Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Thái thượng cảm ứng thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 49)

Thứ ba - 21/10/2014 14:33

Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người.

Hôm qua tôi đã giảng đến "phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dĩ ác vi năng".Trên Kinh Phật có một đoạn này, ở chỗ nàyNgài cũng đã tiết lục ra.Phật nói, thế gian tất cả người ác khi chết đều đọa địa ngục. Trong địa ngục cũng có người quản sự, người này gọi là "Ngưu Đầu A Bàng", nhân gian chúng ta thường hay gọi là Ngưu Đầu Mã Diện, người này là quản lý những hình phạt trong địa ngục. Ngưu Đầu Mã Diện rất là hung ác, một chút tâm từ bi cũng không có, nhìn thấy chúng sanh chịu khổ mà không có chút tâm thương xót, trái lại cho rằng cái khổ của người đã chịu vẫn còn chưa đủ, cho người hình phạt vẫn không đủ nặng, cho nên những người này thường hay ôm lấy cái tâm ác độc. Phật nói,người thọ báo đều là ngườiở nhân gian bất hiếu cha mẹ, hủy báng Tam Bảo, vũ nhục lục thân quyến thuộc, khinh mạn sư trưởng, hãm hại người hiền, giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Chúng ta nghĩ xem, mấy câu nói này của Phật, chúng ta có hay không? Hiếu thuận cha mẹ, chúng ta nghe nói rồi, chúng ta chính mình có làm được hay không?

Hiếu thuận, cái ý này rất sâu rất rộng, phía trước chúng ta đã nói rất nhiều.Thời kỳ thiếu niên, ở trong trường học cầu học, bài khóa không tốt, phẩm đức không tốt, đây là bất hiếu. Thanh niên thời đại này,có ai biết được là sau khi học nghiệp hoàn thành, bước vào xã hội, thành gia lập nghiệp, nếu như trong nhà bất hòa, ở nơi sự nghiệp cùng với đồng sự, với bạn bè không thể chung sống hòa thuận, thường hay làm cho cha mẹ lo lắng cũng là bất hiếu? Chúng ta xuất gia rồi, không nỗ lực tu hành, “Giới-Định-Huệ” tam học không thể nào nâng cao, ngay trong đời này không thể nào siêu vượt tam giới, thoát ly sáu cõi luân hồi, đây là bất hiếu. Cho nên, câu "bất hiếu cha mẹ" không phải là Phật nói với người khác, mà là nói với chính chúng ta.Mỗi một người ở trên cương vị công tác của chính mình, ở nơi hoàn cảnh công tác hiện tại, làm thế nào tận trung tận hiếu?Trong quần chúng xã hội rộng lớn, cơ duyên tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục của Phật pháp càng ngày càng ít. Chúng ta may mắn gặp được, sau khi gặp được rồi thì ở ngay trong đời này nhất định phải nắm lấy cơ hội khó được này, phải làm tốt.

Hai chữ "Trung Hiếu"này, chúng ta khái quát cả thảy Phật pháp để xem, tất cả chư Phật Như Lai tự hành hóa tha, hai chữ này có thể khái quát hết rồi. Cái gì là Phật pháp?Trung hiếu chính là Phật pháp, trung hiếu chính là Bồ Đề đại đạo.Trong ba phước của "Quán Kinh", hai câu trong phước thứ nhất là "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng", hai câu này làm đến được tột điểm thì thành Phật rồi. Hai câu tám chữ này, trên Như Lai quả mới làm đến viên mãn.Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, cho nên “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng” còn kém khuyết một phần, chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên, câu nói "bất hiếu cha mẹ"của Phật, thậm chí đối với Bồ Tát Đẳng Giác mà nói, vẫn ở chỗ đó mà nhắc nhở họ rằng:“hiếu của con chưa làm đến được viên mãn”. Chúng ta nghe được câu nói này, phải nên sanh khởi cái tâm cảnh giác cao độ, đây gọi là học Phật.

