Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Thái thượng cảm ứng thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 40)

Thứ hai - 29/09/2014 00:18

Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người.

Hôm nay chúng ta xem câuthứ 31 của Cảm Ứng Thiên: "Thọ sủng nhược kinh". Câu này cùng hai câu phía trước liên kết lại, đó là nói vô tri, cho nên ba câu này chính là nhà Phật nói ba thiện căn. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu, rất không dễ gì thể hội.

Vinh sủng, người hiện tại gọi là vinh dự.Người khác cho chúng ta cái danh dự, chúng ta chính mình phải nghĩ xem, cái vinh dự này nên có hay không?Nếu như không nên có được mà có được, nhất định không phải là việc tốt. Lão tử đã nói: "Phước hề phước sở phục". Lời nói này rất có đạo lý.Cho dù vinh dự này đáng nên có, thì cũng phải tận lượng khiêm tốn, nếu không mà nói, sẽ rước lấy họa hại.Họa hại gì vậy? Nếu như các vị bình lặng quán sát, bạn không khó thấy được, đố kỵ chướng ngại quá nhiều. Nếu bạn làm việc tốt, bạn là người tốt, xã hội các nơi biểu dương bạn, nhưng rất nhiều người xem thấy trong lòng không phục, nhất là thời đại này. Vào thời xưa, lòng người hậu đạo, hay nói cách khác, người đố kỵ ít, không phải không có. Người hiện đại đã hoàn toàn không có duyên phận tiếp nhận giáo dục của thánh hiền.Từ nhỏ họ đã thấy, đã nghe, đã học tập được đều là tranh danh đoạt lợi, cho nên xem thấy vinh sủng của người khác, họ có thể cho qua được hay không?Ở thế gian hiện tại này, làm việc tốt rất khó.Làm việc tốt, bị người hủy báng, người người vũ nhục, họ vẫn có thể tồn tại.Làm việc tốt, thường hay được người tán dương, sợ rằng họ sẽ không được dài lâu.Các vị thử nghĩ xem, hiện tại xã hội này có phải vậy không?Cho nên, câu nói này ngày nay chúng ta xem thấy thì cảm xúc rất là sâu sắc.Chúng ta phải hiểu đạo lý, sau khi rõ lý thì liền biết được chúng ta phải nên làm như thế nào.Không luận làm bất cứ việc gì, càng là việc tốt to lớn thì tư thế càng phải thấp, càng thấp càng tốt.Làm việc tốt, càng không để cho người biết thì càng tốt.“Cảm Ứng Thiên” nói cho chúng ta nghe vềtích âm đức,âm đức chính là làm việc tốt mà không cần phải cho người biết, để cho người biết thì không phải là việc tốt. Thế nhưng ngày nay thông tin rất phát triển, làm được một chút việc tốt liền có một số ký giả nghe ngóng tin tức để đến biểu dương bạn, người khác xem thấy sẽ đố kỵ, chướng ngại, đến gây phiền phức. Những sự việc này chúng ta có nghĩ qua hay không?Việc xấu nhất định không thể làm, việc tốt phải nên làm.Làm việc tốt, sự việc quan trọng nhất, quyết không cầu quả báo, nếu như có cái nhân mong cầu phước báothì không những phước không thể có, mà ngược lại còn có họa hại.Vào thời xưa có, hiện tại thì càng nhiều.Nói như vậy thì việc tốt có nên đi làm hay không?Xin nói với các bạn, việc tốt phải nên làm, nhất định phải làm.Vì ai mà làm? Vì chúng sanh mà làm, mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, quyết định không phải vì chính mình làm.

Hôm qua tôi xem xong băng ghi hình của cư sĩ Tề. Bà kể những sự thật gần đây nhất, một người vào ban đêm kéo một chiếc xe vớinăm người, năm người này không phải là người mà là quỷ, kéo đến cửa nhà của một người, họ bước vào, đi đầu thai, đầu thai vào bụng heo, nhà người đó sanh ra năm con heo nhỏ. Việc này nói rõ sáu cõi luân hồi là chân thật, không phải là giả.Những sự việc này thì rất nhiều.Lần trước cư sĩ Lôi ở HongKongcũng nói cho chúng ta nghe sáu cõi luân hồi là thật, đích thân ông đã trải qua, ông đã nói với chúng ta, chúng ta cũng đã dùng máy ghi hình để ghi lại. Các bạn thường hay xem thấy những việc này, nghe qua việc này, đây không phải là giả, không phải mê tín, cho nên vấn đề là tầm nhìn của chúng ta phải xa một chút. Chúng ta đời sau đi đến cõi nào, có thể biến thành heo hay không, có thể biến thành độc xà, mảnh thú hay không,sau khi chết thì đi đến nơi nào, đều ở trong một niệm.Phật nói với chúng ta, một niệm sau cùng là quyết định bạn sẽ đi đến cõi nào.

Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại đức khuyên chúng ta niệm Phật là việc tốt.Niệm Phật có thể vãng sanh hay không, quyết định ở một niệm sau cùng, một niệm sau cùng là niệm Phật, vậy thì chắc chắn vãng sanh. Nếu như một niệm sau cùng thay đổi, có một việc không vui, Phật hiệu quên đi, khởi lên một niệm tâm sân hận thì đi vào ba cõi ác; một niệm tâm tham ái, có lẽ bạn đi ba con đường thiện, bạn tham ái phú quý trời người, quyết định ở một niệm sau cùng. Do đó, chúng ta là người học Phật thì phải biết được lực của tín và lực của nguyện phải mạnh, không luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, vĩnh viễn không thay đổi thì chúng ta mới đạt đến mục tiêu mong cầu của chính mình. Cho nên đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, chúng ta thường nói dùng những công đức này hối hướng Tịnh Độ, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh, không vì chính mình. Chúng ta ngay đời này tiếp nhận kiết hung họa phước cũng không hề gì, tâm địa thản nhiên, không để ở trong lòng, thế nhưng nhất định phải đoạn ác tu thiện, phải tích công bồi đức, tâm lượng nhất định phải mở rộng,tuân theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm là chính xác.

Các bạn phải nên biết, bao gồm tất cả tội nghiệp từ chỗ nào mà ra?Tâm lượnglớn nhỏ mà ra, không dung được người. Không dung được ý kiến của người, vậy thì sai rồi. Nhất định phải học Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát chính mình không có ý kiến, cho nên có thể dung nạp tất cả ý kiến của chúng sanh.Chúng ta làm sao có thể biếtPhật Bồ Tát không có ý kiến, Phật Bồ Tát dung nạp tất cả ý kiến của chúng sanh? Chúng ta xem thấy Phật Bồ Tát nói nhiều loại Kinh, đó chính là dung nạp ý kiến của người.Phật đã nói Kinh pháp, chính là nghe người khác phản ứng ý kiến.Phản ứng của Ngài là trí tuệ chân thật, trí tuệ cứu cánh, trí tuệ viên mãn, cho nên có thể khiến cho chúng sanh sau khi nghe rồiliền khai ngộ, liền chứng quả. Tuy là khai ngộ rồi, chứng quả rồi, thay đổi cách thấy cách nhìn của chúng sanh đối với vũ trụ nhân sanh, tuyệt nhiên không thay đời sống của họ, tuyệt nhiên không thay đổi thói quen, phong tục tập quán của họ, không hề thay đổi phương thức đời sống sùng kính của họ. Vậy thay đổi chúng sanh là gì?Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ.Đây là giáo học của Phật pháp.Phật pháp có thể khiến tất cả chúng sanh hoan hỉ tin nhận, nguyên nhân chính ngay chỗ này.Tóm lại, hiện tiền chúng ta có thể được thọ dụng; nói quá cao, quá huyền thì chúng ta không có được thọ dụng, lời nói này gọi là lời thừa.

