Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Thái thượng cảm ứng thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 57)

Chủ nhật - 11/01/2015 18:40

Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người.

Hai ngày qua, tâm của mọi người đều bị địa chấn của Đài Loan làm chấn động.Tai nạn vẫn không ngừng liên tục phát sinh.Các nơi, công tác cứu trợ cũng đang dần dần triển khai. Trong "Kinh Bát Nhã", Phật vô số lần nói với chúng ta:"Tâm đại bi có thể sanh trí tuệ". Câu nói này vừa nghe rất không dễ gì thể hội.Tại sao tâm đại bi cùng trí tuệ gắn kết với nhau?Kỳ thật, đạo lý mà Phật đã nói rất là chính xác. Tất cả chư Phật Như Lai cũng không ngoài nương tâm đại bi mà thành tựu, cho nên ngay trong Phật pháp thường nói:"Từ bi vi bổn, phương tiện vi môn".

Từ bi là động lực, như đồng tất cả chúng sanh thế gian. Mỗi ngày, thật là có thể nói “không tiếc sinh mạng”, trong xã hội ngày nay người thường nói là "bán mạng", vì cái gì vậy? Kiếm tiền, cho nên tiền là động lực, danh lợi là động lực.Nếu như không có danh lợi thì họ sẽ không làm, họ liền giải đãi. Chư Phật Bồ Tát, người tu hành, tâm danh lợi rất tan nhạt, người ta muốn tranh, các Ngài căn bản không tranh. Sức mạnh gì đang thúc đẩy họ?Nỗ lực tu hành, giáo hóa chúng sanh, tâm đại bi.Tâm đại bi có thể sanh phương tiện khéo léo.Ngày nay chúng ta tu hành công phu không có lực, tâm đại bi không đủ, không chịu chăm chỉ nỗ lực.Nếu như có tâm bi mẫn tất cả chúng sanh, tự nhiên sẽ chăm chỉ nỗ lực phấn đấu cầu học.Vì sao vậy?Vì bi mẫn chúng sanh.Chính mình sau khi học thành rồi mới có năng lực giúp đỡ chúng sanh.

Chân thật giúp đỡ chúng sanh, trong tôn giáo thường nói "cứu tế chúng sanh", cái gì là đệ nhất?Giáo học là đệ nhất. Cổ Thánh tiên Hiền của chúng ta hiểu được những đạo lý này, cho nên đế vương dạy bảo hết thảy nhân sĩ theo chánh thì phải lấy tâm trạng của người làm vua, làm người thân, làm thầy để lãnh đạo nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Làm vua chính là làm người lãnh đạo; làm người thân chính là làm cha mẹ của nhân dân, quan tâm đến họ, dưỡng dục họ; làm thầy là dạy bảo họ, xem nhân dân như là học trò, xem nhân dân như là con cái của chính mình, thì phần công việc của bạn mới làm tốt được, bạn mới không bị mất chức. Chúng ta xem thấy điển tích trong nhà Nho, xem thấy trong Kinh điển Phật giáo, tán thán nhân vương là người lãnh đạo nhân từ.Nhân vương quan trọng nhất chính là giáo hóa chúng sanh. Trong "Lễ Ký" đã nói: "Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên". Một quốc gia như vậy, một gia đình cũng như vậy. Trong gia đình, cha mẹ đối với con cái, cha mẹ chính là thân, không nên quên đi, cũng phải làm thầy, cũng phải làm vua, làm "quân thân sư", thì chánh sự mới có thể làm được tốt. Chánh sự là việc của mọi người. Trong ba chữ này đều không phân thân sơ, không phân chủng tộc, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, bình đẳng đối với các chúng sanh, đối đãi như nhau, đó gọi là "đại từ đại bi". Thánh nhân thế xuất thế gian đều là dạy bảo chúng ta như vậy.Cho nên, có tâm đại bi thì tự nhiên liền có thể đoạn ác, liền có thể tu thiện.

Phật lại yêu cầu chúng ta, tu tất cả thiện phải không dính tướng, "lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện".Lìa tướng là trí tuệ cao độ, tu thiện là tích đại phước đức.Như thế nào gọi là tu thiện, như thế nào gọi là tạo ác?Tất cả vì chính mình chính là ác, là đại ác, vì chúng sanh là đại thiện. Trên Kinh Phật nói: "Mạng người vô thường, cõi nước không an", chúng ta thấy được rồi. Bạn thấy, xây một tòa lầu to mất mấy năm mới xây xong, địa chấn mấy giây thì hủy diệt hết, có bao nhiêu người nguy nan, chỉ trong mấy giây thì nhà tan người mất. Chúng ta xem thấy cảnh tượng này còn không chịu giác ngộ hay sao? Từng câu nói của Phật đều là chân thật.

