Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Thái thượng cảm ứng thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 52)

Thứ năm - 27/11/2014 18:43

Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người.

Phần sau cùng của "Hội Biên" có mấy đoạn giáo huấn của Đại đức xưa rất hay. Hoàng Lỗ Trực có một bài kệ:

"Ngã thực chúng sanh nhục

Danh thù thể bất thù

Nguyên đồng nhất chủng tánh

Chỉ thị biệt hình khu.

Khổ não tùng tha thọ

Phi cam vi ngã thuận

Mạc giáo diệm lão đoạn

Tự sủy khán hà như".

Người cùng cầm thú,tuy tên gọi không như nhau, nhưng nhục thể linh tánh là như nhau. Linh tánh của động vật, chỉ cần tâm tỉ mỉ một chút thì bạn liền có thể thấy được rất rõ ràng, chúng không khác gì với người, cũng là tham sống sợ chết. Mạnh được yếu thua, đây là hiện tượng của sinh thái.Nếu như chúng ta từ ngay chỗ này mà kiến lập một quan niệm lý luận thì sai rồi.Người không bằng cầm thú. Hổ, báo, sư tử, sau khi ăn no, những động vật nhỏ vây quanh bên cạnh chúng, chúng không thèm để ý đến, quyết không có ý tổn hại, thế nhưng con người không như vậy, không ăn cũng muốn giết chúng. Con người nếu như không có nhận qua giáo dục, không biết được nghĩa lý, người xưa có câu rằng: "nhân dữ cầm thú cơ hi?", ý nói là“người cùng cầm thú có gì khác biệt đâu?”. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta giết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, tiên sinh Hoàng nói, không cần phải Diêm La Vương đến đoạn án, chính mình nghĩ xem phải nên xử lý thế nào. Lữ Động Tân (thời triều Đường) nói được rất hay: “Nếu bạn muốn trường thọ, bạn cần phải phóng sanh. Đây là đạo lý thật của tuần hoàn.Khi chúng chết, bạn đi cứu chúng, đến khi bạn chết thì trời sẽ cứu bạn”.Người thế gian luôn cầu trường thọ, cầu nhiều con cái.Có phương pháp hay không? Có! Giới sát phóng sanh mà thôi. Đây là Lữ Động Tân nói. Những người này đều là người chân thật có trí tuệ, chân thật có đức hạnh, đối với sự lý nhân quả, họ thấy được rõ ràng, thấy được thấu triệt. Chúng ta phải tin sâu không nghi.

Nhà Phật thường nói, làm Phật, làm Bồ Tát hay đọa ba đường, biến súc sanh, thảy đều là ở chính mình, không liên quan gì với người khác.Chúng ta chính mình phải nên sâu sắc phản tỉnh, tự cầu đa phước, không nên đi tìm chết.Kết luận sau cùng của cái thiên này, dẫn dùng thiên văn chương của Kì Khê Độ. Đoạn văn chương này của ông được phân thành mấy đoạn, viết được rất hay. Chúng ta vừa xem thì biết con người này là đệ tử của nhà Phật, vì ông nói ra toàn là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mở đầu ông liền nói: "Nhất thể vốn cụ thể chi thể, chúng sanh giai ngô sanh chi sanh". Đây là cảnh giới của Phật và đại Bồ Tát, biết được hư không pháp giới là một thể, chúng ta thường nói cùng đồng một thể sinh mạng, cho nên tất cả chúng sanh là chính mình. Ông nói,việc ăn uống của người thế gian là "bát trân la tiền, tận thuộc hô hiệu oán nghiệp". Việc này chúng ta thường hay xem thấy. Khi yến tiệc, trên bàn bày rượu thịt, những gà vịt cá thịt này chân thật là oan nghiệp.Chúng bị giết, không phải chúng cam tâm tình nguyện cúng dường bạn, mà sức mạnh của chúng không thể chống lại bạn. Chúng bị giết rồi, bạn ăn chúng, có thể ngay khi bạn đang ăn, những oan hồn này đều đang bao vây xung quanh bạn, đều đang ở sau thân bạn. Hiện tại bạn còn đang may mắn, khí vượng của bạn chưa suy nên chúng không dám xâm phạm bạn. Khi khí vượng của bạn vừa suy thì những oan gia đối đầu này liền tìm đến.

