Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục

Chương 2 bài 7 Khuyến Khích Người Tu Hành Nỗ Lực

Thứ sáu - 29/09/2023 11:25

Buổi 63 ngày 25/08/2023

Sự thù thắng, vi diệu của Phật pháp tất cả các pháp thế gian xuất thế gian đều không thể sánh bằng. Chúng ta đời này may mắn có được thân người, được nghe Phật pháp, đối với nghĩa lý, nghĩa thú thâm sâu hiểu được một chút, chân thật là hi hữu khó được, cho nên nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà tu hành Tu học chính là thật làm, làm ra tấm gương cho tất cả chúng sinh xem, đây là chân thật giúp đỡ tất cả chúng sinh giác ngộ.

Dáng vẻ là biển hiệu, biểu hiện tốt khiến người xem thấy rồi sinh tâm hoan hỉ. Tướng hảo của Phật không người nào có thể sánh bằng, cho nên Phật nói pháp chúng sinh rất tin tưởng. Chỉ cần y theo giáo huấn của Phật mà tu học đều có thể được viên mãn, tự tại giống như Phật. Đây chính là hiện thân nói pháp.

Buổi 64 ngày 01/09/2023

Con người đều có ưu khuyết điểm, nếu chúng ta có thể nhìn thấy ưu điểm của mỗi một người thì người người ở thế gian này đều là người tốt. Nếu chỉ nhìn thấy khuyết điểm thì ngay đến Phật Bồ Tát cũng không phải là người tốt, có thể thấy tốt xấu chính ngay ở trong một ý niệm. Đại sư Ngẫu Ích nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm”. Hiểu được nguyên lý nguyên tắc này thì có thể chuyển được cảnh giới. Chư Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thần hiểu được đạo lý này, cho nên cảnh giới của các Ngài càng chuyển càng tốt.
Phàm phu không hiểu rõ đạo lý này, chuyên xem thấy khuyết điểm của người khác, chuyên nói lời không tốt đối với người khác, cho nên cảnh giới càng chuyển càng thấp, đời sống càng ngày càng khổ. Chúng ta đọc Phật kinh biết được những chân tướng sự thật này, tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh của chúng ta mới biết được từng câu nói của Phật đều là chân lý, mỗi câu nói đều là lời thật. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học thì nhất định có thể kiến tạo nên tiền đồ tốt đẹp.
Đại sư Ấn Quang là một tấm gương tốt của chúng ta. Ngài thị hiện để cho chúng ta xem, Ngài cũng là người trải qua những năm tháng dài tu học. Trên truyện ký ghi chép lại, sau khi Ngài 70 tuổi, nơi ở của Ngài các loài muỗi, kiến, bọ chét đều tự động rời đi, không dám làm phiền Ngài. Vì sao không quấy nhiễu Ngài? Vì tôn kính Ngài. Chúng ta thử nghĩ xem, vì sao Ngài có thể cảm động chúng sinh trong sáu cõi mà chúng ta lại không làm được? Bởi vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông bỏ xả, vẫn cứ là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi thì ai mà kính trọng chúng ta chứ?
Mỗi niệm mong cầu vãng sanh Tịnh Độ chỉ là một nguyện vọng mà thôi, có thể đạt đến được hay không vẫn còn là một ẩn số. Có nguyện nhất định phải có hành, dùng hành để thực tiễn nguyện thì nguyện vọng mới đạt được viên mãn. 
Tiến trình hoằng pháp ở Singapore rất thuận lợi, đây là gia trì của oai thần Tam Bảo. Chư Phật Bồ Tát quan tâm chăm sóc chúng ta như vậy, nếu chúng ta không chăm chỉ, không nỗ lực thì làm sao có thể xứng đáng với Phật Bồ Tát chứ?
Ngày ngày đọc “Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”, nếu không thể làm được hai câu nói này, chính là có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với Thiên Long Thiện Thần hộ pháp. Chúng ta chính mình tu học và tương lai thành lập Phật học viện, nhất định phải y theo giáo huấn ở trên kinh, bắt đầu làm từ nơi chính mình.
Học trình là bảy năm, “bảy” là con số viên mãn, hi vọng trong bảy năm, chúng ta chí ít phải giống như “Phật Vô Lượng Thọ”. Chúng ta không thể đạt đến được Phần Chứng Vị thì chí ít phải đạt đến được Tương Tự Vị, có thể chứng được Tương Tự Tức Phật trong Lục Tức Phật của Thiên Thai mới xứng với Phật Bồ Tát. Có thể đạt đến  Phần Chứng Vị là tốt nhất, Phần Chứng Vị là pháp thân Đại Sĩ, trong Viên Giáo là Bồ Tát Sơ Trụ, còn trong biệt giáo là Bồ Tát sơ địa. Tương Tự Vị là Bồ Tát Tam Hiền của Biệt Giáo, là Bồ Tát Thập Tín Vị của Viên Giáo. Cho nên mọi người phải cố gắng nỗ lực, hướng đến mục tiêu này mà tiến tới mới có thể siêu phàm nhập Thánh.
Bạn phát tâm từ bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh, muốn cứu chúng sinh trước tiên phải độ chính mình, chính mình không thể được độ thì không có năng lực độ chúng sinh. Cho nên chính mình tu học cho đến tương lai giúp đỡ chúng sinh thì phải dựa vào chính mình, chư Phật Bồ Tát tuy từ bi cũng không thể giúp được.
Những gì mà chư Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ chúng ta chỉ là dạy bảo, vì chúng ta mà nói ra chân tướng sự thật, cung cấp cho chúng ta phương pháp để chúng ta tham khảo, nhưng khế nhập cảnh giới nhất định là việc của chính mình. Hi vọng mọi người phải chăm chỉ nỗ lực.

