Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Thái thượng cảm ứng thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 58)

Chủ nhật - 11/01/2015 18:42

Trong “Cảm Ứng Thiên”, văn nói về ác báo rất dài. Bảy đoạn nhỏ phía trước là nói căn bản đại ác, cũng chính là nói cội gốc của vạn ác. "Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dĩ ác vi năng, nhẫn tác tàn hại, âm tặc lương thiện, ám hối quân thân, mạn kỳ tiên sinh, phán kỳ sở sự, cuồng chư vô thức, báng chư đồng học, hư vu trá ngụy, công gian tông thân, cang cường bất nhân, ngoan lệ tự dụng".Đến chỗ này, tổng cộng có bảy đoạn nhỏ.Chúng ta phải nên cảnh giác mỗi lúc. Bảy sự việc này, nếu như chúng ta tỉ mỉ mà phản tỉnh, mà tư duy, chúng ta đều phạm rồi, chỉ là mức độ phạm có cạn sâu khác nhau, phạm vi ảnh hưởng có rộng hẹp không đồng, đương nhiên kết tội quả báo cũng không giống nhau. Tóm lại mà nói, đây là ác nghiệp, do ác nghiệp mới chiêu cảm thiên tai nhân họa, vô số quả báo bất thiện. Nếu như chúng ta không thể phản tỉnh kiểm thảo tỉ mỉ, từ nơi căn bản thay đổi tự làm mới, thì không chỉ đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu, chỉ sợ thân người cũng không thể giữ được, phước báo của nhân gian thì càng không cần phải nêu. Đây là điều mà một người học Phật trước tiên cần phải giác ngộ. Đoạn văn này chúng ta vẫn chưa giảng xong, hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ thứ sáu:"Hư vu trá ngụy, công kiết tông thân".

"Hư" là hư vọng, không có căn cứ xác thực thì liền tùy tiện nghị luận. "Trá ngụy", "trá" trong này chú giải là "ngụy kế mông nhân viết trá", âm mưu ngụy kế, lừa gạt đối với người khác."Kiêu tình khi thế", đó là ngụy, hư ngụy.Làm người có thái độ như vậy, hay nói cách khác, không có chút thành ý nào.Hiện tại đích thực như vậy, không chỉ đối với xã hội, đối với đại chúng không có chút thành ý nào, mà đối với vợ con và cha mẹ của mình cũng không có chút thành ý, tiến thêm bước để nói, cũng không thành ý đối với chính bản thân họ.Hiện tại là xã hội như vậy làm sao mà không gặp nạn?Tại sao có thể có loại tình hình này?Tại vì sao có sự việc như vậy?Truy đến cội gốc, chúng ta bỏ mất đi giáo dục của Thánh Hiền, cho nên mới rơi vào cái bước này. Chúng ta có may mắn tiếp nhận giáo dục Thánh Hiền được một phần ít, chúng ta đối với đạo lý của thiện ác, nhân quả của thiện ác, có thể hiểu rõ một chút, có được chút năng lực phân biệt, thế nhưng tất nhiên năng lực này của chúng ta vẫn chưa đủ. Thế gian có rất nhiều sự việc như phải mà quấy, nhất là giống như những người ác ở chỗ này nói, tâm địa bất thiện, diện mạo hư ngụy, chúng ta rất khó nhìn thấy được. Hư tình giả ý, ngay đến tông thân, họcũng công kích bơi móc, đều nhiễu hại, huống hồ người ngoài. Chúng ta ở trong xã hội gặp những sự việc này có thể trách người sao?Không thể nào. Tỉ mỉ quán sát, họ làm được không tệ. Tại vì sao không tệ? Tùy thuận phiền não tập khí từ vô lượng kiếp của họ, "tiên nhân bất thiện", cha mẹ không dạy họ, tôn trưởng không dạy họ, thầy giáo không dạy họ, họ không phải Thánh Hiền trời sanh, cho nên họ làm ác là phải vậy. Nếu họ không làm ác thì họ chính là Phật Bồ Tát tái sanh, không phải là phàm phu.Người phàm thì có lý nào không làm ác? Chúng ta có thể từ góc độ này mà quán sát, tâm của chúng ta liền bình. Tâm bình khí hòa, trong đây liền sanh trí tuệ, vậy mới đem chân tướng sự thật thấy được rõ ràng.