Phật là đại hiếu cứu cánh viên mãn, Phật là phụng sự cứu cánh viên mãn. Sư trưởng của Phật là quá khứ tất cả chư Phật, không chỉ quá khứ tất cả chư Phật, hiện tiền tất cả chư Phật, mà vị lai tất cả chư Phật, Phật đều thừa sự cúng dường. Điều này chúng ta làm gì biết được?Sự việc hủy báng Tam Bảo, chúng ta đã làm quá nhiều.Có lẽ các vị đồng tu khi nghe qua, không cho là việc gì. Kỳ thật, bốn chúng đệ tử chúng ta, tại gia, xuất gia, nam chúng, nữ chúng, nếu như không phải chân thật y giáo phụng hành, ở trong xã hội không biểu hiện một hình tượng đệ tử Phật chân thật, thì chúng ta liền hủy báng Tam Bảo, để người trong xã hội thấy "đệ tử Phật mà như vậy à?", thì các vị nghĩ xem, đây có phải là hủy báng Tam Bảo không? Hình tượng là quan trọng như vậy, cho nên bốn chúng đệ tử chúng ta, không luận là lúc nào, ở bất cứ nơi nào, cùng ở chung với tất cả đại chúng, nếu như khiến người lễ kính Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, tán thán Tam Bảo, đây là vì Tam Bảo tăng quang, đây là lợi ích chúng sanh. Nếu như chúng ta vẫn cứ tạo tác ác nghiệp, để người khác hủy báng, để người khác xem thường, để người khác vì ta mà tạo nghiệp, đây không phải hủy báng thì là gì?Cho nên đệ tử Phật, đời sống hành trì, lời nói, cử chỉ đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh.Phật nói những câu này, chúng ta đều phải nỗ lực mà phản tỉnh, tư duy, làm thế nào học tập tránh những lỗi lầm này.Những lỗi lầm này đều là nghiệp nhân của địa ngục A Tỳ.

"Mạ nhục lục thân", mạ là hủy báng, nhục là vũ nhục; hủy báng, vũ nhục thân bằng bằng quyến thuộc."Khinh mạn sư trưởng" là xem thường, sanh tâm ngạo mạn đối với sư trưởng, không hề xem sư trưởng ở trong mắt. Phạm vi sư trưởng cũng rất lớn, lão sư dạy bảo chúng ta là sư trưởng, chúng ta đã từng học qua tiểu học, học qua trung học, có một số đồng tu học qua đại học, người trực tiếp dạy bảo bạn chính là sư trưởng của bạn. Nếu như đem phạm vi này mở rộng, phàm hễ là những nhân sĩ từ nơi công tác giáo dục này đều là sư trưởng. Người thời xưa biết tôn kính người đi học.Người đi học giáo hóa xã hội đại chúng, gần như mỗi một người đi học đều là thầy giáo giáo dục xã hội.Chúng ta tôn trọng người đi học, tôn trọng người từ nơi công tác giáo dục, đây là tôn sư trọng đạo.Thay đổi phong tục tập quán củ, đây là đại thiện, có mấy người hiểu được?Hiện tại không cần nói từ công việc giáo dục xã hội rộng lớn, những nhân viên công tác này, những lão sư ngày trước đã từng dạy bảo chúng ta, còn có mấy người có thể nhớ đến?Còn có mấy người biết quan tâm đến lão sư? Xã hội hiện tại này, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Đây là chánh đạo, đây là an định xã hội, thế giới hòa bình, là căn nguyên phước chỉ của tất cả chúng sanh, cho nênPhật đem hai câu này xếp vào điều thứ nhất. "Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng", không phân tộc loại, không phân tôn giáo, chỉ cần là người từ nơi công tác giáo dục thì chúng ta đều phải hiếu dưỡng, đều phải phụng sự.Trong xã hội khởi lên tác dụng dẫn đầu, làm ra mẫu mực tốt.Cho nên,ý nghĩa mỗi câu sâu rộng vô tận.Chúng ta có thể dùng "Hoa Nghiêm" để ấn chứng. Phạm vimỗi câu nói của Phật đều là tận hư không, khắp pháp giới, không phải hạn cuộc ở một khu vực, một khoảng thời gian. Người học tập chúng ta phải nhận biết rõ ràng, ở khu vực hiện tại này, vào giai đoạn hiện tiền này phải nên có cách làm thế nào, đây gọi là quán cơ. Lý - cơ song hợp thì mới có thể tự độ và độ tha.

