Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Pháp Ngữ khác của HT Tịnh Không

Y giáo phụng hành mới có thể chứng quả

Thứ sáu - 14/06/2013 20:15

Thế Tôn nói “ thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, chính là nói; chúng ta may mắn có được thân người, hơn nữa còn có cơ hội được nghe chánh pháp của Phật, cần phải trân trọng cái nhân duyên thù thắng này

Những năm qua, chúng ta nổ lực học tập giáo huấn của Phật, ở trong cuộc sống hiện thực đã có được chứng minh. Cái hiểu biết thông thường nhất, Phật nói “ nhân duyên quả báo” chúng ta phải bình lặng, tỉ mỉ mà quan sát, đích thực là đem bố thì tài thì được quả báo giàu có, bố thí pháp thì được quả báo thông minh trí tuệ, bố thí vô úy thì được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Có thể hiểu được lý này, thấu suốt chân tướng sự thật, sống ở thế gian, tâm tình liền sẽ ổn định, nên gọi là “ tâm an lý đắc”; sau khi hiểu rõ đạo lý, thì tâm an thôi.

Trong “ Liễu Phàm Tứ Huấn”, tiên sinh Liễu Phàm ở trong Thiền đường với Thiền sư Vân Cốc, ngồi thiền hết ba ngày ba đêm, không khởi lên một vọng niệm, việc này người thông thường không làm được. Người thông thường vọng niệm rối tung, phân biệt chấp trước quá nhiều, đây chính là “ Phàm phu, kẻ đáng thương” mà trên kinh thường nói. Thiền sư nói: “ công phu của anh không tệ!”, Liễu Phàm nói: “ tôi không có công phu, mạng của tôi đã được Khổng tiên sinh đóan định rồi, kiết hung, họa phước của cả đời, đều là trong mạng đã an bài xong, có khởi vọng niệm cũng không ích gì, cho nên không thèm khởi”. Tiên sinh Liễu Phàm tuy là biết được chân tướng sự thật, nhưng chưa thấu triệt tường tận, cũng chỉ là biết được lẽ đương nhiên, mà không biết được lẽ dĩ nhiên. Do đó, thiền sư khai thị cho ông, đem cái lý dĩ nhiên nói cho ông nghe. Ông y theo giáo huấn của thiền sư, chăm chỉ nổ lực mà làm, thật đã thay đổi được vận mạng. Cho nên, hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật, mới có thể thay đổi vận mạng, sáng tạo vận mạng.

Bồ Tát có 51 giai đọan, mổi một giai đọan hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật đều không đồng nhau. Thấp nhất là Viên Giáo sơ tín vị Bồ Tát, cái hiểu biết cao hơn xa so với tiên sinh Liễu Phàm, nhưng ở trong Phật pháp là Bồ Tát thuộc về cấp thấp nhất, đến quả địa của Như Lai mới là hiểu được thấu triệt rốt ráo viên mãn. Cho nên, giáo học của nhà Phật, không gì khác hơn dạy chúng ta hiểu rõ vũ trụ nhân sanh mà thôi. Chân thật thấu suốt chân tướng, chính là pháp thân đại sĩ, là quả vị viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Từ sơ trụ trở xuống, tuy biết được mà không thấu triệt, chỉ là giải ngộ, chưa đến được chứng ngộ. Thí dụ, Phật nói: tất cả chúng sanh chính là pháp thân của chính ta, chúng ta tin sâu không hoài nghi, đây là giải ngộ, nhưng chưa chứng thật, vẫn chưa thể đem tất cả chúng sanh xem là chính mình, giửa chúng sanh và chính mình vẫn có khác biệt. Nếu như đối với tất cả chúng sanh, thật như đối với chính mình vậy, chính là chứng ngộ, đó là pháp thân đại sĩ.

Hiện tại chúng ta tuy là hiểu được đạo lý này, nhưng vẫn không làm được, đây chính là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Lão sư Lý thường nói; giải ngộ không ích gì, phải sanh tử thế nào, vẫn là sanh tử như thế đó, không cách gì thóat khỏi luần hồi, chứng ngộ mới có thể thóat khỏi luân hồi, không chỉ thóat khỏi luân hồi, mà còn thoát khỏi mười pháp giới, chứng được pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân mới chân thật được đại tự tại, được hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn trong mười pháp giới không phải là thật, “ chân thiện mỹ huệ”, là hửu danh vô thực; pháp giới nhất chân mới là chân thật, “ chân thiện mỹ huệ” đều là sự thật. Phật Đà kỳ vọng và khích lệ đối với chúng ta, là hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này chứng được. Những gì Phật đã nói chúng ta nhất định có thể làm được, vấn đề là bạn có chịu làm hay không mà thôi. Phật dạy chúng ta mở rộng tâm lượng, yêu thương tất cả chúng sanh như yêu chính mình vậy, đó chính là ‘Hành’, giải hành tương ưng với có thể chứng được.