Làm thế nào cứu vãn những chúng sanh khổ nạn này? Vẫn là một phương pháp cũ, toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục Thánh Hiền, đề xướng giáo dục Phật Đà, cho dù có một số phê bình ác ý, kháng cự, nhiễu hại cũng không hề gì. Vì sao vậy?Họ vô tri, họ đáng thương.Nếu như họ chân thật tường tận rồi, tự nhiên họ liền sám hối, họ liền quay đầu. Cho nên chúng ta đối với người không rõ lý, người vô tri, lấy thế pháp mà xem, phải lượng thứ họ, không nên trách cứ họ, dùng Phật Bồ Tát để nhìn, phải thương xót họ, phải cứu họ. Hiện tại bạn đi cứu giúp họ, có những phương thức họ không thể tiếp nhận, đó là do thiện căn phước đức của họ chưa đạt đến, cho nên cần phải dùng phương tiện khéo léo, trước phải bao dung, phải dung nhẫn, ngay đời này không cứu được thì đợi đời sau, đời sau không cứu được thì đời sau nữa.Phật độ chúng sanh thỉ chung không bỏ một người, lúc nào chịu quay đầu thì đến lúc đó sẽ giúp đỡ họ.Nếu không thể hồi đầu thì đứng ở bên cạnh nhìn, chân thật là nhìn họ tạo nghiệp, nhìn họ đọa lạc, nhìn họ đọa địa ngục, nhìn họ chịu vô số khổ.Vì sao vậy?Bạn nói thiện ngôn thiện ngữ đối với họ, họ nghe không lọt vào, họ không tin tưởng, họ không thể tiếp nhận, họ có phân biệt chấp trước kiên cố. Không phải Phật Bồ Tát không giúp đỡ họ, do chấp trước kiên cố của họ quá mạnh, nghe không được lời thiện, không thấy được việc thiện chân thật. Vì sao vậy?Tâm của họ là hư vọng, cái họ thấy được cũng là hư vọng, cho nên chân thành là quan trọng nhất.Trong chú giải nhỏ này nêu ra cho chúng ta rất tốt, "thành giả thiên chi đạo dã, tư thành giả nhân chi đạo giả".Chúng ta tu học, đem sự chân thành xếp ở ngôi thứ nhất.Có chân thành sau đó mới có “thanh tịnh, bình đẳng, giác”, có “thanh tịnh, bình đẳng, giác” thì sau mới có đại từ đại bi.

"Tư thành" chính là trong Phật pháp gọi là phát tâm Bồ Đề. Thể của Tâm Bồ Đề, trên "Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật" nói là tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh, cái tâm này chính là tâm Bồ Đề. Thâm tâm, đại bi tâm là tác dụng của tâm Bồ Đề. Tâm chí thành là thể tánh của tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta không phát ra tâm chân thành thì tâm Bồ Đề từ đâu mà ra? Căn bản sẽ không có. Tâm chân thành là chân thật làm đến không lừa gạt chính mình, không lừa gạt chúng sanh, đây là chân thành. Chỉ có tâm chân thành mới có thể tuân theo giáo huấn của Phật, "lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện". Nếu tâm không chân thành thì phải quấy thiện ác luôn luôn điên đảo, đem quấy ác xem thành thiện, đem việc thiện xem thành quấy. Thấy sai rồi! Người như vậy, ở thời đại hiện tiền này không ít.Chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh, xem có phải mình cũng là loại người này hay không?Không phản tỉnh, không kiểm điểm, bạn không thể nào nhận ra, làm sao có thể quay đầu?Chính mình luôn cho rằng chính mình tu được không tệ, tu được rất tốt, làm gì biết được việc mình làm chính là nghiệp nhân của địa ngục?Cho nên, chúng ta dùng “Cảm Ứng Thiên”, dùng “Liễu Phàm Tứ Huấn”, dùng “An Sĩ Toàn Thư”(đây là Ấn Tổ dạy bảo chúng ta), làm một sự nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm.Ở ngay trong giáo huấn của Phật, chúng ta đặc biệt đề xướng "Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh".Ngày trước, tôi đã từng giảng qua ba lần. Hiện tại cũng có đồng tu y cứ theo băng ghi hình này, đem nó chỉnh lý thành văn tự, cũng có chỗ đã in thành sách, lưu thông bên ngoài. Những văn tự này, tôi phải tìm ra thời gian để xem qua một lần.Sau khi tu đính mới có thể chính thức lưu thông.Những thứ này đều là giúp chúng ta cải ác hướng thiện, làm thành nấc thang thứ nhất để chúng ta vào đạo tu học.

