Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (Tập 8)

Thứ bảy - 27/09/2014 18:54

Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mĩ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở.

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú

(Tập 8A - 8B)

Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.

 

Thời gian: ngày 16 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong.

 

(Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4, khi ngài ở độ tuổi gần 90,

vẫn rất minh mẫn, giải tường tận nguyên lý nguyên tắc Tịnh Độ)

Các vị pháp sư! Các vị đồng tu xin mời ngồi! Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo.

 A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn.

 A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn,

A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn.

Môøi Xem "Ñaïi Kinh Khoa Chuù", tôø thöù 153 ñeám xuoáng haøng thöù 6, xem töø ngay giöõa:

“Do thöû ngoân chi baùch vaïn A Taêng Kyø nhaân duyeân, dó khôûi Hoa Nghieâm chi ñieån[1]

Höng khôûi cuûa “Kinh Hoa Nghieâm” laø nhaân duyeân cuûa traêm vaïn A Taêng Kyø kieáp. “Hoa Nghieâm” goïi laø duyeân sanh, noùi möôøi phaùp giôùi y chaùnh trang nghieâm, khoâng coù phaùp naøo khoâng phaûi laø nhaân duyeân sanh, ñaây laø “Hoa Nghieâm”.

“Nhaát ñaïi söï nhaân duyeân, dó thaønh Phaùp Hoa chi giaùo”[2],

Höng khôûi cuûa “Kinh Phaùp Hoa” laø moät ñaïi söï nhaân duyeân. “Phaùp Hoa” noùi “taùnh cuï”, “Hoa Nghieâm” noùi “duyeân khôûi”.

“Taùnh cuï” laø noùi töï taùnh, baûn thaân cuûa töï taùnh, “Duyeân khôûi” laø töï taùnh gaëp duyeân khôûi duïng. Hai boä ñaïi kinh naøy ñeàu thuoäc veà vieân giaùo nhaát thöøa.

“Dieäc, duy vi thöû phaùp chi do tö”[3]

Hai boä ñaïi kinh naøy cuõng chæ laø lôøi töïa cuûa “Kinh Voâ Löôïng Thoï” maø thoâi. Hay noùi caùch khaùc, thaùnh giaùo, taát caû kinh ñieån,  ñaïi ñöùc xöa ñem noù phaân laøm ba phaàn, bao goàm: phaàn töïa, phaàn chaùnh toâng, phaàn löu thoâng. ÔÛû trong nhaát ñaïi thôøi giaùo, “Kinh Hoa Nghieâm” cuøng “Kinh Phaùp Hoa” ñeàu laø phaàn töïa, “Kinh Voâ Löôïng Thoï” laø phaàn chaùnh toâng.

Caùch noùi naøy raát laø hieám laï, ñem “Kinh Voâ Löôïng Thoï” ñöa leân ñeán toät ñænh cuûa taát caû kinh maø Thích Ca Maâu Ni Phaät ñaõ noùi 49 naêm. “Kinh Voâ Löôïng Thoï” laø ñeä nhaát, ôû treân caû “Hoa Nghieâm” cuøng “Phaùp Hoa”, ñieàu naøy noùi ra giaù trò cuûa boä kinh naøy, cuõng laø noùi ra troïng yeáu cuûa phaùp moân naøy. Coù phaûi thaät vaäy hay khoâng? Ta ñoïc tieáp töø choã naøy:

“Caùi vò, Hoa Nghieâm, Phaùp Hoa, löôõng kinh, chæ thò boån kinh chi ñaïo daãn”[4]:

Vaäy boån kinh naøy chính laø “chæ quy” cuûa nhaát ñaïi taïng giaùo. Hai caâu noùi naøy laø Hoaøng Nieäm Toå laõo cö só vieát, ôû trong ñaây cuõng laø yù cuûa toå sö ñaïi ñöùc, khoâng phaûi phaùt minh cuûa oâng, ngöôøi xöa ñaõ coù caùch noùi naøy. Boån kinh laø “Kinh Voâ Löôïng Thoï”, chính laø nhaát ñaïi taïng giaùo, ñoù chính laø “Ñaïi Taïng Kinh”, taát caû kinh giaùo maø  Thích Ca Maâu Ni Phaät ñaõ noùi 49 naêm khoâng coù kinh naøo khoâng quay veà Tònh Ñoä. Phía sau neâu thí duï, ñoù laø:

“Hoa Nghieâm kinh maït, Phoå Hieàn ñaïi só, thaäp ñaïi nguyeän vöông, ñaïo quy Cöïc Laïc, thò kyø chöùng minh”[5].

Ñeán phaåm sau cuøng cuûa Kinh Hoa Nghieâm laø 10 ñaïi nguyeän vöông cuûa Phoå hieàn Ñaïi syõ quay veà cöïc laïc laø moät chöùng côù roõ raøng. Ñaây chính laø chöùng minh “Hoa Nghieâm” sau cuøng quay veà Tònh Ñoä. Chuùng ta xem trong Kinh Hoa Nghieâm thaáy trong 53 tham thì Vaên Thu,ø Phoå Hieàn chöùng ñöôïc cöùu caùnh vieân maõn laø duøng phaùp moân gì? “tín, nguyeän, trì danh, caàu sanh Tònh Ñoä”.

Toâi laø do xem thaáy ñoaïn kinh vaên naøy thì môùi quy y Tònh Ñoä. Tröôùc khi chöa xem ñoaïn kinh vaên naøy, toâi môùi chæ toân troïng ñoái vôùi Tònh Ñoä, nhöng chöa phaùt taâm muoán hoïc, vì luoân cho raèng “Hoa Nghieâm” “Phaùp Hoa” laø thuø thaéng, neân phaûi hoïc taäp nhöõng ñaïi kinh ñaïi luaän naøy. Toâi giaûng “Hoa Nghieâm” ñaõ giaûng hôn boán ngaøn giôø, giaûng ñöôïc raát laø thuù vò. Neáu baïn muoán hoûi toâi coù ñöôïc thoï duïng khoâng? Toâi coù theå traû lôøi “chöa chaân thaät coù ñöôïc thoï duïng”. Ñaây laø nguyeân nhaân gì? Neáu duøng lôøi hieän taïi maø noùi thì toâi naêm xöa hoïc laø tri thöùc, tri thöùc cuûa Phaät giaùo, chöa khai ngoä, chöa khai ngoä thì khoâng xem thaønh töïu. Khoâng theå so saùnh vôùi Tònh Ñoä, Tònh Ñoä nieäm maáy caâu Phaät hieäu, “tín, nguyeän, trì, danh”, coâng ñöùc chaân thaät, chæ caàn phaùt taâm caàu vaõng sanh, khoâng coù ai khoâng thaønh töïu. “Hoa Nghieâm” thì khoâng ñöôïc, khoâng ñaïi trieät ñaïi ngoä minh taâm kieán taùnh, khoâng ñöôïc xem laø thaønh töïu, baïn lieàn bieát ñöôïc.  

Chuùng ta xem tieáp ñoaïn sau cuøng. Caùi ñoaïn naøy hoaøn toaøn gioáng vôùi trong chuù giaûi ñaõ noùi, chuùng ta laät laïi xem chuù giaûi:

“thaùnh giaùo nhö Chieân Ñaøn, phieán phieán giai höông, phaùp phaùp vieân ñoán, boån voâ cao haï”[6]:

Nieäm laõo choã naøy duøng höông Chieân ñaøn ñeå laøm thí duï, thoâng thöôøng chuùng ta goïi laø Ñaøn höông. Taát caû kinh giaùo maø Theá Toân ñaõ noùi 49 naêm, thaûy ñeàu laø töø trong töï taùnh maø löu xuaát ra, cuõng gioáng nhö Chieân ñaøn, Ñaøn höông vaäy, moãi mieáng ñeàu thôm, duøng caùi naøy laøm thí duï cho thaùnh giaùo phaùp phaùp ñeàu vieân ñoán, 49 naêm ñaõ noùi ra taát caû kinh, moãi moät boä kinh, moãi moät phaùp moân, ñeàu laø vieân ñoán ñaïi phaùp, khoâng coù cao thaáp. Ñaây laø chaân thaät, khoâng phaûi giaû.

Chuùng ta xem ñaïi sö Hueä Naêng toå thöù saùu cuûa Thieàn toâng, ngaøi ôû Hoaøng Mai 8 thaùng. Khi ñeán Hoaøng Mai thaêm Nguõ toå, luùc gaëp maët, Nguõ toå  hoûi thaêm tình hình ñôøi soáng cuûa gia ñình ngaøi, bieát ñöôïc ngaøi laø moät tieàu phu, ñoán cuûi ôû treân nuùi, gaùnh vaøo trong thaønh ñeå baùn, loaïi ñôøi soáng naøy raát khoå cöïc. Nguõ Toå hoûi ngaøi “con ñeán Hoaøng Mai muoán caàu caùi gì?” Ngöôøi thoâng thöôøng ñeán chuøa laø caàu thaêng quan phaùt taøi, ñeàu caàu vaän may. Ñaïi sö Hueä Naêng ñaùp: “con ñeán ñaây chæ muoán laøm Phaät”. Nguõ toå Hoaèng Nhaãn ñaïi khaùi caû ñôøi cuõng chöa gaëp qua ngöôøi nhö theá naøy, ngaøi ñeán chuøa laø muoán laøm Phaät, ñeán laøm Phaät thì phaûi giuùp ngaøi thaønh Phaät, nhaân duyeân hi höõu. Nguõ Toå duøng caùch naøo ñeå giuùp ngaøi? Vaãn laø ngheà cuõ cuûa ngaøi, phaân coâng ngaøi vaøo trong nhaø beáp, cheû cuûi giaõ gaïo. Ngaøi ôû Hoaøng Mai 8 thaùng chæ laøm nhöõng vieäc nhö vaäy. Ghi cheùp töø treân “Ñaøn Kinh”, chuùng ta bieát ñöôïc con ngöôøi naøy thaønh thaät, nghe lôøi, chòu laøm. Ñaây chính laø baûn lónh ngaøi sôû dó coù theå thaønh Phaät. Chuùng ta khoâng theå thaønh töïu, vì khoâng thaønh thaät, khoâng nghe lôøi, khoâng chòu thaät laøm, cho neân hoïc Phaät hoïc caû ñôøi vaãn laø phaøm phu thoâi, nieäm Phaät khoâng theå vaõng sanh. Vaäy baïn coù nghó ñeán ñieàu naøy hay khoâng? Ñaïi sö Hueä Naêng ñöôïc thaønh töïu, cheû cuûi giaõ gaïo laø phaùp moân voâ thöôïng, ngaøi cheû cuûi giaõ gaïo 8 thaùng, ngaøi khai ngoä roài. Vieäc naøy noùi leân phaùp naøo maø khoâng phaûi laø Phaät phaùp, cheû cuûi phaùp naøy laø phaùp vieân ñoán, giaõ gaïo caùi phaùp naøy cuõng laø phaùp vieân ñoán, ñaïi sö Hueä Naêng laøm ra ñeå cho chuùng ta xem.

Cho neân ñaïi ñöùc toâng moân thöôøng noùi “bieát khoâng?” Baïn coù bieát hay khoâng? Neáu bieát thì phaùp naøo maø khoâng phaûi laø Phaät phaùp? Cheû cuûi giaõ gaïo ñeàu laø Phaät phaùp. Neáu khoâng bieát, “Hoa Nghieâm” “ Phaùp Hoa” “Voâ Löôïng Thoï” baøy ngay tröôùc maët cuõng khoâng phaûi Phaät phaùp. Vì sao vaäy? Baïn khoâng theå khai ngoä, nhieàu nhaát laø baïn chæ hoïc ñöôïc moät chuùt Phaät hoïc thöôøng thöùc trong ñoù, khoâng chuùt lieân quan ñoái vôùi “Giôùi-Ñònh-Hueä” tam hoïc.