"Ức hiếp người hiền", phần nhiều là ở sanh tâm đố kỵ.Phiền não, đố kỵ, sân hận cũng là nhiều đời mà đến.Xem thấy người khác làm một việc tốt, nhất là xem thấy người khác vượt qua chính mình, trong lòng luôn khó chịu. Khó chịu mà không có hành vi chướng ngại thì tạo nghiệp nhẹ. Nếu như trên hành vi chướng ngại người khác làm việc thiện thì tội lỗi này rất nặng. Trong giới Kinh kết tội là xem sựảnh hưởng của việc hành thiện của họ đối với xã hội, nếu như ảnh hưởng càng lớn thì tội chướng ngại của bạn càng nặng, thiện hạnh của họ ảnh hưởng không lớn lắm đối với xã hội, thì tội chướng ngại của bạn tương đối nhẹ. Đây là luận đến quả báo.Chúng ta là người học Phật, là người tu hành, nếu như xem thấy việc tốt của người khác mà còn có ý niệm này thì lập tức phải cảnh giác đến, phải sanh tâm tàm quý.

Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, Thánh Hiền nhân cũng dạy bảo chúng ta phải"thành nhân chi mỹ".Cái ý này chính là gặp người khác làm việc tốt, làm việc thiện, làm việc có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh, chúng ta không những không nên đố kỵmà còn phải giúp đỡ họ, thành tựu họ.Chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta thành tựu họ, chúng ta tán thán họ là chính chúng ta có được phước, có được công đức lợi ích, chúng ta cùng với người làm là giống nhau. Do đây có thể biết, gặp được sự việc này, kiết hung họa phước chân thật chính ngay một niệm của chính mình. Một niệm giác là kiết, phước báo hiện tiền. Một niệm mê, đố kỵ, chướng ngại, đó là hung, đó là tai họa.

Một việc thiện nhỏ là hạn cuộc ở một khu vực, hạn cuộc ở một chủng tộc.Một việc thiện lớn là không hạn ở một khu vực, không hạn ở chủng tộc, không giới hạn ở tín ngưỡng tôn giáo thì lớn. Người xưa nói rất hay: "Không đọc "Hoa Nghiêm" thì không biết được cảnh giới của Như Lai, không thâm nhập "Hoa Nghiêm" thì không thể mở rộng được tâm lượng của chính mình". Tâm lượng của chính mình cùng tâm lượng của chư Phật Như Lai vốn dĩ là như nhau, "tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới". Hiện tại bởi vì chúng ta mê hoặc, bởi vì tình chấp, đem tâm lượng của chính mình thu lại rất nhỏ, không thể bao dung người, không thể bao dung việc. Đây là lỗi lầm của chính chúng ta.Cho nên,chúng ta gặp người khác hành thiện thì phải nhiệt tâm đi tán trợ.