Con người đến thế gian này để làm gì? Người tường tận, người giác ngộ, cái tường tận giác ngộ này nhất định phải dạy, không có giáo dục tốt thì họ làm sao có thể giác ngộ, làm sao có thể tường tận? Sau khi tường tận, phải lợi dụng cái thân thể này để tích công bồi đức, thì ngay đời này không trống qua. Người ngu si, lợi dụng cái thân thể này để tạo nghiệp. Đây là mê hoặc điên đảo đến cùng tột. Tích công bồi đức, đời sau chí ít cũng là phước báo trời người. Nếu như lợi dụng cái thân thể này để tạo nghiệp, thì quả báo ở ba đường, ở A Tỳ địa ngục. Nếu như lừa gạt chúng sanh, chiếm lấy lợi ích tài vật của chúng sanh, đây là đại trộm cắp, trong giới trộm là đại trộm, cái nợ đó đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp vẫn trả không hết. Chúng ta là người xuất gia, ở trên Kinh Phật nói: "Hạt gạo của thí chủ, nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả".

Trong sáu cõi, quan hệ của chúng sanh với chúng sanh, Phật ở trên Kinh nói,mối quan hệ này chỉ là "báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ", các vị nghĩ xem có đạo lý hay không? Chúng ta có may mắn tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, hiểu được đạo lý này, cho nên chúng ta báo ân, chúng ta không báo oán; kết oán với người, chúng ta phải có trí tuệ đem nó hóa giải; chúng ta trả nợ, chúng ta không thiếu nợ; ta thiếu người khác, ta nhất định phải trả người ta; người ta thiếu ta thì thôi vậy, xóa hết nợ nần. Đây là chân thật phước huệ song tu. Nếu như chúng ta ngay trong đời này không gặp được Phật pháp, tôi tin tưởng cũng sẽ mê hoặc điên đảo giống như người thông thường. Vì sao vậy?Phong khí xã hội như vậy, sáu căn của bạn tiếp xúc hoàn cảnh cũng là như vậy, làm sao có thể không bị ô nhiễm? Do đây có thể biết, ngay đến người nước ngoài là tiến sĩ Thang Ân Tỉ - người Anh, ông cũng biết được là:muốn giải quyết vấn đề của xã hội hiện đại (đây là nói thế kỷ 21), chỉ có Phật pháp Đại Thừa, và học thuyết của Khổng Mạnh. Đây là người nước ngoài nói. Hiện tại, lời nói của người Trung Quốc thì không tính đến, không có người nghe, tâm lý hướng ngoại, mất đi lòng tin của chính mình, nhưng đây là lời nói vàng ngọc của người nước ngoài, người nước ngoài nói, bạn có tin tưởng hay không?

Người nước ngoài không chỉ nói, mà họ còn làm. Hiện tại họ đang làm giáo dục nền tảng, từ trường mầm non, tiểu học thì đã học Kinh Phật, có khóa trình học Phật. Tôi ở Úc châu, có một số quan viên nơi đó, khi gặp tôi, mời tôi giúp đỡ biên soạn giáo trình cho các bạn nhỏ trường mầm non, trường tiểu học của họ. Sau khi trở về, tôi đã nói qua với các vị rồi. Vì các bạn nhỏ biên soạn sách giáo khoa, tuân thủ trọng điểm giáo học của Phật. Trong sách giáo khoa này, phải dạy các bạn nhỏ hiểu rõ quan hệ giữa người với người, giáo dục luân lý, quan hệ con người với đại tự nhiên, quan hệ của con người với thiên địa quỷ thần, chúng ta liền biết được cách biên soạn thế nào.