Phật không nói giáo học thấp nhất, thọ dụng thiết thực nhất, mà Phật nói với chúng ta là phải đem ý kiến của chính mình buông xả. Việc này trên Kinh Phật nói được rất rõ ràng, sau khi chứng được quả A La Hán mới có thể tin tưởng vào ý kiến của chính mình. Chúng ta nghĩ xem, vì sao vậy? A La Hán là chánh giác, khi chưa chứng được A La Hán, tuy bạn thông minh, có trí tuệ, nhưng trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông. Các bạn phải biết, thế trí biện thông là một trong tám nạn, đó là nạn gì vậy?Sở tri chướng. Tại vì sao trí tuệ của A La Hán được xem là trí tuệ chân thật, có thể tin tưởng chính mình? A La Hán đã làm đến "vô ngã", cho nên có thể tin tưởng chính mình. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm đều có ngã, mà có ngã thì đương nhiên ý niệm của bạn vừa khởi, bất tri bất giác, cho dù bạn có ý hay không có ý, chắc chắn là có phù hợp với lợi ích của ta hay không? Hữu ý hay vô ý, cái thứ này nó đang làm chủ bạn. Cái gì là ta?Trong Kinh điển Pháp Tướng Duy Thức nói, Mạt Na thứ 7 chấp trước kiến phần của A Lại Da Thức cho rằng là ta. Tướng tông giải thích càng rõ ràng hơn: "Tứ đại phiền não thường tương tùy". Cái gì là ta?Ngu silà ta, kiến là ta(kiến là thành kiến), cách nghĩ của ta, cách nhìn của ta. Nhà triết học nước ngoài nói: "Ta nghĩ nên ta tồn tại". Các vị nghĩ xem, đây không phải là ngã kiến hay sao?Họ nói không hề sai.Tướng tông nói "ngã"là ngã kiến, cùng với họ nói là một ý nghĩa. Họ chỉ nói một cái, Phật nói bốn cái:"ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái". Mạn là sân nhuế, ái là tham ái.Những gì là ta?"Tham sân si" là ta, "thành kiến" là ta.Bạn có những thứ này, tư tưởng kiến giải của bạn sẽ không chính xác.A La Hán không có, A La Hán đã đoạn bốn phiền não lớn này rồi.Các vị phải biết, Tu Đà Hoàn đã đoạn "ngã kiến" rồi."Ngã kiến" là thuộc về kiến hoặc, "ngã si, ngã mạn, ngã ái" là thuộc về tư hoặc, trên Kinh đã nói rõ ràng như vậy. Cho nên Phật pháp nói tiêu chuẩn của "tàchánh" là chánh giác, tiêu chuẩn của chánh giác cần phải đem bốn loại phiền não này đoạn hết.Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ là "tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới", lượng lớn Phật lớn, chúng ta phải hiểu đạo lý này.

Vinh dự không dễ gì gánh vác.Người thế gian xem thấy việc lợi đều muốn tranh.Người có trí tuệ, người thông minh luôn nghĩ hết biện pháp để né tránh, chúng ta nhất định phải nên biết.Trong chú giải dẫn dụng một đoạn câu chuyện "Châu Thành Vương Phong Bá Cầm Ư Lỗ".Châu Công có mấy câu nói khai đạo chúng ta, mấy câu nói ông tiết lục ở chỗ này đáng được chúng ta học tập. Ông nói: "Tử vô dĩ Lỗ quốc kiều nhân". Châu Công là một đại thánh nhân mà Khổng Lão Phu Tử cả đời rất kính ngưỡng, rất bội phục. Khổng Tử là người nước Lỗ. Vào lúc đó văn hóa của nước Lỗ rất thịnh, mức sống ở ngay lúc đó rất cao, bạn vạn nhất không nên cho rằng bạn là người nước Lỗ mà kiêu mạn, luôn là răn dạy họ. Châu Công nói: "Ngô văn chi đức hạnh quang đại, nhi thủ dĩ cung giã vinh". Chúng ta hãy suy nghĩ đạo lý này.Người chân thật có đức, có hạnh."Đức" là gì? Chúng ta tổng kết tu học Phật pháp, chúng ta viết ra 20 chữ, tôi tin tưởng mọi người đều nhớ được rất rõ ràng. "Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi" là “Đức”, trong tâm thường có mười chữ này, đây là “Đức”. "Hạnh" là gì?"Nhìn Thấu, Buông Xả, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật"“Hạnh”. Người chân thật có đức có hạnh là người biểu hiện ra bên ngoài là cung kính, đối đãi tất cả chúng sanh đều là cung kính, con người này chân thật vinh dự. Chúng ta nghĩ xem, câu nói này Khổng Lão Phu Tử đã làm đến được.Học trò tán thán đức hạnh của Phu Tử là"ôn-lương-cung-kiệm-nhượng".Phu Tử cung kính đối với người, cho dù người thế nào, quyết không dám khinh mạn một người, thành tựu đức hạnh của họ, ngàn năm vạn đời, người đời sau đều đem vinh cử quy về Phu Tử.

Câu thứ hai: "Thổ Địa bác dụ nhi thủ dĩ kiệm giả an". Vào thời xưa, đối với quốc gia, đối với nhân dân có công, phong thưởng thì phong thưởng Thổ Địa. Ngày nay chúng ta đem câu nói này xem thành tài phú, bạn có tiền tài rất lớn, rất nhiều tiền của, bạn có thể "thủ chi dĩ kiệm", tiết kiệm thì bạn mới có thể đạt được bình an. Nếu như bạn có tiền tài, đời sống của bạn xa xỉ thì họa hại liền đến. Ở Trung Quốc, người rất nổi tiếng là Thạch Sùng, đại phú đại quý, đời sống hưởng thụ xa xỉ quá đáng, đến sau cùng thân bại danh liệt, ông bị giết hại, tài sản bị mất hết. Cho nên chúng taphải nên tiết kiệm.

