Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59B (2228 lượt xem)

Loading the player...

Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59B


Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 108 [ Đã xem: 1236] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 108 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 108
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 107 [ Đã xem: 1203] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 107 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 107
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 106 [ Đã xem: 1268] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 106 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 106
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 105 [ Đã xem: 1223] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 105 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 105
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 104 [ Đã xem: 1210] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 104 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 104
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 103 [ Đã xem: 1041] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 103 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 103
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 102 [ Đã xem: 1367] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 102 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 102
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 101 [ Đã xem: 1188] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 101 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 101
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 100 [ Đã xem: 1081] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 100 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 100
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 99 [ Đã xem: 1330] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 99 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 99
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 98 [ Đã xem: 1170] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 98 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 98
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 97 [ Đã xem: 1203] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 97 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 97
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 96 [ Đã xem: 1217] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 96 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 96
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 95 [ Đã xem: 1287] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 95 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 95
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 94 [ Đã xem: 1331] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 94 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 94
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 93 [ Đã xem: 1233] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 93 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 93
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 92 [ Đã xem: 1494] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 92 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 92
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 91 [ Đã xem: 813] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 91 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 91
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 90 [ Đã xem: 874] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 90 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 90
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 89 [ Đã xem: 873] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 89 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 89
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 88 [ Đã xem: 1032] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 88 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 88
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 87 [ Đã xem: 865] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 87 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 87
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 86 [ Đã xem: 1135] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 86 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 86
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 85 [ Đã xem: 994] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 85 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 85
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 84 [ Đã xem: 1151] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 84 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 84
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 83 [ Đã xem: 944] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 83 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 83
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 82 [ Đã xem: 812] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 82 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 82
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 81 [ Đã xem: 817] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 81 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 81
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 80 [ Đã xem: 953] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 80 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 80
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 79 [ Đã xem: 795] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 79 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 79
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 78 [ Đã xem: 870] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 78 Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 78
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77B [ Đã xem: 2782] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77A [ Đã xem: 2285] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 77A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76B [ Đã xem: 2285] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76A [ Đã xem: 2262] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 76A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75B [ Đã xem: 2457] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75A [ Đã xem: 2232] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 75A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74B [ Đã xem: 2282] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74A [ Đã xem: 2319] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 74A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73B [ Đã xem: 2322] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73A [ Đã xem: 2196] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 73A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72B [ Đã xem: 2366] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72A [ Đã xem: 2340] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 72A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71B [ Đã xem: 2198] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71A [ Đã xem: 2407] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 71A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70B [ Đã xem: 2401] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70A [ Đã xem: 2478] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 70A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69B [ Đã xem: 2417] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69A [ Đã xem: 2177] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 69A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68B [ Đã xem: 2268] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68A [ Đã xem: 2337] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 68A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67B [ Đã xem: 2330] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67A [ Đã xem: 2345] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 67A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66B [ Đã xem: 2199] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66A [ Đã xem: 2345] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 66A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65B [ Đã xem: 2194] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65A [ Đã xem: 2253] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 65A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64B [ Đã xem: 2262] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64A [ Đã xem: 2159] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 64A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63B [ Đã xem: 2479] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63A [ Đã xem: 2450] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 63A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62B [ Đã xem: 2201] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62A [ Đã xem: 2338] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 62A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61B [ Đã xem: 2345] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61A [ Đã xem: 2538] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 61A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60B [ Đã xem: 2387] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60A [ Đã xem: 2391] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 60A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59A [ Đã xem: 2140] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 59A
Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58B [ Đã xem: 2230] Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58B Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58B
Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58A [ Đã xem: 2194] Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58A Hoa Nghiêm Aó Chỉ - Tập 58A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57B [ Đã xem: 2407] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57A [ Đã xem: 2268] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 57A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56B [ Đã xem: 2211] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56A [ Đã xem: 2305] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 56A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55B [ Đã xem: 2294] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55A [ Đã xem: 2070] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 55A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54B [ Đã xem: 2325] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54A [ Đã xem: 2364] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 54A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53B [ Đã xem: 2191] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53A [ Đã xem: 2332] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 53A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52B [ Đã xem: 2197] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52A [ Đã xem: 2355] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 52A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51B [ Đã xem: 2358] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51A [ Đã xem: 2350] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 51A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50B [ Đã xem: 2387] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50A [ Đã xem: 2348] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 50A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49B [ Đã xem: 2120] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49A [ Đã xem: 2295] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 49A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48B [ Đã xem: 2208] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48A [ Đã xem: 2298] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 48A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47B [ Đã xem: 2347] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47A [ Đã xem: 2271] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 47A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46B [ Đã xem: 2348] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46A [ Đã xem: 2476] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 46A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45B [ Đã xem: 2377] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45A [ Đã xem: 2205] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 45A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44B [ Đã xem: 2231] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44A [ Đã xem: 2333] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 44A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43B [ Đã xem: 2250] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43A [ Đã xem: 2378] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 43A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42B [ Đã xem: 2302] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42A [ Đã xem: 2139] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 42A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41B [ Đã xem: 2193] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41A [ Đã xem: 2247] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 41A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40B [ Đã xem: 2240] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40A [ Đã xem: 2231] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 40A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39B [ Đã xem: 2262] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39A [ Đã xem: 2296] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 39A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38B [ Đã xem: 2178] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38A [ Đã xem: 2418] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 38A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37B [ Đã xem: 2125] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37A [ Đã xem: 2255] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 37A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36B [ Đã xem: 2203] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36A [ Đã xem: 2231] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 36A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35B [ Đã xem: 2068] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35A [ Đã xem: 2165] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 35A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34B [ Đã xem: 2170] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34A [ Đã xem: 2066] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 34A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33B [ Đã xem: 2493] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33A [ Đã xem: 2291] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 33A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32B [ Đã xem: 2330] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32A [ Đã xem: 2266] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 32A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31B [ Đã xem: 2208] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31A [ Đã xem: 2083] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 31A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30B [ Đã xem: 2308] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30A [ Đã xem: 2263] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 30A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29B [ Đã xem: 2212] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29A [ Đã xem: 2347] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 29A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28B [ Đã xem: 2358] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28A [ Đã xem: 2289] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 28A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27B [ Đã xem: 2284] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27A [ Đã xem: 2286] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 27A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26B [ Đã xem: 2251] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26A [ Đã xem: 2194] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 26A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25B [ Đã xem: 2252] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25A [ Đã xem: 2259] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 25A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24B [ Đã xem: 2346] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24A [ Đã xem: 2266] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 24A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23B [ Đã xem: 2366] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23A [ Đã xem: 2187] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 23A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22B [ Đã xem: 2342] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22A [ Đã xem: 2280] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 22A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21B [ Đã xem: 2149] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21A [ Đã xem: 2032] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 21A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20B [ Đã xem: 2210] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20A [ Đã xem: 2101] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 20A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19B [ Đã xem: 2332] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19A [ Đã xem: 2221] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 19A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18B [ Đã xem: 2190] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18A [ Đã xem: 2238] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 18A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17B [ Đã xem: 2025] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17A [ Đã xem: 2238] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 17A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16B [ Đã xem: 2155] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16A [ Đã xem: 2331] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 16A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15B [ Đã xem: 2195] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15A [ Đã xem: 2356] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 15A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14B [ Đã xem: 2150] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14A [ Đã xem: 2153] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 14A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13B [ Đã xem: 2229] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13A [ Đã xem: 2304] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 13A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12B [ Đã xem: 2184] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12A [ Đã xem: 2219] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 12A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11B [ Đã xem: 2188] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11A [ Đã xem: 2316] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 11A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10B [ Đã xem: 2434] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10A [ Đã xem: 2277] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 10A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9B [ Đã xem: 2339] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9A [ Đã xem: 2233] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 9A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8B [ Đã xem: 2372] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8A [ Đã xem: 2054] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 8A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7B [ Đã xem: 2302] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7A [ Đã xem: 2091] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 7A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6B [ Đã xem: 2376] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6A [ Đã xem: 2228] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 6A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5B [ Đã xem: 2150] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5A [ Đã xem: 2100] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 5A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4B [ Đã xem: 2172] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4A [ Đã xem: 2242] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 4A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3B [ Đã xem: 2316] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3A [ Đã xem: 2113] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 3A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2B [ Đã xem: 2163] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2A [ Đã xem: 2338] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 2A
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1B [ Đã xem: 2367] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1B Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1B
Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1A [ Đã xem: 2936] Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1A Hoa Nghiêm Áo Chỉ - Tập 1A

Các chủ đề khác
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (3 video) (326 lượt xem)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (40 video) (44652 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (47243 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (29714 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (8112 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (5148 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (6174 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (14399 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (13371 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (61568 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (19925 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (120823 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (12024 lượt xem)
Sống (6 video) (17684 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (24837 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (18185 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (255188 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (83101 lượt xem)
Video Khác (28 video) (70167 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20975 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (13428 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (16573 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (73194 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (32072 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (95230 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (83 video) (197154 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (10208 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (78977 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (14176 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (102924 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (861792 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (23127 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (20587 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (36099 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (25953 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (14250 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (23014 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (30825 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (97906 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (287667 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (37553 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (190285 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (959153 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (24950 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (88044 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 298


Hôm nayHôm nay : 24391

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2062360

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53533326

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.