Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39 (487 lượt xem)

Loading the player...

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 39


Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76 [ Đã xem: 149] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 76
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75 [ Đã xem: 134] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 75
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74 [ Đã xem: 145] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 74
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73 [ Đã xem: 156] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 73
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72 [ Đã xem: 438] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 72
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71 [ Đã xem: 389] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 71
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70 [ Đã xem: 341] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 70
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69 [ Đã xem: 344] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 69
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68 [ Đã xem: 359] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 68
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67 [ Đã xem: 329] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 67
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66 [ Đã xem: 321] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 66
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65 [ Đã xem: 375] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 65
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64 [ Đã xem: 368] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 64
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63 [ Đã xem: 374] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 63
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62 [ Đã xem: 399] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 62
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61 [ Đã xem: 403] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 61
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60 [ Đã xem: 460] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 60
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59 [ Đã xem: 464] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 59
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58 [ Đã xem: 392] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 58
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57 [ Đã xem: 442] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 57
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56 [ Đã xem: 397] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 56
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55 [ Đã xem: 395] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 55
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54 [ Đã xem: 427] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 54
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53 [ Đã xem: 416] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 53
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52 [ Đã xem: 388] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 52
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51 [ Đã xem: 396] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 51
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50 [ Đã xem: 362] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 50
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49 [ Đã xem: 359] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 49
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48 [ Đã xem: 406] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 48
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47 [ Đã xem: 455] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 47
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46 [ Đã xem: 600] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 46
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45 [ Đã xem: 663] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 45
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44 [ Đã xem: 504] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 44
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43 [ Đã xem: 477] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 43
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42 [ Đã xem: 498] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 42
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41 [ Đã xem: 542] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 41
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40 [ Đã xem: 510] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 40
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38 [ Đã xem: 510] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 38
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37 [ Đã xem: 487] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 37
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36 [ Đã xem: 514] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 36
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35 [ Đã xem: 577] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 35
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34 [ Đã xem: 524] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 34
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33 [ Đã xem: 544] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 33
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32 [ Đã xem: 537] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 32
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31 [ Đã xem: 574] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 31
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30 [ Đã xem: 568] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 30
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29 [ Đã xem: 528] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 29
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28 [ Đã xem: 532] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 28
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27 [ Đã xem: 531] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 27
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26 [ Đã xem: 564] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 26
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25 [ Đã xem: 736] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 25
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24 [ Đã xem: 589] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 24
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23 [ Đã xem: 582] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 23
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22 [ Đã xem: 573] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 22
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21 [ Đã xem: 571] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 21
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20 [ Đã xem: 611] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 20
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19 [ Đã xem: 663] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 19
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18 [ Đã xem: 698] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 18
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17 [ Đã xem: 618] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 17
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16 [ Đã xem: 715] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 16
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15 [ Đã xem: 719] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 15
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14 [ Đã xem: 813] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 14
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13 [ Đã xem: 766] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 13
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12 [ Đã xem: 679] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 12
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11 [ Đã xem: 702] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 11
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10 [ Đã xem: 670] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 10
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9 [ Đã xem: 818] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 9
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8 [ Đã xem: 997] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 8
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7 [ Đã xem: 1067] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 7
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6 [ Đã xem: 859] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 6
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5 [ Đã xem: 843] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 5
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4 [ Đã xem: 825] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 4
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3 [ Đã xem: 903] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 3
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2 [ Đã xem: 1150] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 2
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1 [ Đã xem: 2354] Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1 Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng - Tập 1

Các chủ đề khác
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (10 video) (1956 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (2929 lượt xem)
Sống (6 video) (4300 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (10001 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (8265 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (37898 lượt xem)
Video Khác (22 video) (19953 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (11694 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (6607 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (8077 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (29810 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (9 video) (15602 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (47257 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (49 video) (72486 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (5189 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (43932 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (8481 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (40 video) (29691 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (278736 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (12181 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (10278 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (27565 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (12725 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (7387 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (11907 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (17331 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (32303 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (64 video) (129797 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (20304 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (186379 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (103390 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (487137 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (45784 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 1070

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 154015

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11964240

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?