã xem: 6723] Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh
Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm [ Đã xem: 3949] Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm
Phòng Phi Chỉ Ác [ Đã xem: 1728] Phòng Phi Chỉ Ác Phòng Phi Chỉ Ác
Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật) [ Đã xem: 2067] Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật) Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật)
Lợi Ích Của Việc Ăn Chay [ Đã xem: 4238] Lợi Ích Của Việc Ăn Chay Lợi Ích Của Việc Ăn Chay
Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa [ Đã xem: 2136] Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa
Niệm Phật [ Đã xem: 1725] Niệm Phật Niệm Phật
Người Thanh Niên 101 Tuổi [ Đã xem: 1925] Người Thanh Niên 101 Tuổi Người Thanh Niên 101 Tuổi
Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 2059] Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không
Ăn Uống Và Sức Khỏe [ Đã xem: 1897] Ăn Uống Và Sức Khỏe Ăn Uống Và Sức Khỏe
Buông Xã Chấp Trước [ Đã xem: 2058] Buông Xã Chấp Trước Buông Xã Chấp Trước
Chứng Vô Lượng Thọ [ Đã xem: 1518] Chứng Vô Lượng Thọ Chứng Vô Lượng Thọ
Chính Mình Phải Làm Gương [ Đã xem: 1746] Chính Mình Phải Làm Gương Chính Mình Phải Làm Gương
Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật [ Đã xem: 2522] Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật
Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông [ Đã xem: 1535] Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông
Giới Là Hợp Tình Hợp Lý [ Đã xem: 1577] Giới Là Hợp Tình Hợp Lý Giới Là Hợp Tình Hợp Lý
Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan [ Đã xem: 1594] Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan
Chuyển Khổ Đau Thành An Vui [ Đã xem: 3547] Chuyển Khổ Đau Thành An Vui Chuyển Khổ Đau Thành An Vui
Khắc Phục Bệnh Khổ [ Đã xem: 1660] Khắc Phục Bệnh Khổ Khắc Phục Bệnh Khổ
Cứu Độ Chúng Sanh [ Đã xem: 1503] Cứu Độ Chúng Sanh Cứu Độ Chúng Sanh
Khác Biệt Giữa Ma Và Phật [ Đã xem: 1511] Khác Biệt Giữa Ma Và Phật Khác Biệt Giữa Ma Và Phật
Sự Thật Về Việc Siêu Độ [ Đã xem: 1621] Sự Thật Về Việc Siêu Độ Sự Thật Về Việc Siêu Độ
Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ [ Đã xem: 1913] Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ
Khế Nhập Cảnh Giới Phật [ Đã xem: 1438] Khế Nhập Cảnh Giới Phật Khế Nhập Cảnh Giới Phật
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng [ Đã xem: 1755] Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng
Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm [ Đã xem: 1720] Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm
Hóa Giải Oán Hận [ Đã xem: 1656] Hóa Giải Oán Hận Hóa Giải Oán Hận
Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi [ Đã xem: 1494] Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi
Nhạc Sám Hối [ Đã xem: 1617] Nhạc Sám Hối Nhạc Sám Hối
Pháp Môn Niệm Phật [ Đã xem: 1543] Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục [ Đã xem: 1785] Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục
Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí [ Đã xem: 1680] Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí
Phải Nên Phát Nguyện [ Đã xem: 1502] Phải Nên Phát Nguyện Phải Nên Phát Nguyện
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh [ Đã xem: 1537] Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh
Sống Trong Thế Giới Cảm Ân [ Đã xem: 1851] Sống Trong Thế Giới Cảm Ân Sống Trong Thế Giới Cảm Ân
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại [ Đã xem: 1513] Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại
Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai [ Đã xem: 1385] Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai
Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng [ Đã xem: 1780] Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng
Thế Giới Hài Hòa [ Đã xem: 1601] Thế Giới Hài Hòa Thế Giới Hài Hòa
Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ [ Đã xem: 1608] Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ
Nói Về Nhân Qủa [ Đã xem: 1613] Nói Về Nhân Qủa Nói Về Nhân Qủa
Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân [ Đã xem: 1521] Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân
Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật [ Đã xem: 1630] Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật
Trân Trọng Pháp Duyên [ Đã xem: 1600] Trân Trọng Pháp Duyên Trân Trọng Pháp Duyên
Thành Tựu Chính Mình [ Đã xem: 1959] Thành Tựu Chính Mình Thành Tựu Chính Mình

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (6 video) (817 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (4 video) (975 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (1863 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (2359 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (1858 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2552 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (6309 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (7984 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (16885 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (11128 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (59298 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (8362 lượt xem)
Sống (6 video) (12696 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (19050 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (14688 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (160 video) (133455 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (59646 lượt xem)
Video Khác (28 video) (48631 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (16994 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10353 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12490 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (50555 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (25052 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (72564 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7754 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (62330 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (11124 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (68913 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (572006 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (18305 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (15598 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (32027 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (19697 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (10930 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (17732 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (24926 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (66238 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (200530 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (29099 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (260935 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (144358 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (695674 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (9475 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (64880 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 3965

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 149019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19498600

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?