Ở Đài Loan, trong Phật môn chúng ta có một vị Pháp sư Quảng Hóa (có rất nhiều người biết ông, ông cũng là bạn của tôi), trước khi ông chưa xuất gia,ông là quân nhân, quản quân nhu(quân nhu là quản lý tài vật), cho nên ông dùng tiền rất thuận tiện. Ông nói với tôi, khi ông làm việc ở trong quân, mỗi ngày ôngăn một con gà, không biết là đã ăn bao nhiêu con. Sau khi học Phật thìông xuất gia(ông xuất gia sớm hơn tôi hai năm).Ông là người xuất gia không tệ, trì giới rất nghiêm, là một vị pháp sư tốt, rất khó được.Khi ở Đài Trung, ông dạy tại Phật học viện.Vốn Hán học của ông rất tốt, có thể viết văn chương, có thể làm câu đối. Ông nói, có một hôm khi ông đang tắm, ông thấy trong phòng tắm đầy gà, chúng bay nhảy tứ tung, ông liền né tránh thì bị té ngã, chân bị gãy lìa, cho nên ông bị tàn phế. Về sau ông dùng một cây gậy, đến sau cùng thì phải dùng xe lăn. Ông nói với tôi, đây là tội nặng báo nhẹ, đây là nhân quả báo ứng do ngày trước ôngđã ăn gà quá nhiều. Ông đi đứng rất là khó khăn.Khi bệnh nặng, ông tìm tôi, vì ông muốn đem đạo tràng tặng cho tôi. Tôi đi thăm ông, ông đã không còn cách nào nói chuyện được, ngồi trên xe lăn miệng chảy nước dãi, rất là đáng thương. Tôi và quán trưởng Hàn cùng đi thăm ông.Xem thấy bên cạnh ông có một số đệ tử, cho nên tôi liền cảm tạ ông, tôi không tiếp nhận.

Chúng ta xem đoạn văn chương này, một chút cũng không giả. Những món ăn này bày lên trên bàn, oan gia du hồn, người sáng mắt vừa nhìn làm sao dám nuốt? Nghĩ tưởng nhà Phật là "đồng thể đại bi", thấy tất cả chúng sanh đều là "cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai", phổ độ, cứu giúp chúng sanh còn không kịp thì làm sao có thể giết hại chúng, làm sao có thể ăn thịt chúng? Chỉ cần chúng ta vừa chuyển đổi ý niệm thì liền giác ngộ rồi, loại tập khí ăn thịt này không khó đoạn trừ, động cơ giết hại chúng sanh cũng liền có thể đoạn trừ, hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, đó chính là tự cầu đa phước. Không những không thể giết hại chúng sanh, mà khiến chúng sanh sanh phiền não là chúng ta đã có tội lỗi rồi.

Ngạn ngữ thường nói: "Con người ở đời, việc không vừa ý thường đến tám, chín phần mười". Tại vì sao việc không vừa ý nhiều đến như vậy?Quả báo! Ngày trước ta không đối đãi tốt với người khác, ngày nay gặp phải loại quả báo này.Nếu như chúng ta có thể dùng thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh để đối đãi tất cả người và sự vật, thì chúng ta ngay đời này mọi việc liền như ý; tất cả lúc, tất cả nơi, tự nhiên liền được quý nhân giúp đỡ.Chúng ta chịu giúp đỡ người khác, tự nhiên liền được người khác giúp đỡ.Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt.Chúng ta kính người khác, người khác kính chúng ta.Chúng ta có thể yêu tất cả động vật, thiên địa quỷ thần cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta khinh mạn người khác, người khác nhất định khinh mạn chúng ta, đúng như đã nói "tự làm tự chịu", không phải có thiên thần quỷ thần gì đó đến an bài. Thế xuất thế gian tất cả pháp chính là một nhân duyên quả báo mà thôi.Phật pháp cũng không ngoại lệ. Học Phật, mục đích ở đâu? Là phải lấy chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Nếu bạn muốn chứng được pháp thân thanh tịnh, một chút ô nhiễm cũng đều không thể có,đến lúc nào bạn có thể đem phải quấy nhân ngã, tham sân si mạn, những phiền não tập khí này đoạn trừ hết, phương pháp lý luận đoạn trừ. Thế xuất thế gian Thánh Hiền nói được rất nhiều, chúng ta phải tỉ mỉ mà đọc tụng, phải tỉ mỉ mà dò xét, làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, y giáo phụng hành, vậy mới được cứu. Nếu như không thể tín thọ phụng hành, không cách nào làm đến "Tín-Giải-Hành-Chứng", thì luân hồi, khổ báo chắc chắn không cách nào tránh được.