Ñaïi sö Hueä Naêng moãi ngaøy cheû cuûi giaõ gaïo trong ñoù ñeàu laø “Giôùi-Ñònh-Hueä” tam hoïc. Chuùng ta khoâng heà bieát, nhöng ngöôøi ta bieát. 8 thaùng thaønh coâng roài, ñaïi sö Hueä Naêng bieát, Nguõ toå Hoaèng Nhaãn bieát, ngoaøi hai ngöôøi naøy ra, ñaïo traøng Hoaøng Mai khoâng coù ngöôøi naøo bieát ñöôïc. Nguõ toå Hoaèng Nhaãn phaùn ñoaùn, 8 thaùng ñaïi khaùi “chín roài, caên taùnh chín roài”, chín roài thì coù theå truyeàn phaùp, theá laø Ngaøi tuyeân boá truyeàn phaùp, coâng khai ra, moãi moät ngöôøi laøm moät baøi keä cho ngaøi xem, neáu quaû nhieân minh taâm kieán taùnh, y baùt seõ truyeàn cho ngöôøi ñoù laøm toå ñôøi thöù saùu. Vieäc naøy treân “Ñaøn Kinh” ghi cheùp raát roõ raøng, ba ngaøy khoâng coù ngöôøi trình keä, bôûi vì trong loøng ñaïi chuùng coù döï ñoaùn, toå ñôøi thöù saùu khaúng ñònh laø ñaïi sö Thaàn Tuù, laøm sao coù theå naøo laø ngöôøi khaùc? Cho neân moïi ngöôøi cuõng khoâng khaån tröông, khoâng vieát ra, vì cho raèng toå ñôøi thöù saùu chính laø Thaàn Tuù. Ñaïi sö Thaàn Tuù bò böùc eùp khoâng coøn caùch naøo, khoâng theå khoâng vieát, vieát roài laïi sôï Nguõ toå pheâ bình, eùp ñeán sau cuøng, khoâng daùm trình Nguõ toå, beøn vieát moät baøi keä daùn leân treân töôøng:

“thaân thò Boà Ñeà thoï,

Taâm nhö minh caûnh ñaïi,

Thôøi thôøi caàn phaát thöùc,

Vaät söû nhaï traàn ai”[7],

Ñaây laø ñaïi sö Thaàn Tuù vieát. Ngũ toå xem thaáy taùn thaùn, raát hay, rồi baûo ñaïi chuùng trong töï vieän y theo baøi keä naøy maø tu haønh, baûo ñaïi chuùng cung kính ñaûnh leã ñoái vôùi baøi keä naøy, ñaây laø troïng phaùp, troïng ñaïo. Khoâng noùi lôøi noùi naøo, Ngũ tổ goïi Thaàn Tuù leân hoûi: “coù phaûi con vieát khoâng?”, oâng noùi “phaûi ạ”. Ngũ toå lieàn noùi vôùi oâng: “chöa thaáy ñöôïc taùnh, qua vaøi ngaøy con vieát baøi keä khaùc cho ta xem”. Söï vieäc naøy caû thaûy töï vieän ñeàu chaán ñoäng, moïi ngöôøi ñeàu ñoïc baøi keä naøy. Đaïi sö Hueä Naêng nghe roài lieàn nhôø ngöôøi daãn ngaøi ñeán nôi daùn baøi keä ñeå ngaøi cuõng baùi laïy, troàng moät chuùt thieän caên. Töø trong caâu kinh vaên naøy chuùng ta lieàn bieát ñöôïc, ñaïi sö Hueä Naêng thaät thaø, vì sao vaäy? ÔÛ taïi Hoaøng Mai 8 thaùng maø khoâng quen thuoäc hoaøn caûnh trong chuøa naøy, thieàn ñöôøng ôû choã naøo cuõng khoâng bieát, giaûng ñöôøng ôû choã naøo cuõng khoâng bieát, con ngöôøi naøy thaät thaø, baûo ngaøi giaõ gaïo, ngaøi ôû trong nhaø beáp qua 8 thaùng, ngoaøi nhaø beáp ra ngaøi khoâng bieát ñeán choã naøo, thaät thaø ñeán caùi möùc ñoä naøy. Ngöôøi khaùc daãn ngaøi ñeán choã baøi keä, ngaøi laïy ba laïy, noùi vôùi ngöôøi ñoù, “toâi cuõng coù moät baøi keä, nhôø ngöôøi vieát noù leân töôøng”, baøi keä naøy laø:

Boà Ñeà boån voâ thoï,

Minh caûnh dieäc phi ñaøi,

Boån lai voâ nhaát vaät,

Haø xöù nhaï traàn ai”[8].

 

Sau khi vieát ra baøi keä naøy, moïi ngöôøi voâ cuøng kinh ngaïc, Nguõ toå nghe roài, lieán ñeán choã ñoù xem, Nguõ toå lieàn côûi chieác giaøy chaø xoaù baøi keä ñi, roài noùi moïi ngöôøi “chöa thaáy taùnh”. Moïi ngöôøi taâm lieàn bình laëng. Ngaøy thöù hai Nguõ toå tuaàn lieâu (tuaàn lieâu chính laø trong caùi töï vieän naøy, moãi moät nôi ngaøi ñeàu ñi xem qua moät chuùt, goïi laø tuaàn lieâu), duøng caùch naøy ñeå che tai maét ngöôøi, ñeå moïi ngöôøi khoâng caûm thaáy kì laï. Tuaàn ñeán nhaø beáp xem thaáy Hueä Naêng ñang giaõ gaïo ôû ñoù, hoûi ngaøi “gaïo ñaõ traéng chöa?”. Ñaây laø thieàn cô, ngöôøi khaùc nghe khoâng hieåu, nhöng ñaïi sö Hueä Naêng nghe hieåu, lieàn noùi “sôùm ñaõ traéng roài, do thieáu ngöôøi saøng, vaãn chöa saøng”. Ñaây laø caàu ngöôøi saøng, saøng laø gì? Caàu Nguõ toå aán chöùng cho ngaøi. Nguõ toå duøng caây gaäy goõ leân treân coái gaïo ba caùi roài ñi. Hueä Naêng bieát goõ ba caùi naøy chính laø “nöûa ñeâm, vaøo canh ba con ñeán tìm ta”. Khi moïi ngöôøi ñeàu nguû heát, hoï hai ngöôøi chaân thaät caâu thoâng, canh ba ngaøi ñeán ñaåy cöûa, ñaåy cöûa phöông tröôïng vaøo, trong cöûa khoâng coù caøi, vöøa ñaåy lieàn môû, xem thaáy Nguõ toå. Nguõ toå baûo ngaøi ngoài, duøng CaSa che laïi, ñeà phoøng ngöôøi khaùc nghe thaáy, giaûng ñaïi nghóa “Kinh Kim Cang” cho ngaøi nghe. Ngaøi khoâng bieát chöõ, khoâng caàn phaûi ñoïc kinh, giaûng ñeán “öng voâ sôû truï, nhi sanh kyø taâm”, ngaøi lieàn khai ngoä lieàn noùi ra naêm caâu:                                               

“naøo ngôø töï taùnh, voán töï thanh tònh,

naøo ngôø töï taùnh, voán  khoâng sanh dieät,

naøo ngôø töï taùnh, voán töï ñaày ñuû,

naøo ngôø töï taùnh, voán khoâng dao ñoäng,

naøo ngôø töï taùnh, naêng sanh vaïn phaùp”

Nguõ toå nghe xong ñöôïc roài, phía sau khoâng caàn giaûng nöõa, y baùt truyeàn cho ngaøi, baûo ngaøi phaûi mau ra ñi. Vì sao vaäy? Sôï ngöôøi khaùc khoâng phuïc seõ gaây chuyeän. Nguõ toå ñaõ chuaån bò xong thuyeàn cho ngaøi, phaûi mau ra ñi, Hueä Naêng hoûi “Con ñi ñeán nôi naøo?”, Nguõ toå ñaùp: “Con töø ñaâu ñeán thì con ñi veà nôi ñoù”ù. Nguõ toå ba ngaøy khoâng heà môû cöûa phoøng, sau ba ngaøy môùi môû cöûa phoøng ra, noùi vôùi moïi ngöôøi “y baùt ñaõ ñi roài”, theá laø moïi ngöôøi lieàn bieát ñöôïc Hueä Naêng mang ñi roài. Moïi ngöôøi khoâng cam taâm, khoâng tình nguyeän, ngöôøi toaøn töï vieäân phaân ra ñi tìm, hy voïng mang ñöôïc y baùt trôû veà. Ñaïi khaùi ñaïi chuùng traùch Nguõ toå laø oâng laõo hoà ñoà, vì sao laïi ñem y baùt truyeàn cho ngöôøi nhö vaäy? Chæ coù Thaàn Tuù hieåu roõ taâm yù cuûa laõo hoaø thöôïng, Thaàn Tuù bieát ñöôïc chính mình ñích thöïc khoâng theå so ñöôïc vôùi Hueä Naêng, baøi keä cuûa Thaàn Tuù, coøn coù phaân bieät, coøn coù chaáp tröôùc, baøi keä cuûa Hueä Naêng giaûi thoaùt roài. Ñaây chính laø noùi roõ, ñaïi sö Hueä Naêng giaõ gaïo cheû cuûi laø phaùp moân tu cuûa ngaøi ôû Hoaøng Mai, khoâng coù ngöôøi bieát, ñaïi sö Hueä Naêng thöôïng thöôïng caên, ngaøi bieát, baûo ngaøi giaõ gaïo, baûo ngaøi cheû cuûi, ñöôïc, coù theå thaønh töïu voâ thöôïng ñaïo, giaõ gaïo laø “Giôùi-Ñònh-Hueä”, cheû cuûi cuõng laø “Giôùi-Ñònh-Hueä”, ngaøi bieát ñöôïc, ngaøi coù theå ôû trong ñoù “Giôùi-Ñònh-Hueä” tam vieân maõn, thôøi gian 8 thaùng ngaøi ñöôïc tam muoäi, khai ngoä roài. Ngaøi nghe Nguõ toå giaûng “Kinh Kim Cang”, caùc vò laät laïi Kinh Kim Cang ra, ñaïi khaùi khoâng ñeán moät phaàn tö quyeån, ngaøi lieàn thoâng ñaïi trieät ñaïi ngoä.

Vöøa ngoä thì theá naøo? Khi vöøa ngoä khoâng phaûi chæ töôøng taän ñöôïc “Kinh Kim Cang”, maø laø taát caû kinh giaùo Thích Ca Maâu Ni Phaät ñaõ noùi trong 49 naêm, ngaøi ñeàu thoâng, ngaøi thaûy ñeàu khoâng coù chöôùng ngaïi. Chuùng ta xem thaáy ôû ñaâu vaäy? Xem thaáy treân “Ñaøn Kinh”: Khi ngaøi ñang traùnh naïn, ngöôøi trong töï vieän truy ñuoåi ngaøi. ÔÛ thoân Taøo Kheâ ngaøi gaëp ñöôïc Tyø Kheo Ni Voâ Taän Taïng, vò Tyø Kheo Ni naøy trì “Kinh Nieát Baøn”, moãi ngaøy ñoïc tuïng, cuõng laø moät moân thaâm nhaäp, nhöng chöa khai ngoä. Khi coâ ñoïc kinh, Hueä Naêng luùc ñoù 24 tuoåi, chöa xuaát gia, laø taïi gia, khoâng phaûi thaân phaän cuûa ngöôøi xuaát gia, ngaøi nghe xong lieàn giaûng cho coâ aáy nghe. Tyø Kheo Ni Voâ Taän Taïng boäi phuïc ñeán naêm voùc saùt ñaát, ñoäi kinh naøy ñeán thænh giaùo vôùi ngaøi. Ngaøi noùi “toâi khoâng bieát chöõ”. Coâ aáy raát kinh ngaïc, khoâng bieát chöõ vì sao ngaøi coù theå giaûng ñöôïc töôøng taän nhö vaäy? Vieäc naøy khoâng lieân quan vôùi bieát chöõ hay khoâng bieát chöõ, khoâng heà lieân quan.

Coøn coù moät thí duï nöõa, thieàn sö Phaùp Ñaït ñeán Taøo kheâ ñeå tham baùi Ngaøi, khi leã ñaàu khoâng saùt ñaát. Khi khôûi daäy Luïc toå lieàn hoûi oâng, “trong taâm oâng nhaát ñònh coù choã ñaùng ñöôïc töï haøo, laø vì sao”? OÂng aáy lieàn noùi ra, oâng ñaõ tuïng ba ngaøn bieán “Kinh Phaùp Hoa”. “Kinh Phaùp Hoa” raát daøi, tuy laø coù baûy quyeån, quyeån raát daøi, moät ngaøy ñaïi khaùi tuïng moät boä, vaäy ba ngaøn bieán laø möôøi naêm, cuõng laø möôøi naêm moät moân thaâm nhaäp, toâi tin töôûng oâng aáy ñaõ ñöôïc Phaùp Hoa Tam Muoäi, nhöng chöa khai ngoä. OÂng thænh giaùo vôùi Luïc Toå, Luïc Toå noùi “kinh naøy toâi chöa nghe qua, oâng ñaõ ñoïc qua nhieàu bieán ñeán nhö vaäy, oâng ñoïc cho toâi nghe thöû xem”. “Kinh Phaùp Hoa” 28 phaåm, oâng aáy môùi chæ ñoïc ñeán Phaåm thöù hai laø “Phaåm phöông tieän”, Luïc Toå lieàn noùi “ñöôïc roài, khoâng caàn ñoïc nöõa, toâi ñeàu bieát roài”. Luïc Toå lieàn giaûng cho oâng aáy nghe, oâng aáy lieàn khai ngoä.