Trong "Hội Biên" nói được rất hay: “Chúng ta ngày nay xả bỏ chân thành mà lấy hư dối trá ngụy, đây là trái với thiên đạo, mất đi nhân đạo”. Trong sáu cõi luân hồi, cõi trời mất đi rồi, cõi người mất đi rồi, các vị nghĩ xem, còn đi đến nơi nào?Quả báo ở ba đường, chúng ta làm sao có thể không cảnh giác? Sinh mạng của con người rất là yếu kém. Đại địa chấn ở Đài Loan là chứng minh giáo huấn của Phật giáo.Trên Kinh Phật nói cho chúng ta nghe quá nhiều, "mạng người vô thường, cõi nước không an".Chúng ta cư ngụ ở trên địa cầu này, tầm nhìn của Phật thấy được rất là nguy kém, không tránh được đổ vỡ.Khoa học gia có dự đoán, ngay trong thái không có rất nhiều hành tinh nhỏ, đường kính của hành tinh nhỏ này là mười cây số, mấy chục cây số, một trăm cây số, không như nhau. Nếu hành tinh nhỏ này đụng vào địa cầu, địa cầu liền vỡ ra, bao gồm tất cả sinh mạng trên địa cầu, trong khoảng sát na liền bị tiêu tan hết.Tình hình này đã có xảy ra hay chưa? Có! Nhà sử học, nhà khảo cổ nói với chúng ta, ngày xưa trên địa cầu bị những hành tinh nhỏ này, vẫn không phải quá lớn, đã từng đụng qua rồi. Họ đã nói, ngày trước những loàikhủng long bị tuyệt chủng trên địa cầu là do nguyên nhân gì? Hành tinh nhỏ đụng vào địa cầu.Bề rộng của hành tinh nhỏ đó không vượt quá mười cây số, nếu như là mấy chục cây số, vậy địa cầu đã vỡ tan rồi. Rất là yếu ớt!Mạng người là vô thường.Chúng ta ngày nay được thân người, cư trụ ở địa cầu này, gặp được chánh pháp, bạn mới biết được cơ duyên này thật khó được, thật là trân quý.

Phật dạy chúng ta ngay trong một đời này phải nên làm những việc gì? Phật nói: "Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân". Những gì không thể mang theo thì chúng ta phải buông xả, còn những gì mang đi được thì chúng ta phải thật làm. Những thứ nào có thể mang đi được?Nghiệp mà bạn tạo thì mang đi được.Nghiệp tập chủng tử vĩnh viễn không mất.Vậy thì bạn tạo ra ác nghiệp, bạn mang đi, tương lai biến thành quả báo ba đường; bạn tạo ra thiện mang đi, tương lai hưởng phước báo trời người, cái này bạn mang đi được, không thể mất đi.Phật vì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật, chúng ta chính mình phải hiểu được nên chọn lựa thế nào.Chúng ta phải nên chọn lấy nghiệp thiện, đây là Phật dạy chúng ta.Không những phải tu tất cả thiện, hơn nữa phải lìa tướng tu thiện.Vì sao vậy?Lìa tướng tu thiện thì quả báo ở pháp giới Phật, ở pháp giới Phật Bồ Tát; chấp tướng tu thiện thì quả báo ở pháp giới trời, người.