Đồng tu học Phật rất nhiều, trong đó cũng có số ít, mà như lời của lão sư Lý trước kiađã nói: "Thiên lậu chấp", “thiên kiến chấp trước”. Họ học Phật, phạm vi giới hạn chỉ ở trong Phật giáo, thấy các tôn giáo khác đều đối lập, giới hạn ở trong cái tộc quần của chính mình; xem thấy tộc quần khác, xem người nước ngoài cũng liền đối lập. Họ cũng trì giới, họ cũng đọc Kinh, họ cũng trường chay, họ cũng bái Phật, thế nhưng tâm lượng không thể mở rộng, xem thấy tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác, chủng tộc khác thì nghi lự trùng trùng. Họ nói, Pháp sư Tịnh Không không biết làm cái gì, hiện tại vì sao không học Phật mà đi làm đa nguyên văn hóa rồi. Sau khi nghe rồi tôi rất đau lòng. Nhà Phật chúng ta dạy "phát tâm Bồ Đề", dạy "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ", những người chưa học Phật đó, họ gọi là đa nguyên văn hóa, đa nguyên văn hóa là gì? Đa nguyên văn hóa chính là "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ".Danh từ không như nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Họ không phân chủng tộc, không phân tộc quần, không phân tôn giáo, không phân văn hóa, một mực bình đẳng đối đãi, kính yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, các vị nghĩ xem, đây không phải "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" thì là gì? Người ta thật làm được rồi, còn chúng ta thì ngày ngày đang hô khẩu hiệu, nhưng đem tất cả chúng sanh xem thành oan gia đối đầu, vậy thì sai rồi. Ngày nay chúng ta cúng dường các tôn giáo khác, thành lập những viện dưỡng lão, cô nhi viện, trại cai nghiện, vô số sự nghiệp từ thiện xã hội, chúng ta cúng dường một số tiền tài, Phật giáo đồ xem thấy trong lòng khó chịu, hỏi“tại vì sao đem tiền của chúng ta tặng cho tôn giáo khác?”. Tôi hỏi ngược lại họ, viện dưỡng lão chúng ta có cần làm hay không? Phải làm! Cô nhi viện chúng ta có cần phải làm hay không? Phải làm! Sự nghiệp từ thiện chúng ta có nên làm hay không? Phải nên làm! Vậy bạn đi làm đi, tôi không có thời gian, tôi không có tiền.Người ta làm rồi, chúng ta đến đầu tư, vậy thì cũng giống như chúng ta làm thôi. Ta tham gia cổ đông, các vị nghĩ xem có đúng không? Đã có người phát tâm đi làm rồi, chúng ta đầu tư tham gia vào cổ đông, sự nghiệp từ thiện đó chẳng phải chúng ta đã có một phần hay sao? Các vị cúng dường tôi, tôi mang đi phổ biến đầu tư, các vị mỗi mỗi đều là cổ đông của từ thiện xã hội.Tôi không đem của cúng dường của các vị bỏ bừa.Các vị chính mình cũng biết được, các vị đều là ông chủ cổ đông của những sự nghiệp đó của họ, cho dù bỏ tiền ra bao nhiêu cũng là việc tốt.Tại vì sao tâm lượng nhỏ đến như vậy? Tại vì sao không thể dung nạp người? Tại vì sao không thể xem người ta làm chút việc tốt?Dường như việc tốt chỉ để một mình bạn làm, người khác làm thì khó chịu.Hữu ý vô ý tạo tác rất nhiều tội nghiệp, chính mình còn cho rằng học Phật cũngkhông tệ, học được rất tốt. Tương lai đọa  A Tỳ Địa Ngục, vẫn không biết tại vì sao mà đọa? Diêm La Vương giải thích từng việc từng việc cho bạn nghe, đến lúc đó bạn hối hận không kịp. Cho nên học Phật, hai câu phía trước nói được rất rõ ràng, nhất định phải thâm minh nghĩa lý, thâm minh nghĩa lý sự việc này. Nếu như ngày ngày không đọc Kinh, ngày ngày ở nơi đây nghiên cứu, thảo luận, học tập, bạn làm sao có thể thâm nhập?Cho nên, truy cứu ngọn nguồn vẫn là lỗi lầm không rõ giáo nghĩa Đại Thừa. Nếu như thâm minh giáo nghĩa, thâm minh Phật lý, những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này của bạn tự nhiên liền tiêu mất; cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của bạn tự nhiên liền tương ưng với Phật Bồ Tát.