Tài từ nơi đâu mà có?Do quá khứ, đời nay bố thí tài mà có. Ngày xưa chúng ta cúng Thần Tài là cúng Phạm Nặc. Hiện tại nghe nói Thần tài đổi thành Quan Phu Tử, không biết ai đổi ông ấy.Việc này không có đạo lý. Quan Phu Tử là thể hiện nghĩa khí, trung nghĩa, đây là đúng với tên thật của ông, lý tài không hề nghe nói qua, Quan Công làm qua bộ trưởng tài chánh, làm qua bộ trưởng kinh tế, chúng ta không hề nghe nói qua sự việc này. Bạn xem qua lịch sử, Phạm Nặc giúp đỡ Việt Vương Câu Tiễn đánh bại nước Ngô. Ông biết được con ngườiViệt Vương là có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Ông một lòng trung vì nước. Sau khi quốc gia phục hưng, ông biết mình không thể từ chức được, Việt Vương sẽ không đáp ứng, nên ông len lén trốn đi, thay tên đổi họ, đi buôn bán. Buôn bán không bao lâu, ông phát tài to.Sau khi phát tài, ông đem tài vật có được, thảy đều đem bố thí, cứu tế bần khổ.Sau đó từ buôn bán nhỏ lại từ từ làm lên. Ba lần có là ba lần xả, đời sống chính mình tiết kiệm, giúp đỡ xã hội, cho nên người Trung Quốc đời sau biết được ông quản lý tài chánh thành công, là tấm gương tốt của xã hội, nên thờ cúng ông làm thần tài. Ý đó muốnnói, các vị muốn là người phát tài thì phải học tập với thần tài, học tập với Phạm Nặc. Phát tài không phải vì chính mình hưởng thụ, mà phát tài là vì cứu tế bần khổ của xã hội, cho nên tiền tài này đáng có, có ý nghĩa, có giá trị. Nếu phát tài là để cá nhân hưởng thụ, người cả nhà hưởng thụ, một nhóm nhỏ người hưởng thụ thì chắc chắn là sai lầm, nó sẽ mang đến tai nạn.

Phía sau nói: "Lộc vị tôn vinh, nhi thủ dĩ ty giả quý". Lộc vị tôn vinh là bạn làm được quan lớn, địa vị cao.Càng là quan cao, nhiều bổng lộc thì càng khiêm nhường, không dám ở trên người, tự hạ mình mà tôn người, bạn chân thật là một quý nhân, phú quý của bạn sẽ không mất đi.Những giáo huấn này là giáo huấn chân thật.

"Nhân chúng binh cường, nhi thủ dĩ úy giả thắng". Đây là nói quân bi võ lực quốc gia, tuy là rất mạnh mẽ, thường hay có cái tâm lo sợ, đây là thắng lợi chân thật. Nếu muốn lấy sự mạnh mẽ này, nơi nơi đi ức hiếp người khác, nơi nơi áp bức người khác, chung quy sẽ bị hủy diệt, cho nên có câu "kiêu binh tất bại". Việc này ở trên lịch sử chúng ta xem thấy rất nhiều. Hiện thực cái thế gian này, chúng ta cũng thấy được rất rõ ràng, rất tường tận.

Phía sau nói:"Thông minh duệ trí, nhi thủ dĩ ngu giả ích, bác văn đa ký, nhi thủ dĩ thiển giả quảng". Châu Công dạy Bá Cầm sáu sự việc này, lời dạy vàng ngọc, đây là thực tiễn "được sủng mà sợ"; chân thật hiểu được làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật, làm thế nào có thể giữ được hết thảy công danh phú quý của chính mình, điều này đáng được chúng ta tập.