Lòng từ bi của Phật đến tột đỉnh.Chúng ta tu thiện thì phải lìa tướng, không thể nào nhiễm trước đối với thế xuất thế gian pháp.Tất cả lúc, tất cả nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên thường phải giữ lấy tâm thanh tịnh.Tâm thanh tịnh chính là ở tất cả các pháp, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm.Người thế gian mê, ta không mê.Người thế gian không chịu tạo, ta đến tạo, lìa tướng tu thiện.Người thế gian không chịu tạo, người tường tận nên chịu tạo, người giác ngộ chịu tạo.

Các vị đồng tu, buổi tối hôm qua chúng ta cùng nhau trải qua tiết trung thu. Tôi đã nghe qua báo cáo củamọi người. Báo cáo của các vị cũng có phần đền trả công lao hộ pháp của các cư sĩ. Mọi người đều phấn đấu nỗ lực như vậy, dụng công tu học, đây là chúng ta báo ân của thường trụ, báo ân của hộ pháp, báo ân của quốc gia, báo ân của đàn việt. Chúng ta là chăm chỉ để làm, chúng ta phản tỉnh kiểm điểm, chúng ta làm như vậy vẫn không đủ, vẫn phải chăm chỉ nỗ lực. Ấn Tổ cả đời đề xướng ba loại sách: “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Cảm Ứng Thiên Hội Biên”,“An Sĩ Toàn Thư”. Tôi dùng quyển này chính là quyển của Ấn Tổ Hoằng Hóa Xã. “An Sĩ Toàn Thư”, Tổ sư Ngài, tâm từ bi khẩn thiết, biết được chúng sanh thế gian đời sau này gặp phải tai nạn to lớn, Phật Kinh tuy là tốt, nhưng người nói ít, người tường tận không nhiều, huống hồ có rất nhiều người còn hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật pháp, cho rằng Phật giáo là tôn giáo, cho nên tôn giáo cùng tôn giáo liền có đối lập, tín đồ của các tôn giáo khác trên thế gian không bằng lòng xem Kinh Phật, cho nên Ấn Tổ dùng ba loại sách này. Ba loại này đều không phải là Kinh điển Phật giáo, hy vọng nó có thể phổ cập, có thể làm cho các tín đồ của tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận, đây không phải Phật giáo. Chúng ta từ ngay chỗ này mà thể hội được khổ tâm của Ấn Tổ. Dụng ý của Ngài là hy vọng tránh được nghi lự này của các tôn giáo, đến tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền nhân, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Nếu như tâm hạnh bất thiện, như mấy câu phía trước của “Cảm Ứng Thiên” đã nói, giữ cái tâm như vậy, có loại ý niệm này, đối nhân xử thế tiếp vật, lời nói chỗ này đã nói rất hay: "Kỳ tâm thậm lao". Câu nói này nói vọng niệm của họ rất nhiều, ngày ngày đang lao tâm. "Kỳ sự thậm nguy", họ làm ra những sự việc rất là nguy hiểm."Nãi thiên hạ đệ nhất đẳng bạc phước tương dã".Mấy câu này, các đồng tu chúng ta phải đem nó học thuộc lòng, văn không dài, đem nó học cho thuộc lòng.Từ "phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành", đến "cang cường bất nhân, ngoan lệ tự dụng", phải đem đoạn nhỏ này học thuộc, mỗi giờ mỗi phút phản tỉnh. Ngày trước, tôi khuyến khích đồng tu đem “Cảm Ứng Thiên” phụ lục vào thời khóa tối, khi làm xong thời khóa tối thì đọc qua một lần “Cảm Ứng Thiên”.