Phương châm của giáo học là đoạn ác tu thiện, lấy “Thập Thiện Nghiệp Đạo” làm chủ. Việc này dạy tiểu học, dạy trường mầm non. Trung học trở lên thì phải lấyviệc giúp chúng khai mở trí tuệ làm chủ. Giáo dục đại học thì phải dạy bảo chúng chuyển phàm thành Thánh. Đây là Phật dạy chúng ta ba cái chuyển biến, chúng ta lấy những điều này làm phương châm để biên soạn sách giáo khoa, dạy tiểu học chuyển ác thành thiện, dạy trung học chuyển mê thành ngộ, dạy đại học chuyển phàm thành Thánh. Các vị đồng tu làm việc này thì công đức vô lượng. Muốn biên soạn dễ hiểu thì phải vẽ tranh.Trường mầm non thì phải dùng tranh vẽ là chính, tiểu học thì nửa văn nửa tranh. Mỗi một đồng tu đều có thể cung cấp giáo trình. Chúng ta rút ra một ít thời gian để tìm. Sau khi biên soạn ra, lại đem nó phiên dịch thành Anh văn. Chúng ta tặng cho cơ cấu giáo dục của họ để thẩm tra.Nếu như họ đồng ý thì dùng quyển của chúng ta biên soạn, có thể in số lượng lớn để phát tặng, như vậy chúng ta cũng làm được chút việc tốt. Đây là hoan hỉ tán thán. Mỗi năm họ cần bao nhiêu sách giáo khoa, chúng ta toàn tâm toàn lực để tán trợ. Ở Úc châu và Anh quốc đang làm. Nước Anh có một số giáo trình của tiểu học, nhưng biên soạn không được tốt lắm. Cho nên, các vị đồng tu, khái niệm của chúng ta phải rõ ràng, đây không phải là giáo dục tôn giáo. Tôi xem thấy họ biên soạn đều là khuyên người học Phật. Phạm vi này không thể mở rộng.Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, đây là giáo dục của Phật Đà, giáo dục của trí tuệ, giáo dục của từ bi, cho nên phải đem phạm vi của Phật giáo mở rộng ra, đây là giáo dục của đa nguyên văn hóa, là giáo học chí thiện viên mãn của tất cả chúng sanh tận hư không, khắp pháp giới. Chúng ta từ trên quan niệm lý luận này, vì các bạn nhỏ mà biên soạn sách giáo trình thì chính xác. Từ trường mầm non đến lớp tiến sĩ, liền có thể quán thông, giúp đỡ người giác ngộ.

Giác ngộ thì gọi là Bồ Tát, gọi là Phật. Trong đây không phân biệt già trẻ nam nữ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, không phân nghề nghiệp, bạn có thể chân thật giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, bạn chính là Phật Bồ Tát chân thật, đây chính là chuyển phàm thành Thánh. Cho nên,tôi đặc biệt khuyên các đồng tu phải phát tâm đại từ bi, biết được chúng ta sống ở thế gian này làm gì, chân thật là “nhận và trả nghiệp báo” hay sao? Vậy thì sai rồi! Chúng ta chính mình cũng phải đem cái khuôn khổ “nhận và trả nghiệp báo” này mở rộng ra, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, chuyển tự tư làm đại bi, vậy thì việc học Phật của chúng ta không phải học suông. Cội gốc của vạn ác chính là tự tư tự lợi, cho nên Phật dạy điều đầu tiên là phải phá ngã chấp, dạy chúng ta lìa bốn tướng "vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng", tu tất cả thiện. Đây là "Kim Cang Bát Nhã". Hy vọng đồng tu chúng ta khích lệ lẫn nhau, chăm chỉ nỗ lực.

***********************

Hôm nay là ngày viên mãn Phật thất của Tịnh TôngHọc Hội Úc châu, thầy Ngộ Hạnh muốn tôi nói vài câu với mọi người. Lần Phật thất này, tôi tuy là không tham gia toàn khóa, thế nhưng đối với tình hình thù thắng của Phật thất, tôi rất tường tận. Mọi người niệm Phật đều tương đối đắc lực, do đây có thể thể hội được chỗ tốt của niệm Phật, lợi ích chân thật của niệm Phật. Phật thất chỉ là một sự mở đầu, có thời gian chung cuộc hay không? Xin nói với các vị chắc chắn không có. Người thông minh, người biết học, từ chỗ bắt đầu tốt này phải tiếp tục kéo dài ra, chân thật làm đến không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không chỉ chắc chắn được sanh Tịnh Độ, mà sau khi sanh đến Tịnh Độ, công phu vẫn cứ không gián đoạn, vẫn là một câu nói cũ, phương pháp cũ là"không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn", thẳng đến viên mãn Bồ Đề, đăng đến quả vị cứu cánh Như Lai. Vậy sau khi thành Phật, chúng ta niệm Phật có phải là buông xả hay không? Vẫn không thể, vẫn cứ là "không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn", rộng độ mười phương vô lượng vô biên chúng sanh, phải vì tất cả chúng sanh làm một tấm gương tốt, làm tấm gương tốt ngay đời này thành Phật.