Taát caû phaùp theá, xuaát theá gian neáu baïn ñeán hoûi ngaøi, ngaøi khoâng coù thöù naøo maø khoâng bieát. Ñaây laø ngöôøi kieán taùnh. Vì sao vaäy? Taát caû phaùp laø töø trong töï taùnh löu xuaát ra, töï taùnh laø naêng sanh, taát caû phaùp laø sôû sanh, ñaõ laø minh taâm kieán taùnh roài, thì coù ñaïo lyù naøo maø khoâng bieát chöù? Khoâng coù thöù naøo khoâng bieát, Phaät phaùp hoaøn toaøn thoâng ñaït, theá gian phaùp cuõng hoaøn toaøn thoâng ñaït, baïn thaät khai ngoä roài.

Cho neân giaùo hoïc cuûa Phaät phaùp laáy caùi gì laøm muïc tieâu? Laáy khai ngoä laøm muïc tieâu. Ngoä coù tieåu ngoä, coù ñaïi ngoä, coù trieät ngoä, ñaïi trieät ñaïi ngoä, vaäy thaønh Phaät roài. Tam muoäi cuõng coù caïn saâu, chaân thaät khai ngoä tam muoäi laø khoâng khôûi taâm khoâng ñoäng nieäm, maét thaáy saéc, tai nghe tieáng, saùu caên ñoái vôùi caûnh giôùi saùu traàn khoâng khôûi taâm, khoâng ñoäng nieäm, ñaây laø ñaïi ñònh, ñeán cöïc xöù chính laø töï taùnh voán ñònh.

Ñaïi sö Hueä Naêng noùi “Naøo ngôø töï taùnh, voán khoâng dao ñoäng”, ñoù laø töï taùnh voán ñònh. Töï taùnh laø chaân taâm, noùi vôùi chuùng ta chaân taâm laø khoâng ñoäng, chaân taâm laø ñònh. Vaäy hieän taïi taâm cuûa chuùng ta loän xoän roái raém, voïng nieäm raát nhieàu, voïng taâm. Voïng taâm laø taâm sanh dieät, laø ñoäng, khoâng oån ñònh, chaân taâm laø baát ñoäng. Theá laø chuùng ta lieàn theå hoäi ñeán caùi ñieåm tin töùc naøy, giaõ gaïo taïi vì sao coù theå minh taâm kieán taùnh? Chuyeân taâm giaõ gaïo, giaõ ñeán khoâng khôûi taâm khoâng ñoäng nieäm, khoâng phaân bieät, khoâng chaáp tröôùc; Cheû cuûi chuyeân taâm cheû cuûi, thaät ñeán khoâng khôûi taâm khoâng ñoäng nieäm, khoâng heà phaân bieät chaáp tröôùc, ñoù chính laø töï taùnh voán ñònh. Ñaït ñöôïc töï taùnh voán ñònh, khoâng ñònh duyeân phaän gì? Khoaûng ñoät nhieân baïn ñaïi trieät ñaïi ngoä.

Đaïi sö Hueä Naêng laø nghe “Kinh Kim Cang” maø khai ngoä. Hay noùi caùch khaùc ngaøi ñöôïc tam muoäi tröôùc, caùi tam muoäi naøy laø tam muoäi giaõ gaïo cheû cuûi, khoâng gì khaùc, theá nhöng thaûy ñeàu nhö nhau, moãi phaùp ñeàu laø vieân ñoán, khoâng coù phaùp naøo khoâng phaûi laø Phaät phaùp, khoâng bieát thì khoâng coù phaùp naøo laø Phaät phaùp, caùi ñaïo lyù naøy khoâng theå khoâng bieát. Cho neân treân “Kinh Kim Cang” noùi vôùi chuùng ta “phaùp phaùp bình ñaúng, khoâng coù cao thaáp”, ñaây laø chaân thaät, khoâng giả chuùt naøo. Phaùp moân bình ñaúng, ñaïi tieåu thöøa bình ñaúng, hieån giaùo maät giaùo bình ñaúng, theá phaùp, Phaät phaùp bình ñaúng, caùi naøy cöïc dieäu.

Thích Ca Maâu Ni Phaät ñaïi trieät ñaïi ngoä, laø döôùi coäi Boà Ñeà vaøo ñònh, ngaøi thaønh töïu tam muoäi, ñeâm nhìn sao saùng ñoù laø duyeân, buoåi toái ôû nôi ñoù nhìn thaáy sao treân thieân khoâng, ñaïi trieät ñaïi ngoä. Nhaân duyeân ñeàu khoâng nhaát ñònh, khoâng nhaát ñònh vaøo luùc naøo, khoâng nhaát ñònh gaëp ñöôïc caùi gì, hoï lieàn ngoä. Theá nhöng ñieàu kieän cuûa ngoä nhaát ñònh laø ñöôïc tam muoäi, “thaäm thaâm tam muoäi”. Caùi tam muoäi naøy laø chuùng ta saùu caên ôû trong caûnh giôùi saùu traàn ñích thöïc khoâng khôûi taâm, khoâng ñoäng nieäm. Khoâng chaáp tröôùc laø tam muoäi caïn maø A La Haùn ñaõ chöùng ñöôïc, khoâng phaân bieät laø tam muoäâi saâu Boà Taùt chöùng ñöôïc, khoâng khôûi taâm, khoâng ñoäng nieäm laø phaùp thaân Boà Taùt chöùng ñöôïc, phaùp thaân Boà Taùt chính laø Phaät.

Thoâng thöôøng giaùo hoïc ñoái vôùi phaøm phu, ngöôøi xöa laø moät moân thaâm nhaäp, chính laø noùi moät boä kinh, khoâng hoïc hai boä kinh. ÔÛ moät boä kinh naøy laø gì? Moät boä kinh baïn ñi ñoïc noù, moãi ngaøy ñoïc noù, moãi giôø moãi phuùt ñoïc noù, moãi ngaøy ñoïc möôøi giôø ñoàng hoà, ba naêm khoâng giaùn ñoaïn thì ñöôïc tam muoäi. Ñoïc “Kinh Voâ Löôïng Thoï” chính laø nieäm Phaät tam muoäi, ñoïc “Kinh Hoa Nghieâm” laø Hoa Nghieâm tam muoäi, ñoïc “Kinh Phaùp Hoa” laø Phaùp Hoa tam muoäi. Tam muoäi teân goïi voâ löôïng voâ bieân, ñöôïc caùi söùc ñònh ñoù laø nhö nhau, cho neân thaûy ñeàu coù theå khai ngoä.

Theá gian phaùp cuõng khoâng ngoaïi leä. Baïn noùi boä Töù Thö naøy, neáu nhö baïn ngaøy ngaøy ñoïc ñoù, ñoïc ñeán möôøi naêm, yù nghóa gì khoâng caàn quan taâm ñeán noù laø gì, mieãn laø ta khoâng ñoïc sai chöõ naøo, khoâng boû soùt moät caâu, ñoïc ñeán möôøi naêm thì ñöôïc tam muoäi, caùi tam muoäi ñoù thì coù theå ñöôïc khai ngoä.

Phaùp moân bình ñaúng, trong Phaät phaùp taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân bình ñaúng, theá gian phaùp cuøng Phaät phaùp cuõng bình ñaúng. Taïi vì sao   bình ñaúng ñeàu coù theå giuùp baïn khai ngoä. Chuùng ta phaûi hieåu roõ caùi ñaïo lyù naøy, baïn môùi ñöôïc bieát caùch hoïc theá naøo, coøn caùi ñaïo lyù naøy khoâng hieåu, baïn coù hoïc theá naøo cuõng khoâng ñuùng phaùp. Vì sao vaäy? Neáu baïn khoâng theå ñöôïc ñònh, thì baïn khoâng khai ñöôïc ngoä, vì baïn vaãn laø coù voïng töôûng, vaãn laø coù phaân bieät, vaãn laø coù chaáp tröôùc. Voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc thaûy ñeàu ñaày ñuû, ñaây chính laø phaøm phu saùu coõi. Cho neân hai caâu naøy chuùng ta phaûi töôøng taän, chuùng ta seõ coù taâm toân troïng ñoái vôùi taát caû phaùp, khoâng daùm khinh maïn khi bieát ñöôïc taát caû phaùp voán khoâng coù cao thaáp. Vaäy taïi vì sao coù cao thaáp?

“duy dó chuùng sanh, caáu troïng, chöôùng thaâm, taâm thoâ, trí lieät, cô ngoä vöông thieän, nhi baát naêng san”[9]

Duøng caùi naøy ñeå laøm thí duï, taïi vì sao chuùng ta coù theå xem thaáy phaùp khoâng bình ñaúng? Ñaây laø chuùng ta “caáu” laø khoâng bình ñaúng, ñaây laø do chuùng ta. “Caáu” laø oâ nhieãm. Caùi thöù gì oâ nhieãm? Phieàn naõo oâ nhieãm baïn, meâ hoaëc chöôùng ngaïi baïn, baïn khoâng coù trí hueä, khoâng coù söùc ñònh, “caáu troïng, chöôùng thaâm”

“taâm thoâ trí lieät”: Chính laø chuùng ta noùi taâm yù qua loa, taâm khí bao chao. Taâm thaùi nhö vaäy hoïc Phaät raát khoù. Phaät daïy chuùng ta ñoïc moät boä kinh, ñoïc kinh khoâng phaûi gì khaùc, ñoïc kinh laø tu ñònh, vì chuùng ta khoâng phaûi laø ngöôøi thöôïng thöôïng caên, neân neáu baûo chuùng ta ngaøy ngaøy giaõ gaïo cheû cuûi thì chuùng ta khoâng theå khai ngoä. Nhöng Ñaïi sö Hueä Naêng laøm ñöôïc, vì ngaøi cao minh hôn chuùng ta.

Vaäy thì ñoái vôùi phaàn töû tri thöùc, phöông phaùp thuaän tieän nhaát chính laø baûo hoï ñoïc kinh, vì ñoïc kinh chính laø tu ñònh. Quyeát khoâng theå noùi kinh naøy, caâu naøy yù nghóa gì, caùi ñoaïn naøy laø yù nghóa gì, khoâng neân vaäy. Vì nhö vaäy thì baïn lieàn coù phaân bieät coù chaáp tröôùc, thì baïn khoâng theå thaønh töïu, baïn ñoaïn khoâng ñöôïc phieàn naõo, baïn khoâng theå ñöôïc tam muoäi. Vaäy phaûi ñoïc theá naøo? Ñoïc töø “Nhö Thò Ngaõ Vaên” ñoïc maõi ñeán veà sau, khoâng quan taâm noù coù yù gì, quyeát ñònh khoâng nghó kinh naøy laø yù gì, kinh khoâng coù yù nghóa, chæ caàn chöõ khoâng ñoïc sai, khoâng heà ñoïc soùt, chæ caàn naém chaéc nhö vaäy. YÙù nghóa laø gì cuõng khoâng quan taâm, ngaøy ngaøy ñoïc, thaønh thaät ñoïc, ñoïc qua maáy ngaøn bieán thì baïn ñöôïc tam muoäi. Vì sao vaäy? Vì muïc ñích ñaït ñöôïc roài. Caùi muïc ñích naøy chính laø treân ñeà kinh ñaõ noùi “thanh tònh, bình ñaúng, giaùc”, ñoïc ñeán taâm thanh tònh hieän tieàn, taâm thanh tònh sanh trí hueä, trí hueä nhoû laø trí hueä tieåu thöøa, Thanh Vaên, Duyeân Giaùc, nhö vaäy cuõng ñaõ thoâng minh hôn nhieàu so vôùi ngöôøi thoâng thöôøng, coøn neáu ñöôïc taâm bình ñaúng, bình ñaúng laø khoâng coù phaân bieät, laø trí hueä cuûa Boà Taùt ñaõ tu ñöôïc, naâng cao roài, taâm Boà Taùt bình ñaúng, taâm tieåu thöøa thanh tònh, ñaây ñeàu xem laø ñöôïc tam muoäi.

Giaùc chính laø khai ngoä, chính laø töï thaáy, “saùch ñoïc ngaøn laàn nghiaõ kia töï thaáy”. Chính mình töôøng taän, vöøa töôøng taän thì toaøn boä ñeàu töôøng taän, khoâng phaûi töôøng taän moät caâu naøy, caùi ñoaïn naøy töôøng taän, maø laø toaøn boä saùch ñeàu töôøng taän, caùc thöù khaùc chöa töøng hoïc qua, chæ caàn vöøa thaáy lieàn töôøng taän, vöøa nghe lieàn töôøng taän. Khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng bieát, nhöng vöøa thaáy, vöøa nghe thaûy ñeàu bieát.

