Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50 (1871 lượt xem)

Loading the player...

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50


Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 172 [ Đã xem: 1229] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 172 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 172
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 171 [ Đã xem: 1485] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 171 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 171
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 170 [ Đã xem: 902] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 170 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 170
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 169 [ Đã xem: 922] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 169 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 169
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 168 [ Đã xem: 888] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 168 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 168
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 167 [ Đã xem: 1039] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 167 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 167
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 166 [ Đã xem: 1474] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 166 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 166
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 165 [ Đã xem: 1041] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 165 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 165
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 164 [ Đã xem: 931] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 164 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 164
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 163 [ Đã xem: 927] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 163 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 163
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 162 [ Đã xem: 913] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 162 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 162
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 161 [ Đã xem: 880] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 161 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 161
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 160 [ Đã xem: 955] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 160 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 160
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 159 [ Đã xem: 896] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 159 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 159
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 158 [ Đã xem: 903] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 158 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 158
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 157 [ Đã xem: 932] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 157 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 157
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 156 [ Đã xem: 1114] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 156 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 156
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 155 [ Đã xem: 1176] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 155 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 155
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 154 [ Đã xem: 1193] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 154 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 154
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 153 [ Đã xem: 1270] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 153 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 153
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 152 [ Đã xem: 996] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 152 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 152
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 151 [ Đã xem: 1024] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 151 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 151
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 150 [ Đã xem: 996] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 150 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 150
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 149 [ Đã xem: 1067] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 149 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 149
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 148 [ Đã xem: 1004] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 148 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 148
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 147 [ Đã xem: 976] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 147 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 147
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 146 [ Đã xem: 1018] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 146 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 146
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 145 [ Đã xem: 1105] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 145 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 145
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 144 [ Đã xem: 1135] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 144 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 144
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 143 [ Đã xem: 1068] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 143 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 143
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 142 [ Đã xem: 1473] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 142 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 142
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 141 [ Đã xem: 1084] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 141 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 141
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 140 [ Đã xem: 1187] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 140 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 140
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 139 [ Đã xem: 1010] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 139 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 139
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 138 [ Đã xem: 1053] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 138 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 138
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 137 [ Đã xem: 984] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 137 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 137
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 136 [ Đã xem: 1035] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 136 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 136
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 135 [ Đã xem: 1073] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 135 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 135
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 134 [ Đã xem: 1067] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 134 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 134
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 133 [ Đã xem: 1026] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 133 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 133
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 132 [ Đã xem: 1085] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 132 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 132
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 131 [ Đã xem: 1070] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 131 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 131
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 130 [ Đã xem: 1077] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 130 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 130
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 129 [ Đã xem: 1070] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 129 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 129
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 128 [ Đã xem: 1047] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 128 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 128
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 127 [ Đã xem: 1113] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 127 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 127
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 126 [ Đã xem: 1125] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 126 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 126
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 125 [ Đã xem: 1136] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 125 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 125
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 124 [ Đã xem: 1132] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 124 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 124
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 123 [ Đã xem: 1191] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 123 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 123
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 122 [ Đã xem: 1289] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 122 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 122
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 121 [ Đã xem: 1162] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 121 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 121
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 120 [ Đã xem: 1119] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 120 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 120
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 119 [ Đã xem: 1101] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 119 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 119
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 118 [ Đã xem: 1181] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 118 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 118
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 117 [ Đã xem: 1168] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 117 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 117
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 116 [ Đã xem: 1115] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 116 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 116
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 115 [ Đã xem: 1068] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 115 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 115
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 114 [ Đã xem: 1085] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 114 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 114
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 113 [ Đã xem: 1133] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 113 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 113
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 112 [ Đã xem: 1181] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 112 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 112
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 111 [ Đã xem: 1179] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 111 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 111
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 110 [ Đã xem: 1256] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 110 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 110
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 109 [ Đã xem: 1170] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 109 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 109
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 108 [ Đã xem: 1263] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 108 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 108
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 107 [ Đã xem: 1191] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 107 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 107
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 106 [ Đã xem: 1267] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 106 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 106
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 105 [ Đã xem: 1231] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 105 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 105
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 104 [ Đã xem: 1206] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 104 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 104
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 103 [ Đã xem: 1065] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 103 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 103