Sanh tử có nghiệp nhân, chúng ta hiện tiền thân thể khỏe mạnh trường thọ, hoặc là nhiều bệnh, nhiều phiền não, đoản mạng, không có thứ nào không phải là nghiệp báo. Chúng ta phải tin tưởng giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện.Nhân thiện phải từ nơi tâm địa mà kiến lập.Hạnh thiện, khẩu thiện, ngôn thiệnmà tâm không thiện thì không thể chuyển được y báo. Tâm thiện thì không có thứ nào mà không thiện, ngôn ngữ, hành vicó làm ác thì cũng là thiện. Nếu như tâm không thiện, ngôn thiện, thân thiện thì là giả thôi, không phải thật. Họ nói lời hay với bạn, giúp bạn làm việc tốt, họ có mục đích, có ý đồ, đó là không thiện. Người có tâm thiện, lời nói ra không dễ nghe, làm việc rất khó coi, thế nhưng lại là thiện, quả là thiện.Họ là lợi ích chúng sanh, lợi ích bạn, họ không hại bạn.Tâm không thiện, ngôn ngữ dễ nghe là thêu dệt.

Thế gian có một số người không có trí tuệ, luôn luôn bị lừa, luôn luôn bị gạt.Bị gạt bị nhiều rồi, dần dần sẽ giác ngộ, vậy vẫn xem không tệ. Có người bị gạt chịu thiệt, cả đời đều không giác ngộ, đó là ngu muội đến tột đỉnh. Cho nên, học Phật nếu muốn được phước báo, cái thứ nhất chắc chắn không nên kết oán với tất cả chúng sanh, "oan gia nên giải không nên kết".Oan nghiệp luôn phải hóa trừ, thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền.Chúng ta cam tâm tình nguyện, không luận gặp phải nghiệp duyên gì cũng không oán trời, không trách người. Biết được nghiệp báo của chính mình hiện tiền, hóa giải một số ác báo này chính là từ ngay trong tâm địa làm một cuộc chuyển biến, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, thì cho dù có định nghiệp, quả báo cũng sẽ giảm nhẹ,ý niệm của chúng ta chuyển rồi, cho nên nói trọng báo chuyển nhẹ, báo nhẹ thì hóa giải. Sự việc này, quan trọng nhất chính là một niệm tâm chân thành.Tâm chân thành có thể cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát, chân thành có thể cảm động thiên địa quỷ thần.Cho nên, chúng ta ngày trước tạo tác tội nghiệp, làm sai sự việc cũng không sợ, sợ là bạn không hồi đầu, sợ là bạn không giác ngộ. Người xưa giảng rất hay: "Con người không phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi?".Ngày trước không có đọc sách Thánh Hiền, không hiểu giáo huấn của Thánh Hiền, cha mẹ ở nhà không dạy bảo chúng ta, đi học thầy giáo không dạy bảo chúng ta, chúng ta tạo tác tất cả ác nghiệp, vậy thì có thể lượng thứ, trên "Kinh Vô Lượng Thọ" Phật nói "không đáng trách vậy".Thế nhưng ngày nay chúng ta đọc được sách Thánh Hiền, nghe được Phật pháp, nhất định phải hối cải, nhất định phải giác ngộ. Nếu như đọc sách Thánh Hiền, nghe Phật Bồ Tát giảng Kinh mà vẫn không chịu quay đầu, còn tiếp tục tạo ác nghiệp, vậy thì bạn hết cứu, bạn là tội chồng thêm tội. Nhất là người xuất gia, chúng ta chính mình mang cái hình tướng này, nếu làm được không giống thì tội lỗi càng nặng, ở trong xã hội này so với bất cứ nghề nghiệp nào đều phải nghiêm trọng, bởi vì sự thành tựu của họ thù thắng không gì bằng, cho nên đắc tội đó cũng nghiêm trọng không gì bằng. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật, cần phải đoạn ác được sạch sẽ, tu thiện, luôn hy vọng cái thiện tâm này có thể viên mãn, chúng ta mới xứng đáng được với Phật, xứng được với Bồ Tát, xứng được với những thiện tri thức truyền pháp nhiều đời, mỗi niệm giữ tâm báo ân. Làm thế nào để báo ân?"Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói", vậy mới chân thật thực tiễn "trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường", chân thật báo ân. Chúng ta học không tốt, làm không giống thì đắc tội.Chính mình luôn phải nên biết, vạn nhất không nên sơ xuất, chân thật rơi vào một câu nói trong thế tục thường nói "trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều".Nếu như chúng ta là một phần tử ở ngay trong đó thì sai rồi, đặc biệt sai lầm.