Trí hueä cuûa Phaät giaùo, quan nieäm giaùo hoïc cuûa Phaät giaùo, phöông phaùp giaùo hoïc cuûa Phaät giaùo, hoaøn toaøn khaùc vôùi theá gian. Phaät giaùo truyeàn ñeán Trung Quoác, nhöõng phöông phaùp, quan nieäm, lyù luaän, trí hueä naøy cuûa Phaät giaùo nhaø Nho ñaït ñöôïc roài, choïn duøng noù, nhaø Ñaïo cuõng choïn duøng. Cho neân Phaät giaûng “Giôùi-Ñònh-Hueä”, nhaân giôùi ñöôïc ñònh, nhaân ñònh khai hueä. Khai hueä chính laø “töï kieán”, Nho cuøng Ñaïo ñeàu lieãu giaûi, ñeàu thaáu hieåu, ñeàu tieáp nhaän. Ñaây laø nhaø Phaät ñem Nho cuøng Ñaïo höôùng naâng leân cao möùc ñoä lôùn. Nhöõng ñaïi sö trong nhaø Phaät ñeàu xem Nho, xem Ñaïo, cuøng xem kinh Phaät khoâng heà khaùc nhau. Cho neân Nho-Thích-Ñaïo cuûa Trung Quoác laø moät nhaø, treân bieåu hieän coù phaân, nhöng thöïc chaát khoâng coù phaân, noù hoaøn toaøn thoâng nhau.

Phaøm phu chuùng ta “caáu troïng, chöôùng thaâm”. Vậy chuùng ta phải laøm theá naøo tieâu tröø nghieäp chöôùng? Vöøa roài môùi noùi, ñoù laø moät moân thaâm nhaäp lieàn coù theå tieâu tröø nghieäp chöôùng, lieàn coù theå ñöôïc thanh tònh. Khoâng neân nghó töôûng yù kinh, vöøa nghó töôûng ñeán yù kinh thì laø oâ nhieãm, chính laø phaân bieät, cho neân khoâng cho pheùp nghó. Muïc ñích cuûa ñoïc kinh laø gì? Muïc ñích cuûa ñoïc kinh laø caàu thanh tònh bình ñaúng giaùc, ñaây laø thaät laøm, ñaây laø bieát, toâng moân ñaõ noùi “bieát khoâng?” Ñaây chính laø bieát, bieát caùi gì? Khoâng phaân bieät khoâng chaáp tröôùc ñaây goïi laø bieát, khoâng khôûi taâm, khoâng ñoäng nieäm.

“Phuû taéc taâm thoâ, trí lieät”: Trí lieät laø khoâng coù trí hueä, taâm yù qua loa. Ñaây chính laø gaëp ñöôïc Phaät phaùp maø chöa vaøo ñöôïc, nghe kinh hoïc giaùo nhưng chỉ nghe ñöôïc beà ngoaøi. Đaïi sö Hueä Naêng vöøa nghe lieàn khai ngoä, chuùng ta nghe roài khoâng nghe ra ñöôïc. Vì sao vaäy? Taâm hoï thanh tònh, hoï khoâng coù voïng töôûng, hoï khoâng coù taïp nieäm, ñaïo lyù chính ngay choã naøy.

Treân “Kinh Hoa Nghieâm” noùi vôùi chuùng ta “chuùng sanh, Phaät bình ñaúng”. Chuùng sanh cuøng Phaät laø bình ñaúng, nhöng choã khoâng nhö nhau laø Phaät Boà Taùt vieãn ly traàn caáu, khoâng coù chöôùng ngaïi, coøn chuùng ta caùi thaân, caùi thaân, taâm phaøm phu naøy oâ nhieãm, moãi naêm moät nghieâm troïng hôn, moãi ngaøy moät nghieâm troïng hôn, hoïc Phaät thì dính vaøo caùi töôùng hoïc Phaät, ôû trong Phaät phaùp vaãn khôûi leân phaân bieät, vaãn khôûi chaáp tröôùc, thì sai roài. Neáu hoïc vaäy thì laø hoïc caùi gì? Laø hoïc tri thöùc Phaät hoïc, hoïc tri thöùc cuûa Phaät phaùp laø phaùp theá gian, khoâng phaûi Phaät phaùp, bôûi vì tri thöùc khoâng theå lieãu sanh töû, khoâng theå ra ba coõi. Vì sao? Baïn phaûi bieát tri thöùc cuûa Phaät phaùp laø thieän, vaäy töông lai hoïc ñöôïc raát toát, nhöng ñôøi sau ba ñöôøng thieän, vaãn khoâng ra khoûi luaân hoài saùu coõi, vieäc naøy khoâng theå khoâng bieát. Neáu nhö baïn gaëp ñöôïc phaùp moân Tònh Ñoä, neáu may maén maø noùi, baïn tín nguyeän trì danh caàu sanh Tònh Ñoä. Vaõng sanh Tònh Ñoä thì baïn sieâu vieät luaân hoài, sieâu vieät möôøi phaùp giôùi, sanh ñeán Theá Giôùi Cöïc Laïc laø coõi Phaøm Thaùnh Ñoàng Cö. Theá nhöng Theá Giôùi Cöïc Laïc ñaëc thuø, vì sao vaäy? Theá giôùi naøy khoâng heà khaùc vôùi taát caû theá giôùi chö Phaät, nhöng taát caû theá giôùi chö Phaät laø duyeân khôûi, duyeân khôûi nhö treân “Kinh Hoa Nghieâm”, nhaân duyeân sanh phaùp, coù sanh coù dieät, coøn Theá Giôùi Cöïc Laïc laø taùnh khôûi, laø töø töï taùnh löu xuaát ra, töï taùnh khoâng sanh khoâng dieät, töï taùnh khoâng caáu khoâng nhieãm, cho neân Theá Giôùi Cöïc Laïc boán coõi ba baäc chín phaåm toaøn laø taùnh khôûi, noù khoâng phaûi duyeân khôûi. Ñaây laø vieäc voâ cuøng khoù ñöôïc. Cho neân moïi ngöôøi chuùng ta nhaát ñònh phaûi ghi nhôù, caùi cô hoäi naøy quaù khoù ñöôïc, traêm ngaøn muoân kieáp khoù ñöôïc gaëp.

Cö só Baøng Teá Thanh noùi vôùi chuùng ta, “moät ngaøy töø voâ löôïng kieáp ñeán nay hi höõu khoù gaëp”. Ngaøy nay chuùng ta gaëp ñöôïc roài, caùi gaëp naøy chuùng ta phaûi hieåu. Baïn vì sao gaëp ñöôïc phaùp moân Tònh Ñoä, baïn laøm sao coù theå gaëp ñöôïc “Kinh Voâ Löôïng”, voâ löôïng kieáp hi höõu khoù gaëp, vaäy vì sao baïn coù theå gaëp ñöôïc? Baïn gaëp ñöôïc ñaây khoâng phaûi laø vieäc ngaãu nhieân, maø nhö treân kinh Ñaïi thöøa Phaät thöôøng noùi, baïn coù theå gaëp ñöôïc ñeàu laø trong ñôøi quaù khöù ñôøi ñôøi kieáp kieáp cuùng döôøng voâ löôïng chö Phaät Nhö Lai, coù thieän caên lôùn nhö vaäy, neân ngay ñôøi naøy gaëp ñöôïc söï gia trì cuûa voâ löôïng chö Phaät, cho neân baïn coù theå tin, baïn coù theå nguyeän, baïn coù theå laõo thaät xöng nieäm.

Gioáng nhö Laõo Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn, khoâng bieát chöõ, nhöng thieän caên phöôùc ñöùc nhaân duyeân cuûa ngaøi ñaày ñuû roài, neân gaëp ñöôïc thì thaønh coâng roài. Ngaøi hai möôi tuoåi xuaát gia, sö phuï chæ daïy ngaøi moät caâu “A Di Ñaø Phaät”, cöù lieân tuïc nieäm. Thaønh coâng cuûa con ngöôøi naøy chính laø thaønh thaät, nghe lôøi, thaät laøm ñeán 112 tuoåi. Ngay trong 92 naêm, moät caâu Phaät hieäu khoâng giaùn ñoaïn. Ngoaøi caâu Phaät hieäu naøy ra, ngaøi khoâng coù voïng töôûng, ngaøi khoâng coù taïp nieäm, taâm cuûa ngaøi laø taâm thanh tònh, laø taâm bình ñaúng. Taâm thanh tònh bình ñaúng thì coøn gì baèng khoâng? Thanh tònh laø A La Haùn, Bích Chi Phaät, bình ñaúng laø chö ñaïi Boà Taùt, ngaøi ñeán laø laøm göông cho chuùng ta, chuùng ta phaûi bieát xem, phaûi coù theå thaáy ra ñöôïc. Caùi ñóa naøy ñöa ñeán choã cuûa toâi ñaây, toâi vöøa xem lieàn hieåu ra. Raát nhieàu ngöôøi xem, hoï khoâng hieåu, hoï xem khoâng theå thaáy ra. Caùi ñóa naøy thôøi gian khoâng daøi, chæ coù 50 phuùt, moãi moät böùc hình, baïn tæ mæ duøng “Kinh Voâ Löôïng Thoï” ñeå ñoái chieáu, coù theå hoaøn toaøn ñoái xöùng. Cho neân sau khi toâi xem xong noùi vôùi moïi ngöôøi, caùi ñóa naøy laø toång keát cuûa “Kinh Voâ Löôïng Thoï”, laø thöïc tieãn cuûa “Kinh Voâ Löôïng Thoï”. Chuùng ta laø ñang nghieân cöùu kinh vaên, nghieân cöùu chuù giaûi, vaãn chöa coù hoaøn toaøn hieåu ñöôïc, coøn ngaøi laøm ñöôïc roài, ngaøi thöïc tieãn roài, Ngaøi hoaøn toaøn ñem “Kinh Voâ Löôïng Thoï” bieán thaønh ñôøi soáng, bieán thaønh coâng vieäc, bieán thaønh ñoái nhaân xöû theá tieáp vaät. Ngaøi thaân khaåu yù cuøng vôùi “Ñaïi Thöøa Voâ Löôïng Thoï Kinh ” hoaøn toaøn töông öng. Ngaøi laøm sao coù theå khoâng thaønh Phaät chöù? Ngaøi raát thaønh thaät, ngöôøi ta hoûi Ngaøi ñaõ thaáy A Di Ñaø Phaät chöa? Ngaøi thöøa nhaän thaáy roài. Ngöôøi hoûi cuõng laø taâm thoâ trí keùm, vì sao vaäy? Khoâng coù hoûi ngaøi laø ngaøi thaáy ñöôïc bao nhieâu laàn. Toâi chaéc chaén khoâng chæ moät laàn. Thôøi ñaïi Ñoâng Taán, sô toå Vieãn Coâng Laõo Hoaø Thöôïng Tònh Ñoä toâng chuùng ta, caû ñôøi Vieãn Coâng hoøa thöôïng thaáy ñöôïc A DI ÑAØ Phaät boán laàn. Laõo Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn tuyeät ñoái khoâng chæ boán laàn, 92 naêm, chaéc chaén khoâng chæ coù vaäy. Vaäy taïi vì sao ngaøi khoâng sôùm vaõng sanh? Ngaøi phaûi sôùm vaõng sanh, ngaøi hai möôi maáy tuoåi lieàn coù theå vaõng sanh, vì sao vaäy? Vì ñieàu kieän vaõng sanh thaûy ñeàu ñaày ñuû, theá nhöng caùi theá gian naøy tìm moät ngöôøi thaät thaø gioáng nhö ngaøi, ngöôøi nghe lôøi, ngöôøi thaät laøm, tìm khoâng ra, cho neân A Di Ñaø Phaät baûo ngaøi löu laïi theá gian naøy ñeå laøm bieåu phaùp. Bieåu caùi phaùp gì? Chính laø bieåu caùi thaät thaø, nghe lôøi, thaät laøm, bieåu thò caùi vieäc naøy. Hieáu döôõng cha meï, toân troïng laõo sö.

Toân troïng laõo sö coù theå töø ngaøy sau khi laõo sö cheát roài, Ngaøi laøm moät caùi thaùp nhoû, ñem tro coát choân ôû nôi ñoù, laõo sö cuûa ngaøi bieát ñöôïc töông lai coù kieáp naïn, neân daën saün ñem tro coát ñeå ôû döôùi phieán ñaù, khoâng phaûi ñeå ôû beân treân (ñuùng ra bình thöôøng laø phaûi neân ñeå ôû beân treân). Cho neân khi gaëp phaûi kieáp naïn cuûa hoàng veä binh, nhöõng hoàng veä binh quaät ñoå thaùp cuûa sö phuï ngaøi, nhöng beân trong khoâng tìm thaáy coù tro coát. Caùc Hoàng veä binh naøy böùc vaán ngaøi. Laõo hoaø thöôïng khoå ñeán cuøng cöïc, khoâng theå noùi ra, chaân thaät ngaøi khoâng bieát. Sau khi söï vieäc qua roài, vaên hoaù ñaïi caùch maïng keát thuùc, Ngaøi ñem tro coát cuûa sö phuï an taùng môùi laïi, xaây moät caùi thaùp, laäp bia an taùng, vaøo luùc naøy phaùt hieän tro coát cuûa sö phuï Ngaøi ôû döôùi phieán ñaù.

