Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48 (522 lượt xem)

Loading the player...

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 48


Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 102 [ Đã xem: 309] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 102 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 102
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 101 [ Đã xem: 249] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 101 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 101
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 100 [ Đã xem: 273] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 100 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 100
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 99 [ Đã xem: 256] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 99 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 99
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 98 [ Đã xem: 305] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 98 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 98
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 97 [ Đã xem: 198] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 97 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 97
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 96 [ Đã xem: 245] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 96 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 96
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 95 [ Đã xem: 221] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 95 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 95
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 94 [ Đã xem: 221] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 94 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 94
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 93 [ Đã xem: 261] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 93 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 93
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 92 [ Đã xem: 325] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 92 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 92
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 91 [ Đã xem: 272] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 91 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 91
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 90 [ Đã xem: 247] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 90 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 90
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 89 [ Đã xem: 271] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 89 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 89
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 88 [ Đã xem: 306] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 88 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 88
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 87 [ Đã xem: 424] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 87 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 87
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 86 [ Đã xem: 287] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 86 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 86
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 85 [ Đã xem: 275] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 85 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 85
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 84 [ Đã xem: 329] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 84 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 84
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 83 [ Đã xem: 300] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 83 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 83
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 82 [ Đã xem: 278] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 82 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 82
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 81 [ Đã xem: 266] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 81 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 81
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 80 [ Đã xem: 370] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 80 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 80
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 79 [ Đã xem: 343] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 79 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 79
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 78 [ Đã xem: 359] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 78 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 78
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 77 [ Đã xem: 314] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 77 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 77
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 76 [ Đã xem: 311] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 76 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 76
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 75 [ Đã xem: 330] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 75 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 75
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 74 [ Đã xem: 381] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 74 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 74
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 73 [ Đã xem: 327] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 73 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 73
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 72 [ Đã xem: 365] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 72 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 72
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 71 [ Đã xem: 343] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 71 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 71
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 70 [ Đã xem: 380] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 70 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 70
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 69 [ Đã xem: 322] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 69 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 69
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 68 [ Đã xem: 318] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 68 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 68
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 67 [ Đã xem: 446] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 67 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 67
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 66 [ Đã xem: 418] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 66 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 66
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 65 [ Đã xem: 344] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 65 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 65
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64 [ Đã xem: 429] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 64
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63 [ Đã xem: 436] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 63
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62 [ Đã xem: 406] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 62
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61 [ Đã xem: 385] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 61
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60 [ Đã xem: 490] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 60
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59 [ Đã xem: 429] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 59
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58 [ Đã xem: 434] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 58
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57 [ Đã xem: 408] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 57
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56 [ Đã xem: 448] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 56
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55 [ Đã xem: 419] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 55
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54 [ Đã xem: 451] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 54
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53 [ Đã xem: 494] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 53
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52 [ Đã xem: 509] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 52
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51 [ Đã xem: 474] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 51
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50 [ Đã xem: 490] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 50
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1 [ Đã xem: 2459] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 1
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2 [ Đã xem: 1267] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 2
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3 [ Đã xem: 981] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 3
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4 [ Đã xem: 1029] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 4
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5 [ Đã xem: 1130] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 5
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6 [ Đã xem: 1066] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 6
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7 [ Đã xem: 1064] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 7
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8 [ Đã xem: 978] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 8
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9 [ Đã xem: 1023] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 9
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10 [ Đã xem: 985] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 10
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11 [ Đã xem: 830] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 11
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12 [ Đã xem: 1022] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 12
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13 [ Đã xem: 998] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 13
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14 [ Đã xem: 865] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 14
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15 [ Đã xem: 986] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 15
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16 [ Đã xem: 896] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 16
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17 [ Đã xem: 1037] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 17
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18 [ Đã xem: 1012] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 18
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19 [ Đã xem: 918] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 19
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20 [ Đã xem: 799] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 20
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21 [ Đã xem: 1029] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 21
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22 [ Đã xem: 937] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 22
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23 [ Đã xem: 783] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 23
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24 [ Đã xem: 807] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 24
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25 [ Đã xem: 788] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 25
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26 [ Đã xem: 877] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 26
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27 [ Đã xem: 957] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 27
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28 [ Đã xem: 840] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 28
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29 [ Đã xem: 740] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 29
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30 [ Đã xem: 693] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 30
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31 [ Đã xem: 714] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 31
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32 [ Đã xem: 664] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 32
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33 [ Đã xem: 767] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 33
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34 [ Đã xem: 702] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 34
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35 [ Đã xem: 605] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 35
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36 [ Đã xem: 568] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 36
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37 [ Đã xem: 489] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 37
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38 [ Đã xem: 594] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 38
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39 [ Đã xem: 498] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 39
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40 [ Đã xem: 508] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 40
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41 [ Đã xem: 474] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 41
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42 [ Đã xem: 442] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 42
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43 [ Đã xem: 489] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 43
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44 [ Đã xem: 467] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 44
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45 [ Đã xem: 452] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 45
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46 [ Đã xem: 500] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 46
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47 [ Đã xem: 400] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 47
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49 [ Đã xem: 503] Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Tập 49

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (16 video) (3202 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (6 video) (4267 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (4273 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (2750 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (2102 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2827 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (6928 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (8422 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (21432 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (11843 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (8743 lượt xem)
Sống (6 video) (13226 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (19541 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (14999 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (164 video) (141897 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (61773 lượt xem)
Video Khác (28 video) (50984 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (17307 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10615 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12788 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (52618 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (25725 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (74402 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (79 video) (134024 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7942 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (63545 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (11336 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (71371 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (591522 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (18779 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (16019 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (32373 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (20301 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (11196 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (18138 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (25517 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (69122 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (208217 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (29766 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (266904 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (148184 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (712133 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (10700 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (66870 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 4927

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 131296

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20219491

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?