Chúng ta hoằng pháp lợi sanh, chắc chắn không vì chính mình, vì tất cả phước của chúng sanh, vì cả thảy thế giới hòa bình hạnh phúc. Các bạn phải nên biết, một quốc gia giàu mạnh, các quốc gia chung quanh không giàu mạnh, người xưa chúng ta có câu nói: "Một nhà no ấm, ngàn nhà oán", đây là chân tướng sự thật. Mọi người đều tốt thì cái tốt này của chúng ta là thật. Một người tốt, mọi người đều không tốt thì tai nạn liền đến. Bạn đối địch với mọi người, bị người đố kỵ, bị người sân hận, bạn còn có ngày tháng tốt hay sao?Cho nên phải giúp đỡ tất cả chủng tộc khác nhau, giúp đỡ tất cả các tôn giáo khác nhau, giúp đỡ thế gian tất cả người khổ nạn, mọi người mới có thể có đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật.Đây là lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền.Chỉ có “không vì chính mình” mới là tích công bồi đức chân thật, có chút tư tâm xen tạp trong đó thì công đức của bạn phá hoại hết rồi.Việc này chúng ta phải ghi nhớ.

********************

Hôm qua đã giảng đến câu "Thọ sủng nhược kinh". Trong chú giải của “Cảm Ứng Thiên”, vận dụng một đoạn lời nói của Châu Công đối với Bá Cầm. Ông tổng cộng đã nói ra sáu việc.

Câu thứ nhất:"Đức hạnh quảng đại, nhi thủ dĩ cung giả vinh".Vinh là vinh dự.Một người có hạnh đại đức, người đại đức đối nhân xử thế tiếp vật đều có thể dùng tâm cung kính, đây là vinh hiển chân thật, nhất định không thể ngạo mạn, ngạo mạn nhất định là thất bại. Cho nên chúng ta thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật xem Khổng Tử gần như Thánh triết xưa nay, họ đều là khiêm nhường, đều có thể bao dung, tiếp người đều rất là cung kính. Đây là điều mà chúng ta phải nên học tập.

Câu thứ hai, ông nói: "Thổ địa bác dụ, nhi thủ dĩ kiệm giả an". An chính là thân tâm an ổn. Người Trung Quốc chúng ta thường hay chúc phúc là bình an. Lời nói này rất có đạo lý. Bình là bình đẳng. Bình đẳng mới là an định nhất. Cho nên bạn xem thấy xã hội, xem qua lịch sử, xưa nay trong ngoài, khi xã hội động loạn, nhất định là giàu nghèo không đều, vậy mới khởi lên tranh nhau, giàu nghèo không đồng, nhiều thứ không bình đẳng, thành thật mà nói, đây là sự thật. Chúng ta đưa bàn tayra, năm ngón tay không dài như nhau. Vì sao họ không bình đẳng?Vì mỗi người tạo nghiệp không như nhau.Trồng nhân thiện được quả thiện, bạn tạo ác nghiệp mà muốn được quả thiện, làm gì có đạo lý này?Vì vậy chúng ta liền biết được, mười pháp giới chắc chắn là không bình đẳng. Không bình đẳng thì không thể an toàn, xã hội an toàn không làm được. Cho nên cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp giáo học, phương pháp của giáo dục dạy bảo người giàu có phải nên bố thí, giúp đỡ người nghèo khó; dạy bảo người nghèo khó phải hiểu rõ nhân quả ba đời, quả báo ngay đời này đã nhận là do chính mình đã làm, không nên đi oán trời trách người. Chỉ có dùng phương pháp giáo học, khiến cho mọi người bình tâm lại.Việc không bình, chỉ cần tâm bình lại thì được.Cho nên, người bần tiệncó thể tích đức hành thiện, tương lai quả báo liền thù thắng; người phú quý không hiểu được tích đức tu thiện, phước báo của họ hưởng hết rồi, đời sau liền không còn. Vì vậy phải có người đem những đạo lý này giảng giải rõ ràng chân tướng sự thật, mỗi một người liền giác ngộ, tâm liền bình, như vậy xã hộimới có thể được an định, thế giới hòa bình. Thế nhưng những đạo lý này, người hiện đại rất khó tiếp nhận.Khó tiếp nhận thì càng phải nói, không thể nói không thể tiếp nhận thì không nói, vậy thì không được.

Buổi tối hôm qua, các vị xem thấy Lý đạo trưởng của Đạo giáo ngồi ở bên cạnh tôi, hiện tại ông cũng đang nghe “Cảm Ứng Thiên”, chúng ta có đem băng đĩa tặng cho ông, ông cũng đang nghe, ông liền nói: "Quá khó được!" Không có người tin tưởng thì chúng ta càng phải giảng. Tại vì sao không có người tin tưởng?Mê quá sâu, người mê quá nhiều.Xã hội hiện tại này, mọi người đều cho rằng làm ác, hại người là lý đương nhiên, bạn xem, có người nào mà không hại người?Có người nào đi làm việc tốt?Làm việc tốt có kết quả tốt gì?Làm người xấu kết quả đó thật tốt, danh vọng lợi dưỡng đều đến. Quả báo giàu sang đó của họ, tuyệt đối không phải làm ác mà có được, đó là do đời trước họ đã tu.