Chúng ta có phải như cổ đức đã nói,"thiên hạ đệ nhất đẳng bạc phước chi nhân" hay không? Không có phước! Vậy thì nếu như lật ngược lại, ngày nay chúng ta đề xướng "chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi", giữ cái tâm như vậy;"nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật", làm cái việc như vậy, đó là người phước dày đệ nhất đẳng trong thiên hạ. Chúng ta có phước dày hay phước mỏng đều ở khoảng một niệm của chính mình. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, mỗi giờ mỗi phút phải để ở trong tâm, đem cái tướng phước mỏng đoạn dứt, chăm chỉ mà tu phước dày.Không có phước báo thì không thể giúp chúng sanh, cho dù giúp chúng sanh cũng là không thể làm được, cũng là làm sai việc. Cho nên, hai câu nói "kỳ sự thậm nguy", "kỳ tâm thâm lao" rất có đạo lý. "Bất nhập tam đồ, kỳ tương hà quy", loại người này không đọa vào ba đường ác thì họ đi đến nơi nào?Chắc chắn là đọa ba đường ác.

"Cuồng chư vô thức, báng chư đồng học, hư vu trá ngụy, công kiết tông thân". Đoạn này là căn nguyên của các ác, mà ở xã hội ngày nay, gần như trên toàn thế giới, chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy được, thậm chí chính mình bình lặng mà phản tỉnh, mấy câu này chúng ta có câu nào mà không phạm? Cho nên, xã hội ngày nay động loạn bất an, thiên tai nhân họa, mà trên "Kinh Vô Lượng Thọ", phẩm thứ 33, Phật nói được rất hay: "Tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả", bạn làm sao có thể trách họ chứ? Chân tướng của sự thật, chỉ có Phật thấy được rõ ràng, thấy được thấu triệt. Phật chân thật là từ bi đến tột đỉnh, mắt nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp thọ báo, lấy bi tâm vô tận để dạy bảo họ, ngay trong ức vạn người chân thật có thể hồi đầu, chẳng qua là hai - ba người mà thôi. Cho nên,các vị đọc điển tích củacổ Thánh tiên Hiền mới sâu sắc hiểu được nỗi khổ tâm của họ.Thế Tôn và Khổng Tử, trọn đời từ nơi công tác giáo dục vẫn không phải là mấy câu nói trên "Kinh Vô Lượng Thọ" đã nói hay sao?Ai có thể dạy?Người tường tận có thể dạy.Người tường tận tất nhiên là số ít, người mê hoặc là đa số.Người thế gian, thời gian thân cận thiện tri thức ít. Chúng ta thân cận lão sư, tất nhiên thời gian ở chung với lão sư ít, mà thời gian ở chung với bạn học thì dài; tri kiến của bạn học cũng gần bằng với chúng ta, một số lỗi lầm đã phạm chính mình tuyệt nhiên không biết, còn cho rằng hành vi tạo tác của chính mình đều là chính xác; nghe tin bạn học mà không thể nào tôn trọng lão sư. Lão sư tôn trưởng, tất nhiên là người tái lai, nếu như có nghi hoặc phải nên thỉnh giáo, lão sư có trách nhiệm giúp chúng ta phá mê khai ngộ.

Mấy câu này tổng cộng phân thành bảy đoạn nhỏ.Chúng ta đọc đến đoạn nhỏ thứ sáu"hư vu trá ngụy, công kiết tông thân".Tôi đọc tám chữ này, cảm khái vô hạn. Tôi cảm thấy tám chữ này là nói ra căn bản thiên tai nhân họa ngày nay của chúng ta. Đoạn này tôi đã giảng qua mấy lần, thế nhưng tôi cảm thấy không thể không nói nhiều lần.Người phàm phu mỗi ngày đọc Kinh, mỗi ngày nghe Kinh, phiền não tập khí của chúng ta không thể chuyển đổi lại, cho nên tôi sâu sắc hiểu rõ, Thế Tôn tại vì sao phải giảng Kinh nói pháp 49 năm.Bốn mươi chín năm có thể chuyển đổi lại thì đều là người rất cừ khôi rồi, làm gì mà nghe Kinh có ba đến năm năm thì có thể chuyển đổi lại được?Vào thời xưa thì có, hiện tại thì không có.Bạn cùng học với tôi rất nhiều, có tám năm, cũng có mười năm, hai mươi năm, nhưng có chuyển đổi được hay không? Tỉ mỉ quán sát chưa thể chuyển đổi được. Chúng ta chính mình nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm, có chuyển đổi được hay không?Tôi học Phật 47 năm rồi, giảng kinh 40 năm mới có thể chuyển đổi được chút ít, tuyệt nhiên chưa chuyển đổi được 100%.Nếu chuyển đổi được 100% thì thành Phật rồi. Do đây có thể biết sự việc này thật khó. Cho nên gần đây tôi đọc Kinh luận này, chọn lấy và giảng tỉ mỉ, đạo lý chính ngay chỗ này.