********************

Tôi đã giảng đến một đoạn lời nói dẫn dụng Kinh Phật trong chú giải, nói rõ tạo tác tội nghiệp cực trọng đọa A Tỳ Địa Ngục đều là "bất hiếu phụ mẫu, hủy báng Tam Bảo, mạ nhục lục thân, khinh mạn sư trưởng, vu hãm thiện lương". Phía sau vẫn còn hai câu:"Sát hại chúng sanh, tạo chư ác nghiệp, như thị đẳng nhân, lai thử thọ khổ", phía sau các vị tự xem thì được rồi. "Giết hại chúng sanh", đặc biệt là động vật nhỏ, nhất là thường hay nhiễu loạn chúng ta, như ruồi, muỗi, kiến, gián. Những loại chúng sanh này, người không học Phật thì không cần nói, người học Phật cũng không thể tránh khỏi, hữu ý hay vô ý liền tổn hại những chúng sanh này. Chúng ta là người học Phật chân thật, muốn không sát sanh thì phải bắt tay vào từ chỗ nào? Phải làm từ ngay chỗ này.Những động vật nhỏ này đến nhiễu loạn chúng ta, chúng ta phải có lòng nhẫn nại, phải có thể nhẫn chịu.Từ xưa đến nay, các Đại đức chân thật tu hành, bị những nhiễu loạn này, họ không hề oán giận những động vật nhỏ này, trái lại họ sanh tâm hổ thẹn.Thế xuất thế gian không thể rời khỏi nhân quả, tại vì sao có số người, những động vật nhỏ không đến nhiễu loạn họ, mà đến nhiễu loạn chúng ta? Chắc chắn là có nhân trước, chúng ta ngày trước cũng đã từng là ruồi, kiến, muỗi, cũng quấy nhiễu người khác, ngày nay thân chúng ta chuyển đổi lại, cho nên trong nhân quả có nói "bữa ăn ngụm nước đều do tiền định".

Người với người, người với tất cả chúng sanh, nghiệp duyên của vô lượng kiếp đến nay đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.Nếu như không có bốn cái duyên này, có lúc muốn thấy cũng không thấy được, cũng có lúc thấy như không thấy.Loại tình hình chân tướng sự thật này, tôi nghĩ mỗi một đồng tu chúng ta đều có thể thể hội được, chỉ là thể hội được không đủ sâu.Nguyên nhân không đủ sâu sắc là vì đối với Kinh giáo bước vào không đủ độ sâu.Phật Kinh dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú.Nếu như chúng ta khế nhập có độ sâu, tự nhiên chúng ta liền tường tận, sau đó tâm của bạn liền bình thản đối với thế gian này; thuận cảnh không khởi tâm tham, nghịch cảnh tuyệt không hiềm ghét, người thiện người ác một mựcđối xử bình đẳng thì tâm liền bình.Đạo lý này chúng ta phải hiểu.Tu hành ở nơi nào tu? Chính ngay những nơi này mà tu. Tu hành không chỉ giới hạn ở đọc Kinh, niệm Phật cũng không chỉ giới hạn ở trì danh, bất cứ một môn nào cũng đều hàm nhiếp tất cả pháp môn.Rất ít người hiểu được đạo lý này, người có thể làm đến được thì càng ít.Trên Kinh Phật nói với chúng ta, chân thật thông đạt, làm đến được đó là Pháp Thân Đại Sĩ. Quyền Giáo Bồ Tát, Thánh giả nhị thừa cũng thông đạt,nhưng vẫn chưa làm được.Những phương pháp lý luận cảnh giới này, trên "kinh Hoa Nghiêm" nói được rất thấu triệt, rất tường tận. Năm xưa Đại Sư Hoằng Nhất dạy người, đặc biệt là phần tử tri thức, học Phật phải nên bắt tay vào từ "Hoa Nghiêm Sớ Sao", điều này rất có đạo lý. Thông đạt phương pháp lý luận cảnh giới của "Hoa Nghiêm", không luận tu học một pháp môn nào, đều là viên đốn đại pháp, đều có thể giúp chúng ta ở ngay trong đời sống, nâng cao đến cảnh giới thù thắng; tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Cho nên, Đại đức xưa gọi bộ Kinh này là "Pháp Luân Căn Bản" là rất có đạo lý.