 

Buổi 65 ngày 25/08/2023

Bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, không có thể chất cường tráng thì làm bất cứ việc gì cũng không thể thành tựu. Vào thời xưa, không luận ở Thiền đường hay niệm Phật đường, đả Phật thất là việc rất bình thường, thậm chí bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ. Cho nên, phần nhiều là người trẻ tuổi có loại thể lực này tham gia, 40 tuổi trở lên thể lực suy yếu rồi; Cho dù nghiên giáo cũng không ngoại lệ. Cho nên, thời kỳ thanh thiếu niên là lúc định đặt nền tảng học thuật và sự nghiệp.

Tôi sinh vào thời chiến loạn, phần lớn thời trai trẻ (tốt đẹp) của cuộc đời đều là chạy loạn, cho nên định đặt nền tảng giáo dục không được tốt, cho dù hiện nay chăm chỉ nỗ lực tu học nhưng thành tựu cũng không bằng người xưa. Nếu thể lực tương đối kém, cơ thể suy nhược, nhiều bệnh thì càng khó khăn rồi, cho dù có tâm hướng đến học tập cũng sẽ cảm thấy “tâm có thừa mà sức không đủ”. Đây là việc vô cùng đáng tiếc. Cho nên, ở ngay trong cuộc sống thường ngày nhất định phải chú ý đến sức khỏe của chính mình.

Chúng ta ở Singapore gặp được thời tiết nhân duyên thù thắng như vậy, việc này càng làm tăng thêm tín nguyện của chúng ta, thế là chúng ta liền theo đó mà thành tựu. Đây chân thật giống như cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, “vô lượng kiếp đến nay hi hữu khó gặp”, chúng ta nhất định phải trân quý cái duyên phận này.

Nếu ở trong nhân duyên thù thắng như vậy mà vẫn là không thể thắng nổi tập khí phiền não, không thể thắng nổi sự cám dỗ của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, để cho cơ duyên lớn như vậy bị bỏ lỡ ngay trước mặt, chân thật là vô cùng đáng tiếc.

Chúng ta toàn tâm toàn lực đi làm, chỉ cần thế gian thêm một người hiểu rõ lời Phật dạy, thêm một người nhất tâm niệm Phật thì tai nạn liền có thể giảm đi một phần; Cho dù không thể tiêu trừ hoàn toàn tai nạn, cũng có thể lui chậm lại. Mọi người chăm chỉ nỗ lực mà làm, nhất định sẽ có hiệu quả.

