Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15)

Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi ...

Đọc thêm...
More:

HT Tịnh Không chúc tết 2015

Loading the player...

A Di Đà Phật

tinh hoa khai thi

Pháp Ngữ HT

Nơi nơi đều nghĩ đến làm thế nào để lợi ích người, làm thế nào giúp người, làm thế nào thành tựu người, đây là tâm thiện. Tâm thiện thì sanh ba đường thiện. Chúng ta đoạn ác tu thiện, không đem việc đoạn ác tu thiện để vào trong tâm, trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, chỉ niệm một câu "A Di Đà Phật", vậy thì đúng, hoàn toàn chính xác. Dùng tâm của "A Di Đà Phật" đối nhân xử thế tiếp vật thì không có lý nào mà không sanh Thế giới Cực Lạc. Giống như Oánh Kha vậy, Oánh Kha một niệm hồi chuyển, dùng chân tâm cảm Phật đến ứng; thấy được Phật rồi, ba ngày sau ông vãng sanh. Đây chính là ông xin cam tâm tình nguyện, ông còn có mười năm tuổi thọ nhưng ông không cần. Đây là sự lựa chọn của trí tuệ.

(Hòa Thượng Tịnh Không)