Trong chú giải nói rõ cho chúng ta biết "hư" là gì. Hư là hư vọng, "mạn vô căn cứ" thì gọi là hư, trong Phật pháp gọi là giảo ngôn, không có căn cứ. Có thể tin hay không? Người tin rất nhiều, mọi người đều tin nghe, dường như là họ nói thật vậy. Đặt điều sanh sự toàn là vô căn cứ, hoàn toàn dựa vào dò xét của chính mình, dựa vào vọng tưởng của chính mình, sự thật có rất nhiều chỗ, không phải người tri thức nông cạn như chúng ta có thể thấy ra được. Có một số việc nhỏ cạn còn dễ thấy, mọi người có thể vừa nhìn liền tường tận, vào sâu thêm một tầng thì không thấy.Đem thiện cho là ác, đem ác cho là thiện, thiện ác, phải quấy, tà chánh điên đảo, quá nhiều quá nhiều rồi.Cho nên đại chúng ngày nay, trong tâm của các đồng tu, làm thế nào xây dựng một tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn Phật đã xây dựng cho ta rồi, chúng ta không tường tận, chúng ta không tuân thủ, vẫn cứ là như phải mà quấy, nghe theo lời xằng bậy. Ta ngay đời này gặp được người sáng suốt. Tôi ở chung vớiQuán Trưởng Hàn trong 40 năm, có lời thị phi hay không? Rất nhiều.Bà nghe những lời thị phi này thì thế nào?Có người nói lời thị phi với tôi, bà đến hỏi tôi sự việc này là thật hay là giả.Đây là một người thông minh, không phải là người hồ đồ. Người hồ đồ nghe theo lời bịa đặt, không đến hỏi tôi, họ liền rời khỏi rất dễ dàng. Đến sau khi làm cho rõ ràng rồi thì hối hận không kịp. Trong việc này có rất nhiều người như vậy, đặt điều sanh sự, mục đích là gì? Những thí dụ như thế này, chúng ta ở trong xã hội hiện thực xem thấy được quá nhiều quá nhiều, "nhỏ là cá nhân, lớn là đoàn thể", căn nguyên đều là tự tư tự lợi, lời nói việc làm đều là tổn người lợi mình. Kỳ thật, họ không rõ ràng chân lý, tổn người chắc chắn không lợi mình, chỉ có lợi người mới là chân thật lợi mình.

“Cảm Ứng Thiên”, Pháp sư Ấn Quang đặc biệt in ấn ra, làm thành giáo huấn duy nhất cứu giúp chúng sanh thời Mạt Pháp.Chúng ta ngày ngày phải đọc, ngày ngày phải nghiên cứu thảo luận, thâm giải nghĩa thú, chăm chỉ nỗ lực phụng hành. Sinh mạng của con người rất là yếu đuối. Động đất lớn ở Đài Loan, các vị đều thấy được rất rõ ràng, khoảng trong mấy giây là sinh mạng và tài sản liền tiêu mất. Có rất nhiều người cả nhà đều bị mất mạng trong tai nạn này. Thời gian mấy giây, họ đã gặp phải, có thể bảo đảm chúng ta chính mình không gặp hay không? Nghĩ đến chỗ này, chúng ta mới tường tận là Đại Sư Ấn Quang tại vì sao thường hay đem chữ "chết" để ở ngay trước mặt mình? Phật đường của Đại Sư Ngài không giống như Phật đường của người khác, ngay giữa Phật đường treo một chữ "CHẾT" lớn, bên dưới chữ "CHẾT" là thờ một tôn tượng A Di Đà Phật. Ngày ngày nghĩ đến, tùy giờ tùy phút đều có thể chết. Khi chết rồi thì làm sao? Người thông minh có cái nhìn trước sau, không nghĩ đời này mà nghĩ đời sau, con người này mới là chân thật có trí tuệ. Sau khi chết thì đi đến nơi nào?Đây gọi là việc lớn tử sanh. Trong Kinh luận dạy chúng ta: "Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân". Cho nên, trồng nhân thiện ắt được quả thiện, tạo nghiệp ác nhất định có khổ báo.Như thế nào thì gọi là thiện?Phàm hễ lợi ích chúng sanh là thiện, phàm hễ lợi ích chính mình là ác.Đạo lý này, chúng ta đã nói qua nhiều rồi.Người tại vì sao hư vọng, vu hiểm, trá ngụy?Đều là vì tự tư tự lợi mới tạo ra các ác nghiệp này.