Tất cả chúng sinh đích thực là ác nhiều thiện ít, trong “Bách pháp minh môn luận” nói, thiện tâm sở có 11 cái, ác tâm sở có 26 cái. Hoàn cảnh bên ngoài cũng là ác nhiều thiện ít. Ở trong loại hoàn cảnh này, người biết hồi đầu, biết đoạn ác tu thiện rất ít.

Chúng ta duy chỉ có mong cầu chư Phật Bồ Tát thường thị hiện ở thế gian này, vì tất cả chúng sinh khổ nạn làm ra một tấm gương tốt. Các vị đồng tu giác ngộ tường tận rồi, chịu phát tâm xả mình vì người, vì đại chúng xã hội làm ra tấm gương tốt, các vị chính là Phật Bồ Tát hoá thân đến cứu độ những chúng sinh khổ nạn này.

Cho nên nhất định phải “phản chư kỷ”, từ nơi tâm của chính mình mà bắt đầu làm. Nếu chính mình đã hiểu rõ rồi mà vẫn không chịu chăm chỉ học tập, y giáo phụng hành, trái lại chỉ mong cầu chư Phật Bồ Tát đến ứng hóa, đây là điều không thể. Chỉ dùng tâm chân thành, tâm từ bi mới có thể khởi được cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, các bậc cổ Thánh tiên Hiền, một chút cũng không thể làm giả.

 

Buổi 66 ngày 25/08/2023

Những điều mà Phật dạy chúng ta, mỗi câu đều là lời chân thật, phải nương theo giáo huấn của Phật, tự cầu đa phước. Phước báu chân thật chính là giúp đỡ tất cả chúng sinh, chính là chăm chỉ nỗ lực tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Đây là người hiểu được tự cầu đa phước. Hi vọng mọi người lưu ý nhiều hơn đối với những lời dạy bảo trong đại kinh, vậy thì cả đời có được thọ dụng vô cùng. Chúng ta nhất định phải nói được làm được, hơn nữa gặp người liền nói.
Nhưng nói pháp phải khế cơ, “Kinh Hoa Nghiêm” có mười loại căn cơ, tỉ mỉ mà quan sát tất cả chúng sinh, tất cả đều nằm ở trong mười loại này (không có một loại nào mà không nằm trong mười loại này).  Nếu chúng sinh trước mắt không có được lợi ích, chúng ta có thể vì họ mà trồng nhân lâu dài, gọi là “một khi nghe qua tai, mãi đã trồng được hạt giống đạo”. Từ ở ngay điểm này quan sát, người người đều là đương cơ của Phật pháp.
Sau khi hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật, trước tiên phải nghĩ xem chướng ngại của chúng ta là gì, trừ bỏ chướng ngại này đi thì chúng ta có thể sinh tử tự tại. Có thể làm đến được điểm này, chính là “việc cần làm đã làm xong” mà trong Phật pháp nói, việc của chính mình nên làm đã làm xong rồi, sau đó yên tâm đi làm những việc lợi ích chúng sinh.
Việc của chính mình nếu chưa được làm thỏa đáng, có thể xả mình vì người, đương nhiên là việc tốt, thế nhưng việc đã làm thảy đều là phước báo, vẫn là không thoát khỏi lục đạo.
Nếu chính mình “việc cần làm đã làm xong”, chính là nhất định nắm chắc được phần vãng sinh, lại còn giúp đỡ tất cả chúng sinh làm rất nhiều việc tốt, đó là công đức chân thật, sẽ không ở trong tam giới đẻ thọ báo. 
Cho nên, nhất định phải nhắc nhở chính mình, không luận lúc nào, ở đâu, trong trong bất cứ tình huống nào, chính mình phải nắm chắc phần vãng sinh, tránh được tất cả bệnh khổ, tránh được tất cả sự giày vò của con người (làm ra). Muốn làm đến được điểm này, nhất định phải “nhìn thấu, buông xả”.
Ngày nay tai nạn tiếp nối triền miên, chúng ta phải mau tu tập, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật. Buông bỏ vạn duyên là đoạn tất cả ác, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật là tu tất cả thiện. Chính mình nắm được phần vãng sanh, lại toàn tâm toàn lực khuyên bảo người khác, thị hiện làm ra một tấm gương tốt người khác xem, đó là chí thiện trong thiện, không có thiện nào lớn hơn cái thiện này.
Không chỉ là người học Phật xem thấy, khơi dậy tâm xuất ly của họ; Ở trong văn hóa đa nguyên, người chưa tiếp xúc với Phật pháp xem thấy cũng sẽ động lòng, cũng sẽ hồi đầu, cũng sẽ chăm chỉ đến học tập. Đây chính là phổ độ chúng sanh mà nhà Phật thường nói. Hi vọng chúng ta cùng nhau khích lệ, chăm chỉ nỗ lực mà làm cho được. Trong thời đại tai nạn triền miên này, chúng ta có một con đường sinh lộ duy nhất (con đường sống duy nhất của chúng ta) chính là niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ: Phật thất cũng là lấy việc này làm mục tiêu.