Töø ôû nôi ñoù thaáy ñöôïc caùi gì? Ngaøi laø hieáu döôõng cha meï, phuïng söï sö tröôûng. Trong Tònh Nghieäp Tam Phöôùc hai ñieàu phía tröôùc baïn xem thaáy roài.

Phuï thaân ngaøi raát khoâng may, boán möôi maáy tuoåi xin aên nuoâi gia ñình, gaëp phaûi thoå phæ ñeán cöôùp moät thoân trang, ñoát heát nhaø cöûa cuûa ngöôøi, oâng ñi cöùu hoaû, bò thoå phæ xem thaáy, baét oâng ñaùnh ñeán cheát. Nhöõng ñieàu naøy trong ñóa ñeàu noùi qua. Coù moät nhoùm caåu (choù) giöõ töû thi, khoâng cho ngöôøi ñeán gaàn, ñeán caåu coøn bieát ñaây laø moät ngöôøi toát, cha cuûa Boà Taùt, canh giöõ ñôïi ñeán khi ngöôøi nhaø ñeán ñem caùi thi haøi naøy ñi choân. Moät nhoùm caåu canh giöõ naøy, caåu coøn bieát nghóa khí, con ngöôøi khoâng baèng caåu.

Meï giaø tuoåi cao khoâng coù ngöôøi chaêm soùc, ngaøi ñeán chuøa ñeå phuïng döôõng meï giaø. Meï giaø vaøo naêm baø 86 tuoåi, ñoät nhieân baø muoán veà queâ höông, baø noùi vôùi Laõo Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn baø muoán veà queâ höông, laõo hoaø thöôïng khuyeân raát nhieàu laàn ñeàu khoâng ñöôïc, baø nhaát ñònh muoán quay veà queâ höông. Laõo hoaø thöôïng raát hieáu thuaän, cuøng daãn meï veà queâ. Sau khi veà ñeán queâ nhaø khoâng bao laâu, baø goïi con chaùu veà ñoâng ñuû, chaùu trai chaùu gaùi, ñaây laø ngöôøi nhaø, ngoaøi ra coøn coù maáy ngöôøi thaân, ñeàu goïi hoï ñeán. Meï giaø ñích thaân goùi suûi caûo, chaêm soùc moïi ngöôøi cuøng aên. Sau khi aên xong, baø ngoài treân gheá döïa, ngoài xeáp baèng noùi vôùi moïi ngöôøi “ta ñi ñaây”! Chaân thaät ra ñi. Baïn xem thaät töï taïi, ñaây laø gì vaäy? Ñaây laø bieåu dieãn cho theá heä sau cuûa baø xem, caùc ngöôøi neáu hoïc thaønh nhö theá naøy thì ñuùng, baø coù theå laøm ñeán ñöôïc, caùc ngöôøi moãi moät ngöôøi ñeàu coù theå laøm ñeán ñöôïc.

Chuøa Phaät Lai coù ba ngöôøi, ñi tröôùc laø Hoøa thöôïng Haûi Khaùnh, luùc ra ñi 82 tuoåi, giôùi laïp 71 naêm, chính laø noùi ngaøi xuaát gia 71 naêm, moät caâu Phaät hieäu nieäm 71 naêm, coøn Laõo Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn moät caâu A Di Ñaø Phaät ñaõ nieäm 92 naêm, maãu thaân cuûa Hieàn Laõo 86 tuoåi ra ñi, cuõng laø töø nhoû ñaõ bieát nieäm Phaät, tröôøng chay, caû ñôøi voâ cuøng khoå cöïc, caøng khoâng theå nghó baøn.

Bôûi vì ôû trong tình huoáng thôøi ñoù ñieàu kieän ñôøi soáng raát khoù khaên, neân khi maãu thaân vaõng sanh, ngaøi duøng nhöõng taám vaùn, taám vaùn raát moûng, ñoùng thaønh moät caùi quan taøi, ñem maãu thaân an taùng. Ngaøi luoân caûm thaáy coù loãi vôùi maãu thaân, chöa doác heát boån phaän cuûa con caùi. Sau taùm naêm hoaøn caûnh töông ñoái toát, Ngaøi muoán caûi taùng laïi cho maãu thaân, khai quaät phaàn moä leân, môû quan taøi ra, thì khoâng thaáy ngöôøi ñaâu, khoâng coù gì. Trong quan taøi chæ coù ba caây ñinh duøng ñeå ñoùng quan taøi, khoâng coù ngöôøi. Maõi ñeán hieän taïi cuõng khoâng coù ngöôøi bieát, lieäu coù phaûi laø Boà Taùt hoaù thaân hay khoâng? Nghó laïi ngöôøi caû nhaø naøy, moãi moãi ñeàu laø coù lai lòch, moãi moãi ñeàu laø ñang bieåu phaùp.

Chuùng ta muoán hoïc Phaät, tröôùc tieân phaûi chuaån bò ñieàu kieän ñeå hoïc Phaät, sau ñoù phaûi bieát hoïc Phaät con ñöôøng naøy phaûi ñi baèng caùch naøo. Ñieàu kieän cuûa chính baûn thaân mình, phía tröôùc ñaõ noùi qua “thaät thaø, nghe lôøi, thaät laøm”, ñoù laø thoâng ñaïo cuûa nhaø Phaät, con ñöôøng naøy chính laø “Giôùi-Ñònh-Hueä” tam hoïc, nhaân giôùi ñöôïc ñònh, nhaân ñònh khai hueä.

 Ngöôøi xöa daïy cho chuùng ta phöông phaùp, ñoù chính laø giôùi luaät, thí duï daïy baïn ñoïc kinh, moät moân thaâm nhaäp, tröôøng kyø huaân tu, saùch ñoïc ngaøn laàn, nghóa kia töï hieåu. Ñaây ñeàu laø qui cuû, chính laø giôùi luaät, neáu baïn khoâng tuaân thuû vieäc naøy, baïn hoïc khoâng thaønh coâng.

Baïn phaûi buoâng xaû phieàn naõo taäp khí, tu caùi gì? Tu taâm thanh tònh taâm bình ñaúng, khoâng luaän duøng phöông phaùp gì ñeàu laø ñeå coù theå ñaït ñöôïc taâm thanh tònh, taâm bình ñaúng. Tyø Kheo Ni Voâ Taän Taïng duøng ñoïc kinh, moät moân thaâm nhaäp “Kinh Nieát Baøn”, sau cuøng ñaïi trieät ñaïi ngoä, thieàn sö Phaùp Ñaït chæ moät boä “Kinh Phaùp Hoa”. Duøng phöông phaùp ñoïc kinh, ñoïc kinh khoâng phaûi laø giaûng yù nghóa trong ñoù, duøng phöông phaùp ñoïc kinh ñeå tu ñònh, saùch ñoïc ngaøn bieán ñoù laø ñònh, ñem voïng töôûng ñoïc tieâu heát, ñem taïp nieäm nieäm tieâu heát, ñem phaûi quaáy nhaân ngaõ nieäm tieâu heát, taâm thanh tònh xuaát hieän, taâm bình ñaúng xuaát hieän. Vaäy thì khai ngoä roài, khai ngoä chính laø “töï kieán”.

Caùi phöông phaùp naøy vaøo hai traêm naêm tröôùc ôû trong xaõ hoäi Trung Quoác Nho-Thích-Ñaïo ñeàu duøng, khoâng coù ngöôøi naøo khoâng bieát. Nhöng hai traêm naêm gaàn ñaõ boû maát roài, taïi vì sao boû maát? Sau khi vaên minh phöông taây truyeàn ñeán Trung Quoác, moïi ngöôøi ñoái vôùi cô khí khoa hoïc kyõ thuaät cuûa phöông taây cho raèng ñoù laø raát tieân tieán maø ôû Trung Quoác khoâng coù. Meâ maát roài, queân maát ñi toaøn boä thöù cuûa chính mình, ñi hoïc ngoaïi quoác.

Moät traêm naêm tröôùc laø cuoái ñôøi nhaø Thanh, luùc Töø Hi Thaùi Haäu   khoâng xem troïng ñoái vôùi truyeàn thoáng Trung Quoác, vaäy thì moãi moät tình huoáng veà sau ngaøy caøng keùm ñi. Ñeán ñaàu naêm daân quoác vaãn coøn coù ngöôøi giaûng, theá nhöng khoâng coù ngöôøi laøm theo, ngöôøi treû tuoåi thì caøng khoâng quan taâm. Sau 8 naêm khaùng chieán veà sau thì hoaøn toaøn khoâng coøn, khoâng coøn ngöôøi noùi ñeán, moät söï vieäc voâ cuøng bi ai.

Tuoåi taùc nhö toâi sanh ra ôû noâng thoân, neáu nhö sanh ra ôû trong thaønh thò cuõng xong roài, nhöng vì ôû noâng thoân raát laïc haäu, raát thuû cöïu, cho neân ñoái vôùi truyeàn thoâng vaên hoaù vaãn coøn neám ñöôïc ñoâi chuùt. Vaøo luùc toâi 7-8 tuoåi coù theå ghi nhôù vieäc naøy, coøn nhôù ñöôïc ñoâi chuùt, sau möôøi tuoåi toâi doïn ñeán thaønh thò ôû, töø ñoù veà sau khoâng coøn thaáy nöõa, khoâng chæ khoâng thaáy nöõa, nghe cuõng khoâng coøn nghe ñöôïc, khoâng coù ngöôøi noùi.

Baïn xem ôû trong moät soá thö tòch, tieán só Thang AÂn Tyû ngöôøi Anh khi ñeán thaêm vieáng Nhaät Baûn. Buoåi noùi chuyeän naøy coù ñöôïc ghi cheùp laïi, ñöôïc vieát ra moät quyeån saùch. Naêm 1970 toâi xem thaáy quyeån saùch naøy, ngöôøi nöôùc Anh voâ cuøng taùn thaùn ñoái vôùi truyeàn thoáng vaên hoaù Trung Quoác, oâng ôû Nhaät Baûn noùi vôùi  moïi ngöôøi, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà xaõ hoäi cuûa theá kyû 21 (chính laø hieän taïi, hieän taïi chính laø theá kyû 21), oâng noùi chæ coù hoïc thuyeát Khoång Maïnh cuøng Phaät phaùp ñaïi thöøa. Toâi xem thaáy hai caâu noùi naøy voâ cuøng kinh ngaïc, toâi ñoàng yù caùch nhìn naøy cuûa oâng, khaúng ñònh caùi nhìn cuûa oâng, tin töôûng caùch nhìn cuûa oâng, oâng thaáy ñöôïc khoâng heà sai. Nheá nhöng caùch nhìn naøy, ngöôøi AÂu chaâu raát ít coù ngöôøi thaâm nghieân. Toâi hai laàn thaêm vieáng Luaân Ñoân, thaêm vieáng ñaïi hoïc Newton, ñaïi hoïc Kieám Kieàu, ñaïi hoïc Luaân Ñoân, ba tröôøng hoïc naøy ñeàu coù khoa Haùn hoïc. Toâi cuøng giao löu vôùi giaùo thoï vaø hoïc sinh cuûa hoï, toâi lieàn neâu ra “Lôøi cuûa Thang AÂn Ty,û caùc vò coù tin töôûng hay khoâng?” Hoï khoâng traû lôøi toâi, nhìn toâi mæm cöôøi. Toâi ñaõ ñôïi raát nhieàu phuùt, khoâng coù ngöôøi chòu noùi lôøi naøo. Toâi hoûi laïi laàn nöõa, “leõ naøo lôøi cuûa Thang Aân Tyû laø sai sao?” Cuõng khoâng coù ngöôøi traû lôøi toâi, sau cuøng vaãn laø eùp toâi phaûi noùi ra, toâi noùi “neáu nhö caùc vò ñem caâu naøy ñeán hoûi toâi, toâi seõ noùi vôùi caùc vò raèng lôøi cuûa Thang AÂn Tyû khoâng sai, chính xaùc tuyeät ñoái. Taïi vì sao caùc vò khoâng daùm traû lôøi toâi? Vì danh tieáng cuûa tieán só Thang AÂn Tyû quaù lôùn, neân caùc vò khoâng daùm pheâ bình oâng. Cho neân caùc vò choïn laáy thaùi ñoä naøy, toâi noùi caùc vò raát thoâng minh, ñaõ khoâng taùn thaùn, cuõng khoâng daùm phaûn ñoái. Taïi vì sao khoâng daùm taùn thaønh? Vì toâi laø ngöôøi Trung Quoác, moïi ngöôøi caùc vò ñeàu bieát, cho neân caùc vò cho raèng neáu nhö vaên hoaù truyeàn thoáng Trung Quoác toát nhö vaäy, taïi vì sao  ngöôøi Trung Quoác caùc vò chính mình laïi khoâng hoïc? Toâi tin töôûng nguyeân nhaân ñaây laø do caùc vò hoaøi nghi, nhöng khoâng daùm noùi”. Ñaây laø chaân thaät, khoâng phaûi laø giaû. Hoï khoâng theå thaáu hieåu, vì Trung Quoác hai traêm naêm tröôùc moãi moãi ñeàu hoïc, coøn ngöôøi Trung Quoác cuûa hai traêm naêm gaàn ñaây khoâng hoïc, boû queân ñi roài. Tieán só Thang AÂn Tyû bieát, oâng noùi khoâng sai. Bôûi vì toâi thaêm vieáng laø hoïc troø cuûa khoa Haùn hoïc, khoâng phaûi laø hoïc sinh thoâng thöôøng, Khoa Haùn hoïc laø ñoïc saùch xöa cuûa Trung Quoác, nhöõng ngöôøi hoïc vaên hoaù truyeàn thoáng xöa Trung Quoác, hoï noùi tieáng Baéc Kinh raát chuaån, coù theå ñoïc vaên ngoân vaên, toâi raát boäi phuïc ñoái vôùi hoï. Toâi noùi caùc vò hoïc hoïc ngoân ngöõ cuûa Trung Quoác, hoïc vaên töï cuûa Trung Quoác, vaên ngoân vaên, ñaõ hoïc bao laâu? Hoï noùi vôùi toâi ba naêm. Nhö vaäy coù theå thaáy ñöôïc khoâng khoù, ba naêm thì coù naêng löïc ñoïc vaên ngoân vaên cuûa Trung Quoác, chuùng toâi voâ cuøng boäi phuïc, ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ hoïc thöù gì thì raát chaêm chæ, tröø khi hoï khoâng hoïc maø thoâi, coøn thaùi ñoä hoïc cuûa hoï raát chaêm chæ.