Câu thứ hai nói: "Vọng hữu ô miệt". Đây gọi là vu, hãm hại người.

"Ngụy kế mông nhân viết trá", ức hiếp dối trá.

"Kiêu tình khi thế", đây gọi là ngụy, hư ngụy. Ngài nói ra bốn chữ, phía sau nói "phân ngôn tắc tứ", phân khai ra nói bốn chữ này, hợp lại mà nói chính là "không thành tâm", "không thành vậy", hay nói cách khác, chân thành chính là răn trừ "hư vu trá ngụy", đây mới gọi là chân thành. Nếu còn có cái ý niệm này tồn tại thì bạn không thành.

"Thành giả thiên nhân chi đạo dã".Chữ "thiên" này, ở trong Phật pháp nói chính là chân tâm, chính là bổn tánh.Thành là chân tâm, thành là tự tánh.

"Tư thành giả nhân chi đạo dã", thường hay nghĩ thành, thường hay nhớ thành, thường học thành.Nhân đạo, cái nhân đạo này là Bồ Tát đạo. Quả nhiên chúng ta giữ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bithì chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ. Một số đồng tu Singapore nghe được sự việc cảm ứng của cư sĩ Tề ở Thiên Mục Sơn, đều lo sợ không dám lên núi.Nguyên nhân gì vậy? Tâm không thành! Có nên đến nơi đó để tu hành hay không? Nên! Ta muốn học Phật, ta muốn cầu sanh Tịnh Độthì ta nhất định phải lên núi. Ta không muốn cầu sanh Tịnh Độ, ta vẫn muốn luân hồi sáu cõi, ta vẫn muốn đọa ba đường ác thì ta không nên đi. Đây là sự việc rất rõ ràng bày ra ngay trước mắt. Bạn không dám đi, bạn chính là chúng sanh của ba đường ác. Bạn dám đi, bạn chính là chân thật phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, muốn thấy A Di Đà Phật. Vấn đề chính là, tâm của bạnlà chân tâm hay là giả tâm, quá rõ ràng rồi!Trong tiểu chú nói được rất hay, ngày nay chúng ta xả bỏ chân thành, làm ra cái gì?"Hư vu trá ngụy".Đây là nghịch thiên, là trái nghịch thiên đạo,mất đi nhân đạo. Mất đi nhân đạo rồi, "kỳ tâm thậm lao", trong tâm lo lắng, lao tâm. "Kỳ sự thậm nguy", cái sự này là gì?Bình thường, bạn đối nhân xử thế tiếp vật, bạn làm những việc nguy hiểm này.Kết luận sau cùng nói: "Nãi thiên hạ đệ nhất đẳng bạc phước tướng dã", không có phước báo, thiên hạ bạc phước không thể hơn đây. "Bất nhập tam ác, kỳ tương hà quy".Loại người này không đọa lạc ba đường ác thì họ đi đến nơi nào?Mấy câu nói này đáng được chúng ta sâu sắc phản tỉnh.