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 102 [ Đã xem: 1203] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 102 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 102
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 101 [ Đã xem: 1149] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 101 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 101
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 100 [ Đã xem: 1174] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 100 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 100
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 99 [ Đã xem: 1177] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 99 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 99
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 98 [ Đã xem: 1172] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 98 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 98
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 97 [ Đã xem: 1174] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 97 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 97
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 96 [ Đã xem: 1119] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 96 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 96
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 95 [ Đã xem: 1152] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 95 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 95
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 94 [ Đã xem: 1156] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 94 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 94
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 93 [ Đã xem: 1135] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 93 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 93
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 92 [ Đã xem: 1230] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 92 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 92
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 91 [ Đã xem: 1180] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 91 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 91
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 90 [ Đã xem: 1181] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 90 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 90
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 89 [ Đã xem: 1274] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 89 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 89
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 88 [ Đã xem: 1144] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 88 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 88
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 87 [ Đã xem: 1544] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 87 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 87
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 86 [ Đã xem: 1217] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 86 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 86
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 85 [ Đã xem: 1226] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 85 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 85
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 84 [ Đã xem: 1605] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 84 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 84
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 83 [ Đã xem: 1527] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 83 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 83
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 82 [ Đã xem: 1506] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 82 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 82
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 81 [ Đã xem: 1761] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 81 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 81
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 80 [ Đã xem: 1369] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 80 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 80
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 79 [ Đã xem: 1459] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 79 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 79
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 78 [ Đã xem: 1522] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 78 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 78
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 77 [ Đã xem: 1482] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 77 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 77
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76 [ Đã xem: 1645] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75 [ Đã xem: 1653] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74 [ Đã xem: 1627] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73 [ Đã xem: 1822] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72 [ Đã xem: 1909] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71 [ Đã xem: 1832] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70 [ Đã xem: 1842] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69 [ Đã xem: 1857] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68 [ Đã xem: 2172] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67 [ Đã xem: 1682] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66 [ Đã xem: 1662] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65 [ Đã xem: 1782] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64 [ Đã xem: 1923] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63 [ Đã xem: 1816] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62 [ Đã xem: 1891] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61 [ Đã xem: 1908] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60 [ Đã xem: 1949] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59 [ Đã xem: 1896] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58 [ Đã xem: 1933] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57 [ Đã xem: 1869] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56 [ Đã xem: 1994] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55 [ Đã xem: 1790] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54 [ Đã xem: 1950] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53 [ Đã xem: 1718] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52 [ Đã xem: 1830] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51 [ Đã xem: 1769] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49 [ Đã xem: 1906] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48 [ Đã xem: 1828] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47 [ Đã xem: 1938] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46 [ Đã xem: 1981] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45 [ Đã xem: 2108] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44 [ Đã xem: 2027] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43 [ Đã xem: 1745] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42 [ Đã xem: 1987] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41 [ Đã xem: 2102] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40 [ Đã xem: 1954] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39 [ Đã xem: 1915] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38 [ Đã xem: 1848] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37 [ Đã xem: 1987] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36 [ Đã xem: 2092] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35 [ Đã xem: 2066] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34 [ Đã xem: 1933] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33 [ Đã xem: 1953] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32 [ Đã xem: 1930] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31 [ Đã xem: 2125] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30 [ Đã xem: 2095] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29 [ Đã xem: 1987] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28 [ Đã xem: 1983] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27 [ Đã xem: 1800] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26 [ Đã xem: 2137] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25 [ Đã xem: 2362] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24 [ Đã xem: 2036] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23 [ Đã xem: 1947] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22 [ Đã xem: 2057] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21 [ Đã xem: 2105] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20 [ Đã xem: 2134] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19 [ Đã xem: 1994] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18 [ Đã xem: 2139] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17 [ Đã xem: 1947] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16 [ Đã xem: 2110] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15 [ Đã xem: 2219] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14 [ Đã xem: 2482] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13 [ Đã xem: 2298] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12 [ Đã xem: 2215] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11 [ Đã xem: 2177] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10 [ Đã xem: 2246] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9 [ Đã xem: 2558] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8 [ Đã xem: 2482] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7 [ Đã xem: 2646] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6 [ Đã xem: 2349] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5 [ Đã xem: 2370] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4 [ Đã xem: 2478] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3 [ Đã xem: 2264] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2 [ Đã xem: 2926] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1 [ Đã xem: 6184] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1

Các chủ đề khác
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (3 video) (198 lượt xem)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (40 video) (44451 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (46909 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (29581 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (8103 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (5137 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (6172 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (14388 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (13360 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (61405 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (19905 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (120636 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (12011 lượt xem)
Sống (6 video) (17669 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (24822 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (18176 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (83050 lượt xem)
Video Khác (28 video) (70113 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20959 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (13418 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (16559 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (73151 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (32042 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (95123 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (83 video) (196929 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (10205 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (78863 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (14173 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (102815 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (860851 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (23119 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (20572 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (36089 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (25941 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (14240 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (23003 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (30809 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (97764 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (287569 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (37536 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (185 video) (388767 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (190161 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (958832 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (24872 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (87884 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 155


Hôm nayHôm nay : 44416

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1736419

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53207385

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.