Toâi ôû Hoa Kyø thaêm vieáng qua Ñaïi hoïc New York, trong Ñaïi hoïc New York coù khoa Trung vaên, toâi hoûi nhöõng ngöôøi nöôùc ngoaøi hoïc khoa Trung vaên naøy, hoï cho bieát hoï hoïc Trung vaên cuõng laø ba naêm. Coù theå thaáy ñöôïc vieäc naøy khoâng khoù, thôøi gian coù ba naêm, lieàn coù theå thaáy ñöôïc chìa khoaù cuûa “Töù Khoá Toaøn Thö” cuûa Trung Quoác. Vaên ngoân vaên chính laø chìa khoaù cuûa “Töù Khoá Toaøn Thö”. Hieän taïi ngöôøi nöôùc ngoaøi hoïc taäp “töù khoá toaøn thö” caøng ngaøy caøng nhieàu, gaàn ñaây chuùng ta xem thaáy hieän töôïng naøy cuõng caûm nhaän, “hieåu ra roài”, gioáng nhö laø vöøa tænh nguû daäy. Chuû tòch Trung Quoác ñang hoâ haøo keâu goïi, hoài phuïc vaên hoaù truyeàn thoáng vì trong vaên hoaù truyeàn thoáng thaät coù ñoà quyù, coù theå cöùu Trung Quoác, coù theå cöùu theá giôùi. Tröôùc tieân chuùng ta phaûi nhaän bieát noù chính xaùc, sau ñoù phaûi hoïc taäp. Nhöng hieän taïi hoïc taäp coù khoù khaên, vì sao vaäy? Ñieàu kieän hoïc taäp khoâng ñaày ñuû. Ñieàu kieän laø vaên ngoân vaên, chöõ Haùn. “Töù Khoá Toaøn Thö” hoaøn toaøn laø duøng vaên ngoân vaên ñeå vieát, duøng chöõ Haùn chaùnh theå (khoâng phaûi duøng giaûn theå) chính laø phöùc theå, phöùc theå vieát. Laõo toå toâng chuùng ta maáy ngaøn naêm, trí tueä cuûa coå thaùnh tieân hieàn, quan nieäm lyù luaän cuûa giaùo hoïc, hoaëc giaû noùi chuùng ta goïi laø hoïc taäp, quan nieäm lyù luaän hoïc taäp, phöông phaùp hoïc taäp, hieäu quaû cuûa hoïc taäp, kinh nghieäm cuûa hoïc taäp, ñeàu ôû trong “Töù Khoá Toaøn Thö”. Ñoù chaân thaät laø “baûo”, “baûo” naøy coù theå giuùp chuùng ta giaûi quyeát taát caû vaán ñeà, ñeàu coù theå giaûi quyeát ñöôïc nhöõng nghi nan taïp chöùng.

Moïi ngöôøi ñeàu bieát trieàu ñaïi Ñöôøng Thaùi Toâng. OÂng 27 tuoåi laøm Hoaøng ñeá, thoáng trò quoác gia lôùn nhö vaäy, nhaân khaåu nhieàu nhö vaäy. Toâi tin raèng oâng khoâng coù ñoïc qua saùch gì, vì oâng 16 tuoåi ñaõ daãn quaân ñi ñaùnh traän, oâng laø moät töôùng quaân. Sau khi laøm hoaøng ñeá, lieàn nghó ñeán laøm theá naøo ñeå trò lyù moät quoác gia, oâng lieàn tìm ñeán ngöôøi xöa, coå thaùnh tieân hieàn töø thôøi ñaïi ñoù cuûa oâng höôùng veà tröôùc 2500 naêm, töø Tam Hoaøng Nguõ Ñeá, lòch ñaïi Ñaïi thaùnh, Ñaïi hieàn löu laïi nhöõng giaùo huaán naøy. “Kinh, Söû, Töû, Tập”[10] thì riêng Taäp oâng khoâng caàn, vì ñoù laø vaên hoïc, ba loaïi lôùn coøn lại laø “Kinh, Söû, Töû”  trong ñoù coù noùi ñeán “tu thaân, teà gia, trò quoác, bình thieân haï”, nhöõng vaên töï naøy thaûy ñeàu ghi cheùp ra ñeå cho oâng xem, boä saùch naøy goïi laø “Quaàn Thö Trò Yeáu”. Vaäy “Quaàn Thö Trò Yeáu” laø gì? Laø tinh hoa cuûa tinh hoa trong “Töù Khoá”. Caùi thöù naøy hieän taïi höõu duïng, chuùng ta phaûi tìm ñem noù ra, in aán ra, khoâng chæ ôû Trung Quoác maø aûnh höôûng toaøn theá giôùi, moãi caâu moãi chöõ ñeàu laø tinh hoa, hieän taïi höuõ duïng ôû xaõ hoäi naøy. Chuùng ta ñoïc moät ñoaïn kinh vaên naøy, daãn ra yù nghóa nhieàu nhö vaäy.

Vaäy ngaøy nay chuùng ta ñoïc boä kinh naøy, laõo cö só Haï Lieân Cö hoäi taäp ra cho chuùng ta boån hoäi taäp “Kinh Voâ Löôïng Thoï” naøy. Boån hoäi taäp naøy laø caên cöù vaøo boån hoäi taäp cuûa cö só Vöông Long Thö, boån hoäi taäp cuûa Cö só Nguî Maëc Thaâm ngaøy tröôùc. Cö só Vöông Long Thö nieäm Phaät ñöùng maø vaõng sanh, “Long Thö Tònh Ñoä Vaên” löu truyeàn ñeán ngaøy nay, khoâng coù ngöôøi naøo khoâng öa thích, baäc ñaïi thieän tri thöùc. Tuy nhieân, quyeån ñaõ hoäi taäp ñeàu coù tì veát, chöa laøm ñeán ñöôïc taän thieän taän myõ, toå sö ñaïi ñöùc nhieàu ñôøi coù pheâ bình. Cho neân khoaûng ñaàu naêm daân quoác, vaøo thôøi kyø khaùng chieán, laõo cö só Haï Lieân Cö ñaõ duøng thôøi gian möôøi naêm, truøng taân hoäi taäp thaønh boä kinh ñieån naøy, nhöõng keùm khuyeát cuûa ngöôøi xöa toaøn boä ñeàu ñöôïc caûi chính, trôû thaønh boä “Kinh Voâ Löôïng Thoï” chaân thaät hoaøn thieän.

