Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Thỉnh Phật Trụ Thế 1 (958 lượt xem)

Loading the player...1 [ Đã xem: 945] 1 1
Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 2 [ Đã xem: 935] Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 2 Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 2
Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 1 [ Đã xem: 1292] Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 1 Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 1
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 2 [ Đã xem: 951] Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 2 Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 2
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 1 [ Đã xem: 891] Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 1 Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 1
Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 2 [ Đã xem: 837] Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 2 Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 2
Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 1 [ Đã xem: 844] Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 1 Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 1
Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 2 [ Đã xem: 879] Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 2 Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 2
Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 1 [ Đã xem: 866] Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 1 Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 1
Thỉnh Phật Trụ Thế 2 [ Đã xem: 893] Thỉnh Phật Trụ Thế 2 Thỉnh Phật Trụ Thế 2
Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 2 [ Đã xem: 891] Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 2 Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 2
Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 1 [ Đã xem: 900] Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 1 Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 1
Sư Đạo Và Hiếu Đạo 2 [ Đã xem: 963] Sư Đạo Và Hiếu Đạo 2 Sư Đạo Và Hiếu Đạo 2
Sư Đạo Và Hiếu Đạo 1 [ Đã xem: 911] Sư Đạo Và Hiếu Đạo 1 Sư Đạo Và Hiếu Đạo 1
Pháp Nhĩ Như Thị 2 [ Đã xem: 893] Pháp Nhĩ Như Thị 2 Pháp Nhĩ Như Thị 2
Pháp Nhĩ Như Thị 1 [ Đã xem: 955] Pháp Nhĩ Như Thị 1 Pháp Nhĩ Như Thị 1
Phản Vọng Hoàn Chơn 2 [ Đã xem: 886] Phản Vọng Hoàn Chơn 2 Phản Vọng Hoàn Chơn 2
Phản Vọng Hoàn Chơn 1 [ Đã xem: 891] Phản Vọng Hoàn Chơn 1 Phản Vọng Hoàn Chơn 1
Nói Về Hiếu Đạo 2 [ Đã xem: 890] Nói Về Hiếu Đạo 2 Nói Về Hiếu Đạo 2
Nói Về Hiếu Đạo 1 [ Đã xem: 869] Nói Về Hiếu Đạo 1 Nói Về Hiếu Đạo 1
Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 2 [ Đã xem: 882] Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 2 Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 2
Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 1 [ Đã xem: 1112] Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 1 Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 1
Lục Hòa Lục Độ 2 [ Đã xem: 907] Lục Hòa Lục Độ 2 Lục Hòa Lục Độ 2
Lục Hòa Lục Độ 1 [ Đã xem: 951] Lục Hòa Lục Độ 1 Lục Hòa Lục Độ 1
Lợi Lạc Hữu Tình 2 [ Đã xem: 887] Lợi Lạc Hữu Tình 2 Lợi Lạc Hữu Tình 2
Lợi Lạc Hữu Tình 1 [ Đã xem: 882] Lợi Lạc Hữu Tình 1 Lợi Lạc Hữu Tình 1
Như Lai Hiện Tường 2 [ Đã xem: 885] Như Lai Hiện Tường 2 Như Lai Hiện Tường 2
Như Lai Hiện Tướng 1 [ Đã xem: 1021] Như Lai Hiện Tướng 1 Như Lai Hiện Tướng 1
Lợi Ích Của Niệm Phật 2 [ Đã xem: 930] Lợi Ích Của Niệm Phật 2 Lợi Ích Của Niệm Phật 2
Lợi Ích Của Niệm Phật 1 [ Đã xem: 895] Lợi Ích Của Niệm Phật 1 Lợi Ích Của Niệm Phật 1
Lấy Khổ Làm Thầy 2 [ Đã xem: 950] Lấy Khổ Làm Thầy 2 Lấy Khổ Làm Thầy 2
Lấy Khổ Làm Thầy 1 [ Đã xem: 946] Lấy Khổ Làm Thầy 1 Lấy Khổ Làm Thầy 1
Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 2 [ Đã xem: 877] Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 2 Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 2
Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 1 [ Đã xem: 832] Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 1 Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 1
Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 2 [ Đã xem: 898] Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 2 Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 2
Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 1 [ Đã xem: 860] Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 1 Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 1
Hoa Tươi Qủa Tốt 2 [ Đã xem: 901] Hoa Tươi Qủa Tốt 2 Hoa Tươi Qủa Tốt 2
Hoa Tươi Qủa Tốt 1 [ Đã xem: 1030] Hoa Tươi Qủa Tốt 1 Hoa Tươi Qủa Tốt 1
Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2 [ Đã xem: 878] Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2 Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2
Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1 [ Đã xem: 904] Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1 Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1
Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 2 [ Đã xem: 834] Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 2 Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 2
Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 1 [ Đã xem: 860] Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 1 Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 1
Chung Sống Hòa Mục 2 [ Đã xem: 849] Chung Sống Hòa Mục 2 Chung Sống Hòa Mục 2
Chung Sống Hòa Mục 1 [ Đã xem: 882] Chung Sống Hòa Mục 1 Chung Sống Hòa Mục 1
Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 2 [ Đã xem: 821] Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 2 Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 2
Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 1 [ Đã xem: 879] Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 1 Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 1
Cải Tạo Vận Mệnh 2 [ Đã xem: 926] Cải Tạo Vận Mệnh 2 Cải Tạo Vận Mệnh 2
Cải Tạo Vận Mệnh 1 [ Đã xem: 867] Cải Tạo Vận Mệnh 1 Cải Tạo Vận Mệnh 1

Các chủ đề khác
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (10 video) (1933 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (2923 lượt xem)
Sống (6 video) (4285 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (9994 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (8259 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (76 video) (48212 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (37883 lượt xem)
Video Khác (22 video) (19910 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (11685 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (6603 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (8074 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (29799 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (9 video) (15592 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (49 video) (72444 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (5183 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (43927 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (8480 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (40 video) (29651 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (278382 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (12177 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (10270 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (27562 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (12717 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (7383 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (11896 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (17328 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (32244 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (64 video) (129695 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (20298 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (186284 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (103353 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (486836 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (45762 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 3809

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 148808

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11959033

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?