Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64 (54 lượt xem)

Loading the player...

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64


Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63 [ Đã xem: 58] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62 [ Đã xem: 32] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61 [ Đã xem: 31] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60 [ Đã xem: 101] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59 [ Đã xem: 51] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58 [ Đã xem: 67] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57 [ Đã xem: 58] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56 [ Đã xem: 51] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55 [ Đã xem: 58] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54 [ Đã xem: 116] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53 [ Đã xem: 121] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52 [ Đã xem: 163] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51 [ Đã xem: 118] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50 [ Đã xem: 122] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1 [ Đã xem: 1463] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2 [ Đã xem: 673] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3 [ Đã xem: 586] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4 [ Đã xem: 585] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5 [ Đã xem: 665] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6 [ Đã xem: 609] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7 [ Đã xem: 604] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8 [ Đã xem: 514] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9 [ Đã xem: 543] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10 [ Đã xem: 527] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11 [ Đã xem: 407] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12 [ Đã xem: 493] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13 [ Đã xem: 485] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14 [ Đã xem: 450] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15 [ Đã xem: 516] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16 [ Đã xem: 419] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17 [ Đã xem: 522] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18 [ Đã xem: 490] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19 [ Đã xem: 452] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20 [ Đã xem: 418] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21 [ Đã xem: 524] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22 [ Đã xem: 421] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23 [ Đã xem: 404] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24 [ Đã xem: 414] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25 [ Đã xem: 393] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26 [ Đã xem: 409] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27 [ Đã xem: 504] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28 [ Đã xem: 385] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29 [ Đã xem: 372] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30 [ Đã xem: 315] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31 [ Đã xem: 352] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32 [ Đã xem: 360] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33 [ Đã xem: 443] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34 [ Đã xem: 382] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35 [ Đã xem: 256] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36 [ Đã xem: 221] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37 [ Đã xem: 172] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38 [ Đã xem: 291] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39 [ Đã xem: 181] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40 [ Đã xem: 173] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41 [ Đã xem: 177] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42 [ Đã xem: 170] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43 [ Đã xem: 163] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44 [ Đã xem: 156] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45 [ Đã xem: 119] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46 [ Đã xem: 131] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47 [ Đã xem: 120] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48 [ Đã xem: 159] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49 [ Đã xem: 137] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49

Các chủ đề khác
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (809 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (1842 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (4452 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (8 video) (4387 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (6278 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (5785 lượt xem)
Sống (6 video) (9064 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (15271 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (11898 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (112 video) (83851 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (49067 lượt xem)
Video Khác (25 video) (34728 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (14041 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (8627 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (10300 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (40038 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (20540 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (59280 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (66 video) (96798 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (6398 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (55135 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (9744 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (49386 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (418532 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (15253 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (12947 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (29704 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (16053 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (9004 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (15204 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (21199 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (48900 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (83 video) (154808 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (24353 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (221251 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (123168 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (592081 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (12 video) (1543 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (54541 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 3256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 145698

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14633003

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?