Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Phưong Pháp Giáo Dục Con Khi Mang Thai (942 lượt xem)

Loading the player...Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 782] Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chẳng Sai - Pháp Sư Tịnh Không
Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1060] Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không Bài Khai Thị Trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017 - Pháp Sư Tịnh Không
Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 691] Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không Bài Giới Thiệu Sơ Lược Về Tứ Thư - Pháp Sư Tịnh Không
Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015 [ Đã xem: 1683] Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015 Hoà Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015
Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh [ Đã xem: 5380] Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh
Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm [ Đã xem: 2450] Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm Hòa Thuợng Tịnh Không Nói Về Việc Xuất Gia Của Ngài Chung Mao Sâm
Phòng Phi Chỉ Ác [ Đã xem: 1224] Phòng Phi Chỉ Ác Phòng Phi Chỉ Ác
Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật) [ Đã xem: 1385] Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật) Nghịch Duyên (Phim Truyện Về Niệm Phật)
Lợi Ích Của Việc Ăn Chay [ Đã xem: 2802] Lợi Ích Của Việc Ăn Chay Lợi Ích Của Việc Ăn Chay
Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa [ Đã xem: 1248] Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa
Niệm Phật [ Đã xem: 1210] Niệm Phật Niệm Phật
Người Thanh Niên 101 Tuổi [ Đã xem: 1446] Người Thanh Niên 101 Tuổi Người Thanh Niên 101 Tuổi
Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không [ Đã xem: 1206] Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không Chân Dung Lão Pháp Sư Tịnh Không
Ăn Uống Và Sức Khỏe [ Đã xem: 1311] Ăn Uống Và Sức Khỏe Ăn Uống Và Sức Khỏe
Buông Xã Chấp Trước [ Đã xem: 1344] Buông Xã Chấp Trước Buông Xã Chấp Trước
Chứng Vô Lượng Thọ [ Đã xem: 1087] Chứng Vô Lượng Thọ Chứng Vô Lượng Thọ
Chính Mình Phải Làm Gương [ Đã xem: 1149] Chính Mình Phải Làm Gương Chính Mình Phải Làm Gương
Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật [ Đã xem: 1688] Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật Công Đức Đắp Vẽ Tượng Phật
Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông [ Đã xem: 1084] Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông Khai Thị Đồng Tu Tịnh Tông
Giới Là Hợp Tình Hợp Lý [ Đã xem: 1120] Giới Là Hợp Tình Hợp Lý Giới Là Hợp Tình Hợp Lý
Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan [ Đã xem: 1099] Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nan
Chuyển Khổ Đau Thành An Vui [ Đã xem: 2425] Chuyển Khổ Đau Thành An Vui Chuyển Khổ Đau Thành An Vui
Khắc Phục Bệnh Khổ [ Đã xem: 1143] Khắc Phục Bệnh Khổ Khắc Phục Bệnh Khổ
Cứu Độ Chúng Sanh [ Đã xem: 1077] Cứu Độ Chúng Sanh Cứu Độ Chúng Sanh
Khác Biệt Giữa Ma Và Phật [ Đã xem: 1048] Khác Biệt Giữa Ma Và Phật Khác Biệt Giữa Ma Và Phật
Sự Thật Về Việc Siêu Độ [ Đã xem: 1138] Sự Thật Về Việc Siêu Độ Sự Thật Về Việc Siêu Độ
Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ [ Đã xem: 1437] Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ
Khế Nhập Cảnh Giới Phật [ Đã xem: 983] Khế Nhập Cảnh Giới Phật Khế Nhập Cảnh Giới Phật
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng [ Đã xem: 1154] Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng
Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm [ Đã xem: 1133] Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm Hóa Giải Xung Đột Từ Nội Tâm
Hóa Giải Oán Hận [ Đã xem: 1138] Hóa Giải Oán Hận Hóa Giải Oán Hận
Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi [ Đã xem: 1066] Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi
Nhạc Sám Hối [ Đã xem: 1151] Nhạc Sám Hối Nhạc Sám Hối
Pháp Môn Niệm Phật [ Đã xem: 1071] Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục [ Đã xem: 1136] Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục Tâm Sân Hận Qủa Báo Ở Địa Ngục
Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí [ Đã xem: 1133] Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí
Phải Nên Phát Nguyện [ Đã xem: 1034] Phải Nên Phát Nguyện Phải Nên Phát Nguyện
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh [ Đã xem: 1115] Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh
Sống Trong Thế Giới Cảm Ân [ Đã xem: 1326] Sống Trong Thế Giới Cảm Ân Sống Trong Thế Giới Cảm Ân
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại [ Đã xem: 1060] Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại
Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng [ Đã xem: 1351] Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng Giáo Dục Phong Thủy Vận Mạng
Thế Giới Hài Hòa [ Đã xem: 1128] Thế Giới Hài Hòa Thế Giới Hài Hòa
Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ [ Đã xem: 1159] Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ
Nói Về Nhân Qủa [ Đã xem: 1135] Nói Về Nhân Qủa Nói Về Nhân Qủa
Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân [ Đã xem: 1054] Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân
Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật [ Đã xem: 1097] Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật Thực Tiển Sáu Phép Ba La Mật
Trân Trọng Pháp Duyên [ Đã xem: 1115] Trân Trọng Pháp Duyên Trân Trọng Pháp Duyên
Thành Tựu Chính Mình [ Đã xem: 1493] Thành Tựu Chính Mình Thành Tựu Chính Mình

Các chủ đề khác
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (10 video) (1920 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (2921 lượt xem)
Sống (6 video) (4276 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (9975 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (8253 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (76 video) (48172 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (37860 lượt xem)
Video Khác (22 video) (19890 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (11671 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (6603 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (8070 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (29765 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (9 video) (15588 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (47170 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (5177 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (43926 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (8479 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (40 video) (29626 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (278080 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (12176 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (10268 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (27560 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (12709 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (7383 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (11888 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (17306 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (32221 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (64 video) (129662 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (20293 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (186256 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (103328 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (486746 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (45753 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 145933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11956158

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?