Mời xem đoạn thứ bốn mươi của “Cảm Ứng Thiên”. Đoạn này chỉ có hai câu:"Âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân". Đây đều là nói đại ác nghiêm trọng."Âm tặc" chính là âm mưu hãm hại. Có câu rằng: "tên lén bắn, người khó mà phòng tránh". Âm thầm tính toán người khác, tổn hại người khác, người khác vẫn còn không biết bạn tổn hại họ, thuộc về cái tội này, giữ cái tâm này rất là tàn nhẫn, rất là thâm độc; đối phó với người thông thường đã là tội lỗi nghiêm trọng rồi, nếu như đối với người thiện, cái tội lỗi đó càng lớn. Trong tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ là chắc chắn đọa A Tỳ Địa Ngục. Cha mẹ có ân dưỡng dục đối với con cái, bạn không thể báo đáp cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, bạn còn muốn hãm hại cha mẹ, đây là đại nghịch bất đạo, tội lỗi cực trọng. Phật cũng nói, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, những tội này cũng đều giống như giết cha giết mẹ, thậm chí còn nặng hơn tội giết cha giết mẹ. Đây là đạo lý gì vậy? Chúng ta phải hiểu được, Phật Bồ Tát, A La Hán, Tăng đoàn, đó là người thiện của thế gian, hành vi tạo tác của họ ở trong xã hội là sự nghiệp từ thiện đệ nhất đẳng của thế gian, loại sự nghiệp từ thiện này phải lớn hơn rất nhiều so với cứu tế bần khổ thông thường, thù thắng rất nhiều, hành vi tạo tác của họ là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, là giáo hóa chúng sanh đoạn ác tu thiện, hơn nữa, làm ra tấm gương tốt nhất cho xã hội. Trong xã hội có loại người này tồn tại là phước báo của tất cả đại chúng, ngưỡng vọng của tất cả đại chúng, quy y của tất cả đại chúng, cho nên nếu như âm mưu hãm hại những người thiện này thì quả báo đều ở A Tỳ Địa Ngục, tội còn nặng hơn so với giết cha mẹ, thời gian đọa vào địa ngục phải dài hơn. Chúng ta phải tường tận đạo lý này.Kết tội này, không phải kết tội đối với một mình họ, mà là kết tội hết thảy tất cả chúng sanh, phải xem mặt ảnh hưởng của người thiện này bao lớn, thời gian ảnh hưởng bao lâu.Nếu như mặt ảnh hưởng của họ càng lớn, thời gian ảnh hưởng càng lâu, bạn âm mưu hãm hại họ, thì tội của bạn càng nặng.Tại vì sao có thể khởi lên loại ác niệm tổn hại người thiện này? Chúng ta nghĩ cái nhân tố thứ nhất chính là sân hận đố kỵ, tâm lượng rất nhỏ hẹp, không thể dung nạp sở trường của người, không thể dung nạp việc tốt của người, lại không biết quả báo quá nặng, quá khổ, quá đáng sợ,cho nên mới tạo tác tội nghiệp như vậy. Nếu như ý niệm của bạn có thể chuyển đổi lại, không những không đố kỵ, mà còn hoan hỉ tán thán, toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ, “thành nhân chi mỹ”, thì công đức phước báo của bạn cũng giống như người thiện này vậy. Thiện hạnh của họ làm sao thành tựu?Nhất định nhờ vào đại chúng đồng tâm hợp lực mà thành tựu. Ở trên Kinh, Phật đem những đạo lý căn bản này nói ra cho chúng ta nghe rồi.