Caùi quyeån kinh naøy, ôû tröôùc toâi moät ñôøi raát nhieàu ngöôøi chöa xem thaáy, bôûi vì soá löôïng in ra quaù ít, ñaát nöôùc quaù roäng lôùn. Laõo phaùp sö Luaät Haøng mang töø Ñaïi luïc ñeán Ñaøi Loan maáy cuoán, taëng cho laõo sö Lyù ôû Ñaøi Trung, neân chuùng ta môùi coù cô hoäi xem thaáy. Laõo sö Lyù xem thaáy quyeån kinh naøy, xem thaáy laõo sö cuûa ngaøi laø laõo cö só Mai Quang Hi ñaõ vieát moät thieân lôøi töïa daøi, xuùc tieán giôùi thieäu, coøn chuù giaûi Kinh Voâ Löôïng Thoï cuûa laõo cö só Hoaøng Nieäm Toå thì laõo sö Lyù chöa xem thaáy. Chuù giaûi naøy cuûa Nieäm laõo laø trí hueä chaân thaät, khoâng phaûi duøng yù cuûa chính mình ñeå noùi kinh maø hoaøn toaøn laø taäp kinh, luaän, khai thò cuûa toå sö ñaïi ñöùc, caùi ñoaïn naøy laø cuûa ngöôøi naøo giaûng oâng ñeàu roõ raøng töôøng taän. Baïn xem chuùng ta ñoïc phía sau treân “Ñaïi Theá Chí Vieân Thoâng Chöông” thì seõ thaáy roõ ñieàu naøy, moãi moät ñoaïn tieåu chuù ñeàu coù trích daãn ra lôøi naøy töø kinh, luaän, khai thò naøo? Khoâng phaûi oâng chính mình noùi maø ñích thöïc laø “Toâi laø töø boä kinh naøo ñoù, treân moät boä luaän naøo ñoù tieát luïc ra, hoaëc trong chuù sôù sao cheùp ra laø cuûa moät vò toå sö ñaïi ñöùc naøo ñoù laáy ra”ù. Caùi thöù nhaát laø hieän roõ söï khieâm toán cuûa chính oâng, caùi thöù hai cuõng laø töø bi chaân thaät cuûa oâng, ñeå chuùng ta ñoïc caùi chuù giaûi naøy thì cuõng nhö ñaõ ñoïc qua 53 boä kinh luaän, 110 loaïi tröôùc taùc cuûa toå sö ñaïi ñöùc roài. Vaäy thì toát! Chuùng ta hoïc taäp boä chuù giaûi naøy, töùc cuõng nhö noùi laø ñem toaøn tinh hoa trong boä “Ñaïi Taïng Kinh” ñeàu hoïc ñöôïc roài. Boä kinh naøy laø trò yeáu trong kinh ñieån cuûa Phaät, cuõng nhö “Quaàn Thö Trò Yeáu” raát quan troïng, coøn boä chuù giaûi naøy cuõng laø Quaàn Kinh vì caùc phaàn quan troïng vì beân trong chuù sôù cuûa toå sö ñaïi ñöùc ñeàu cheùp laïi trong ñoù, cho neân boä naøy chính laø hoïc roäng nghe nhieàu. Treân “Kinh Hoa Nghieâm” noùi “moät laø taát caû, taát caû laø moät”, moät boä kinh naøy chính laø taát caû kinh, moät boä chuù giaûi naøy ngoaïi tröø taát caû kinh ra coøn coù moät soá khai thò cuûa toå sö ñaïi ñöùc, hi höõu, khoù gaëp. Toâi coù ñöôïc quyeån thöù nhaát, chaân thaät laø quyeån thöù nhaát, Hoaøng Nieäm Toå laõo cö só vieát xong caùi quyeån saùch naøy, duøng in daàu in ra, mang ñeán Hoa Kyø. Toâi gaëp oâng ôû Hoa Kyø, oâng ñem boä saùch naøy taëng cho toâi, chæ mang theo boä naøy. Sau khi toâi xem roài voâ cuøng caûm ñoäng, lieàn thænh giaùo vôùi ngaøi, “ngaøi coù baûn quyeàn hay khoâng?” OÂâng hoûi “vieäc naøy ñeå laøm gì?" Toâi noùi “neáu coù baûn quyeàn, toâi toân troïng ngaøi, coøn khoâng coù baûn quyeàn, toâi mang ñeán Ñaøi Loan ñeå in ra”. OÂng vöøa nghe raát vui möøng lieàn traû lôøi toâi “khoâng coù baûn quyeàn”. OÂng muoán toâi vieát cho oâng moät thieân lôøi töïa, ngay laäp töùc toâi nhaän vieát lôøi töïa, toâi theo ñoù maø laøm. Sau khi chuùng toâi quen bieát, keå töø luùc ñoù moãi naêm toâi ñeàu phaûi ñeán Baéc Kinh ñeå thaêm oâng, ñaïi khaùi chí ít moät naêm coù ba laàn, boán laàn, veà nöôùc lieàn ñeán thaêm oâng, thænh giaùo vôùi laõo cö só. Ngaøi, vò laõo nhaân naøy thöïc teá maø noùi cuõng laø laøm bieåu phaùp cho chuùng ta, ôû ñaïi thôøi ñaïi naøy, neáu chuù kinh thì duøng caùi phöông phaùp naøy cuûa oâng, taäp chuù, taäp kinh luaän chuù sôù cuûa ñaïi ñöùc xöa ñeå chuù kinh. Muoán vaäy phaûi coù thôøi gian xem nhieàu, chaân thaät goïi laø hoïc roäng nghe nhieàu, baïn khoâng xem thì laøm sao coù theå tìm ñöôïc? Trong moät boä kinh chæ coù maáy caâu, nhöng oâng ñaõ duøng 83 boä kinh luaän, 110 loaïi tröôùc taùc cuûa toå sö ñeå chuù giaûi. Toâi ñeán nhaø cuûa oâng thaêm vieáng oâng, gian phoøng khoâng lôùn, chæ baèng phaân nöõa caùi phoøng ghi hình cuûa chuùng ta, moät chieác göôøng, moät chieác gheá, gheá ñeå vieát chöõ. Gian phoøng raát nhoû, choã troáng dö ra thì chaát kinh saùch vaø saùch tham khaûo. Toâi raát kinh ngaïc, toâi hoûi “saùch naøy ngaøi töø ñaâu maø coù? Ngaøi laøm sao tìm ñöôïc nhieàu saùch ñeán nhö vaäy?”. Tam Baûo gia trì! Coù ngöôøi bieát ngaøi chuù kinh, giuùp ngaøi hoäi taäp nhöõng tö lieäu naøy, tö lieäu vöøa ñeán thì mau xem qua, beân trong coù gì caàn thieát thì mau duøng buùt ñoû ñaùnh daáu laøm kyù hieäu, ñeå choïn duøng. Cuoái ñôøi söùc khoeû cuûa Ngaøi khoâng ñöôïc toát, chuùng toâi gaëp maët voâ cuøng hoan hæ. ÔÛ vaøo thôøi ñaïi ñoù, toâi ôû nöôùc ngoaøi giaûng “Kinh Voâ Löôïng Thoï”, giaûng caùi quyeån naøy chæ coù moät mình toâi, ôû trong nöôùc thì coù moät mình oâng, khoâng coù ngöôøi giaûng, khoâng coù ngöôøi hoïc, cho neân chuùng toâi lieàn bieán thaønh baïn toát, chí ñoàng ñaïo hôïp. Toâi duøng caùi quyeån kinh naøy chính laø thaày cuûa toâi laõo cö só Lyù Bænh Nam truyeàn cho toâi, laõo sö Lyù ñaõ töøng giaûng quyeån kinh naøy qua moät laàn ôû Ñaøi Trung, giaûn löôïc chuù giaûi, ñaùnh daáu caâu ñoaïn, chính ngay ôû choã troáng beân trong quyeån kinh, chuù giaûi vieát ngay ôû trong ñoù, goïi laø mi chuù. Quyeån kinh naøy raát nhieàu ngöôøi chöa xem thaáy qua, sau khi laõo sö Lyù vaõng sanh, toâi lieàn ñem quyeån naøy in ra moät vaïn cuoán, löu thoâng ôû haûi ngoaïi, hai, ba naêm sau môùi löu thoâng ôû Ñaøi Loan. Caùi quyeån naøy vôùi nhöng mi chuù cuûa laõo sö Lyù, toâi giaûng qua möôøi laàn. Coøn chuù giaûi naøy cuûa Nieäm Laõo, vaøo maáy naêm tröôùc khi toâi 85 tuoåi, töùc laø vaøo boán naêm tröôùc, 85 tuoåi, ñuùng vaøo hoâm ngaøy tieát thanh minh, toâi ñem taát caû kinh ñeàu buoâng xaû. Treân “Kinh Kim Cang” ñaõ noùi “phaùp coøn neân xaû huoáng hoà phi phaùp”, neân “Hoa Nghieâm” chöa giaûng xong cuõng khoâng giaûng nöõa, xaû boû, phaùt taâm chuyeân giaûng “Kinh Voâ Löôïng Thoï”, moãi naêm giaûng moät boä, soáng moät naêm thì giaûng moät naêm, soáng möôøi naêm thì giaûng möôøi boä, caùc kinh khaùc ñeàu khoâng giaûng. Toâi ñeà xöôùng moät boä kinh, moät caâu A Di Ñaø Phaät, chuyeân tu chuyeân hoaèng. Tröôøng hoïc môøi toâi giaûng kinh, toâi cuõng giaûng boä kinh naøy. Malaysia thaønh laäp Vieän Haùn hoïc, Vieän Haùn hoïc coù Nho-Thích-Ñaïo, Ñaïi hoïc Hoài Giaùo cuûa Indonesia cuõng coù Vieän Haùn hoïc, cuõng laø boài döôõng sö chaát cuûa Nho-Thích-Ñaïo, cho neân khi toâi coù cô hoäi ôû trong tröôøng hoïc giaûng moät laàn, ñaây laø khoaù trình chính thöùc cuûa tröôøng hoïc. Ñaïi hoïc Hoài Giaùo Indo laø do quoác gia thaønh laäp, tröôøng quoác laäp neân coù hoïc vò. Ñaây laø moät vieäc toát, ngöôøi xuaát gia cuõng coù cô hoäi ñeán beân ñoù ñeå laáy hoïc vò tieán só. Chuùng ta hy voïng laáy trong truyeàn thoáng giaùo duïc chuùng ta, nhöõng trí tueä, ly,ù nieäm, phöông phaùp, kinh nghieäm giaùo duïc naøy coù theå noùi vôùi moïi ngöôøi, chuùng ta muoán ñem noù hoài phuïc laïi. Nhöng giaùo hoïc naøy nhaát ñònh phaûi laáy “ñaïi trieät, ñaïi ngoä, minh taâm, kieán taùnh” laøm muïc tieâu, chaân thaät boài döôõng sö chaát giaùo duïc vaên hoaù truyeàn thoáng. Vieäc naøy hieän taïi quan troïng hôn baát cöù thöù gì.

Taïi vì sao phaûi hoïc boä kinh naøy vaø taïi vì sao ñem taát caû kinh khaùc ñeàu buoâng xaû? Vieäc naøy phía sau noùi:

“duy boån kinh trì danh nhaát phaùp, naõi dò haønh ñaïo, nhaân nhaân naêng tu”[11],

Chính vì caùi caâu naøy ñaõ cho thaáy, caùc phaùp moân khaùc khoâng phaûi moãi ngöôøi ñeàu có thể ngay ñôøi coù theå thaønh töïu, thaät khoù, chæ coù phaùp moân naøy laø coù theå moät ñôøi thaønh töïu. Baïn xem laõo Hoøa thöôïng Haûi Khaùnh, Haûi Hieàn, cuøng maãu thaân cuûa Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn, caû ñôøi chính laø moät caâu A Di Ñaø Phaät, caû ba ngöôøi ñeàu thaønh töïu, khoâng phaûi moät ngöôøi maø laø caû ba, ñeàu laø töï taïi vaõng sanh, ñeán sau cuøng noùi vôùi moïi ngöôøi “ta ñi ñaây”, thì lieàn ñi. Chaân thaät ra ñi, khoâng caàn ngöôøi trôï nieäm, bieát ñöôïc Phaät ñeán tieáp daãn ngaøi lieàn ra ñi, vónh vieãn thoaùt ly saùu coõi luaân hoài, thoaùt ly möôøi phaùp giôùi. Vieäc naøy chuùng ta phaûi coá gaéng ghi nhôù ôû trong loøng, phaûi chaêm chæ noã löïc maø laøm, chuùng ta khoâng theå tuït haäu, chæ caàn chuùng ta coù loøng tin laø coù theå laøm ñöôïc. ÔÛ trong boä kinh naøy, chuùng ta ñoái vôùi theá giôùi Taây Phöông Cöïc Laïc coù möùc ñoä nhaän bieát töông ñoái, khoâng luaän ôû lyù hay ôû söï, xem thaáy ba vò thieän tri thöùc naøy bieåu phaùp cho chuùng ta, tín taâm kieân ñònh roài, khoâng coøn hoaøi nghi nöõa, chính mình coù nguyeän taâm, chính mình caûm thaáy ta coù naém chaéc vaõng sanh, ta cuõng phaûi caàu töï taïi vaõng sanh, khoâng caàn ngöôøi khaùc trôï nieäm, ñaây môùi laø thaät vaõng sanh, coøn trôï nieäm khoâng nhaát ñònh thaät vaõng sanh. Ñaây laø chaân thaät, ngöôøi ngöôøi ñeàu coù theå tu (“nhaân nhaân naêng tu”).

Trong “Ñaïi Theá Chí nieäm Phaät Vieân Thoâng chöông”, Ñaïi theá Chí, ngaøi coù 2 caâu noùi “tònh nieäm töông tuïc, töï ñaéc taâm khai”. ÔÛ choã naøy khoâng hoaøn toaøn daãn duïng, nhöng nguyeân vaên laø “öùc Phaät, nieäm Phaät, hieän tieàn töông lai, nhaát ñònh thaáy Phaät”

“öùc” laø trong taâm nieäm, “nieäm” laø trong mieäng nieäm, “hieän tieàn” laø hieän taïi, taâm thanh tònh hieän tieàn thì Phaät lieàn hieän tieàn, baïn lieàn seõ thaáy ñöôïc “töï ñaéc taâm khai”, trí tueä khai môû roài, tín taâm kieân ñònh. Boà Taùt Ñaïi Theá Chí ôû sau cuøng noùi phöông phaùp nieäm Phaät, noùi ñöôïc voâ cuøng ñôn giaûn, voâ cuøng thieát yeáu cho chuùng ta, “Gom nhieáp saùu caên, tònh nieäm noái nhau”, taùm chöõ naøy. Moät caâu phía tröôùc:

“Gom nhieáp saùu caên” laø daïy chuùng ta buoâng xaû, maét töø trong saéc traàn thu nhieáp laïi, tai töø trong thinh traàn thu nhieáp laïi, muõi, löôõi…caùc caên khaùc cuõng vaäy cuõng vaäy. Saùu caên khoâng neân höôùng duyeân ngoaøi, höôùng duyeân ngoaøi sanh phieàn naõo, thaûy ñeàu thaâu nhieáp laïi, khoâng duyeân ngoaïi, maø laø duyeân noäi, noäi laø caùi gì? Noäi laø A Di Ñaø Phaät, khôûi taâm ñoäng nieäm nghó A Di Ñaø Phaät, maét nhìn A Di Ñaø Phaät, tai nghe A Di Ñaø Phaät, muõi ngöûi höông, höông cuùng Phaät, A Di Ñaø Phaät…saùu caên ñeàu ôû nôi caâu A Di Ñaø Phaät.

“Tònh nieäm noái nhau”: “tònh” laø taâm thanh tònh, “nieäm” laø moät caùi nieäm, nieäm nieäm tieáp noái khoâng giaùn ñoaïn. Noùi ñeán nhöõng vieäc naøy toâi thöôøng hay nhaéc ñeán laõo Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn 92 naêm Phaät hieäu khoâng giaùn ñoaïn, ñaây goïi laø tònh  nieäm lieân tuïc. Ngaøi khoâng coù duïc voïng, khoâng coù danh lôïi, danh voïng lôïi döôõng thaûy ñeàu khoâng coù, voâ cuøng ñôn thuaàn, vaïn duyeân buoâng xaû, baèng loøng chòu khoå, baèng loøng trì giôùi. Moãi ngaøy ñi qua  laø moãi ngaøy vui veû hoan hæ, voâ cuøng traøn ñaày, khoâng ngaøy naøo troáng qua, Ngaøi laøm ra taám göông cho moïi ngöôøi xem. Cho neân “quaû” cuûa ngaøi töï nhieân laø “töï ñaéc taâm khai”, töï nhieân laø caûm öùng Di Ñaø hieän thaân. Phaät gia trì cho ngaøi, Phaät tín nguyeän cho ngaøi, hieän tieàn ñöông lai nhaát ñònh thaáy Phaät.