Buổi 67 ngày 29/09/2023

Mấy năm gần đây chúng ta dù ở bất cứ đâu đều cảm nhận thấy thế giới càng ngày càng bất an, tai nạn liên tiếp triền miên, không những thế mỗi lần lại càng nghiêm trọng hơn. Tình người lãnh đạm, không biết ân nghĩa, không chỉ ở trong bất tri bất giác hủy diệt chính mình mà còn tạo tác tội nghiệp phá hoại Phật pháp, hủy diệt thế gian. Những người khác thì chúng ta không bàn đến, chỉ riêng nói đến bốn chúng đệ tử học Phật, ai mà không tạo cái nghiệp này?
Người xưa tạo nghiệp nhẹ, người ngày nay tạo nghiệp nặng, tạo nghiệp cực trọng mà chính mình không hề biết, đây chính là ngu si. Người ngu si ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc kinh vẫn cứ không giác ngộ, đây chính là “chướng thâm nghiệp nặng”. Nghiệp chướng sâu nặng như vậy nếu không tiêu trừ, ba đường ác nhất định không thể tránh được. Chúng ta sống ở thời đại này, nếu có trí tuệ tất nhiên có cảnh giác cao độ.
Con người sống ở thế gian chẳng qua chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi, trong nháy mắt đã qua rồi, bình lặng mà quán sát tất cả đều là một mảng không, đây là chân tướng sự thật. Trong (một) đời người , điều hạnh phúc, điều đáng quý nhất là ở ngay trong đời này không tạo ác nghiệp. Người có thể không tạo ác nghiệp, chỗ đi đến trong tương lai nhất định thù thắng.
Người xưa nhắc nhở chúng ta, người tu hành phải có “tiền hậu nhãn”. Cái gọi là “tiền hậu nhãn” chính là biết được quá khứ, nhìn thấy tương lai, không chỉ nhìn vào trước mắt, điểm này vô cùng quan trọng.  
Cư sĩ Lâm đối với tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều hoà ái, người người đều tươi cười hân hoan, trên kinh gọi là “thường sinh tâm hoan hỉ”, chúng ta ở nơi đây nhìn thấy rồi. Hi vọng mọi người có cơ hội đến Singapore để tham học, đem phương pháp học tập ở đây tới khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng có thể xây dựng được đạo tràng giống như vậy.
Chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học, không chỉ chính mình ngay đời này nhất định vãng sanh, mà chúng ta còn mang đến cho xã hội sự an định, giúp cho thế giới hòa bình. Đây chính là “tự hành hóa tha” mà nhà Phật nói, công đức chân thật.
Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước khi vãng sanh một ngày đã nói với đồng học rằng: “Thế giới này loạn rồi, chư Phật Bồ Tát, thần tiên đến cũng cứu không được. Con đường duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ”. Cho nên, tai nạn ngày một bức thiết, chúng ta đã không còn đủ thời gian, phải nên vạn duyên buông xả, nhất tâm niệm Phật.
Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói với chúng ta, chính mình thật tu liền có thể ảnh hưởng người khác, khiến người khác nhìn thấy tấm gương tu hành của chúng ta thì bị cảm động, sinh khởi tâm hổ thẹn, tự nhiên noi gương chúng ta học tập. Như vậy liền có thể khiến cho xã hội sự an định, thế giới hòa bình. 
Phật nói “tự hành hóa tha” là phải dựa vào chính mình chân thật tu hành, chính mình không chân thật tu hành thì không có tác dụng gì. Cho dù biết nói, nói hay đến đâu nhưng khi tai nạn ập đến vẫn là không thoát khỏi, đáng sinh tử như thế nào vẫn là sinh tử như thế đó, vẫn là không thoát khỏi luân hồi, cũng không thể vãng sanh.