Tạo quả báo thiện ác lớn hay nhỏ đều tùy theo tâm niệm, tâm lượng lớn thì phước liền lớn, tâm lượng nhỏ thì phước nhỏ, cũng đồng tạo ra một việc thiện, được phước, quả báo không như nhau. Cho nên,chư Phật Bồ Tát tạo cái phước nhỏ nhất, quả báo đều là tận hư không khắp pháp giới. Vì sao vậy?Vì tâm lượngcủa các Ngài lớn. Người thế gian tạo phước có lớn hơn, thế nhưng quả báo có được lại không lớn, do nguyên nhân gì? Tâm lượng quá nhỏ.Tâm lượng nhỏ hẹp chướng ngại phước báo của bạn, bạn tu phước luôn không thể nào siêu vượt tâm lượng của bạn. Chư Phật Bồ Tát "tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới", cho nên họ trồng thiện nhỏ được vô lượng phước. Đạo lý này chúng ta phải hiểu.Nếu như đem tâm lượng của chính mình mở rộng ra thì ác niệm sẽ không có. Niệm ác mà còn không sanh thì làm gì có hành vi ác? Đây là điều chúng ta phải hiểu.

Một câu phía sau: "Ám vũ quân thân". Vũ là vũ nhục, cũng là trong thầm lén, cũng chính là nói người ta không thấy được, không hề nghe được chính mình đang ức hiếp quân thân (quân là tôn trưởng của chúng ta, không nhất định là đế vương).Ở trong xã hội, người hiện tại gọi là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo.Chúng ta đứng ở địa vị bị lãnh đạo, người lãnh đạo chính là quân, người thông thường gọi là cấp trên.Bạn làm việc ở trong một công ty xí nghiệp, ông chủ của bạn, giám đốc của bạn, đổng sự trưởng của bạn chính là quân.Người đi học thì rõ lý, biết phải tôn kính thì làm sao có thể vũ nhục?Cho dù những cấp trên này làm việc không hợp lý, cách làm không như ý nhưng cũng phải tôn kính.Vì sao vậy?Có nhiều cách làm của họ tuyệt nhiên không hiểu rõ, họ suy nghĩ là toàn diện, họ quan tâm đến là lợi ích của tất cả, chúng ta là viên chức nhỏ, chúng ta chỉ xem thấy lợi ích cục bộ, không thấy được toàn diện.Lợi ích của cả thảy, có lúc cần phải hy sinh cục bộ để đạt được một sự hoàn chỉnh.Cho nên khảo lượng của họ, cách làm của họ, kế hoạch của họ chắc chắn là có đạo lý, chúng ta làm sao có thể nghị luận, làm sao có thể âm thầm lừa gạt họ chứ?

Âm thầm vũ nhục họ, đối với cấp trên, đối với quan trưởng, không nên có loại tâm trạng hành vi này. Đối với người thân của chính mình cũng không nên như vậy.Chữ thân ở chỗ này chính là cha mẹ, trưởng bối. Người xưa nói “quân thân ân đồng trời đất”. Lời nói này rất có đạo lý.Chúng ta làm việc, chúng ta giữ tâm, không dám để quân thân biết.Đây chính là chỗ này nói ám vũ, chính là lừa gạt ức hiếp.Chúng ta xem, vào thời xưa, người quân tử đi học, Bồ Tát học Phật, tâm địa thản nhiên, không có việc gì không dám nói với người.Bạn nói xem, tâm của người này tự tại dường bao, thật quang minh lỗi lạc, làm gì có việc gì không dám nói với người?Không thể nói với tôn trưởng của mình, không thể nói với cha mẹ của mình, chính là bạn lừa dối tôn trưởng, lừa dối cha mẹ, bạn chính là đại ác.Ác như vậy mà bạn cũng dám làm, bạn còn có việc xấu nào mà không dám làm?Thái Thượng ở chỗ này nêu ra mấy cái thí dụ quan trọngnói về tạo đại ác.

Chúng ta cung kính cúng dường đối với cha mẹ.Cha mẹ tuổi già rồi, thể lực yếu, mỗi giờ mỗi phút phải quan tâm chăm sóc.Nếu như chúng ta không kiệt tận lòng chân thành của chúng ta, hoặc là biểu hiện phục tùng mà âm thầm chống trái, đây cũng là ám vũ thân nhân. Những sự việc này của xã hội ngày nay, chúng ta tai nghe mắt thấy quá nhiều quá nhiều, cho nên xã hội không an định, thiên hạ đại loạn, buổi tối không dám ra khỏi cửa. Chúng ta nghĩ xem, vào thời xưa, an ninh trật tự, phong tục thuần hậu, buổi tối không cần đóng cửa, không cần nói ban ngày, buổi tối cửa lớn mở to cũng không có người xấu đến nhiễu loạn, người người đều giữ lễ, người người đều giữ pháp. Họ trải qua là ngày tháng thế nào, còn chúng ta ngày nay trải qua ngày tháng thế nào?