Câu sau cùng là: "Tạo chư ác nghiệp", tạo vô lượng vô biênác nghiệp. Tiêu chuẩn của Bồ Tát là, phàm hễ trái ngược với tánh đức đều là ác nghiệp.Người thế gian chúng ta cho rằng là pháp thiện, nhưng Bồ Tát xem thấy là pháp ác, vì sao vậy?Không ra khỏi sáu cõi luân hồi, trong sáu cõi, ở trong ba đường thiện hưởng phước, khi phước hưởng hết rồi thì vẫn phải đọa lạc, đâykhông phải là chân thiện.Không chỉ trong sáu cõi không có thiện pháp chân thật, mà pháp giới bốn Thánh cũng không phải chân thật.Chân thiện nhất định phải siêu vượt mười pháp giới, vĩnh viễn không thoái chuyển, đây là chân thiện.

Đoạn văn này sau cùng đã làm hai câu tổng kết: "Tác ác chi nhân, định nhập địa ngục". Ngữ khí này rất là khẳng định, không có chút do dự nào, “tạo ác chắc chắn đọa địa ngục”. Sau cùng khuyên chúng ta "sát na trụ thế, cánh đương lực hành nhân từ". Cái "trụ thế" này chính là bạn may mắn ở trong mười pháp giới có được thân người. Được thân người, ở trong giai đoạn hiện tiền này của chúng ta, thời kỳ Mạt Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, thọ mạng của người không dài, Đỗ Phủ, triều nhà Đường đã nói: "Nhân sanh thất thập cổ lai hi". Người đời Đường nói, có lẽ mọi người cho rằng y dược ngày nay phát triển, tuổi thọ của người kéo dài.Nếu như bạn cho rằng y dược phát triển, tuổi thọ của người có thể kéo dài thì định luật nhân quả chẳng phải bị thay đổi rồi sao?Tuổi thọ dài, không có nguyên nhân gì khác, điểm này chúng ta phải hiểu được.Nếu như lấy bình quân tuổi thọ của nhân dân toàn cầu mà nói thì không đến 70 tuổi.Phật pháp nói là tuổi thọ bình quân. Tuổi thọ cá biệt có dài là do trong đời quá khứ có tu. Nghiệp nhân quả báo mỗi mỗi không như nhau. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, chúng ta tin sâu không nghi. Thời gian trụ thế gian này không dài, thế nhưng trong Phật pháp nói rất hay: "Phật Thị môn trung, hữu cầu tắc ứng", cầu trường thọ, được trường thọ. Cầu trường thọ, quyết không phải cầu y dược, quyết không phải cầu bảo dưỡng, cái đó không cách gì cải tạo vận mạng.

Làm thế nào để cầu trường thọ?Phải cải biến nghiệp nhân của chúng ta. Các vị đọc trong “Liễu Phàm Tứ Huấn”, thọ mạng của tiên sinh Liễu Phàm chỉ có 53 tuổi, nhưng ông sống được hơn 70 tuổi. Trong đây nói rõ nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt, chúng ta muốn cầu bất cứ quả báo gìthì phải tạo nghiệp nhân đó, nhân quả nhất định là tương ưng.Phật Bồ Tát ở chỗ này khuyên chúng ta, thời gian trụ thế chúng ta ngắn, hiểu rõ những đạo lý này thì phải "gắng hành nhân từ, rộng tu các thiện, tiêu trừ ba chướng, thanh tịnh sáu căn, niệm Phật trì trai, tham thiền tu học, cao siêu tam giới, hồi thoát bốn loài", khuyên chúng ta làm những sự việc này. Khi bắt đầu học thì rất miễn cưỡng làm, làm qua mấy năm thì dần dần sẽ quen.Tôi là phàm phu, nghiệp chướng tập khí rất nặng, thế nhưng tôi thật làm giống như Đại Sư Chương Gia nói, cả đời Phật Bồ Tát chăm sóc. Phật Bồ Tát để cho tôi chịu rất nhiều dày vò, nhưng tôi tin tưởng lời của lão sư, những dày vò này đều là chăm sóc của Phật Bồ Tát, để tôi tu bố thí. Vì sao vậy?Người ta nhất định muốn, tôi không cho thì không được.Tốt thôi, tôi học bố thí, từ từ học, học được không ít năm, dần dần liền tự nhiên.