Trong Phật pháp nói được rất hay: "Muốn biết nhân đời trước, nhìn quả báo đời này ta đã thọ nhận.Muốn biết quả đời sau, hãy xem đời này ta tạo gì".Quả báo mà ngay đời này ta đã thọ nhận chính là cái nhân đời trước đã tạo, bạn muốn hưởng quả báo của đời sau, thì chính là những gì ngay đời này đã tạo.Đây chẳng phải nói rõ quả báo thông ba đời hay sao? Phú quý ngay đời này mà bạn hưởng thụ, quyết không phải là ngay đời này tạo ác mà được, do trong mạng của bạn có, ngay đời này mượn nhờ thế lực giàu sang ức hiếp người, làm càn làm quấy, ngay đời này bạn hưởng hết phú quý, đến đời sau đi đến nơi nào? Đầu thai làm heo, đây là sự thật. Bạn xem trong "Văn Sao", Đại Sư Ấn Quang đã viết, Tào Tháo cũng đi đầu thai làm heo. Đại Sư Ấn Quang viết câu chuyện này, các vị xem thấy rồi, đây là việc của đầu năm dân quốc, có người giết heo, sau khi giết xong, mổ nội tạng của heo ra, trên gan của heo có hai chữ "Tào Tháo", cho nên mọi người biết được con heo đó là Tào Tháo đầu thai.Tào Tháo cách với chúng ta hiện tại hơn một ngàn năm, vẫn còn làm heo, ông đã biến làm heo bao nhiêu lần, chúng ta không thể biết được. Nhân quả báo ứng rõ ràng như vậy, chân tướng sự thật là như vậy, không phải đùa với bạn, không phải giả mượn loại phương thức này khuyên bạn làm thiện. Nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy là hoàn toàn sai rồi. Thánh hiền của thế xuất thế gian, giống như trên Kinh Kim Cang đã nói là "chân ngữ giả", lời của Ngài nói tuyệt đối không có một lời giả dối;"thật ngữ giả", tuyệt đối không phải là lời hư ngụy;"như ngữ giả", như ngữ là hoàn toàn giống như sự thật, không tăng không giảm, nói với bạn là lời chân thật. Bạn nghe rồi hoài nghi,không tin tưởng là do bạn chính mình không có thiện căn, không có phước báo; gặp được người sáng suốt chỉ đường cho bạn, bạn không tin tưởng, không tiếp nhận, đây chính là "ngu si", chỗ này nói là ngu si đến cùng tột.

Ý nghĩa của câu thứ hai là nói bạn có tiền tài.Bạn có tiền tài, làm thế nào đạt được thân tâm yên ổn?Nhất định phải hiểu được tiết kiệm. Phật còn dạy chúng ta phải hiểu được bố thí, không chỉ là tiết kiệm thôi, mà phải hiểu được bố thí, phải hiểu được giúp người khác, bạn liền được an ổn. Bạn chính mình tiết kiệm, không biết được bố thí thì vẫn không thể an toàn, cường đạo trộm cắp đem cái mục tiêu hướng về nhà của bạn. Trong nhà của bạn có tiền, bạn phải có thể thường hay bố thí, giúp đỡ người thân cận nghèo khổ, bạn liền có thể an ổn mà ngủ ngon giấc, cường đạo trộm cắp muốn đến, bà con hàng xóm của bạn sẽ bảo hộ cho bạn, họ sẽ chăm sóc, vì bạn có ân huệ đối với họ, bạn phát tài thì họ cũng được nhờ, cho nên họ mong muốn bạn phát tài được càng nhiều càng tốt. Nếu như bạn giàu có mà bất nhân, mặc dù bạn tiết kiệm, nhưng bạn không chịu giúp người khác, khi cường đạo trộm cắp muốn nghe ngóng, họ liền sẽ chỉ đường cho ăn trộm; khi nhà của bạn bị hỏa hoạn, họ đứng ngoài nhìn, “cháy thật tốt, nên cháy!”. Đây là việc thường tình của người. Cho nên làm thế nào mới có thể đạt được thân tâm an ổn? Tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, giúp người chắc chắn là giúp mình, phải hiểu đạo lý này.