Chúng ta cần phải nên biết, thế gian tất cả pháp, bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm, hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều không phải chân thật, đều là hư vọng. Trên "Kim Cang Bát Nhã", Phật nói với chúng ta: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh", vậy mới gọi là chân thật nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, trong tâm liền bình đẳng, không nhiễm một trần. Đây là chân thật buông xả, không có hai bên, hai bên đều không trụ. "Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện", tất cả thiện chính là lợi ích chúng sanh. Trong tất cả thiện, cứu cánh nhất, viên mãn nhất là việc thiện gì vậy? Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là việc thiện thù thắng đệ nhất. Người chân thật giác ngộ, họ chịu niệm Phật, chịu buông xả, cho nên chúng ta xem thấy ở trong "Kinh Hoa Nghiêm", ai thật niệm Phật, thật nhìn thấu, thật buông xả, "không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn"? Bồ Tát Thập Địa. Bồ Tát Thập Địa giác ngộ rồi, tường tận rồi, thật làm. Do đây có thể biết, Bồ Tát địa tiền tuy là niệm Phật, nhưng vẫn cứ không chắc thật, đến đăng địa rồi thỉ chung không rời niệm Phật. Thỉ là Sơ Địa, chung là Đẳng Giác. Đẳng Giác cũng gọi là thập nhất địa.Thỉ chung chính là từ Sơ Địa đến Đẳng Giác. Mười một vị thứ này tu pháp môn gì? Niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây là Thế Tôn nói ở trên "Kinh Hoa Nghiêm". Nếu như chúng ta đem sự việc này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, buông xả thân tâm thế giới, buông xả vạn duyên, lão thật niệm Phật, chẳng phải là phương pháp tu hành của Bồ Tát Địa Thượng hay sao? Thực tế, pháp môn này trên sự mà nói là quá dễ dàng, là đạo dễ hành; trên lý mà nói quá là quá sâu thẳm, phải Bồ Tát Địa Thượng mới làm được rõ ràng, mới làm được tường tận. Chúng ta ngày nay đạo lý chưa rõ ràng, chưa tường tận thì chân thật dụng công tu hành. Đây là đạo lý gì vậy? Đây là vô lượng kiếp đến nay, thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi rồi.Trên Kinh Di Đà nói:"Đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia". Do đây có thể biết, huệ giải của chúng takhông thể so với Bồ Tát, thế nhưng phước đức của chúng ta quyết không thấp hơn họ, cho nên bạn mới gặp được pháp môn này, bạn mới chọn lựa pháp môn, chăm chỉ nỗ lực tu học pháp môn này.

Ngay trong quá trình tu học, nhất định có hiện tượng lên xuống, cũng chính là nói, có lúc tinh tấn, có lúc thoái chuyển. Hiện tượng này thì tương đối phổ biến. Nếu như muốn gìn giữ không thoái, ngay trong một đời này chắc chắn thành vô thượng đạo. Có thể chân thật giữ được không thoái chuyển thì bạn không khác biệt gì với Bồ Tát Địa Thượng. Vậy chúng ta muốn hỏi, làm thế nào giữ được không thoái? Cần phải có “tín nguyện kiên định”. Tín nguyện kiên định từ đâu mà có? Từ đọc Kinh nghe pháp mà có. Đây chính là nói Kinh không thể không đọc, không thể không nghe. Nhất là lòng tin chưa đạt đến mức độ kiên định thì đọc Kinh, nghe Kinh vô cùng cần thiết. Mỗi ngày cần phải có một hai giờ đồng hồ để đọc Kinh, để nghe Kinh, mỗi ngày không gián đoạn, có như vậy mới có thể tăng thêm tín tâm của chính mình, kiên định nguyện vọng cầu vãng sanh của chính mình. Đại Sư Ngẫu Ích ở trong "Yếu Giải" giảng rất hay, tín nguyện đầy đủ thì chắc chắn được sanh, phẩm vị cao thấp là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu trì danh là gì? Chính là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Bạn có phải là nhất tâm trì danh hay không? Nhất tâm trì danh thì công phu sâu, tán tâm trì danh thì công phu sẽ cạn. Phẩm vị cao thấp là ở ngay chỗ này, chúng ta không thể không biết.