 

Buổi 68 ngày 13/10/2023

Chúng ta thật tu, tâm liền bình lại. Hiện nay nhà khoa học nói sóng tư tưởng. Tư tưởng của người thế gian rất phức tạp, nhất là tư tưởng tà ác là sóng to, biên độ rất lớn; Người niệm Phật chúng ta là “thanh tịnh bình đẳng giác”, loại sóng tư tưởng này là sóng bình ổn.

Niệm Phật đường của Cư sĩ Lâm ở Singapore được chư Phật Như Lai gia trì, có chư Phật Bồ Tát cùng niệm Phật với chúng ta, cho nên niệm Phật đường này vô cùng thù thắng. Từ trường của niệm Phật đường rất tốt, từ trường là an định, bình lặng, sóng tư tưởng từ chỗ này phát ra ra có thể bình ổn tư tưởng tà ác của người thế gian. Dùng sóng tư tưởng bình ổn của chúng ta đem kháng lại sóng tư tưởng tà tư to lớn của thế gian, sóng tà ác lớn này liền có thể giảm nhẹ, đây chính là nguyên lý hóa giải tà ác, hóa giải tai nạn.

Chúng ta tự mình ở nhà niệm Phật, cũng có có cống hiến đối với xã hội, thế gian. Bởi vì sóng mà chúng ta niệm Phật phát ra là sóng tư tưởng thanh tịnh bình đẳng giác, có thể làm cho sóng tư tưởng tà ác của người thế gian bị yếu đi. Quả thật nếu hiểu được đạo lý này, thì sẽ tin tưởng chúng ta tâm bình khí hòa niệm Phật, thật sự giúp cho thế giới hòa bình, xã hội an định.

Chân thật phát tâm niệm Phật chính là tự độ độ tha, chân thật phát tâm niệm Phật chính là cứu kiếp nạn của thế gian, không nên cho rằng chính mình không có cái năng lực này. Các vị đồng tu có thể chân thật giác ngộ, chân thật buông bỏ thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, vâng theo: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ mà Đức Thế Tôn đã dạy bảo, liền có năng lực an định xã hội, giữ gìn thế giới hoà bình.

Chỉ cần chúng ta thật tâm thành ý, Phật Bồ Tát nơi nơi đều sẽ ứng hiện, cảm ứng đạo giao. Đặc biệt là trong lúc thế gian có đại tai nạn, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sinh khổ nạn. Niệm Phật không chỉ là vì bản thân mình, càng phải vì tất cả chúng sinh khổ nạn. Chúng ta nhất định phải làm, không làm thì không có tâm từ bi.

Hi vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực, tự độ độ tha. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học, nắm lấy sinh mệnh quý giá ngắn ngủi ở ngay đời này, hoàn thành nhân duyên hi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Niệm Phật thành Phật, đây là một việc lớn. Người như vậy mới được xem là chân thật có chí khí, chân thật là đại anh hùng, đại trượng phu mà nhà Phật nói. 