Câu thứ ba:"Lộc vị tôn vinh, nhi thủ dĩ ty giả quý". Câu phía trước là nói “phú”, câu thứ ba là “quý”.Làm thế nào có thể giữ được phú quý của bạn?Quý là bạn ở trong xã hội có địa vị, làm đại quan; bạn phải nên dùng thái độkhiêm tốn, khiêm hạ, không dám ở trên người. Đạo lý này, các bạn tỉ mỉ mà quán sát, quán sát người xưa, đọc lịch sử, đọc truyện ký của người xưa. Hiện tại trong xã hội này, bạn cũng có thể tỉ mỉ quán sát, người ở vị trí cao, họ có thể khiêm tốn đãi người thì địa vị của họ vẫn không chỉ hiện tại ở giai đoạn này, mà vẫn sẽ hướng lên trên. Nếu như họ thạnh khí lấn người, ngạo mạn đối với người, địa vị của họ sẽ không giữ được lâu, phước báo đó của họ rất nhanh liền sẽ hưởng hết, chúng ta đều sẽ thấy được rất rõ ràng.

Tổng thống Singapore, tôi đã gặp qua.Buổi tối hôm qua các vị đã thấy, tiên sinh Nạp Đan là tổng thống được người bầu chọn.Người được bầu chọn chỉ có một, ông đương nhiên được đắc cử, đạt được xã hội đại chúng yêu mến. Con người ông thật là khiêm tốn, đối đãi với mỗi một người thật là khách sáo, một chút cao giá cũng không có, ông có thể giữ được phú quý của ông, lễ kính người, "tự khiêm mà tôn người". Chúng ta phải học. Thích Ca Mâu NiPhật đối với bất cứ người nào cũng đều cung kính bình đẳng, đối với đế vương, đối với người xin ăn, một mực bình đẳng, chắc chắn không có tâm phân biệt, đây là Phật Bồ Tát, chúng ta phải học tập. Tâm cung kính này xuất phát từ tâm chí thành, chân thành, không phải giả bộ; giả bộ làm ra, vừa nhìn qua là thấy ra ngay, hư ngụy trống rỗng.

"Nhân chúng binh cường, nhi thủ dĩ, úy giả thắng".Đạo lý này chúng ta phải hiểu.Người bình dân chúng ta, câu nói này bạn phải có ý nghĩa dẫn chứng, hoặc giả là tài của chúng ta hơn người, kỹ năng của chúng ta hơn người, sự học của chúng ta hơn người, chỉ cần có một thứ này vượt hơn người khác thì đều là thắng.Thắng mạnh hơn, thắng thì rất dễ dàng kiêu ngạo, đáng được kiêu ngạo, đáng sợ là mặt trái của kiêu ngạo, cho nên thường phải ôm lấy cái tâm lo sợ, cái tâm không bằng người,nhân gian có câu "trên người còn có người, trên trời vẫn có trời", có cái gì đáng được kiêu ngạo?Thật có thể nắm chắc hơn người không?Chúng ta phải suy xét nhiều. Chúng ta có tài năng hơn thì so với chưPhật Như Lai, so với chư Bồ Tát còn kém xa. Đừng nói so với các Ngài, mà so với Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn cũng không thể so, có cái gì có thể hơn người khác? Không nên khinh mạn tất cả chúng sanh, trong tất cả chúng sanh có lẽ có chư Phật Bồ Tát hóa thân ở trong đó. Những sự thật này thường có, thường hay tồn tại.

Chúng ta xem thấy trong sách xưa, Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc, lẽ nào vào thời xưa Phật Bồ Tát đến ứng hóa, hiện tại Phật Bồ Tát thì lại không đến hay sao? Từ trên lý luận mà nói, chúng sanh càng có tai nạn, Phật Bồ Tát sẽ đến càng nhiều. Các Ngài đến cứu khổ cứu nạn, các Ngài thị hiện là thân phận người bình thường, bạn không thể nhận ra, các Ngài cũng sẽ không nói với bạn.Người học Phật chân thật có thể thấy ra được, trong lòng sẽ biết được.Làm sao có thể thấy ra được?Tư tưởng kiến giải, lời nói việc làm của họ giống như Bồ Tát. Kinh điển chính là tiêu chuẩn để đối chiếu, họ rất giống Bồ Tát, mọi thứ đều tương ưng với giáo huấn của Kinh điển, vậy họ không phải Bồ Tát thì ai là Bồ Tát? Chúng ta chính mình phải chuyển phàm thành thánh, phải từ ngay chỗ này mà học tập.