Cho nên, nhân từ, chân thành, yêu người, giúp đỡ người khác không điều kiện, thành tựu cho người khác, đây là phước báo chân thật của thế xuất thế gian. Phước báo chân thật không phải chính mình hưởng thụ, là tất cả chúng sanh hưởng thụ, bởi vì tất cả chúng sanh chính là mình. Giống như người già chân thật thương yêu con cháu, chính mình khổ cực cày cấy làm việc, chính là hy vọng con cháu trãi qua hạnh phúc mỹ mãn. Họ đã xem con cháu là chính mình, con cháu hưởng thụ chính là chính mình hưởng thụ, đó là người thế gian. Chư Phật Bồ Tát đem tất cả chúng sanh xem thành chính mình, trên thực tế tất cả chúng sanh chân thật là chính mình. Đây là nói rõ sinh mạng là một thể, tận hư không khắp pháp giới cùng đồng một thể sinh mạng của chính mình, cũng chính là một thể.

Nếu đem hư không pháp giới xem là một thân người, tất cả chúng sanh chính là mổi một tế bào của thân thể. Mổi một tế bào đều là chính mình, mổi một tế bào đều là bình đẳng. Tuy là mổi thứ công năng không như nhau, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng không luận là mắt, tai, mũi, hoặc là nội tạng, tứ chi, da thịt, lóng đốt, sau khi phân tách ra biến thành phân tử, nguyên tử, điện tử, tất cả tổ chức đều là như nhau, đó là bình đẳng. Cho nên, tận hư không, khắp pháp giới là chính mình, đây là thấy biết của Phật.

Tông Hoa Nghiêm thường nói “tác pháp giới quán”. Ngày trước có một số lão pháp sư, như pháp sư Long Tuyền, pháp sư Trí Quang, và pháp sư Nam Ninh đều là học “Hoa Nghiêm”, các ngài ở trên kinh Hoa Nghiêm, xem thấy tổ sư đại đức nói “ tác Hoa Nghiêm quán”. Vì sao gọi là Hoa Nghiêm quán? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chăm chỉ mà làm, chăm chỉ mà học, tận hư không, khắp pháp giới là chính mình, đó chính là Hoa Nghiêm quán. Bao gồm tất cả chúng sanh, cũng giống như tế bào ở mỗi một vị trí trên thân thể, chủng tộc khác nhau như bộ phận khác nhau, thiếu một chủng tộc, thì người sẽ bệnh. Cho nên mới biết được, các chủng tộc khác nhau, tổ chức lại là một thể sinh mạng hòan chỉnh, tốt đẹp, viên mãn, như vậy bạn sẽ thương yêu tất cả chúng sanh của chủng tộc khác nhau. Do đó, chúng ta đối với các văn hóa, chủng tộc, tôn giáo khác nhau, dùng tâm chân thành mà thương yêu, tòan tâm tòan lực mà giúp đỡ, đây chính là thực tiễn kinh Hoa Nghiêm. Cái gì gọi là thực tiễn, chính là chứng quả của kinh Hoa Nghiêm. “ Tín, Giải, Hành, Chứng, chứng chính là thực tiễn, hòan toàn thực tiễn ngay trong cuộc sống hiện thực, cuộc sống hiện thực chính là “ Phật Hoa Nghiêm”, chúng ta mới có được thọ dụng chân thật.

Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời thị hiện tấm gương, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, nổ lực học tập, ở ngay trong một đời, liền có thể trãi qua đời sống của Phật Bồ Tát. Như vậy, bạn liền thành Phật, thành Bồ Tát, tiền đồ xán lạn vô cùng. Đây là kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với chúng ta, ở ngay trong môt đời này quyết định có thể chứng được, chỉ cần chân thật y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta làm, thì nổ lực mà làm; Phật dạy chúng ta không được phép làm, thì ta quyết định không làm, liền có thể chứng thật chân tướng sự thật trên kinh đã nói, liền có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp.

Pháp Sư Tịnh Không

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Tác giả bài viết: Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Nguồn tin: TinhKhongPhapNgu.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 73


Hôm nayHôm nay : 9044

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38219468

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.