Về nhẫn nhục, người ta ức hiếp bạn, vũ nhục bạn, dày vò bạn, bạn nhẫn chịu.Từ nhẫn nhục dần dần tâm liền bình lại, tâm liền định.Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định.Tâm thanh tịnh, tâm định rồi thì trí tuệ liền khai.Cho nên, hết thảy người dày vò tôi, người nhục mạ tôi, ngay trong mắt tôi đều là Phật Bồ Tát thị hiện.Nếu không có những người này làm khó,thì tôi làm sao có thể thành tựu? Sáu Ba La Mật là do đây mà tu thành công. Làm gì nói sáu Ba La Mật là ở ngay trong thuận buồm xuôi gió mà tu thành công?Không có đạo lý này.Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật còn phải trải qua rất nhiều ma nạn.Tám tướng thành đạo chính là hàng ma.Xin nói với các vị, hàng ma không phải ở trong giai đoạn ngắn, từ khi Ngài sanh ra đến khi thị hiện thành đạo, ngay trong mấy mươi năm, ngày ngày đều đang hàng ma, ngày ngày đều có ma chướng, hay nói cách khác, bạn phải trải qua được khảo nghiệm thì bạn mới có thành tựu.

Con người nhất định phải có lòng yêu thương. Hiện tại chúng ta đọc Kinh Đại Thừa, trong Kinh Đại Thừa dạy rất rõ ràng, chư Phật Như Lai, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là thân tướng của chính mình; Pháp Thân Đại Sĩ không có thân tướng, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là thân tướng của họ, gọi là pháp thân. Các Ngài hiện ra là báo thân.Báo thân là trí tuệ.Trí tuệ cũng không có hình tướng.Báo thân là Bát Nhã.Pháp thân là lý thể.Ứng hóa thân là giải thoát (giải thoát chính là đại tự tại).Tại vì sao ứng hóa thân gọi là giải thoát? Đây là đối với chúng sanh mà nói, thân thể của chúng sanh là nghiệp báo thân, không tự tại, bị phiền não trói buộc, bị sanh tử làm hạn chế. Phật thị hiện vô số thân tướng, tùy loại hiện thân, cái thân hiện ra không có phiền não(không có phiền não gọi là giải), không có sanh tử(không có sanh tử gọi là thoát).Phật Bồ Tát thị hiện ra thân không giống như chúng ta. Cái giải thoát này, thông thường nói Pháp Thân Đại Sĩ đã thoát ly sáu cõi, thoát ly mười pháp giới, kiến tư phiền não giải trừ, trần sa phiền não cũng giải trừ, vô minh phiền não cũng phá một phần, cho nên ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát cùng thân phàm phu chúng ta không như nhau.