Tôi thường hay khuyên các đồng tu xả bỏ thành kiến của chính mình, xả bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình; tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, nghe theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà học tập, đây gọi là học Phật, học Bồ Tát. Quả nhiên tương ưng, chính mình bất tri bất giác liền chuyển phàm thành thánh. Cho nên không nên cho rằng thế gian này quá loạn, tai nạn quá nhiều. Nói không chừng, chính vào thời tiết nhân duyên này, chư Phật Bồ Tát đều sẽ đến thế gian này để cứu khổ cứu nạn. "Thường hoài úy tâm". Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn”, Liễu Phàm cũng dạy con trai của ông đặc biệt xem trọng úy tâm.

Câu thứ tư: "Thông minh duệ trí, nhi thủ dĩ ngu giả ích"(ích là được lợi ích). Bạn có thông minh, bạn có trí tuệ, người thông minh trí tuệ có mấy người hiểu được giữ ngu? Có thể hiểu được giữ ngu thì là thật thông minh. Người mà luôn luôn bộc lộ tài năng, "tài năng bộc lộ" thì không phải là việc tốt.Lúc tôi còn trẻ cũng phạm phải lỗi lầm này. Người già dạy tôi“phải học ngu, phải hiểu được thúc liễm”. Tôi cùng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lão sư đã nói qua rất nhiều lần, dạy tôi học ngu. Thầy nói thầy cả đời muốn học, nhưng học không giống."Đại trí nhược ngu", giáo huấn của thánh hiền nhân, lão sư Lý khuyên tôi học, nói với tôi là chính thầy cũng đang học, học cả một đời vẫn không xem là học thành công. Thầy khích lệ tôi, tôi cũng đang nỗ lực học tập, các vị có thể xem thấy hay không?Tôi vẫn thật có chút tâm đắc.Các vị cho rằng những gì tôi giảng vẫn không tệ, nhưng chính tôi tự cảm thấy rất là xấu hổ, không đáng tự hào, chưa có viết qua văn chương, vì sao vậy?Không dám viết, không thể viết ra được.Tôi nói với bạn đây là lời chân thật, tuyệt đối không phải là lời giả dối.Khi so sánh với cổ thánh tiên hiền, so sánh với Tổ sư Đại đức hiện đại, chúng ta làm thị giả cho người cũng không đủ tư cách.Tôi nói với mọi người đều là lời chân thật. Cái ngu này của tôi không phải học ngu, mà là ngu thật, cần gì phải học? Học là thật có trí tuệ mới là học ngu. Chúng ta không có trí tuệ, trí tuệ chưa khai, chỉ chẳng qua là dùng tâm chân thành đối nhân tiếp vật mà thôi, không dám có hư ngụy, chính mình tu học ở ngay trong Phật pháp có được chút chỗ tốt, nói ra để mọi người cùng hưởng mà thôi.

Câu thứ năm: "Bác văn đa ký, nhi thủ dĩ thiển giả quảng". Đây là nói làm học vấn, có cái thiên phú này.“Bác văn quảng ký”, bạn xem được nhiều, nghe được nhiều, bạn có năng lực đều có thể ghi nhớ, người hiện tại gọi là thường thức phong phú.“Bác học đa văn”, trước sau có thể giữ lấy "thiển" thì học vấn tri thức của bạn mới có thể thêm rộng, không dám lấy học thức huyễn lộng.Chỗ này tổng cộng đã nói sáu việc, sáu chữ này.Việc thứ nhất, dạy chúng ta cung kính.Việc thứ hai, dạy chúng ta tiết kiệm.Việc thứ ba, dạy chúng ta khiêm tốn. Việc thứ tư, dạy chúng ta thường giữ cái tâm khiếp sợ, giữngu. Biết được cái đã học của chính mình nông cạn, bạn mới có thể giữ được đức hạnh của bạn, không đến nỗi thoái bại.Đây là Châu Công dạy người, chúng ta phải học.Phật dạy người cũng là sáu việc, dạy người "bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ".Thánh hiền nhân dạy người đều là “lời ít ý sâu”, ngôn ngữ không nhiều, nội dung của nó thông thường là “lời ít ý rộng”. Ýrộng rốt cuộc đến phạm vi nào? Hư không pháp giới, quá khứ vị lai, một chút cũng không giả.Đây mới là đại học vấn chân thật.

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 40)

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore

Thời gian: Năm 1999

Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ

Biên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 201


Hôm nayHôm nay : 40668

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1680702

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53151668

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.