Xã hội hiện đại ngày nay pháp nhược ma cường. Trong "Thanh Tịnh Minh Hối" của "Kinh Lăng Nghiêm" đã nói: "Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng", đây chính là chỉ xã hội trước mắt chúng ta. Những gì là tà sư?Phàm hễ nói ra những lời cho bạn nghe trái lý, trái với tánh đức, những người đó toàn là tà sư. Thật quá nhiều, quá nhiều rồi! Mỗi ngày bạn đã tiếp xúc đều là như vậy.Có mấy người dạy bạn hành thiện?Có mấy người nhận thức được cái gì là chân thiện, cái gì là giả thiện? Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói rất hay, thiện có “chân - giả”, có “tà - chánh”, có “thiên - viên”, có “lớn - nhỏ”, có mấy người có thể nhận thức rõ ràng? Do nguyên nhân gì? Không đọc sách Thánh Hiền, không thân cận thiện tri thức. Vào thời xưa, người đi học thường nói: "Ba ngày không đọc sách Thánh Hiền, mặt mũi thấy đáng ghét". Từ trong câu nói này, chúng ta thể hội được tập khí của chúng ta là nghiêm trọng đến như vậy.Ba ngày không tiếp xúc sách Thánh Hiền, tâm bệnh tập khí lại xuất hiện.Chúng ta nghĩ xem, công lực của người xưa tu học còn có thể khống chế được ba ngày, công lực của người hiện tại, e rằng không thể khống chế được ba giờ. Thật đấy! Một mặt đọc, một mặt đang giảng, một mặt vẫn nghĩ tưởng xằng bậy, đây chính là không thể khống chế được. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn là như vậy, vẫn muốn tạo tội nghiệp, vậy bạn liền biết được phiền não tập khínghiêm trọng đến trình độ nào. Cho nên không đọc Kinh thì làm sao được?Ngày ngày đọc, giờ giờ đọc, trừ khi chính mình có công tác.Khi buông xả công việc thì liền phải mở quyển Kinh ra. Rất đáng lo!Không nên cho rằng học Phật, học Tịnh Độ rồi, tương lai chắc chắn có thể vãng sanh.Thiên Mục Sơn cũng không dám đi, còn vãng sanh hay sao? Chính mình phải rõ ràng, phải tường tận.

Các vị nghe cư sĩ Tề giảng, quỷ thần của Thiên Mục Sơn đều mong muốn nghe Kinh, đều hy vọng thời gian nghe Kinh dài một chút. Ngày ngày mở băng ghi hình, nhưng họ vẫn cảm thấy thời gian không đủ. Sau khi chúng ta nghe rồi có cảm tưởng gì?Tôi nghĩ, đại đa số sau khi nghe rồi trơ trơ như người gỗ, không hề để ý. Sau khi tôi nghe rồi, cảm xúc rất sâu sắc.Khi không có công tác, khi không có người đến tìm tôi thì tôi đọc Kinh, mỗi giờ mỗi phút không dám buông lỏng. Các vị cầu là quả báo hiện đời, tôi thì cầu hy vọng đời sau thân cận A Di Đà Phật, không mong cầu thứ gì của thế gian này, tất cả tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức. Chúng ta ở cái thế gian này, sống một ngày cũng tốt, sống hai ngày cũng tốt, thế nào cũng tốt, mọi thứ tùy duyên, quyết định không có chấp trước, quyết định không có dục vọng của chính mình. Sống thêm một ngày thì giúp đỡ chúng sanh thêm một ngày, mặc họ có làm theo hay không, trái lại sống một ngày thì làm một ngày, ngạn ngữ thường nói: "Làm hòa thượng một ngày, đánh một ngày chuông". Đem sự việc của chính chúng ta làm cho được tròn đầy viên mãn thì chính là công đức viên mãn. Không phải sự việc thuộc bổn phận của mình thì không nghe không hỏi.Khi tôi đọcđoạn Kinh văn này, cảm xúc của tôi sâu hơn các vị gấp nhiều lần.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.

A Di Đà Phật.

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 137


Hôm nayHôm nay : 25983

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 635777

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 44504508

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.