Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đệ tử quy - Tập 6 (819 lượt xem)

Loading the player...

Đệ tử quy - Tập 6


Đệ tử quy - Tập 40 [ Đã xem: 845] Đệ tử quy - Tập 40 Đệ tử quy - Tập 40
Đệ tử quy - Tập 39 [ Đã xem: 720] Đệ tử quy - Tập 39 Đệ tử quy - Tập 39
Đệ tử quy - Tập 38 [ Đã xem: 642] Đệ tử quy - Tập 38 Đệ tử quy - Tập 38
Đệ tử quy - Tập 37 [ Đã xem: 748] Đệ tử quy - Tập 37 Đệ tử quy - Tập 37
Đệ tử quy - Tập 36 [ Đã xem: 632] Đệ tử quy - Tập 36 Đệ tử quy - Tập 36
Đệ tử quy - Tập 35 [ Đã xem: 746] Đệ tử quy - Tập 35 Đệ tử quy - Tập 35
Đệ tử quy - Tập 34 [ Đã xem: 634] Đệ tử quy - Tập 34 Đệ tử quy - Tập 34
Đệ tử quy - Tập 33 [ Đã xem: 603] Đệ tử quy - Tập 33 Đệ tử quy - Tập 33
Đệ tử quy - Tập 32 [ Đã xem: 610] Đệ tử quy - Tập 32 Đệ tử quy - Tập 32
Đệ tử quy - Tập 31 [ Đã xem: 570] Đệ tử quy - Tập 31 Đệ tử quy - Tập 31
Đệ tử quy - Tập 30 [ Đã xem: 597] Đệ tử quy - Tập 30 Đệ tử quy - Tập 30
Đệ tử quy - Tập 29 [ Đã xem: 587] Đệ tử quy - Tập 29 Đệ tử quy - Tập 29
Đệ tử quy - Tập 28 [ Đã xem: 668] Đệ tử quy - Tập 28 Đệ tử quy - Tập 28
Đệ tử quy - Tập 27 [ Đã xem: 607] Đệ tử quy - Tập 27 Đệ tử quy - Tập 27
Đệ tử quy - Tập 26 [ Đã xem: 583] Đệ tử quy - Tập 26 Đệ tử quy - Tập 26
Đệ tử quy - Tập 25 [ Đã xem: 599] Đệ tử quy - Tập 25 Đệ tử quy - Tập 25
Đệ tử quy - Tập 24 [ Đã xem: 614] Đệ tử quy - Tập 24 Đệ tử quy - Tập 24
Đệ tử quy - Tập 23 [ Đã xem: 638] Đệ tử quy - Tập 23 Đệ tử quy - Tập 23
Đệ tử quy - Tập 22 [ Đã xem: 661] Đệ tử quy - Tập 22 Đệ tử quy - Tập 22
Đệ tử quy - Tập 21 [ Đã xem: 854] Đệ tử quy - Tập 21 Đệ tử quy - Tập 21
Đệ tử quy - Tập 20 [ Đã xem: 791] Đệ tử quy - Tập 20 Đệ tử quy - Tập 20
Đệ tử quy - Tập 19 [ Đã xem: 763] Đệ tử quy - Tập 19 Đệ tử quy - Tập 19
Đệ tử quy - Tập 18 [ Đã xem: 652] Đệ tử quy - Tập 18 Đệ tử quy - Tập 18
Đệ tử quy - Tập 17 [ Đã xem: 661] Đệ tử quy - Tập 17 Đệ tử quy - Tập 17
Đệ tử quy - Tập 16 [ Đã xem: 688] Đệ tử quy - Tập 16 Đệ tử quy - Tập 16
Đệ tử quy - Tập 15 [ Đã xem: 782] Đệ tử quy - Tập 15 Đệ tử quy - Tập 15
Đệ tử quy - Tập 14 [ Đã xem: 761] Đệ tử quy - Tập 14 Đệ tử quy - Tập 14
Đệ tử quy - Tập 13 [ Đã xem: 825] Đệ tử quy - Tập 13 Đệ tử quy - Tập 13
Đệ tử quy - Tập 12 [ Đã xem: 730] Đệ tử quy - Tập 12 Đệ tử quy - Tập 12
Đệ tử quy - Tập 11 [ Đã xem: 692] Đệ tử quy - Tập 11 Đệ tử quy - Tập 11
Đệ tử quy - Tập 10 [ Đã xem: 1037] Đệ tử quy - Tập 10 Đệ tử quy - Tập 10
Đệ tử quy - Tập 9 [ Đã xem: 814] Đệ tử quy - Tập 9 Đệ tử quy - Tập 9
Đệ tử quy - Tập 8 [ Đã xem: 837] Đệ tử quy - Tập 8 Đệ tử quy - Tập 8
Đệ tử quy - Tập 7 [ Đã xem: 776] Đệ tử quy - Tập 7 Đệ tử quy - Tập 7
Đệ tử quy - Tập 5 [ Đã xem: 756] Đệ tử quy - Tập 5 Đệ tử quy - Tập 5
Đệ tử quy - Tập 4 [ Đã xem: 742] Đệ tử quy - Tập 4 Đệ tử quy - Tập 4
Đệ tử quy - Tập 3 [ Đã xem: 753] Đệ tử quy - Tập 3 Đệ tử quy - Tập 3
Đệ tử quy - Tập 2 [ Đã xem: 1233] Đệ tử quy - Tập 2 Đệ tử quy - Tập 2
Đệ tử quy - Tập 1 [ Đã xem: 3012] Đệ tử quy - Tập 1 Đệ tử quy - Tập 1

Các chủ đề khác
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (5 video) (482 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (891 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (1476 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (3524 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (5789 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (14 video) (6635 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (8011 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (88 video) (34785 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (6547 lượt xem)
Sống (6 video) (10476 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (16676 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (13043 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (134 video) (99865 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (52679 lượt xem)
Video Khác (27 video) (40184 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (14798 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (9249 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (11124 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (43734 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (22247 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (64049 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (73 video) (108631 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (6922 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (57918 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10235 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (56063 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (475255 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (16420 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (13942 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (30500 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (17372 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (9723 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (16112 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (22467 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (105 video) (167558 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (25980 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (235073 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (130859 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (632289 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (4515 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (58261 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 1257

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 144391

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16203205

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?