Phật dạy chúng ta phải có lòng yêu thương chân thành, dùng tâm từ biđể đối đãi tất cả chúng sanh, không phân tà chánh, không phân thiện ác, không phân lợi hại, một mực bình đẳng ái hộ. Chúng ta đã giảng ở phía trước, thuần nhất tâm thiện, thuần nhất thiện ý, thuần nhất thiện hạnh, thuần thiện, thế nhưng tà chánh, phải quấy, thiện ác vẫn cứ rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, biết được chúng sanh tạo thiện được quả thiện, biết được tất cả chúng sanh làm ác phải chịu ác báo, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, đây là chiếu kiến của trí tuệ, chiếu được rõ ràng. Trong tâm chắc chắn không có động tâm, không có khởi tâm động niệm cũng chính là không có tốt xấu.Không phải nói thiện thì chúng ta ưa thích, ác thì là hiểm ghét. Không khởi tâm, không động niệm là nói sự việc này. Trong tâm thuần thiện, cái thiện này là không phải thiện của thiện ác, thiện của thiện ác cũng không thiện, thiện ác hai bên đều rời khỏi, tà chánh hai bên đều lìa khỏi, lợi hại hai bên đều rời khỏi, đó mới gọi là chân thiện. Cho nên, tất cả thời, tất cả nơi, trong tất cả cảnh duyên, tâm vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác, vậy mới gọi là "quảng tu chúng thiện","tiêu trừ tam chướng", tam chướng tự nhiên liền tiêu. Không có công phu này, ba chướng quá khó tiêu trừ.Ba chướng là chỉ "hoặc nghiệp khổ", cũng có thể nói là "vọng tưởng, phân biệt, chấp trước".

"Thanh tịnh sáu căn", sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài thật không nhiễm. Tiếp xúc rõ ràng tường tận là quán chiếu của Bát Nhã. Một trần không nhiễm là thiền định sâu thẳm. Rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, đích thực không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây chính là "thanh tịnh sáu căn", đây chính là "gom nhiếp sáu căn".

"Niệm Phật trì trai".Bổn ý của chữ “trai” là thân tâm thanh tịnh. Hiện tại ở trong tập tục trì trai, người thông thường đều xem ăn chay cho là trì trai. Nhưng cũng được, ăn chay là một phần của trì trai.

"Tham thiền học đạo".Tham, không dùng ý thức mới gọi là tham, dùng tâm ý thức thì không gọi là tham, trong Tông môn gọi là "lìa tâm ý thức tham".Tâm ý thức là thức thứ tám.Tâm là A Lại Da, ý là Mạt Na, thức là đệ lục ý thức.Đệ lục ý thức là phân biệt, Mạt Na là chấp trước, A Lại Da là lưu ấn tượng.Lìa tâm ý thức chính là nói không nên chấp trước, không nên phân biệt, không lưu ấn tượng, đây gọi là tham.Thiền là gì?Thiền là Phật tâm. Giới là Phật hạnh, giáo là ngôn ngữ của Phật, mà câu Phật hiệu này toàn bộ thảy đều thâu nhiếp, đây quy về pháp môn niệm Phật. Cho nên, văn tự này của họ hay, "niệm Phật trì trai", "tham thiền học đạo".

Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, lần thứ nhất chính là tham phỏng Tỳ Kheo Kiết Tường Vân.Tỳ Kheo Kiết Tường Vân nói với Ngài 21 loại pháp môn niệm Phật. Hai mươi mốt loại này triển khai ra, đó chính là tất cả chư Phật Như Lai nói ra vô lượng vô biên Phật pháp, không có pháp nào có thể siêu vượt pháp môn niệm Phật, "cao siêu tam giới, hồi thoát tứ sanh". Không chỉ siêu việt sáu cõi luân hồi, siêu việt mười pháp giới, mà thai noãn thấp hóa bốn sanh đều vĩnh viễn thoát khỏi hết, không sanh không diệt. Đây là Phật ở ngay chỗ này hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Chúng ta phải chân thật ở ngay trong cuộc sống thường ngày trải sự luyện tâm, phải vượt qua được khảo nghiệm, phải qua được tôi luyện, luyện đến lò lửa thuần xanh, liền vào được cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật mới là bổn lai diện mục của chính mình, là hoàn cảnh đời sống vốn có của chính mình, chân thật quay đầu, chân thật quay về nhà. Sáu cõi là lưu lạc ở bên ngoài, mười pháp giới vẫn là lưu lạc ở bên ngoài. Vào pháp giới nhất chân là quay về nhà rồi, vậy mới đạt được an ổn chân thật.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.A Di Đà Phật.

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 49)

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore

Thời gian: Năm 1999

Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ

Biên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 569


Hôm nayHôm nay : 181712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1755167

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 49335013

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.