“Töùc phaøm phu taâm khai Phaät tri kieán”:

Chuùng ta chöa chöùng ñöôïc thaùnh quaû, tieåu thöøa Tu Ñaø Hoaøn cuõng chöa chöùng ñöôïc, ñaây chính laø phaøm phu. Đích thöïc “khai Phaät tri kieán”, nieäm Phaät chính laø khai Phaät tri kieán, neáu baïn chaân thaät tin töôûng, chaân thaät chòu nieäm.

 “chí ö caên khí thieån giaû, ñaûn naêng chí taâm tín nhaïo, nguyeän sanh bæ quoác, naõi chí thaäp nieäm, laâm maïng chung thôøi, moâng Phaät nhieáp thoï, tieän sanh Cöïc Laïc”[12],

Đaây laø noùi vôùi chuùng ta caên cô thaáp, gioáng nhö loaïi trình ñoä hieàn tieàn cuûa chuùng ta, chæ coù theå “chí taâm tín nhaïo”, chuùng ta phaûi chaêm chæ maø nghó töôûng, chuùng ta chöa laøm ñeán ñöôïc boán chöõ naøy: “chí taâm” laø chaân taâm, cuõng chính laø chuyeân taâm, nhaát taâm chuyeân chuù goïi laø chí taâm, “tín” laø chaân thaät tin töôûng, “nhaïo” laø öa thích, öa thích caùi phaùp moân Tònh Ñoä toâng naøy, öa thích “Kinh Voâ Löôïng Thoï”, öa thích A Di Ñaø Phaät, öa thích moät caâu danh hieäu naøy. Ñaây laø tín ñaày ñuû, baïn coù chaân tín, khoâng coù hoaøi nghi.

Tieáp theo laø “nguyeäân sanh Bæ quoác” laø nguyeän sanh coõi nöôùc Cöïc Laïc kia. Ta chaân thaät muoán ôû ngay ñôøi naøy sanh ñeán Theá Giôùi Cöïc Laïc, ta ñeán Theá Giôùi Cöïc Laïc khi hoïc ñaõ thaønh coâng roài, ta trôû laïi (taùi lai), caùi nguyeän naøy toát, caùi nieäm naøy toát. Taùi lai laø gì? Goïi laø ngöôøi taùi lai chính laø Boà Taùt khoâng phaûi laø phaøm phu, taùi lai khoâng phaûi vì chính mình, maø laø vì ñoä chuùng sanh, laø vì giuùp chuùng sanh, thaønh töïu cho chuùng sanh. Trong ñaïi thöøa giaùo “Phaät thò moân trung, baát xaû nhaát nhaân”, duø chæ coøn moät ngöôøi muoán hoïc, moät ngöôøi chòu hoïc, cuõng seõ khoâng boû rôi hoï, cuõng phaûi thaønh töïu cho hoï. Ñaây laø nguyeän cuûa Boà Taùt ñaïi thöøa.

Hy voïng chuùng ta coù theå coù caùi taâm nguyeän naøy. Coâng phu nieäm Phaät, chaân thaät coù tín, coù nguyeän, lieàn laáy ñöôïc ñieàu kieän vaõng sanh Theá Giôùi Cöïc Laïc, coøn phaåm vò vaõng sanh Theá Giôùi Cöïc Laïc hoaøn toaøn laø coâng phu nieäm Phaät cuûa chính mình saâu hay caïn. Saâu caïn ôû ñaây khoâng phaûi nhieàu ít, maø coâng phu saâu laø buoâng xaû nhieàu, ngöôøi coâng phu caïn cuõng coù buoâng xaû nhöng buoâng xaû ít. Baïn phaûi thaät buoâng xaû, khoâng coù chuùt tham luyeán naøo ñoái vôùi theá gian naøy, neáu thaät buoâng xaû ñöôïc, thì coâng phu naøy saâu. Cho neân “Naõi chí thaäp nieäâm” (daãu chæ ñeán möôøi nieäm), “laâm maïng chung thôøi” (ñeán luùc laâm chung), “moâng Phaät nhieáp thoï” (nhôø Phaät nhieáp tho)ï, “tieän sanh Cöïc laïc” (lieàn sanh Cöïc Laïc), chaéc chaén ñöôïc sanh, chaân thaät laø vaïn ngöôøi tu vaïn ngöôøi vaõng sanh.

“Hoa khai kieán Phaät, ngoä nhaäp voâ sanh, kyø dieäu, toác tieäp, maïc quaù ö thò, nhaát thieát chuùng sanh, do ö ñaéc ñoä, thaäp phöông Nhö Lai, naõi xöng boån hoaøi”[13].

Hai caâu sau cuøng noùi raát hay, ñeán Theá Giôùi Cöïc Laïc laø lieân hoa hoaù sanh.

“Hoa khai kieán Phaät, ngoä voâ sanh phaùp nhaãn”: Ñaây chính laø A Duy Vieät Chí Boà Taùt, coõi Phaøm Thaùnh Ñoàng Cö haï haï phaåm vaõng sanh. Hoa khai kieán Phaät cuõng chính laø “ngoä voâ sanh phaùp nhaãn”, laøm sao maø ngoä? A Di Ñaø Phaät 48 nguyeän gia trì baïn ngoä ñöôïc. Phaùp moân naøy laø phaùp moân tha löïc, toaøn nöông vaøo A Di Ñaø, moãi nieäm coù caùi taâm caûm aân ñoái vôùi A Di Ñaø Phaät, khoâng phaûi laø nhôø A Di Ñaø Phaät thì chuùng ta khoâng theå ra khoûi saùu coõi luaân hoài, khoâng phaûi laø nhôø A Di Ñaø Phaät thì chuùng ta khoâng theå sanh vaøo Tònh Ñoä, giaû nhö chuùng ta sanh vaøo Tònh Ñoä, cuõng khoâng theå naøo chöùng ñöôïc A Duy Vieät Chí Boà Taùt, toaøn laø nöông vaøo A Di Ñaø Phaät, ñaïi töø ñaïi bi, ñaïi nguyeän, ñaïi ñöùc, giuùp ñôõ chuùng ta thaønh töïu.

“Kyø dieäu!”: Caùi phöông phaùp naøy trong taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân khoâng coù, trong voâ löôïng phaùp moân cuõng khoâng coù, kyø dieäu.

“toác tieäp” laø mau choùng, moät ñôøi vieân maõn thaønh töïu,

“maïc quaù ö thò”: Noùi kyø dieäu, noùi mau choùng, khoâng theå coù gì hôn ñöôïc, vöôït quaù ñöôïc phaùp moân nieäm Phaät vaõng sanh Tònh Ñoä, khoâng heà vöôït quaù.

“Nhaát thieát chuùng sanh, do ö ñaéc ñoä”: Taát caû chuùng sanh do ñaây maø ñöôïc ñoä, nam nöõ giaø treû, hieàn ngu, bất tiếu, thöôïng trung haï ba caên, gaëp ñöôïc phaùp moân naøy thaûy ñeàu ñöôïc ñoä, bình ñaúng ñöôïc ñoä.

“Möôøi phöông Nhö Lai naõi xöng boån hoaøi”: “boån hoaøi” laø trong taâm baïn nghó ñeán, Phaät taâm nghó ñeán laø giuùp ñôõ chuùng sanh thaønh Phaät, khoâng coù vò Phaät naøo khoâng noùi nhö vaäy. Ñoaïn phía sau:

“boån kinh sôû tuyeân, naõi Nhö Lai chaân thaät thuaàn nhaát chi phaùp, voâ höõu quyeàn khuùc, coá danh chaùnh thuyeát”[14],

Vieäc naøy cuøng trong chuù giaûi noùi hoaøn toaøn gioáng nhau, noùi vôùi chuùng ta “boån kinh sôû tuyeân, naõi chö Phaät Nhö Lai, chaân thaät thuaàn nhaát chi phaùp”, khoâng phaûi phöông tieän noùi, maø Kinh naøy laø tuyeân döông phaùp chaân thaät cuûa Nhö Lai. “Voâ höõu quyeàn khuùc”:  Chaúng quyeàn bieán cong queïo, cho neân goïi laø “chaùnh thuyeát”. Ñoaïn naøy ñaõ loä roõ ra caùi phaùp moân naøy ñaùng quyù, caùi phaùp moân naøy khoù ñöôïc, ñeàu laø nhaéc nhôû chuùng ta caùi phaùp moân naøy quaù khoù ñöôïc, khi gaëp ñöôïc phaûi traân troïng, khoâng neân ñeå lôõ qua tröôùc maët, neáu ñeå lôõ qua ñoù goïi laø thaät sai laàm. Laøm theá naøo thöïc tieãn? Caâu Phaät hieäu naøy thöôøng ñeå ôû trong taâm, ôû moïi luùc vaøo moïi nôi, trong mieäng khoâng nieäm khoâng heà gì, nieäm thaàm trong taâm, khoâng coù ngöôøi naøo bieát. Laõo Hoaø Thöôïng Haûi Hieàn chính laø coù loaïi caùch nieäm naøy, ngaøi moãi ngaøy sôùm toái nieäm maáy caâu, lôùn tieáng nieäm maáy phuùt, töø töø thì nieäm nhoû, töø töø thì nieäm trong taâm, khoâng nieäm ra mieäng, caùi caùch naøy quaù dieäu.

Hoâm nay chuùng ta chæ hoïc ñeán ñaây, hy voïng moïi ngöôøi chaân thaät noã löïc, phaûi chaêm chæ hoïc taäp.

Ghi chuù:

  • Chöõ vieát ñaäm ñöùng: Noäi dung của Tònh ñoä ñaïi kinh khoa chuù
  • Chöõ vieát ñaäm nghieâng: Nhöõng lôøi trong caùc kinh phaät
  • Chöõ vieát nghieâng: Caùc caâu của tổ sư, đại đức, hoäi thoaïi, hoaëc caùc caâu caàn trích daãn
  • Chöõ vieát gaïch chaân: Nhöõng ñieåm cần nên löu yù
  • Caùc chuù thích cuoái trang khoâng ghi danh ngöôøi chuyeån ngöõ (“footnote”) laø trích daãn trong “Tònh ñoä ñaïi kinh giaûi dieãn nghóa” laàn thöù 1- Naêm 2010, chuyeån ngöõ “Böûu Quang Töï – Ñeä töû Nhö Hoøa”
 

[1] Do vậy, nói: Trăm vạn A-tăng-kỳ nhân duyên phát khởi kinh Hoa Nghiêm

[2] Một đại sự nhân duyên để thành kinh Pháp Hoa  

[3] Cũng chỉ là nguồn gốc của pháp này  

 

[4] Cả hai kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa chỉ là pháp dẫn đường cho kinh này

[5] Cuoái kinh Hoa Nghieâm, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền đại sĩ dẫn về Cực Lạc là một chứng cớ rõ ràng

[6] thánh giáo như chiên đàn, miếng nào cũng thơm. Pháp nào cũng viên đốn, vốn chẳng cao thấp

[7] thân là cội Bồ Đề, tâm  như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ (Việt dịch: HT- Thích Thanh Từ)

[8]  Bồ-đề vốn không cây, Gương sáng cũng chẳng đài,  Xưa nay không một vật, Chỗ nào dính bụi nhơ (Việt dịch: HT-Thích thanh Từ)

 

[9] chỉ vì chúng sanh cấu nặng, chướng sâu, tâm thô, trí hèn, đói gặp cỗ vua mà chẳng dám ăn

[10] Là cách phân loại sách của Trung quốc trong Tứ Khố Toàn Thư (từ điển bachkhoatrithuc.vn)

[11] Chỉ một pháp Trì Danh trong kinh này mới là đạo dễ hành, ai cũng có thể tu được

[12] Còn như kẻ căn khí cạn cợt, chỉ cần chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi kia, dẫu chỉ mười niệm, lúc mạng sắp hết, được Phật nhiếp thọ, liền sanh về Cực Lạc,

[13] hoa nở thấy Phật, ngộ nhập Vô Sanh, kỳ diệu, nhanh chóng, không chi hơn được,  hết thảy chúng sanh do pháp này đắc độ mới xứng hợp bổn hoài của mười phương Như Lai

[14] Kinh này lại tuyên dương pháp chân thật thuần nhất của Như Lai, chẳng quyền biến, cong quẹo, nên gọi là Chánh Thuyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 167


Hôm nayHôm nay : 38345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1678379

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53149345

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.