Ngày nay chúng ta không luận là nhà người giàu có, nhà người nghèo khó, hoàn cảnh cư trụ phòng phạm nghiêm mật, chỉ sợ đạo tặc thừa cơ mà vào, cửa sổ đều phải thêm lan can chốt chặn. Ngày trước lan can chốt chặn là dùng để làm lao ngục. Hiện tại chúng ta xem thấy chỗ ở của mỗi nhà giống như lao ngục, mỗi mỗi đều bị giam ở trong lồng sắt, bạn nói xem, có đáng thương không? Đây là văn hóa gì, là văn minh gì? Chúng ta tai nghe mắt thấy, làm sao mà không đau lòng? Truy cứu căn nguyên của nó, vì sao mà tạo thành? Lỗi là do không đọc sách Thánh Hiền, chưa có nhận qua giáo dục của luân lý, giáo dục của đạo đức, cho nên mới có thể có hiện tượng này. Người giác ngộ, người tường tận cũng sinh tồn trong cái xã hội này, có cần phải có loại phòng phạm này không? Không cần thiết! Có thể có người đến nhiễu loạn, đến làm hại cũng không cần phải phòng phạm.Vì sao vậy?Người rõ lý biết "một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định".Họ có oán cừu với bạn, cho dù bạn phòng phạm, người ta vẫn là đến xâm phạm, đến báo thù bạn.Bạn không oán không thù với họ, không phòng phạm, cũng không có người đến xâm phạm bạn.

Nhà Phật có một câu chuyện, vào thời Tùy Đường, Hòa Thượng Đỗ Thuận (đây là nhất đại Tổ sư của tông Hoa Nghiêm) ở nơi đồng trống che một chòi tranh để tu hành, mà khu vực Ngài ở đó có rất nhiều kẻ trộm. Có một tín đồ cúng dường lão hòa thượng một đôi hài mới.Kẻ trộm xem thấy lão hòa thượng ngồi ở nơi đó vào định, cũng không dám nhiễu loạn Ngài, đem đôi hài treo ở bên ngoài cửa.Qua một năm, họ lại có cơ hội đi qua nơi đó, họ đến để bái lão hòa thượng, xem thấy đôi hài vẫn treo ở bên ngoài. Họ bước vào bái lão hòa thượng và nói: “Lão hòa thượng! Con cúng dường Ngài một đôi hài treo ở bên ngoài cửa, ngài có thấy hay không?”. "Tôi thấy rồi".“Vì sao Ngài vẫn treo ở nơi đó? Ở chỗ này nhiều kẻ trộm đến như vậy, không có người nào lấy sao?”. Lão hòa thượng nói: “Ta đời trước không có thiếu nợ họ, đồ của ta để ở ngay trước mặt họ, họ cũng sẽ không động tâm”. Đời trước thiếu nợ họ, bạn giấu ở chỗ nào cũng sẽ bị người ta tìm được, cũng sẽ bị người ta mang đi.Đây là nói rõ "bữa ăn, ngụm nước đều do tiền định".Đã là tiền định thìbạn phòng họ làm gì?Họ muốn lấy đi.Tốt rồi, vậy nợ này trả rồi, món nợ này trả sạch rồi.Không cần phải phòng phạm.Đời trước không có cái nợ này, họ sẽ không khởi tâm động niệm.Thiếu nợ phải trả nợ, thiếu mạng phải trả mạng.Phật nói rất hay, "thế pháp sáu cõi luân hồi là thế nào hình thành?Chẳng qua là hoàn trả nghiệp báo mà thôi.Chúng ta đến thế gian này, không có việc gì khác, chính là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, chính là do vậy mà đến. Giác ngộ rồi, ân phải báo, nợ phải trả, oán xóa vậy. Người khác thiếu ta thì không cần trả.Bạn trả hết, không nợ, bạn liền được đại tự tại, đời sau không làm cái sự việc này. Cho nên, người giác ngộ, ở cái thế gian này chỉ có báo ân thì làm hai sự việc. Người mê hoặc thì làm bốn sự việc, vậy thì vĩnh viễn làm không xong, không hề kết thúc.