Thế xuất thế gian tất cả pháp đã là hư vọng, không thật, chúng ta tranh nó để làm gì? Không cần tranh, cũng không cần đến, đời sống càng đơn giản càng tốt. Tóm lại, phải hiểu được sự quan trọng của tâm thanh tịnh, sự quan trọng của tâm bình đẳng, ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tương ưng với "thanh tịnh, bình đẳng, giác", không nên làm cho mình thêm phiền phức. Thích Ca Mâu Ni Phật ăn cơm chính là một bát. Chúng ta ăn cơm, trước mắt bày ra 5-6 đĩa lớn nhỏ chính là rước lấy phiền phức. Điểm này chúng ta không bằng người nước ngoài. Người nước ngoài ăn cơm là một cái đĩa, đơn giản, ít việc. Làm chi mà nhiều đĩa đến như vậy? "Lão dân thương tài", cũng rất quá đáng. Cho nên, tất cả phải giản hóa đi thì tâm này mới có thể được thanh tịnh. Không nên thêm phiền phức cho mình, có thể tiết kiệm, tận lượng mà tiết kiệm thì chắc chắn có sự giúp đỡ đối với thân tâm sức khỏe của chính mình.

Người thế gian cùng Phật Bồ Tát đích thực không như nhau. Không giống nhau ở chỗ nào? Phật Bồ Tát là tâm chuyển cảnh giới, phàm phu thì hoàn toàn ngược lại, tâm bị cảnh chuyển. Người ta là tâm có thể chuyển cảnh, còn chúng ta là tâm bị cảnh chuyển, cho nên rất là đáng thương, rất khổ. Do đây có thể biết, học Phật thì phải nên học thế nào? Phải học giống như Phật Bồ Tát vậy, không bị cảnh giới xoay chuyển. Trước tiên ta học cái công phu này, khi công phu này học xong rồi thì cảnh liền tùy tâm chuyển, bạn liền được tự tại.

Chư Phật Bồ Tát vì sao có thể chuyển được cảnh giới? Trên "Kinh Kim Cang", Phật nói ra một nguyên tắc, là sự thật, "bất thủ ư tướng như như bất động". Chúng ta thì như thế nào? Dính tướng, động tâm. Sáng sớm có người đến công viên rất sớm đểtập thể dục. Ta xem rồi, thấy không tệ, rất tốt, đó là gì vậy? Tâm bị cảnh chuyển rồi, họ ở nơi đó làm cái gì? Mong muốn thân thể khỏe mạnh, ở nơi đó rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể là tăng thêm ngã chấp. Không giống như Phật Bồ Tát, một ngày từ sớm đến tối đoan tọa ngồi nơi đó như như bất động, thân thể của Phật còn khỏe hơn nhiều so với những người luyện công đó, do nguyên nhân gì? Thân thể của Phật Bồ Tát trở về tự nhiên. Các Ngài có cần rèn luyện hay không? Không cần rèn luyện, quay về đại tự nhiên. Thân thể của các Ngài chính là mười phương hư không pháp giới, mười phương hư không pháp giới chính là cái thân thể này của các Ngài, tâm cùng tự tánh hòa thành một thể, cái nhục thân này cùng tự tánh hòa thành một thể, trên "Kinh Hoa Nghiêm" nói"lý sự vô ngại, sự sự vô ngại".

Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, đây là phương pháp tu học rất thẳng tắc, rất ổn định. Chúng ta phải đem tâm của mình dung hòathành một thể với tâm của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là đức hiệu của tự tánh, cho nên niệm "A Di Đà Phật" chính là trên "Kinh Bát Nhã" nói “niệm thật tướng”. Thế nhưng bạn không biết, bạn vẫn là từ trên sự mà niệm, vẫn là chấp thường niệm. Chỉ có người biết thì lý sự họ mới có thể hòa thành một thể, họ niệm Phật đó chính là "lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp", cùng với trên Kinh đã nói "bất thủ ư tướng như như bất động" là hoàn toàn tương ưng, trong Tịnh Tông gọi là "niệm mà không niệm, không niệm mà niệm", chính là Bát Nhã thật tướng. Đây là đại tự tại, đại viên mãn, làm gì có trạng thái bệnh tật? Phải rèn luyện thân thể, nhất định là có thân tướng, không có thân tướng thì luyện nó làm gì? Chư Phật Bồ Tát không có thân tướng, không những không có thân tướng, ngay tướng của tâm cũng không có. Chúng ta có thể từ ngay chỗ này mà thể hội, cảnh giới bạn ngộ nhập liền sâu, công phu niệm Phật liền không như nhau. Cho nên, hôm nay viên mãn, viên mãn chính là bắt đầu, chúng ta gọi là "chung thỉ", mà không phải là "thỉ chung"; nói "thỉ chung" là pháp sanh diệt, nói "chung thỉ" là không sanh không diệt. Viên mãn chính là bắt đầu, nhà Phật nói thỉ giác. Mỗi một địa vị Bồ Tát đều là thỉ giác, Sơ Tín là thỉ giác, Sơ Trụ cũng là thỉ giác, Sơ Hành vẫn là thỉ giác, Sơ Địa vẫn là thỉ giác. Ý nghĩa của thỉ giác là ngày ngày giác ngộ, giờ giờ giác ngộ, nơi nơi giác ngộ, niệm niệm giác ngộ. Một câu “A Di Đà Phật” chính là đại giác, chính là viên giác. Chúng ta một mặt phải chăm chỉ nỗ lực mà niệm, một mặt đọc Kinh, nghe pháp để khai mở trí tuệ. Hai loại phương pháp song hành chính là giải hành đều tu, giải giúp đỡ bạn hành, hành giúp cho bạn giải. Bạn dùng phương pháp này được đắc lực thì cảnh giới của bạn liền chuyển, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh, người thế gian lo lắng nhiều thứ tai họa, tai họa hoàn toàn tiêu trừ.

Tai họa là từ vọng tưởng sanh, từ tạo tác các thứ nghiệp bất thiện hiển thị ra. Người sau khi giác ngộ, mỗi niệm đều là "Nam Mô A Di Đà Phật", cái tâm này không còn mê hoặc, không còn tạo nghiệp. Tâm không mê, thân không tạo nghiệp thì làm gì có tai nạn? Xưa kia đã tạo ác nghiệp, hiện tại không tạo ác là không có duyên. Tuy có nhân của ác nghiệp, thế nhưng không có duyên thì ác nghiệp này liền không thể hiện hành, không thể hình thành quả báo. Hiện tại thế gian tai nạn nhiều như vậy là do ác nghiệp đã tạo ngày trước là nhân, hiện tại lại tạo ác nghiệp là duyên, nhân duyên đầy đủ thì quả báo hiện tiền. Đạo lý này là như vậy. Hiện tại chúng ta đoạn, không phải đoạn từ trên thân, màphải đoạn từ trên tâm, vậy mới có hiệu quả. Tuy thân không tạo, nhưng trong tâm vẫn có ác niệm thì không được, quả báo vẫn sẽ hiện tiền. Từ trong tâm, đem ác niệm đoạn dứt. Tôi thường khuyên đồng tu, chúng ta chỉ có một thiện tâm chân thành, chỉ có một thiện ý. Thiện tâm, thiện ý lưu lộ ra bên ngoài là thiện hạnh. Thuần thiện, không những tiêu tai nạn của chính mình, mà nhất định cũng có thể giảm nhẹ tai nạn của đại chúng xung quanh chúng ta. Tuy là không thể giúp họ hoàn toàn tiêu trừ, nhưng có thể giúp họ giảm nhẹ. Đây là đạo lý nhất định.

Niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều là niệm Phật thành Phật, không hề ngoại lệ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều là pháp môn niệm Phật, chỉ là phương thức niệm Phật không như nhau. Các vị đọc "Kinh Hoa Nghiêm", đọc chương Tỳ Kheo Đức Vân thì liền hiểu rõ. Trong "Hoa Nghiêm 40" là Tỳ Kheo Kiết Tường Vân.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Chúc phúc các vị đồng tu, công đức viên mãn, pháp hỉ sung mãn. A Di Đà Phật.

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 173


Hôm nayHôm nay : 44957

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 897649

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 42029541

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.