Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 21 (774 lượt xem)

Loading the player...

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 21


Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 40 [ Đã xem: 708] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 40 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 40
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 39 [ Đã xem: 724] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 39 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 39
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 38 [ Đã xem: 861] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 38 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 38
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 37 [ Đã xem: 714] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 37 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 37
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 36 [ Đã xem: 704] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 36 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 36
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 35 [ Đã xem: 770] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 35 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 35
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 34 [ Đã xem: 799] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 34 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 34
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 33 [ Đã xem: 740] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 33 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 33
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 32 [ Đã xem: 849] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 32 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 32
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 31 [ Đã xem: 761] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 31 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 31
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 30 [ Đã xem: 797] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 30 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 30
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 29 [ Đã xem: 846] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 29 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 29
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 28 [ Đã xem: 746] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 28 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 28
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 27 [ Đã xem: 826] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 27 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 27
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 26 [ Đã xem: 941] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 26 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 26
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 25 [ Đã xem: 768] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 25 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 25
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 24 [ Đã xem: 772] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 24 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 24
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 23 [ Đã xem: 789] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 23 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 23
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 22 [ Đã xem: 828] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 22 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 22
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 20 [ Đã xem: 803] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 20 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 20
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 19 [ Đã xem: 955] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 19 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 19
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 18 [ Đã xem: 930] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 18 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 18
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 17 [ Đã xem: 868] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 17 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 17
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 16 [ Đã xem: 874] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 16 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 16
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 15 [ Đã xem: 850] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 15 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 15
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 14 [ Đã xem: 777] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 14 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 14
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 13 [ Đã xem: 747] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 13 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 13
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 12 [ Đã xem: 765] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 12 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 12
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 11 [ Đã xem: 815] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 11 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 11
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 10 [ Đã xem: 826] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 10 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 10
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 9 [ Đã xem: 795] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 9 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 9
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 8 [ Đã xem: 785] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 8 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 8
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 7 [ Đã xem: 807] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 7 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 7
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 6 [ Đã xem: 757] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 6 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 6
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 5 [ Đã xem: 879] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 5 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 5
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 4 [ Đã xem: 993] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 4 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 4
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 3 [ Đã xem: 981] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 3 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 3
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 2 [ Đã xem: 1103] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 2 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 2
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 1 [ Đã xem: 1910] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 1 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 1

Các chủ đề khác
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (2469 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (6 video) (2737 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (4734 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (44 video) (16044 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (4909 lượt xem)
Sống (6 video) (7820 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (13977 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (10897 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (104 video) (72622 lượt xem)
Video Khác (25 video) (30802 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (13382 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (8071 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (9557 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (36968 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (19050 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (54904 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (60 video) (88764 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (6028 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (51927 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (9340 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (43542 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (374979 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (14166 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (12147 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (29001 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (14774 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (8459 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (14373 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (19988 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (43746 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (71 video) (146591 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (22973 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (209753 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (117160 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (558573 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (2 video) (148 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (51709 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 68


Hôm nayHôm nay : 4559

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98483

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13632359

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?