Chú giải phía sau có mấy câu nói: "Bất trung bất hiếu, hại giáo phản đạo". Giáo hóa của Thánh Hiền, cổ đức có thí dụ: "Nhân thiên nhãn mục, hắc ám đăng minh". Bạn muốn chướng ngại, tội lỗi thì lớn. Bạn hại một người thiện, nhất là hãm hại một người từ nơi công tác giáo dục xã hội, người giáo hóa tất cả chúng sanh, tội lỗi không ở người bị hại mà kết tội, là ở tất cả chúng sanh tiếp nhận giáo dục trong xã hội mà kết tội, vì bạn đoạn mất đi pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh, đem cắt đi cơ hội học Phật của tất cả chúng sanh, cái tội này nặng hơn so với giết mạng người.

Trong "Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh", vừa mở đầu, đoạn thứ nhất các vị xem thấy, có hai vị pháp sư giảng Kinh nói pháp, giáo hóa rất nhiều chúng sanh.Một số người xem thấy vị pháp sư này dường như là đạt được danh vọng lợi dưỡng, trong lòng họ khó chịu, đố kỵ, chướng ngại, nghĩ hết cách để phá hoại họ, khiến cho người theo học tập với họ hiểu lầm, mất lòng tin đối với pháp sư, cơ hội tiếp nhận giáo học của Phật pháp hoàn toàn bị mất đi. Phá hoại rồi, tội lỗi đọa A Tỳ Địa Ngục. Đọa lạc địa ngục bao nhiêu năm?Một ngàn tám trăm vạn năm. Đây là nói thời gian của nhân gian chúng ta.Họ ở trong địa ngục cảm thấy thời gian là vô lượng kiếp.Địa ngục cùng nhân gian khác biệt không như nhau, một tâm niệm ác kết thành sai lầm lớn.Đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh, cái ác này còn gì bằng không? Hai pháp sư này, thành thật mà nói, với họ không có ảnh hưởng gì lớn, người bị hại là vô lượng chúng sanh;tuy bạn hại hai người, thế nhưng liên lụy vô lượng chúng sanh, bởi vì họ không thể được lợi ích của Phật pháp.

Trên lễ xưa chúng ta đã đọc qua, ta với người này có cái thù giết cha, mối thù không đội trời chung, thế nhưng hiện tại con người này đang làm quan, ta có được báo thù hay không? Không thể báo thù! Làm quan là vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân tạo phước.Hiện tại họ là vì đại chúng xã hội mà làm việc tốt. Ta tuy là có thù, nhưng ta không thể báo. Họ làm việc tốt, không những ta không thể báo thù, mà ta còn phải giúp đỡ họ, thành tựu việc thiện của họ, đây là người đi học rõ lý.Đến lúc nào báo thù?Đợi họ mãn nhiệm, họ không còn làm công việc này nữa.Họ đang làm công việc lợi ích chúng sanh, ta không những không thể báo thù, mà còn phải giúp đỡ họ làm việc tốt. Người rõ lý, ân oán phân minh, rõ ràng tường tận. Hiện tại họ đang làm việc thật vì xã hội, thật vì chúng sanh, vậy chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu công đức của họ, còn tư thù của cá nhân, đợi họ không làm công việc này nữa, ta lại đến báo thù.Bạn giết họ, hại họ, lúc này thì được.Cho nên, người không thể không đọc sách, không thể không rõ lý, không nên chướng ngại phước thiện của đại chúng xã hội, không nên phá hoại phước chỉ của xã hội đại chúng.Ngày nay có mấy người hiểu được cái đạo lý này?Tại vì sao không hiểu?Lỗi không đọc sách Thánh Hiền.Tôi nghe nói, quỷ thần của Thiên Mục Sơn đều yêu cầu thời gian nghe Kinh nhiều hơn một chút.Người không bằng quỷ thần, quỷ thần có cái tâm hiếu học, có nguyện vọng nghe pháp.Việc này đáng được chúng ta suy nghĩ, đáng được chúng ta phản tỉnh.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.

A Di Đà Phật.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 308


Hôm nayHôm nay : 33915

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1825440

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 47399319

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.