Hi vọng chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau, ngay trong đời này làm viên mãn việc lớn này, chân thật không cô phụ đời này.

 

Buổi 69 ngày 20/10/2023

Chúng ta bình lặng tư duy quán sát thế gian này người người đều khổ. Chúng ta cảm thấy cuộc sống, công việc của chính mình rất khổ, kỳ thực những người làm những việc lớn còn khổ hơn chúng ta nhiều. Những người lãnh đạo địa vị cao, những ông chủ xí nghiệp lắm tiền nhiều của, kỳ thật cuộc sống của họ không dễ chịu gì.

Nếu bạn xem thấy rõ ràng, tường tận rồi thì liền biết được đời sống của những người đó còn không bằng đời sống của một kẻ ăn mày. Người ăn xin bụng đói rồi thì đi xin cơm, ăn no rồi thì không còn việc gì, tùy ý tìm một nơi để ngủ, không hề lo lắng vướng bận, thật tự tại. Người thống khổ nhất là nhiều việc phiền não, nhiều việc lo lắng, nhiều việc vướng bận, cuộc sống đích thực không dễ chịu gì. Nếu họ có thể học Phật, đó là đại phước báo.

Trước đây tôi đã từng khuyên bảo mọi người, một năm ra sức làm việc kiếm tiền, phí sinh hoạt có rồi thì nghỉ ngơi hai năm không cần làm việc, chuyên tâm niệm Phật. Đây là người có trí tuệ, có phước báo lớn. Sau hai năm tiêu hết tiền rồi lại đi tìm công việc. Nếu bạn hỏi: Công việc rất khó tìm, đến lúc đó có thể tìm được hay chăng? Nhất định tìm được.

Vì sao vậy? Phật Bồ Tát phù hộ bạn, bạn phải tin tưởng Phật Bồ Tát. Cái thế gian này nương tựa vào người khác không được, nương vào Phật Bồ Tát nhất định đáng tin. Thế nhưng bạn cần phải có lòng tin kiên định đối với Phật Bồ Tát, như lý như pháp tu học thì làm gì mà không thành tựu chứ. Đây cũng chính là một phương pháp giữ gìn tâm thanh tịnh.

Hàn Quán Trưởng không phải là Phật Bồ Tát hóa thân đến. Bà sáng lập đạo tràng, thành tựu mọi người, ân đức đối với chúng ta rất lớn. Chúng ta báo ân đối với bà là biểu hiện ở giờ khắc lâm chung, chúng ta đưa tiễn bà vãng sanh, đây là đại báo ân. Thế nhưng loại duyên này rất không dễ gì có được, không phải ai cũng đều có duyên phận tốt đến như vậy, cơ hội tốt đến như vậy. Nếu bà không thể vãng sanh, đời sau được đại phước báu làm quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả.

Thế nhưng phước báo của thế gian làm đến được Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương vẫn không ra khỏi sáu cõi luân hồi, không thoát khỏi tam giới. Cho nên phước báu đó không phải là cứu cánh viên mãn. Hiện tại chúng ta rõ ràng tường tận, chỉ có vãng sanh bất thoái thành Phật mới là chân thật. Tu học chính là học cách sống, biết đối xử với chính mình như thế nào, đối xử với người khác ra sao.

Đối với chính mình nhất định phải thanh tịnh, từ bi, chuyên tu chuyên hoằng. Đối với người khác, nhất định phải chân thành, thanh tịnh, từ bi, làm đến vô duyên, không có điều kiện. Nhất định không có một chút ý niệm khống chế chiếm hữu nào đối với tất cả người và sự vật. Chỉ cần có ý niệm này thì chính là tạo nghiệp. Cho nên buông xả tất cả khống chế chiếm hữu, buông xả tất cả yêu cầu, đây là trí tuệ, đây là công đức, so với phước đức thì còn thù thắng hơn. Hi vọng mọi người cùng khích lệ lẫn nhau, y giáo phụng hành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 219


Hôm nayHôm nay : 76276

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1506491

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 47080370

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.