Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Nói Về Hiếu Đạo 1 (1676 lượt xem)

Loading the player...1 [ Đã xem: 1781] 1 1
Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 2 [ Đã xem: 1729] Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 2 Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 2
Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 1 [ Đã xem: 3479] Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 1 Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia 1
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 2 [ Đã xem: 1783] Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 2 Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 2
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 1 [ Đã xem: 1649] Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 1 Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh 1
Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 2 [ Đã xem: 1625] Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 2 Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 2
Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 1 [ Đã xem: 1659] Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 1 Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật 1
Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 2 [ Đã xem: 1639] Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 2 Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 2
Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 1 [ Đã xem: 1619] Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 1 Thực Hiện Giáo Dục Phật Đà 1
Thỉnh Phật Trụ Thế 2 [ Đã xem: 1635] Thỉnh Phật Trụ Thế 2 Thỉnh Phật Trụ Thế 2
Thỉnh Phật Trụ Thế 1 [ Đã xem: 1913] Thỉnh Phật Trụ Thế 1 Thỉnh Phật Trụ Thế 1
Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 2 [ Đã xem: 1658] Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 2 Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 2
Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 1 [ Đã xem: 1774] Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 1 Tâm Bồ Đề Cần Phải Xuyên Suốt Cả Một Đời 1
Sư Đạo Và Hiếu Đạo 2 [ Đã xem: 1719] Sư Đạo Và Hiếu Đạo 2 Sư Đạo Và Hiếu Đạo 2
Sư Đạo Và Hiếu Đạo 1 [ Đã xem: 1845] Sư Đạo Và Hiếu Đạo 1 Sư Đạo Và Hiếu Đạo 1
Pháp Nhĩ Như Thị 2 [ Đã xem: 1783] Pháp Nhĩ Như Thị 2 Pháp Nhĩ Như Thị 2
Pháp Nhĩ Như Thị 1 [ Đã xem: 1746] Pháp Nhĩ Như Thị 1 Pháp Nhĩ Như Thị 1
Phản Vọng Hoàn Chơn 2 [ Đã xem: 1780] Phản Vọng Hoàn Chơn 2 Phản Vọng Hoàn Chơn 2
Phản Vọng Hoàn Chơn 1 [ Đã xem: 1589] Phản Vọng Hoàn Chơn 1 Phản Vọng Hoàn Chơn 1
Nói Về Hiếu Đạo 2 [ Đã xem: 1737] Nói Về Hiếu Đạo 2 Nói Về Hiếu Đạo 2
Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 2 [ Đã xem: 1684] Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 2 Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 2
Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 1 [ Đã xem: 2012] Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 1 Niệm Phật Trị Bệnh Ung Thư 1
Lục Hòa Lục Độ 2 [ Đã xem: 1771] Lục Hòa Lục Độ 2 Lục Hòa Lục Độ 2
Lục Hòa Lục Độ 1 [ Đã xem: 1769] Lục Hòa Lục Độ 1 Lục Hòa Lục Độ 1
Lợi Lạc Hữu Tình 2 [ Đã xem: 1603] Lợi Lạc Hữu Tình 2 Lợi Lạc Hữu Tình 2
Lợi Lạc Hữu Tình 1 [ Đã xem: 1682] Lợi Lạc Hữu Tình 1 Lợi Lạc Hữu Tình 1
Như Lai Hiện Tường 2 [ Đã xem: 1718] Như Lai Hiện Tường 2 Như Lai Hiện Tường 2
Như Lai Hiện Tướng 1 [ Đã xem: 1770] Như Lai Hiện Tướng 1 Như Lai Hiện Tướng 1
Lợi Ích Của Niệm Phật 2 [ Đã xem: 1649] Lợi Ích Của Niệm Phật 2 Lợi Ích Của Niệm Phật 2
Lợi Ích Của Niệm Phật 1 [ Đã xem: 1777] Lợi Ích Của Niệm Phật 1 Lợi Ích Của Niệm Phật 1
Lấy Khổ Làm Thầy 2 [ Đã xem: 1772] Lấy Khổ Làm Thầy 2 Lấy Khổ Làm Thầy 2
Lấy Khổ Làm Thầy 1 [ Đã xem: 1736] Lấy Khổ Làm Thầy 1 Lấy Khổ Làm Thầy 1
Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 2 [ Đã xem: 1585] Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 2 Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 2
Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 1 [ Đã xem: 1668] Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 1 Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối 1
Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 2 [ Đã xem: 1734] Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 2 Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 2
Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 1 [ Đã xem: 1685] Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 1 Đại Sư Huệ Năng Tu Thiền Nhập Quán 1
Hoa Tươi Qủa Tốt 2 [ Đã xem: 1611] Hoa Tươi Qủa Tốt 2 Hoa Tươi Qủa Tốt 2
Hoa Tươi Qủa Tốt 1 [ Đã xem: 1778] Hoa Tươi Qủa Tốt 1 Hoa Tươi Qủa Tốt 1
Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2 [ Đã xem: 1692] Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2 Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2
Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1 [ Đã xem: 1690] Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1 Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1
Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 2 [ Đã xem: 1612] Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 2 Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 2
Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 1 [ Đã xem: 1671] Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 1 Vì Sao Phải Chú Trọng Đến Đệ Tử Qui 1
Chung Sống Hòa Mục 2 [ Đã xem: 1568] Chung Sống Hòa Mục 2 Chung Sống Hòa Mục 2
Chung Sống Hòa Mục 1 [ Đã xem: 1580] Chung Sống Hòa Mục 1 Chung Sống Hòa Mục 1
Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 2 [ Đã xem: 1696] Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 2 Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 2
Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 1 [ Đã xem: 1597] Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 1 Tất Cả Chúng Sanh Vốn Dĩ Là Phật 1
Cải Tạo Vận Mệnh 2 [ Đã xem: 1740] Cải Tạo Vận Mệnh 2 Cải Tạo Vận Mệnh 2
Cải Tạo Vận Mệnh 1 [ Đã xem: 1698] Cải Tạo Vận Mệnh 1 Cải Tạo Vận Mệnh 1

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (38 video) (32488 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (38695 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (26583 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (6886 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (4394 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (5484 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (12559 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (12116 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (55099 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (17714 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (107596 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (11315 lượt xem)
Sống (6 video) (16810 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (23700 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (17525 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (225926 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (78234 lượt xem)
Video Khác (28 video) (66580 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20134 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (12837 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (15759 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (69658 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (30724 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (83 video) (182110 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (9686 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (76594 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (13600 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (96631 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (788313 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (22202 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (19671 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (35174 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (24858 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (13568 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (21845 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (29701 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (92700 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (270413 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (35482 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (185 video) (349249 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (181573 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (903982 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (21600 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (83223 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 106


Hôm nayHôm nay : 14018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 455773

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37937085

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.